23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
23.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rigspolitiet

Profylaksebekendtgørelse vedrørende HS2


Rigspolitiet

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Rigspolitiet
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Offentlig orden og sikkerhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Profylaksebekendtgørelse vedrørende HS2
Beskrivelse :  Rigspolitiet agter – ved direkte tildeling - at indgå kontrakt med Systematic A/S vedr. drift og support af Københavns Politis disponeringsværktøj HS2. Den nuværende kontrakt blev indgået med Systematic A/S den 21. december 2017 på baggrund af et begrænset udbud, jf. udbudsbekendtgørelse 2017/S 177-362709. Kontrakten udløber den 21 december 2023. Behovet for en yderligere kontraktperiode skyldes, at udrulningen af en landsdækkende ny it-understøttelse af politiets operative disponeringsopgaver (POLDISP), der erstatter HS2, er forsinket, hvorfor der i en periode på ca. 3 år fortsat vil være et behov for at sikre, at HS2 systemet kan opretholdes. HS2 anvendes af Københavns Politis vagtcentral ved disponering af ressourcer under politiets indsats ved de forskellige opgaver, hvor politiet tilkaldes. HS2 er designet for 100 % oppetid. Københavns politi skal kunne opretholde den operative parathed døgnet rundt og skal kunne drive en større politiaktion i flere døgn i træk. Dette stiller store krav til leverandøren, der via sin organisation og bemanding med højt kvalificerede medarbejdere, som er tilgængelige døgnet rundt, skal sikre, at HS2 holdes i konstant drift uden nedbrud. Af samme grund tillades servicevinduer ikke. HS2-systemet er udviklet specielt til Københavns Politi, og bygger på teknologier som f.eks. C, C++, 3270 emulering og Low level MACOS. Henset til systemets kritikalitet, herunder kravet om en oppetid på 100 %, samt at der er tale om en kort restlevetid på HS2, er det samlet set Rigspolitiets vurdering, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 (manglende konkurrence af tekniske årsager) for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse er opfyldt. Rigspolitiet agter på denne baggrund at indgå kontrakt med den nuværende leverandør Systematic A/S. Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.
Identifikator for proceduren :  84e31aea-3e9f-408d-8ce6-230a73c34c2e
Intern identifikator :  2019-026590
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72250000 System- og supporttjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Polititorvet 1
By :  København
Postnummer :  1567
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven -  Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Profylaksebekendtgørelse vedrørende HS2
Beskrivelse :  Rigspolitiet agter – ved direkte tildeling - at indgå kontrakt med Systematic A/S vedr. drift og support af Københavns Politis disponeringsværktøj HS2. Den nuværende kontrakt blev indgået med Systematic A/S den 21. december 2017 på baggrund af et begrænset udbud, jf. udbudsbekendtgørelse 2017/S 177-362709. Kontrakten udløber den 21 december 2023. Behovet for en yderligere kontraktperiode skyldes, at udrulningen af en landsdækkende ny it-understøttelse af politiets operative disponeringsopgaver (POLDISP), der erstatter HS2, er forsinket, hvorfor der i en periode på ca. 3 år fortsat vil være et behov for at sikre, at HS2 systemet kan opretholdes. HS2 anvendes af Københavns Politis vagtcentral ved disponering af ressourcer under politiets indsats ved de forskellige opgaver, hvor politiet tilkaldes. HS2 er designet for 100 % oppetid. Københavns politi skal kunne opretholde den operative parathed døgnet rundt og skal kunne drive en større politiaktion i flere døgn i træk. Dette stiller store krav til leverandøren, der via sin organisation og bemanding med højt kvalificerede medarbejdere, som er tilgængelige døgnet rundt, skal sikre, at HS2 holdes i konstant drift uden nedbrud. Af samme grund tillades servicevinduer ikke. HS2-systemet er udviklet specielt til Københavns Politi, og bygger på teknologier som f.eks. C, C++, 3270 emulering og Low level MACOS. Henset til systemets kritikalitet, herunder kravet om en oppetid på 100 %, samt at der er tale om en kort restlevetid på HS2, er det samlet set Rigspolitiets vurdering, at betingelserne i udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2 (manglende konkurrence af tekniske årsager) for at anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse er opfyldt. Rigspolitiet agter på denne baggrund at indgå kontrakt med den nuværende leverandør Systematic A/S. Kontrakten vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort.
Intern identifikator :  2019-026590
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72250000 System- og supporttjenester
Yderligere klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering ( cpv ):  72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
Yderligere klassificering ( cpv ):  72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Polititorvet 1
By :  København
Postnummer :  1567
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  3 YEAR
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  Rigspolitiet følger proceduren i § 4 i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Aftalen vil ikke blive indgået før udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2. I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en aftale uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele aftalen uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Rigspolitiet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Rigspolitiet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten :  Rigspolitiet
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  24,761,100.24 DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling :  Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Systematic A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  1
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Værdien af resultatet :  26,761,100.24 DKK
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  1
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud :  2024-01-12+01:00
Organisation, der undertegner kontrakten :  Rigspolitiet
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Rigspolitiet
Registreringsnummer :  17143611
Postadresse :  Polititorvet 14
By :  København V
Postnummer :  1780
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Steffen Munkesø
E-mail :  smu005@politi.dk
Telefon :  +45 23207458
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Systematic A/S
Registreringsnummer :  78834412
Postadresse :  Søren Frichs Vej 39
By :  Aarhus C
Postnummer :  8000
Land :  Danmark
Telefon :  +45 89432000
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  c171fbca-f10a-4850-a1e5-50050bdd72bc -  01
Formulartype :  Forudgående underretning om direkte tildeling
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-20Z 15:01:34Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00045121-2024
EUT-S-nummer :  16/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-23Z

Send til en kollega

0.054