23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
25.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Syddanmark

Offentligt udbud: PCR analyse – analysering af Human papillomavirus (HPV), samt Chlamydia trachomatis samt Neisseria gonorrhoeae (Ct/Ng)


Region Syddanmark

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Region Syddanmark
Køberens retlige status :  Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Sundhed
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Offentligt udbud: PCR analyse – analysering af Human papillomavirus (HPV), samt Chlamydia trachomatis samt Neisseria gonorrhoeae (Ct/Ng)
Beskrivelse :  Offentligt udbud af PCR, HPV og Ct/Ng apparatur samt forbrugsstoffer til SVS Esbjerg Sygehus KDA
Identifikator for proceduren :  5d79dd24-fc27-4765-bd95-be790243d0c8
Tidligere bekendtgørelse :  b5e31160-bc49-42a8-aabe-6d85f32aa25e-01
Intern identifikator :  I-16301
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Haraldsgade
By :  Esbjerg
Postnummer :  6700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  20,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud20 gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens S 171, stk. 2, eller klagenævnslovens S 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens S 2, stk. 2, eller udbudslovens S 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens S 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens S 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens S 12, stk. 1.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Offentligt udbud: PCR analyse – analysering af Human papillomavirus (HPV), samt Chlamydia trachomatis samt Neisseria gonorrhoeae (Ct/Ng)
Beskrivelse :  Offentligt udbud af PCR, HPV og Ct/Ng apparatur samt forbrugsstoffer til SVS Esbjerg Sygehus KDA
Intern identifikator :  I-16301
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Varer
Primær klassificering ( cpv ):  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Mængde :  2
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Antal leverancer og udstyr samt optioner på yderligere komplette leverancer fremgår ligeledes af Leveranceplanen.
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Haraldsgade
By :  Esbjerg
Postnummer :  6700
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vest- og Sydsjælland ( DK022 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger : 
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  8 YEAR
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Udbuddet vedrører leverancer (indkøb) af PCR, HPV, Ct/Ng apparatur til installationsstedet anført i Leveranceplanen. Derudover udbydes forbrugsvare- og servicekontrakter på ovenstående apparatur i 8 år med mulighed for forlængelse i 2 x 12 md.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  20,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud20 gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens S 171, stk. 2, eller klagenævnslovens S 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens S 2, stk. 2, eller udbudslovens S 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens S 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens S 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens S 12, stk. 1.
5.1.7  Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud :  Reduktion af miljømæssige indvirkninger
Beskrivelse :  Prisen for Energiberegningen "Energiforhold" Grundene til denne annullation er, at der har ikke været en tilstrækkelig konkurrence om kontrakten. Der er kun modtaget ét konditionsmæssigt tilbud, og priserne er højere, end Region Syddanmark kan og agter at betale for det udbudte apparatur.
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet og funktionalitet
Beskrivelse :  Under evaluering af kvalitet og funktionalitet indgår Tilbudsgivers besvarelse af Konkurrenceparametre i Kravspecifikationen Bilag 1. Jo bedre Ordregiver vurderer, at tilbuddet opfylder Ordregivers konkurrenceparametre, desto bedre vil Ordregiver evaluere tilbuddet.
Vægtning (procentdel, præcis) :  60
Kriterium :
Type :  Omkostninger
Navn :  Den samlede økonomiske konsekvens
Beskrivelse :  Den samlede økonomiske konsekvens (Ordregivers totalomkostninger) vil individuelt for hvert enkelt installationssted/system blive evalueret på baggrund af prisoplysningerne i Tilbudslisten Bilag 3 som summen af: • Anskaffelsespris for hovedtilbuddet (eller en tilbudsvariant) og udstyrsoptioner (vægtet som anført i Tilbudslisten) samt fradrag (eller evt. tillæg) af option på demontering, bortskaffelse og tilbagekøb af eksisterende udstyr, • Prisen for uddannelsesoptioner (vægtet med det forventede behov som anført i Tilbudslisten) • Prisen for Energiberegningen "Energiforhold" (vægtede med det forventede behov i 8 år) • Prisen for forbrugsvarer • Prisen for serviceoptioner (vægtet med det forventede behov i 8 år),
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  15.11.2023 Dato for fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til EU-Tidende. 30.11.2023 kl. 10.30-11.30 Besigtigelse 04.12.2023 Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet (spørgefrist). 08.12.2023 Frem til denne dato kan Ordregiver offentliggøre yderligere spørgsmål og svar til de bydende (svarfrist). 15.12..2023 Kl. 12.00 Frist for modtagelse af tilbud (tilbudsfrist). uge 51- uge 2 Gennemgang af tilbud. uge 2 Dokumentation for de oplysninger, som fremgår af ESPD m.v., fra den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Kontrakten, skal denne dato være Ordregiver i hænde. uge 4 Forventet meddelelse om tildeling af kontrakt henholdsvis afslag til Tilbudsgivere (start på stand still-periode). 08.02.24 Forventet indgåelse af kontrakt. 19.02.24 Forventet leveringsopstart.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
6.  Resultater
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder :  Der er kun modtaget ét antageligt tilbud, én ansøgning om deltagelse eller ét projekt
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Region Syddanmark
Registreringsnummer :  29190909
Postadresse :  Damhaven 12
By :  Vejle
Postnummer :  7100
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Steffan Petersen
Telefon :  +45 21157956
Internetadresse :  https://www.regionsyddanmark.dk
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  Klagenævnet for Udbud
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Østjylland ( DK042 )
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405708
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  3e19dd62-51cb-4891-837a-9e46da387e7e -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-24Z 12:14:02Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00050414-2024
EUT-S-nummer :  18/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-25Z

Send til en kollega

0.078