23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Domstolsstyrelsen

Applikationsvedligeholdelse, videreudvikling og support af DSI-Applikationerne


Domstolsstyrelsen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Domstolsstyrelsen
Køberens retlige status :  Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Applikationsvedligeholdelse, videreudvikling og support af DSI-Applikationerne
Beskrivelse :  I: Baggrund og formål: Domstolsstyrelsen (DSS) udbyder Kontrakt om applikationsvedligeholdelse, videreudvikling og support af DSI-Applikationerne, som består af flere underliggende it-systemer og tilhørende støttesystemer. DSI-Applikationerne håndterer domsbehandling af typerne straffe, skifte og civil. Støttesystemerne sikrer integration med domstolenes øvrige systemer og eksterne interessenter. DSS servicerer omkring 2.500 brugere internt i de Danske Domstole, herunder Færøerne og Grønland, samt mange eksterne brugere, fx advokater og lign., der har brug for at tilgå retsligt information via de services, som DSS stiller til rådighed. Kontrakten omfatter ca. 40 applikationer, herunder fagsystemer, integrationer, softwarepakker og støttesystemer mv., og der er tale om både standard og egenudviklede systemer, jf. udbudsmaterialets bilag 3. Applikationerne omfattet af kontrakten har stor samfundskritikalitet. DSS ønsker bl.a. derfor at opnå en sikker, stabil, tidssvarende og kosteffektiv levering af ydelserne. II: Hovedydelser: Udbuddet omfatter følgende hovedydelser: 1) Transition Ind, bl.a. gennemførelse af sikker og stabil overtagelse af ydelserne (inden for begrænset tid), herunder projektstyring, etablering af transitionsorganisation, overtagelse af viden fra afgivende leverandør og gennemførelse af hypercareperiode. 2) Løbende Ydelser -Applikationsvedligeholdelse, bl.a. configuration-, patch-, og release- og deployment-management, jf. Bilag 4.d (Operationelle Processer) - Support, bl.a. ansvar for håndtering af incidents, problems, service requests, brugeradministration, jf. Bilag 4.d (Operationelle Processer), med henblik på at sikre høj tilgængelighed for brugerne. 3) Bestillingsydelser, bl.a. konsulent- og videreudviklingsydelser 4) Tværgående ydelser, bl.a. rettidig, overskuelig, korrekt rapportering og dokumentation. 5) Transition Ud og øvrige ophørsydelser, bl.a. ifm. hjemtagelse og/eller nedtagelse, ved kontraktophør eller ved overdragelse til ny leverandør.
Identifikator for proceduren :  48ebcf03-2cd8-472d-9245-73b42d04d24e
Intern identifikator :  24/01821
Type af procedure :  Åben
Proceduren er en hasteprocedure :  No
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Amagerfælledvej 56
By :  København S
Postnummer :  2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Nogle tjenesteydelser skal leveres på ordregivers adresse. Opmærksomheden henledes på, at enkelte Applikationer er omfattet af retshåndhævelseslovens § 27, stk. 3 og Databeskyttelseslovens § 9, stk. 3, og bestemmelser i medfør heraf. Kontraktens ydelser i relation til disse Applikationer må derfor ikke leveres fra en placering uden for Danmarks grænser, jf. udbudsmaterialet.
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  70,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger :  DSS har pga. fortrolighedshensyn, jf. UBL §132, stk. 2, jf. §5, stk. 2, undladt at give direkte og fuld elektronisk adgang til en del af udbudsmaterialet. Adgang gives via fysisk datarum, jf. udbudsbetingelserne. Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 19. februar 2024. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Det bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle forlængelser. Skønnet er baseret på kontraktens varighed, nuværende betaling, fremskrivninger samt inflation og forventede prisstigninger. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, fx ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse. Tilbudsgiver bør afklare, om dennes aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven. Ud over den anførte varighed kan der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af DSI-Applikationerne i forbindelse med nedlukning eller evt. genudbud. Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Tilbuddet skal afgives på dansk, licensbetingelser kan dog være på engelsk.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven -  Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU).
2.1.6  Grunde til udelukkelse
Korruption :  jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2).
Deltagelse i en kriminel organisation :  jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme :  jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5).
Svig :  jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel :  jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure :  jf. udbudslovens § 136, nr. 3).
Rent nationale udelukkelsesgrunde :  Den økonomiske aktør er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA eller øvrige handelsaftaler, jf. udbudslovens § 134 a.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren :  jf. udbudslovens § 136, nr. 1).
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure :  jf. udbudslovens § 136, nr. 2).
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet :  jf. udbudslovens § 136, nr. 4).
Betaling af socialsikringsbidrag :  jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Betaling af skatter og afgifter :  jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet :  jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4).
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Applikationsvedligeholdelse, videreudvikling og support af DSI-Applikationerne
Beskrivelse :  I: Baggrund og formål: Domstolsstyrelsen (DSS) udbyder Kontrakt om applikationsvedligeholdelse, videreudvikling og support af DSI-Applikationerne, som består af flere underliggende it-systemer og tilhørende støttesystemer. DSI-Applikationerne håndterer domsbehandling af typerne straffe, skifte og civil. Støttesystemerne sikrer integration med domstolenes øvrige systemer og eksterne interessenter. DSS servicerer omkring 2.500 brugere internt i de Danske Domstole, herunder Færøerne og Grønland, samt mange eksterne brugere, fx advokater og lign., der har brug for at tilgå retsligt information via de services, som DSS stiller til rådighed. Kontrakten omfatter ca. 40 applikationer, herunder fagsystemer, integrationer, softwarepakker og støttesystemer mv., og der er tale om både standard og egenudviklede systemer, jf. udbudsmaterialets bilag 3. Applikationerne omfattet af kontrakten har stor samfundskritikalitet. DSS ønsker bl.a. derfor at opnå en sikker, stabil, tidssvarende og kosteffektiv levering af ydelserne. II: Hovedydelser: Udbuddet omfatter følgende hovedydelser: 1) Transition Ind, bl.a. gennemførelse af sikker og stabil overtagelse af ydelserne (inden for begrænset tid), herunder projektstyring, etablering af transitionsorganisation, overtagelse af viden fra afgivende leverandør og gennemførelse af hypercareperiode. 2) Løbende Ydelser -Applikationsvedligeholdelse, bl.a. configuration-, patch-, og release- og deployment-management, jf. Bilag 4.d (Operationelle Processer) - Support, bl.a. ansvar for håndtering af incidents, problems, service requests, brugeradministration, jf. Bilag 4.d (Operationelle Processer), med henblik på at sikre høj tilgængelighed for brugerne. 3) Bestillingsydelser, bl.a. konsulent- og videreudviklingsydelser 4) Tværgående ydelser, bl.a. rettidig, overskuelig, korrekt rapportering og dokumentation. 5) Transition Ud og øvrige ophørsydelser, bl.a. ifm. hjemtagelse og/eller nedtagelse, ved kontraktophør eller ved overdragelse til ny leverandør.
Intern identifikator :  24/01821
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2  Udførelsessted
Postadresse :  Amagerfælledvej 56
By :  København S
Postnummer :  2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Yderligere oplysninger :  Nogle tjenesteydelser skal leveres på ordregivers adresse. Opmærksomheden henledes på, at enkelte Applikationer er omfattet af retshåndhævelseslovens § 27, stk. 3 og Databeskyttelseslovens § 9, stk. 3, og bestemmelser i medfør heraf. Kontraktens ydelser i relation til disse Applikationer må derfor ikke leveres fra en placering uden for Danmarks grænser, jf. udbudsmaterialet.
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  72 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Den anslåede varighed af den udbudte aftale er inklusive mulighed for forlængelse. 36 måneder udgør aftalens ordinære løbetid, mens de resterende 36 måneder udgør aftalens forlængelsesperiode. Aftalen kan forlænges med 3 gange 12 måneder. Varigheden er beregnet fra Transitionsdagen.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  70,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse :  Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger :  DSS har pga. fortrolighedshensyn, jf. UBL §132, stk. 2, jf. §5, stk. 2, undladt at give direkte og fuld elektronisk adgang til en del af udbudsmaterialet. Adgang gives via fysisk datarum, jf. udbudsbetingelserne. Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 19. februar 2024. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Det bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle forlængelser. Skønnet er baseret på kontraktens varighed, nuværende betaling, fremskrivninger samt inflation og forventede prisstigninger. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, fx ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Efter investeringsscreeningsloven (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/842) skal økonomiske aktører, i) som er hjemmehørende uden for EU eller EFTA, eller ii) som er under kontrol af eller underlagt betydelig indflydelse som defineret i loven fra en virksomhed hjemmehørende eller en statsborger fra et land uden for EU eller EFTA, ansøge Erhvervsstyrelsen om tilladelse til at indgå en ”særlig økonomisk aftale” inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet. Ordregiver vurderer, at indgåelse af kontrakten kan være omfattet af krav om tilladelse. Tilbudsgiver bør afklare, om dennes aftaleindgåelse vil være omfattet af et sådant krav. Se nærmere herom på https://erhvervsstyrelsen.dk/aftaler-omfattet-af-investeringsscreeningsloven. Ud over den anførte varighed kan der i forbindelse med kontraktens ophør være behov for en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret funktion af DSI-Applikationerne i forbindelse med nedlukning eller evt. genudbud. Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Tilbuddet skal afgives på dansk, licensbetingelser kan dog være på engelsk.
5.1.9  Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Egenkapitalen ved udgangen af det seneste disponible regnskabsår.
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske og/eller finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og/eller finansielle formåen til rådighed for tilbudsgiver, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Virksomhedens balance eller uddrag heraf i den seneste/ disponible årsrapport/årsregnskab, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx konsortium) skal oplysningerne i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minimumskrav til egnethed: Minimumskrav: Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Økonomisk og finansiel formåen
Navn :  Den samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.
Beskrivelse :  Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: Tilbudsgivers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske og/eller finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og/eller finansielle formåen til rådighed for tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. ovenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minimumskrav til egnethed: Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 50 mio. i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgivers og disse andre enheders samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium :  Anvendte
Kriterium :
Type :  Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
Kriterium :
Type :  Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium :  Ikke anvendte
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Pris
Beskrivelse :  Opgøres på baggrund af den evalueringstekniske pris. Med henblik på at vurdere hvilket tilbud der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, benytter ordregiver en forskelsmodel til sammenstilling af det økonomiske underkriterie "Pris" og de kvalitative underkriterier "Transition og tidsplan" og "Kvalitet af de Løbende Ydelser".
Vægtning (procentdel, præcis) :  30
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Transition og tidsplan
Beskrivelse :  Med henblik på at vurdere hvilket tilbud der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, benytter ordregiver en forskelsmodel til sammenstilling af det økonomiske underkriterie "Pris" og de kvalitative underkriterier "Transition og tidsplan" og "Kvalitet af de Løbende Ydelser".
Vægtning (procentdel, præcis) :  20
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet af de løbende ydelser
Beskrivelse :  Med henblik på at vurdere hvilket tilbud der har det bedste forhold mellem pris og kvalitet, benytter ordregiver en forskelsmodel til sammenstilling af det økonomiske underkriterie "Pris" og de kvalitative underkriterier "Transition og tidsplan" og "Kvalitet af de Løbende Ydelser".
Vægtning (procentdel, præcis) :  50
5.1.11  Udbudsdokumenter
Adgangen til visse udbudsdokumenter er begrænset
Begrundelse for at begrænse adgangen til visse udbudsdokumenter :  Beskyttelse af særlig følsomme oplysninger
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :  DAN
Frist for anmodning om yderligere oplysninger :  2024-02-28+01:00 12:00:00+01:00
Oplysninger om begrænsede dokumenter findes på :  https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=391625&B=,
5.1.12  Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse :  Sikkerhedsgodkendelsen (til niveau "Hemmeligt") skal foreligge ved Afklaringsfasens påbegyndelse. Datoen er estimeret.
Frist for opnåelse af sikkerhedsgodkendelse :  2024-05-01+02:00
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse :  Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på :  dansk
Elektronisk katalog :  Ikke tilladt
Varianter :  Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud :  2024-03-12+01:00 10:00:00+01:00
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt :  8 MONTH
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Dato/tidspunkt :  2024-03-12+01:00 10:05:00+01:00
Sted :  Det elektroniske udbudssystem
Yderligere oplysninger :  Tilbuddene vil blive åbnet i det elektroniske udbudssystem. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse :  I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen, retshåndhævelsesloven og NIS2-direktiv. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Der kræves en fortrolighedsaftale
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen :  Ordregivers tavshedserklæring skal indgås: 1. For leverandør og medarbejdere i forbindelse med adgang til datarummet, jf. Bilag F 2. For leverandøren og medarbejdere, der bistår med udførelsen af kontrakten, ved påbegyndelsen af Afklaringsfasen.
Elektronisk fakturering :  Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren :  Domstolsstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline :  Domstolsstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse :  Domstolsstyrelsen
Organisation, der behandler tilbud :  Domstolsstyrelsen
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Domstolsstyrelsen
Registreringsnummer :  21659509
Postadresse :  Amagerfælledvej 56
By :  København S
Postnummer :  2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  DOMS -Mette Koldsø Krog
Telefon :  +45 23412518
Internetadresse :  https://domstol.dk/
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://domstol.dk/
Denne organisations roller :
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  37795526
Postadresse :  Nævnenes Hus, Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Land :  Danmark
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Land :  Danmark
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  19fbfd19-01f3-4587-aa2a-f368ed99d51c -  01
Formulartype :  Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype :  Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-25Z 09:22:19Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00054661-2024
EUT-S-nummer :  19/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-26Z

Send til en kollega

0.063