23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Greve Spildevand A/S

Maskin- og elentreprise, renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg


Greve Spildevand A/S

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Greve Spildevand A/S
Køberens retlige status :  Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Maskin- og elentreprise, renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg
Beskrivelse :  Den udbudte kontrakt, Renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg - Maskin- og El-entreprise inkl. overdækning af tanke, omfatter i hovedtræk følgende arbejder: o Maskinarbejder, herunder projektering, levering og montering af slamafvandingsudstyr, slammodtageudstyr, nye blæsere for beluftning, omrører, diffussorer, indretning af fordelerbygværk, regnvejrsbehandlingsbygning, lugtbehandlingssystem, ventilatorsystem med udstyr. o Elarbejde, herunder projektering, levering og montering af diverse tavler og kabler o Overdækning af procestanke, herunder projektering, levering og montering Kontrakten udbydes i hovedentreprise. I udbudsbekendtgørelsen har Bygherre anført 28 måneders varighed af kontrakten. Bygherre bemærker, at denne dato alene afspejler den varighed, hvor Bygherre forventer, at entreprisen er afsluttet (dvs. det forventede tidspunkt for aflevering). Den udbudte entreprisekontrakt udbydes uden en på forhånd fastsat slutdato, idet kontrakten ophører, når hver part har opfyldt de forpligtelser, som påhviler denne i medfør af kontrakten.
Identifikator for proceduren :  870c7538-03c2-4b71-91f3-1b9a1c48edd8
Tidligere bekendtgørelse :  6c11de36-964f-4183-a89e-545d2d6f0183-01
Intern identifikator :  201626
Type af procedure :  Begrænset
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  42000000 Industrimaskiner
Yderligere klassificering ( cpv ):  42900000 Diverse maskiner til generelle og specielle formål
Yderligere klassificering ( cpv ):  51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Løvmosen 2
By :  Greve
Postnummer :  2670
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  33,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger :  Greve Spildevand A/S ("Bygherre") har i ovennævnte udbud modtaget tre ansøgninger. Efter en indledende gennemgang af ansøgningerne kan Bygherre konstatere, at én ansøgning utvivlsomt er ukonditionsmæssig, idet mindstekravet til teknisk og faglig formåen ikke er opfyldt. De to øvrige ansøgninger er på kanten til at være ukonditionsmæssige, da både ansøgerkonstellation og referencebeskrivelser er uklare. Bygherre har derfor besluttet at annullere udbuddet, idet der ikke med det indkomne ansøgningsfelt er skabt grundlag for en effektiv konkurrence om den udbudte kontrakt. Bygherre forventer snarest at genudbyde kontrakten og Bygherre vil i den forbindelse se på, om egnethedskravene skal justeres, ligesom udbudsgrundlaget vil indeholde forskellige vejledninger til ansøgerne i håb om, at ansøgningerne i genudbuddet vil indeholde mere entydige og fyldestgørende beskrivelser. *** Bemærk: Ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde mindstekrav og/eller udvælgelseskriterier (støttende enheder), skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse støttende enheder. Ansøgere, som anvender støttende enheder, vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende støttende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Afgives ansøgningen af et konsortium, skal hver konsortiedeltager afgive et særskilt ESPD. Udelukkelse: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Bygherre vil acceptere serviceattester/tilsvarende dokumentation, som er udstedt efter 1. januar 2024. For god ordens skyld bemærkes, at Bygherre i medfør af udbudslovens § 134 a skal udelukke en virksomhed fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis virksomhed er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Bygherre vil påse udelukkelsesgrundens fravær forud for tildelingsbeslutningen. Dokumentation: Forud for tildelingsbeslutningen vil den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, blive bedt om at fremsende dokumentation for de forhold, som tilbudsgiver har erklæret i ESPD'et. Samtidig vil denne til-budsgiver blive bedt om at fremsende et forhåndstilsagn fra sikkerhedsstiller om, at denne vil stille sikkerhed i overensstemmelse med den udbudte kontrakt. Tildelingsbeslutning træffes først, når tilbudsgiver har fremsendt den efterspurgte dokumentation. Udvælgelse blandt flere egnede: Hvis der modtages ansøgninger fra flere end fem egnede ansøgere, vil Bygherre udvælge de fem ansøgere, som har dokumenteret mest erfaring med opgaver, som i forhold til indhold og omfang er sammenlignelige med den udbudte kontrakt. Bygherre vil ved evalueringen lægge vægt på indholdet af referenceopgaverne samt disses økonomiske omfang. Ved udvælgelsen lægger Bygherre vægt på de referencer, som ansøger har fremsendt til brug for opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig formåen. Ansøger kan således ikke fremlægge særskilte referencer til brug for Bygherres udvælgelse. I forhold til udvælgelsen er antallet af referenceopgaver ikke afgørende for Bygherre, men derimod referenceopgavernes sammenlignelighed med den udbudte kontrakt.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Maskin- og elentreprise, renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg
Beskrivelse :  Den udbudte kontrakt, Renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg - Maskin- og El-entreprise inkl. overdækning af tanke, omfatter i hovedtræk følgende arbejder: o Maskinarbejder, herunder projektering, levering og montering af slamafvandingsudstyr, slammodtageudstyr, nye blæsere for beluftning, omrører, diffussorer, indretning af fordelerbygværk, regnvejrsbehandlingsbygning, lugtbehandlingssystem, ventilatorsystem med udstyr. o Elarbejde, herunder projektering, levering og montering af diverse tavler og kabler o Overdækning af procestanke, herunder projektering, levering og montering Kontrakten udbydes i hovedentreprise. I udbudsbekendtgørelsen har Bygherre anført 28 måneders varighed af kontrakten. Bygherre bemærker, at denne dato alene afspejler den varighed, hvor Bygherre forventer, at entreprisen er afsluttet (dvs. det forventede tidspunkt for aflevering). Den udbudte entreprisekontrakt udbydes uden en på forhånd fastsat slutdato, idet kontrakten ophører, når hver part har opfyldt de forpligtelser, som påhviler denne i medfør af kontrakten.
Intern identifikator :  201626
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Bygge og anlæg
Primær klassificering ( cpv ):  45000000 Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering ( cpv ):  42000000 Industrimaskiner
Yderligere klassificering ( cpv ):  42900000 Diverse maskiner til generelle og specielle formål
Yderligere klassificering ( cpv ):  51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Løvmosen 2
By :  Greve
Postnummer :  2670
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  28 MONTH
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  33,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  Greve Spildevand A/S ("Bygherre") har i ovennævnte udbud modtaget tre ansøgninger. Efter en indledende gennemgang af ansøgningerne kan Bygherre konstatere, at én ansøgning utvivlsomt er ukonditionsmæssig, idet mindstekravet til teknisk og faglig formåen ikke er opfyldt. De to øvrige ansøgninger er på kanten til at være ukonditionsmæssige, da både ansøgerkonstellation og referencebeskrivelser er uklare. Bygherre har derfor besluttet at annullere udbuddet, idet der ikke med det indkomne ansøgningsfelt er skabt grundlag for en effektiv konkurrence om den udbudte kontrakt. Bygherre forventer snarest at genudbyde kontrakten og Bygherre vil i den forbindelse se på, om egnethedskravene skal justeres, ligesom udbudsgrundlaget vil indeholde forskellige vejledninger til ansøgerne i håb om, at ansøgningerne i genudbuddet vil indeholde mere entydige og fyldestgørende beskrivelser. *** Bemærk: Ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet for at opfylde mindstekrav og/eller udvælgelseskriterier (støttende enheder), skal vedlægge særskilte ESPD'er for disse støttende enheder. Ansøgere, som anvender støttende enheder, vil som en del af dokumentationen blive afkrævet en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende støttende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Afgives ansøgningen af et konsortium, skal hver konsortiedeltager afgive et særskilt ESPD. Udelukkelse: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Bygherre vil acceptere serviceattester/tilsvarende dokumentation, som er udstedt efter 1. januar 2024. For god ordens skyld bemærkes, at Bygherre i medfør af udbudslovens § 134 a skal udelukke en virksomhed fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis virksomhed er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Bygherre vil påse udelukkelsesgrundens fravær forud for tildelingsbeslutningen. Dokumentation: Forud for tildelingsbeslutningen vil den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, blive bedt om at fremsende dokumentation for de forhold, som tilbudsgiver har erklæret i ESPD'et. Samtidig vil denne til-budsgiver blive bedt om at fremsende et forhåndstilsagn fra sikkerhedsstiller om, at denne vil stille sikkerhed i overensstemmelse med den udbudte kontrakt. Tildelingsbeslutning træffes først, når tilbudsgiver har fremsendt den efterspurgte dokumentation. Udvælgelse blandt flere egnede: Hvis der modtages ansøgninger fra flere end fem egnede ansøgere, vil Bygherre udvælge de fem ansøgere, som har dokumenteret mest erfaring med opgaver, som i forhold til indhold og omfang er sammenlignelige med den udbudte kontrakt. Bygherre vil ved evalueringen lægge vægt på indholdet af referenceopgaverne samt disses økonomiske omfang. Ved udvælgelsen lægger Bygherre vægt på de referencer, som ansøger har fremsendt til brug for opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig formåen. Ansøger kan således ikke fremlægge særskilte referencer til brug for Bygherres udvælgelse. I forhold til udvælgelsen er antallet af referenceopgaver ikke afgørende for Bygherre, men derimod referenceopgavernes sammenlignelighed med den udbudte kontrakt.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Vægtning (procentdel, præcis) :  100
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer)gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. jf. lovens § 7, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Andet
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Greve Spildevand A/S
Registreringsnummer :  32268668
Postadresse :  Løvmosen 2
By :  Greve
Postnummer :  2670
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østsjælland ( DK021 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Marianne Dauding
E-mail :  mad@horten.dk
Telefon :  +4533344398
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  eec15812-3a03-44fc-9215-5d293023a23e -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-24Z 13:14:49Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00050186-2024
EUT-S-nummer :  18/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-25Z

Send til en kollega

0.082