23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
16.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Økonomistyrelsen

Udbud af kontrakt vedrørende ESDH-løsning til Finansministeriets koncern


Økonomistyrelsen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Økonomistyrelsen
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud af kontrakt vedrørende ESDH-løsning til Finansministeriets koncern
Beskrivelse :  Levering af et system til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH-system) til institutionerne i Finansministerists koncern.
Identifikator for proceduren :  04916aec-9d91-4629-a605-2a1e657dd91f
Intern identifikator :  2022/39
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  40,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud af kontrakt vedrørende ESDH-løsning til Finansministeriets koncern
Beskrivelse :  Levering af et system til elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH-system) til institutionerne i Finansministerists koncern.
Intern identifikator :  2022/39
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Følgende funktionelle optioner er omfattet: 1) Konvertering af data til andet format 2) Integration til Digital Post 3) Integration til CPR/CVR 4) Segregerede databaser til historisk arkiv 5) Flytning og konvertering af databaser til historisk arkiv
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  96 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  40,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Beskrivelse :  Underkriteriet Kvalitet omfatter nedenstående del- og underdelkriterier: 1.1 Funktionelle krav (50 %) - Ledelsesbetjening (45 %), Journalisering (20 %), Overblik (15 %), Fagprocesser (10 %), Samarbejde (5 %), Administration (5 %). 1.2 Tekniske krav (5 %) - Prøveprogram (75 %), Kundens vedligehold af ESDH-Løsning (25 %). 1.3 Uddannelseskrav (15 %) - Systemforvaltere (40 %), Tovholdere (40 %), Uddannelsesmateriale (20 %). 1.4 Konsulenternes kvalifikationer (10 %) - A-Konsulenter (60 %), B-Konsulenter (40 %). 1.5 Tidplan (5 %). 1.6 Grønne krav (5 %). 1.7 Sikkerhedskrav (10 %) - IT-sikkerhedskrav (50%), Andre sikkerhedskrav (50 %).
Vægtning (procentdel, præcis) :  70
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Der anvendes en lineær pointmodel, hvor tilbuddet med den laveste evalueringstekniske pris tildeles 5 point, og til tilbud med en evalueringsteknisk pris, der svarer til den laveste evalueringstekniske pris + 50 % tildeles 1 point. Tilbud med en evalueringsteknisk pris inden for denne økonomiske ramme tildeles point med to decimaler ved lineær interpolation.
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Økonomistyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Økonomistyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Økonomistyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  31,158,100 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  CBRAIN A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Tilbud fra CBRAIN A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  31,158,100 DKK
Underentreprise :  no
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Kontrakt
Dato for indgåelse af kontrakten :  2023-12-15+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  Økonomistyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Økonomistyrelsen
Registreringsnummer :  10213231
Postadresse :  Landgreven 4
By :  København K
Postnummer :  1301
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Lasse Bo Szuwalski Hansen
E-mail :  lahan@oes.dk
Telefon :  29358634
Internetadresse :  https://oes.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  CBRAIN A/S
Registreringsnummer :  24233359
Postadresse :  Kalkbrænderiløbskaj 2
By :  København Ø
Postnummer :  2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Københavns omegn ( DK012 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Daniel Aavang Hansen
E-mail :  dah@cbrain.com
Telefon :  24233359
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  36e3bf1f-98f3-43da-b72e-b28115e37e0d -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-14Z 18:56:28Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00029805-2024
EUT-S-nummer :  11/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-16Z

Send til en kollega

0.062