23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
26.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Økonomistyrelsen

Rammeaftale om Rekrutteringsløsning til staten


Økonomistyrelsen

1.  Køber
1.1  Køber
Officielt navn :  Økonomistyrelsen
Køberens retlige status :  Gruppe af offentlige myndigheder
Den ordregivende myndigheds aktiviteter :  Generelle offentlige tjenesteydelser
2.  Procedure
2.1  Procedure
Titel :  Rammeaftale om Rekrutteringsløsning til staten
Beskrivelse :  Økonomistyrelsen udbyder en rammeaftale om levering af en rekrutteringsløsning til staten. Løsningen skal understøtte ansættelsesprocessen effektivt med fokus på høj brugervenlighed. Økonomistyrelsen forventer, at leverandørens ydelser skal bestå af først implementering og derefter adgange/licenser, drift og vedligehold af en modulært opbygget standard cloud løsning med mulighed for individualisering gennem konfiguration. Det forventes, at der er en høj grad af fleksibilitet, hvad angår import og eksport af data fra andre systemer og kilder, da data enten fødes i andre systemer eller skal viderebearbejdes i andre systemer. Økonomistyrelsen har en forventning om, at der tilbydes en markedsudbredt velfungerende eksisterende løsning, og Økonomistyrelsen forventer dermed også et minimum af nyudvikling. Der indgår funktionelle optioner på understøttelse af ansættelsesudvalg og etablering af hjemmeside til arbejdsgiver promovering, samt på slutbrugersupport og kontraktforlængelse.
Identifikator for proceduren :  af95d690-b7ef-45a9-b971-404215c50358
Intern identifikator :  Udbud af it-løsning til understøttelse af rekruttering
Type af procedure :  Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.3  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  85,000,000 DKK
2.1.4  Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5.  Delkontrakt
5.1  Delkontrakt :  LOT-0000
Titel :  Rammeaftale om Rekrutteringsløsning til staten
Beskrivelse :  Økonomistyrelsen udbyder en rammeaftale om levering af en rekrutteringsløsning til staten. Løsningen skal understøtte ansættelsesprocessen effektivt med fokus på høj brugervenlighed. Økonomistyrelsen forventer, at leverandørens ydelser skal bestå af først implementering og derefter adgange/licenser, drift og vedligehold af en modulært opbygget standard cloud løsning med mulighed for individualisering gennem konfiguration. Det forventes, at der er en høj grad af fleksibilitet, hvad angår import og eksport af data fra andre systemer og kilder, da data enten fødes i andre systemer eller skal viderebearbejdes i andre systemer. Økonomistyrelsen har en forventning om, at der tilbydes en markedsudbredt velfungerende eksisterende løsning, og Økonomistyrelsen forventer dermed også et minimum af nyudvikling. Der indgår funktionelle optioner på understøttelse af ansættelsesudvalg og etablering af hjemmeside til arbejdsgiver promovering, samt på slutbrugersupport og kontraktforlængelse.
Intern identifikator :  Udbud af it-løsning til understøttelse af rekruttering
5.1.1  Formål
Kontraktens art :  Tjenesteydelser
Primær klassificering ( cpv ):  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne :  Efter indgåelse af rammeaftalen indgås også en kontrakt med en varighed på 8 år + 2x1 år i option. Den samlede varighed kan således bliver op til 10 år.
5.1.2  Udførelsessted
Yderligere oplysninger :  Udføres i Danmark
5.1.3  Anslået varighed
Varighed :  48 MONTH
5.1.4  Fornyelse
Højeste antal fornyelser :  2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her :  Efter indgåelse af rammeaftalen indgås også en kontrakt med en varighed på 8 år + 2x1 år i option. Den samlede varighed kan således bliver op til 10 år.
5.1.5  Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms :  85,000,000 DKK
5.1.6  Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10  Tildelingskriterier
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) :  40
Kriterium :
Type :  Kvalitet
Navn :  Leveringssikkerhed
Vægtning (procentdel, præcis) :  25
Kriterium :
Type :  Pris
Navn :  Økonomi
Vægtning (procentdel, præcis) :  35
5.1.12  Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister :  I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15  Teknikker
Rammeaftale :
Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem
Intet dynamisk indkøbssystem
Elektronisk auktion :
5.1.16  Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager :  Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6.  Resultater
Værdien af alle de kontrakter, der tildeles i denne bekendtgørelse :  56,000,000 DKK
6.1  Resultat delkontrakt-ID :  LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2  Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn :  Talentech APS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator :  Udbud af it-løsning til understøttelse af rekruttering
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter :  LOT-0000
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten :  Udbud af it-løsning til understøttelse af rekruttering
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale :  false
8.  Organisationer
8.1  ORG-0001
Officielt navn :  Økonomistyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10213231
Postadresse :  Landgreven 4
By :  København K
Postnummer :  1301
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Karin Jensen
E-mail :  karje@oes.dk
Telefon :  25281228
Denne organisations roller :
Køber
8.1  ORG-0002
Officielt navn :  Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer :  ORG-37795526
Postadresse :  Toldboden 2
By :  Viborg
Postnummer :  8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Vestjylland ( DK041 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Klagenævnet for Udbud
E-mail :  klfu@naevneneshus.dk
Telefon :  +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller :
Organisation med ansvar for klager
8.1  ORG-0003
Officielt navn :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer :  ORG-10294819
Postadresse :  Carl Jacobsens Vej 35
By :  Valby
Postnummer :  2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Byen København ( DK011 )
Land :  Danmark
Kontaktpunkt :  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail :  kfst@kfst.dk
Telefon :  +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) :  https://www.kfst.dk
Denne organisations roller :
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1  ORG-0004
Officielt navn :  Talentech APS
Registreringsnummer :  33252242
By :  København
Land :  Danmark
Telefon :  60169870
Denne organisations roller :
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter :  LOT-0000
8.1  ORG-0005
Officielt navn :  Mercell Holding ASA
Registreringsnummer :  980921565
Postadresse :  Askekroken 11
By :  Oslo
Postnummer :  0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) :  Oslo ( NO081 )
Land :  Norge
Kontaktpunkt :  eSender
Telefon :  +47 21018800
Fax :  +47 21018801
Internetadresse :  http://mercell.com/
Denne organisations roller :
TED eSender
11.  Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1  Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen :  1de8904f-e5ed-4e1f-bdad-2b9ee1bb2f98 -  01
Formulartype :  Resultater
Bekendtgørelsestype :  Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen :  2024-01-25Z 09:23:48Z
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på :  dansk
11.2  Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer :  00054702-2024
EUT-S-nummer :  19/2024
Offentliggørelsesdato :  2024-01-26Z

Send til en kollega

0.032