23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
31.01.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Greve Spildevand A/S

Maskin- og elentreprise, renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg (genudbud)


Greve Spildevand A/S

64989-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Bygge- og anlægsarbejder – Maskin- og elentreprise, renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg (genudbud)
OJ S 22/2024 31/01/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Greve Spildevand A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Maskin- og elentreprise, renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg (genudbud)
Beskrivelse : Den udbudte kontrakt, Renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg - Maskin- og El-entreprise inkl. overdækning af tanke, omfatter i hovedtræk følgende arbejder: o Maskinarbejder, herunder projektering, levering og montering af slamafvandingsudstyr, slammodtageudstyr, nye blæsere for beluftning, omrører, diffussorer, indretning af fordelerbygværk, regnvejrsbehandlingsbygning, lugtbehandlingssystem, ventilatorsystem med udstyr. o Elarbejde, herunder projektering, levering og montering af diverse tavler og kabler o Overdækning af procestanke, herunder projektering, levering og montering Kontrakten udbydes i hovedentreprise. I udbudsbekendtgørelsen har Bygherre anført 28 måneders varighed af kontrakten. Bygherre bemærker, at denne dato alene afspejler den varighed, hvor Bygherre forventer, at entreprisen er afsluttet (dvs. det forventede tidspunkt for aflevering). Den udbudte entreprisekontrakt udbydes uden en på forhånd fastsat slutdato, idet kontrakten ophører, når hver part har opfyldt de forpligtelser, som påhviler denne i medfør af kontrakten.
Identifikator for proceduren : 800dc435-322d-4075-8ebc-e6950405436f
Tidligere bekendtgørelse : 762498-2023
Intern identifikator : 201626
Type af procedure : Begrænset
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45000000   Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 42000000   Industrimaskiner, 42900000   Diverse maskiner til generelle og specielle formål, 51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Løvmosen 2    
By : Greve
Postnummer : 2670
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 33 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udelukkelse: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksom-heder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Bygherre vil acceptere serviceattester/tilsvarende dokumentation, som er udstedt efter 1. februar 2024. For god ordens skyld bemærkes, at Bygherre i medfør af udbudslovens § 134 a skal udelukke en virksomhed fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis virksomhed er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Bygherre vil påse udelukkelsesgrundens fravær forud for tildelingsbeslutningen. Dokumentation: Forud for tildelingsbeslutningen vil den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, blive bedt om at fremsende dokumentation for de forhold, som tilbudsgiver har erklæret i ESPD'et. Samtidig vil denne til-budsgiver blive bedt om at fremsende et forhåndstilsagn fra sikkerhedsstiller om, at denne vil stille sikkerhed i overensstemmelse med den udbudte kontrakt. Tildelingsbeslutning træffes først, når tilbudsgiver har fremsendt den efterspurgte dokumentation. Udvælgelse blandt flere egnede: Hvis der modtages ansøgninger fra flere end fem egnede ansøgere, vil Bygherre udvælge de fem ansøgere, som har dokumenteret mest erfaring med opgaver, som i forhold til indhold og omfang er sammenlignelige med den udbudte kontrakt. Bygherre vil ved evalueringen lægge vægt på indholdet af referenceopgaverne samt disses økonomiske omfang. Ved udvælgelsen lægger Bygherre vægt på de referencer, som ansøger har fremsendt til brug for opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig formåen. Ansøger kan således ikke fremlægge særskilte/andre referencer til brug for Bygherres udvælgelse. I forhold til udvælgelsen er antallet af referenceopgaver ikke afgørende for Bygherre, men derimod referenceopgavernes sammenlignelighed med den udbudte kontrakt.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Maskin- og elentreprise, renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg (genudbud)
Beskrivelse : Den udbudte kontrakt, Renovering og modernisering af Mosede Renseanlæg - Maskin- og El-entreprise inkl. overdækning af tanke, omfatter i hovedtræk følgende arbejder: o Maskinarbejder, herunder projektering, levering og montering af slamafvandingsudstyr, slammodtageudstyr, nye blæsere for beluftning, omrører, diffussorer, indretning af fordelerbygværk, regnvejrsbehandlingsbygning, lugtbehandlingssystem, ventilatorsystem med udstyr. o Elarbejde, herunder projektering, levering og montering af diverse tavler og kabler o Overdækning af procestanke, herunder projektering, levering og montering Kontrakten udbydes i hovedentreprise. I udbudsbekendtgørelsen har Bygherre anført 28 måneders varighed af kontrakten. Bygherre bemærker, at denne dato alene afspejler den varighed, hvor Bygherre forventer, at entreprisen er afsluttet (dvs. det forventede tidspunkt for aflevering). Den udbudte entreprisekontrakt udbydes uden en på forhånd fastsat slutdato, idet kontrakten ophører, når hver part har opfyldt de forpligtelser, som påhviler denne i medfør af kontrakten.
Intern identifikator : 201626
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 45000000   Bygge- og anlægsarbejder
Yderligere klassificering   ( cpv ): 42000000   Industrimaskiner, 42900000   Diverse maskiner til generelle og specielle formål, 51100000   Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Løvmosen 2    
By : Greve
Postnummer : 2670
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 28   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 33 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Udelukkelse: Ansøgere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil ansøgere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte kontrakt, medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende serviceattest (danske virksom-heder) eller tilsvarende dokumentation (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Bygherre vil acceptere serviceattester/tilsvarende dokumentation, som er udstedt efter 1. februar 2024. For god ordens skyld bemærkes, at Bygherre i medfør af udbudslovens § 134 a skal udelukke en virksomhed fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis virksomhed er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Bygherre vil påse udelukkelsesgrundens fravær forud for tildelingsbeslutningen. Dokumentation: Forud for tildelingsbeslutningen vil den tilbudsgiver, som står til at blive tildelt kontrakten, blive bedt om at fremsende dokumentation for de forhold, som tilbudsgiver har erklæret i ESPD'et. Samtidig vil denne til-budsgiver blive bedt om at fremsende et forhåndstilsagn fra sikkerhedsstiller om, at denne vil stille sikkerhed i overensstemmelse med den udbudte kontrakt. Tildelingsbeslutning træffes først, når tilbudsgiver har fremsendt den efterspurgte dokumentation. Udvælgelse blandt flere egnede: Hvis der modtages ansøgninger fra flere end fem egnede ansøgere, vil Bygherre udvælge de fem ansøgere, som har dokumenteret mest erfaring med opgaver, som i forhold til indhold og omfang er sammenlignelige med den udbudte kontrakt. Bygherre vil ved evalueringen lægge vægt på indholdet af referenceopgaverne samt disses økonomiske omfang. Ved udvælgelsen lægger Bygherre vægt på de referencer, som ansøger har fremsendt til brug for opfyldelse af mindstekravet til teknisk og faglig formåen. Ansøger kan således ikke fremlægge særskilte/andre referencer til brug for Bygherres udvælgelse. I forhold til udvælgelsen er antallet af referenceopgaver ikke afgørende for Bygherre, men derimod referenceopgavernes sammenlignelighed med den udbudte kontrakt.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende: - Ansøgers nettoomsætning i det senest afsluttede regnskabsår - Ansøgers egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår - Ansøgers soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår Med "senest afsluttet regnskabsår" menes det mest nylige regnskabsår, for hvilket der foreligger et godkendt regnskab. Ansøgere skal opfylde følgende mindstekrav: - Nettoomsætning på minimum 25 mio. kr. i det senest afsluttede regnskabsår. - Soliditetsgrad på minimum 15 % i det senest afsluttede regnskabsår. - Positiv egenkapital i det senest afsluttede regnskabsår. Bemærk: Hvis ansøger et konsortium/lignende sammenslutning, eller baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet (fx underleverandører) til brug for opfyldelse af mindstekravene, skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsorti-et/sammenslutningen/underleverandøren. Særligt for soliditetsgrad bemærkes, at der for konsortier udregnes en samlet (fælles) soliditetsgrad, som skal opfylde mindstekravet. Den samlede soliditetsgrad baseres på (i) totalen af konsortiedeltagernes egenkapital og (ii) totalen af konsortiedeltagernes aktiver i det senest afsluttede regnskabsår. Tilsvarende beregningsmetode bruges, hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet for at opfylde mindstekravet (støttende enheder). Hvis ansøger ikke kan give oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette i ESPD'et. Dokumentation: Vindende tilbudsgiver skal på anmodning (ikke som en del af prækvalifikationsansøgningen) fremsende tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab eller revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte økonomiske nøgletal, såfremt Bygherre ikke kan tilgå disse oplysninger på et offentligt tilgængeligt sted (virk.dk, tilbudsgivers egen hjemmeside eller lignende). For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren. Hvis en tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle kapacitet, jf. foranstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under den udbudte kontrakt.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD'et give oplysninger om følgende: - De betydeligste tilsvarende eller lignende opgaver, ansøger har udført i løbet af de sidste 10 år, gerne med angivelse af følgende (referenceliste): - Omtrentligt kontraktbeløb - Beskrivelse af arbejderne/opgaverne - Tidspunkt og varighed for opgaven/længden af projektet - Navn på den offentlige eller private modtager, samt eventuel kontaktperson, som Bygherre har mulighed for at kontakte. Bygherre forbeholder sig at kontakte den anførte kontaktperson for at få bekræftet omfanget af referenceopgaven. Indhold af referenceopgaverne: Ansøger opfordres til at sikre, at beskrivelsen af referenceopgaverne er fyldestgørende i forhold til det arbejde, som er udført. Samtidig opfordres ansøger til at detaljere re-ferencebeskrivelsen i forhold til de elementer, som indgår i mindstekravet, se prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 3.5.2 og Bygherres udvælgelse, se prækvalifikationsbetingelsernes afsnit 3.6. Antal referencer: Ansøger kan maksimalt give 6 referencer. Ved "reference" (eller "referenceopgave") forstås et konkret projekt/en konkret opgave, som ansøger har udført. I et løbende samarbejdsforhold vil hvert konkrete projekt således tælle som 1 reference. Tilsvarende vil forskellige opgaver udført under den samme rammeaftale tælle for flere referencer – hvis fx ansøger under en rammeaftale har udført 2 projekter/opgaver, tæller disse for 2 referencer. Hvis ansøgningen indeholder flere end 6 referencer, vil Bygherre i vurderingen af ansøgningen alene tage de 6 førstnævnte referencer i betragtning. Ansøger opfordres til at nummerere sine referencer. Brug af bilag: Ansøgerne kan vedlægge referencerne som bilag til ESPD'et. For at give Bygherre det bedste overblik over indholdet af referencer opfordres ansøgerne til at anvende den struktur, som fremgår af bilag B1. Ansøgerne er også meget velkomne til at anvende bilag B1 – evt. som supplement til den øvrige referencebeskrivelse, som indgår i ansøgningen. Konsortier/støttende enheder: Er ansøger et konsortium/lignende sammenslutning eller baserer ansøger sig på andre enheders tekniske eller faglige kapacitet (f.eks. underleverandører), skal der indgives særskilt ESPD for hver deltager i konsorti-et/sammenslutningen/underleverandøren. Begrænsningen på antal referencer gælder for ansøgningen som helhed, dvs. at Bygherre ved en ansøgning fra et konsortium eller en ansøger, der baserer sig på underleverandører, også 'kun' vil tage de 6 førstnævnte referencer i betragtning. Ansøger opfordres til at nummerere sine referencer. Dokumentation: Referencelisten i ESPD'et, se ovenfor, anses af Bygherre for at være den endelige dokumentation for vindende tilbuds-givers tekniske og faglige formåen. Såfremt vindende tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, vil vindende tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav: - Ansøger skal have udført mindst (i) to tilsvarende opgaver og mindst (ii) én lignende opgave i de seneste 10 år. Husk: Ansøgere, som anvender underleverandører (støttende enheder), eller går sammen i et konsortium, skal tilsammen opfylde mindstekravet. Med "udført" forstås, at referenceopgaven skal være afleveret inden for de seneste 10 år regnet fra ansøgningsfristens udløb. Med "tilsvarende opgaver" forstås maskin- og elarbejder på renseanlæg. Med "lignende opgave" forstås maskin- og elarbejder på tekniske anlæg, dvs. forsynings- og behandlingsanlæg. "Lignende opgaver" kan derfor være udført enten på renseanlæg, eller på andre tekniske anlæg. Det er ikke et krav, at den samme reference indeholder både maskin- og el-arbejder. Ansøger kan fx opfylde mindstekravet på en af følgende måder: - Ansøger fremlægger tre referencer, som alle omfatter maskin- og el-arbejder på renseanlæg. - Ansøger fremlægger tre referencer, som omfatter maskinarbejder på renseanlæg, og tre referencer, som omfatter elarbejder på renseanlæg. - Ansøger er en maskinleverandør, som har udført to maskinopgaver på renseanlæg og en maskinopgave på et teknisk anlæg. Underleve-randør er en el-installatør, der har udført to elopgaver på renseanlæg og en elopgave på et teknisk anlæg. Alle seks referencer fremlægges. - Ansøger er en el-installatør, som har udført to elopgaver på renseanlæg og el elopgave på et teknisk anlæg. Underleverandør er en ma-skinleverandør, der har udført to maskinopgaver på renseanlæg og en maskinopgave på et teknisk anlæg. Alle seks referencer fremlægges.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 16/02/2024   23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Beskrivelse af den finansielle garanti : Entreprenøren stiller sikkerhed i overensstemmelse med AB 18 § 9. Bygherre skal godkende Entreprenørens valg af sikkerhedsstiller. Entreprenøren skal fremsende dokumentation for den i kontraktudkastets pkt. 8.1 nævnte sik-kerhedsstillelse senest 8 arbejdsdage efter ikrafttrædelsesdatoen.
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 01/03/2024   10:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontraktgrundlaget er AB18 med Bygherres supplerende vilkår. Kontrakten indeholder bl.a. krav til Entreprenørens forsikring, ligesom kontrakten indeholder en arbejdsklausul, samt en oplæringsklausul.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer)gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. jf. lovens § 7, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Greve Spildevand A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Greve Spildevand A/S
Registreringsnummer : ORG-32268668
Postadresse : Løvmosen 2    
By : Greve
Postnummer : 2670
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Marianne Dauding
E-mail : mad@horten.dk
Telefon : +4533344398
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 439d0363-eb81-4e76-9c3b-e4b94a197a91   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 29/01/2024   19:53:30 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 29/01/2024   20:19:01 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 64989-2024
EUT-S-nummer : 22/2024
Offentliggørelsesdato : 31/01/2024

Send til en kollega

0.047