23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

DanPilot - Lodseriet Danmark

Udbud med forhandling af kontrakt om vedligeholdelse, support og drift af DanPilots samlede Systemlandskab


DanPilot - Lodseriet Danmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  DanPilot - Lodseriet Danmark
Køberens retlige status :  Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende enheds aktiviteter :  Havnerelaterede aktiviteter
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Udbud med forhandling af kontrakt om vedligeholdelse, support og drift af DanPilots samlede Systemlandskab
Beskrivelse :  Udbud af Aftale vedr. varetagelse af IT-driften for DanPilot, hvilket i hovedtræk omfatter varetagelse af drift, vedligeholdelse og support af DanPilots samlede systemlandskab og netværksinfrastruktur, herunder varetager Leverandøren systemadministrative opgaver ift. den daglige drift, eksempelvis bruger-, rolle- og rettighedsadministration i både produktions- og testmiljøer, samt administration af mailbokse og databaser. Ligeledes omfatter Aftalen hosting af DanPilots servere og Systemlandskab. Hertil kommer overvågning af DanPilots systemlandskab og netværksinfrastruktur samt varetagelse af DanPilots licensstyring og konfigurering af DanPilots end-user hardware. DanPilot er en forsyningsvirksomhed, som opererer hele døgnet alle årets dage, hvorfor Aftalen omfatter hurtig adgang til dansktalende support hele døgnet. DanPilot har et ønske om at indgå Aftale med en proaktiv samarbejdspartner, herunder at den daglige drift og DanPilots kontaktperson har adgang til en "single point of contact".
Identifikator for proceduren :  1e106973-1236-4753-beb4-a47e036375cc
Intern identifikator :  Udbud med forhandling af kontrakt om vedligeholdelse, support og drift af DanPilots samlede Systemlandskab
Type af procedure :  Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Østre Havnevej 2, 5. sal
By :  Svendborg
Postnummer :  5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  49,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Udbud med forhandling af kontrakt om vedligeholdelse, support og drift af DanPilots samlede Systemlandskab
Beskrivelse :  Udbud af Aftale vedr. varetagelse af IT-driften for DanPilot, hvilket i hovedtræk omfatter varetagelse af drift, vedligeholdelse og support af DanPilots samlede systemlandskab og netværksinfrastruktur, herunder varetager Leverandøren systemadministrative opgaver ift. den daglige drift, eksempelvis bruger-, rolle- og rettighedsadministration i både produktions- og testmiljøer, samt administration af mailbokse og databaser. Ligeledes omfatter Aftalen hosting af DanPilots servere og Systemlandskab. Hertil kommer overvågning af DanPilots systemlandskab og netværksinfrastruktur samt varetagelse af DanPilots licensstyring og konfigurering af DanPilots end-user hardware. DanPilot er en forsyningsvirksomhed, som opererer hele døgnet alle årets dage, hvorfor Aftalen omfatter hurtig adgang til dansktalende support hele døgnet. DanPilot har et ønske om at indgå Aftale med en proaktiv samarbejdspartner, herunder at den daglige drift og DanPilots kontaktperson har adgang til en "single point of contact".
Intern identifikator :  Udbud med forhandling af kontrakt om vedligeholdelse, support og drift af DanPilots samlede Systemlandskab
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2  Udførelsessted
Yderligere oplysninger :  kontrakt om vedligeholdelse, support og drift af DanPilots samlede Systemlandskab udføres på tværs af DanPilots forskellige lokationer i Danmark.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Østre Havnevej 2, 5. sal
By :  Svendborg
Postnummer :  5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  84 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  49,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Tidsplan
Vægtning (procentdel, præcis) :  10
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Leverancebeskrivelse
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Prøver
Vægtning (procentdel, præcis) :  10
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Samarbejdsorganisaton
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Overdragelsesplan ved Exit
Vægtning (procentdel, præcis) :  10
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud(i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten :  DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der udfører betalingen :  DanPilot - Lodseriet Danmark
Organisation, der undertegner kontrakten :  DanPilot - Lodseriet Danmark
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  25,416,500 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  NetIP a/s
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  NetIP a/s
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  25,416,500 DKK
Produktets eller tjenesteydelsens oprindelsesland :  DNK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  DanPilot - It-drift
Titel :  Kontrakt om vedligeholdelse, support og drift af DanPilots samlede Systemlandskab
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2023-11-24+01:00
Dato for indgåelse af kontrakten :  2024-01-12+01:00
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
Organisation, der undertegner kontrakten :  DanPilot - Lodseriet Danmark
6.1.4  Statistiske oplysninger
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser :  Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :  3
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  DanPilot - Lodseriet Danmark
Registreringsnummer :  ORG-30071735
Postadresse :  Østre Havnevej 2, 5. sal
By :  Svendborg
Postnummer :  5700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Fyn ( DK031 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Thomas K. Schmidt
E-mail :  kontakt@tohv.dk
Telefon :  93508957
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  NetIP a/s
Den økonomiske operatørs størrelse :  sme
Registreringsnummer :  25242947
Postadresse :  Uglevej 3
By :  Thisted
Postnummer :  7700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Nordjylland ( DK050 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Birgitte Hjorth Thomsen
E-mail :  bht@netip.dk
Telefon :  82194444
Internetadresse :  http://www.netip.dk
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  397540cb-c9be-489c-852f-06a5cac72464 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-18Z 08:55:19Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00038594-2024
EUT-S-nummer :  14/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-19Z

Send til en kollega

0.031