23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.02.2024
Udbudstype
Andre

Bestilling af materiale

https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/

Udbyder

The Danish Road Directorate (DRD)

SCADA-SIG, SCADA system for Traffic Signal Systems


The Danish Road Directorate (DRD)

67301-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Programmering af software og konsulentvirksomhed – SCADA-SIG, SCADA system for Traffic Signal Systems
OJ S 23/2024 01/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Vejdirektoratet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : SCADA-SIG, SCADA system for Traffic Signal Systems
Beskrivelse : See BT-21-Procedure
Identifikator for proceduren : 6be648a8-cd3e-456b-89f9-c6e820da98ff
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : se BUT afsnit 5
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Region og kommune
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Denne procedure eller delkontrakt, der blev annulleret eller endte uden resultat, vil blive gentaget
Yderligere oplysninger : Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgerens ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber. Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 4. Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført under punkt 5.1.11. Udbuddet gennemføres ved anvendelse af et to-kuvertsystem. Proceduren er beskrevet i detaljer i udbudsmaterialet. Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i udbudsproceduren.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
The Danish Procurement Act   - https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/10
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Deltagelse i en kriminel organisation Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 1.
Korruption Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 2.
Svig Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 4.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 5.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Se udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 6.
Betaling af skatter og afgifter Se udbudsloven § 135, stk. 3.
Betaling af socialsikringsbidrag  Se udbudsloven § 135, stk. 3.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 2.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 3.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Se udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 4.
Konkurs Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Insolvens Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Aktiver, der administreres af en kurator Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Tvangsakkord uden for konkurs Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Se udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2. __________________________________________________________________________________ DOKUMENTATION: Ved ansøgning om prækvalifikation skal ansøger udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene. Den tilbudsgiver, med hvem ordregiver agter at indgå kontrakt, skal forinden kontrakttildeling fremsende serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. udbudsloven § 135, stk. 1-3 samt § 137, stk. 1, nr. 2. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, og den må højest være 6 måneder gammel. Ovennævnte dokumentation skal ligeledes fremsendes for enheder (underleverandører/underrådgivere/underentreprenører), som tilbudsgiveren har baseret sin økonomiske og finansielle kapacitet eller tekniske og faglige kapacitet på med henblik på opfyldelse af minimumskrav og/eller prækvalifikation. __________________________________________________________________________________ UDBUDSLOVEN § 134a: Udover ovennævnte udelukkelsesgrunde gøres opmærksom på udbudsloven § 134a, der medfører, at ordregiver skal udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : SCADA-SIG – SCADA system for Traffic Signal Controllers
Beskrivelse : se punkt. 2.1
Intern identifikator : SCADA-SIG – SCADA system for Traffic Signal Controllers
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : øvrige optioner, se venligst bilag 4 (prices, payment plan and options)
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/08/2024
Varighed : 5   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Option på forlængelse på 1 år i alt
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Netto omsætning
Beskrivelse : Ansøger skal oplyse virksomhedens nettoomsætning for det seneste regnskabsår i udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD). Ansøger skal som dokumentation for nettoomsætning vedlægge kopi af årsregnskab eller revisorpåtegnet oplysning om nettoomsætning. For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode af regnskabsåret som muligt. Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet. Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal ansøger godtgøre, at de har ret til at råde over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse. Der ønskes ikke økonomiske og finansielle oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet ansøgeren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet. _________________________________________________________________________________ Minimumskrav til egnethed:
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være faglig egnet til at opfylde kontrakten: • Ansøger skal som minimum fremlægge (1) reference på levering af en lignende løsning inden for de seneste 3 år, og som har lighed med kontraktens genstand. Ved lighed med kontraktens genstand forstås referencer, der i høj grad svarer til de udbudte kon-traktydelser, som er beskrevet i pkt. ‎2.1. Ved levering indenfor de seneste 3 år forstås, at datoen for overtagelsesdagen til den leverede løs-ning ligger indenfor de seneste 3 år, regnet fra tidspunktet for offentliggørelse af udbudsmaterialet. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ansøger må maksimal fremsende 4 referencer, såfremt der sendes mere end 4 referencer vil Ordre-giver alene vurderer på de første 4 referencer. Ansøgers referencer må maksimalt udgøre 2 sider med 2400 tegn, ekskl. Mellemrum pr. reference. Referencen skal som minimum indeholde følgende oplysninger: o En klar beskrivelse af løsning, (including as a minimum the number of connected Traffic Sig-nal Controllers and any integrations to the Costumers IT environment or other external sys-tems. The applicant is furthermore adviced to describe how the reference is comparable to the contract put out to tender in terms of content, se section 2.1.) o Modtager af løsningen o Kontaktinformation på kontaktpersonen hos modtager af løsningen. o Tidspunktet for den faktiske dato for overtagelsesprøven af den samlede løsning. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte den angivne modtager af løsningen med henblik på at få bekræfteoplysningerne om referencen. Ordregiver forbeholder sig retten til at anmode om suppleren-de oplysninger, hvor det findes nødvendigt i henhold til opfyldelse af ovenstående mindstekrav. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Hvis antallet af konditionsmæssige ansøgninger overstiger 4 ansøgere, udvælges 4 ansøgere på bag-grund af ansøgernes referencerne. Ved vurdering af referencernes vil særligt lægges vægt på neden-for anførte uden prioriterede rækkefølge: At referencens indhold er sammenlignelig med den udbudte kontraktgenstand, jf. pkt. 2.1. herunder om; • ansøger demonstrerer erfaring med integration til Kundens IT-miljø • ansøgerens beskrivelse af, hvordan den individuelle reference er sammenlignelig med de ydelser, der skal leveres til VD • i hvilken udstrækning dette standardsoftwarecentralsystem er integreret med LISA • i hvilket omfang ansøger har erfaring med levering af centralt(e) anlæg uafhængigt af ansøgers egne styreapparater • ansøger har erfaring med at uddanne kunden til et administrativt brugerniveau Ordregiver vil samtidig og skriftligt underrette alle ansøgere om hvilke ansøgere, som vil blive opfor-dret til at afgive første forhandlingstilbud (indledende forhandlingstilbud), samt om den præcise til-budsfrist i henhold til pkt. 3.5
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : For mere information se Procurement Specifiktation section 6.2

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : System Funktionalitet
Beskrivelse : For mere information se Procurement Specifiktation section 6.3

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : System implementering
Beskrivelse : For mere information se Procurement Specifiktation section 6.3
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Kriterium for tildeling er det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Evalue-ringsmodellen er af typen prismodeller, og det indebærer, at der for hvert tilbud beregnes en samlet evalueringspris, som består af tilbudssummen korrigeret med et fiktivt tillæg eller fradrag for hvert af de kvalitative un-derkriterier. Disse tillæg/fradrag fastsættes ud fra tilbuddets kvalitet. Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har opnået den laveste samlede evalueringspris. Modellen er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : engelsk
Adresse på udbudsdokumenterne : https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : engelsk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 12/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. Cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Vejdirektoratet
Registreringsnummer : 60729018
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal    
By : København V
Postnummer : 1577
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rune Lyster
E-mail : ruly@vd.dk
Telefon : +45 7244 3333
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +45 7240 5600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41 71 50 00
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 16054-2024
Hovedårsagen til ændringen : Berigtigelse – køber
Beskrivelse : See English version.
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0001
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 40504f70-d5d7-4a7b-a518-8e23d67c54cb   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/01/2024   12:20:03 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk engelsk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 67301-2024
EUT-S-nummer : 23/2024
Offentliggørelsesdato : 01/02/2024

Send til en kollega

0.031