23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
15.12.2023
Udbudstype
Andre

Udbyder

Folketinget

Udbud af offentligt tilgængelige ladestandere


Folketinget

OpgavebeskrivelseFolketinget udbyder retten til at etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere på parkeringsområdet ved Christiansborg på koncessionsvilkår.

Udbuddet gennemføres på markedsvilkår i overensstemmelse med AFI-loven (Lov nr. 412 af 4. april 2022 om infrastruktur for alternative drivmidler til transport).

Udbuddet gennemføres som et koncessionsudbud under tærskelværdien i forhold til Koncessionsdirektivet. Det betyder, at Kontrakten skal indgås på baggrund af en annoncering i overensstemmelse med udbudslovens § 192 og regler indført efter udbudslovens § 191, stk. 2, jf. Bekendtgørelse nr. 1073 af 28. juni 2022 om ordregiveres indgåelse af aftaler om retten til at virke som operatør af offentligt tilgængelige ladepunkter.

De private operatører skal som udgangspunkt selv finansiere omkostningerne til etablering, drift og nedtagning af ladestanderne.

Udbuddet omfatter såvel et antal ladestandere, der skal sættes op, samt et antal optioner på øvrige ladestandere, som Folketinget kan aktivere. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på alle optioner.

Udbuddet gennemføres med inspiration i udbudsformen ”offentligt udbud”.
Annonceret15. december 2023 12:34:42 CET
Deadline26. januar 2024 12:00:00 CET
UdbudstypeMindre danske udbud
OpgavetypeTjenesteydelser
UdbudsformAndet
CPV kode51112100
MyndighedstypeStat

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmaterialehttps://www.ethics.dk/ethics/eo#/d4d784ac-d5e6-4d1d-aeb2-6c3e4fc79694/homepage

Tildelings- og udvælgelseskriterier

TildelingskriterierLaveste pris
UdvælgelseskriterierSom en del af tilbuddet skal tilbudsgiver afgive erklæring om, hvorvidt tilbudsgiver har modtaget en endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for:

- Handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42)

- Bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i Operatørens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor Operatøren er etableret

- Svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser

- Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21)

- Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15)

- Overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel, som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1).

Folketinget skal desuden udelukke tilbudsgiver, når en person, der er dømt ved endelig dom eller vedtaget bødeforlæg for de handlinger, som er nævnt, er medlem af eller tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd. Folketinget skal ligeledes udelukke tilbudsgiver, hvis den dømte person har beføjelse til at repræsentere, kontrollere eller træffe beslutninger i ansøgerens eller tilbudsgiverens bestyrelse, direktion eller tilsynsråd.

Folketinget skal tillige udelukke tilbudsgiver, hvis tilbudsgiver der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiver er etableret.

Som en del af tilbuddet skal tilbudsgiver desuden afgive erklæring om:

- Hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (hvis tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor tilbudsgiver er hjemhørende).

Som en del af tilbuddet skal tilbudsgiver ligeledes afgive erklæringer om:

- Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

- Tilbudsgivers samlede aktiver (også kaldet ”balancesum”) i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed).

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en positiv egenkapital.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i det seneste disponible regnskabsår (afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed) har haft en soliditetsgrad på mindst 5 %. Soliditetsgraden beregnes i procent som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver (balancesummen).

Kontaktperson

NavnBirger Kidmose
Telefon+45 51611000
E-mailbki@ramboll.com

Ordregiver

NavnFolketinget
AdresseChristiansborg Slot 1
1218 København K
DK
Telefon+45 33375500
E-mailft@ft.dk
WWWhttps://www.ft.dk/

Send til en kollega

0.094