23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Tårnbyforsyning Varme A/S

Rammeaftale om energimålere


Tårnbyforsyning Varme A/S

70424-2024 - Resultater
Danmark – Energimålere – Rammeaftale om energimålere
OJ S 24/2024 02/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Tårnbyforsyning Varme A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale om energimålere
Beskrivelse : Ifm. den igangværende udrulning af fjernvarme i Tårnby Kommune har Tårnbyforsyning Varme A/S behov for at indkøbe energimålere til aflæsning af varmeforbrug hos borgerne i Tårnby Kommune. Ligeledes forventes det, at Tårnby Forsyning Dragør fjernvarme A/S vil få et behov for at indkøbe energimålere til aflæsning af varmeforbrug hos borgerne i Dragør Kommune ifm. den forventede forestående udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune. Formålet med nærværende udbud er således at udbyde og indgå en rammeaftale om energimålere, hvor aftaleparterne udgør den vindende tilbudsgiver og Tårnbyforsyning Varme A/S, og hvor Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S har option på at deltage som trækningsberettiget på rammeaftalen i dennes løbetid. Nærværende udbud omfatter således en hovedleverance på ca. 5.300 energimålere til Tårnbyforsyning Varme A/S og en option på ca. 2.900 Energimålere til Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S. Rammeaftalen har en løbetid på 4 år med en option for ordregiver om forlængelse i yderligere fire gange et år. Der vil blive tildelt én rammeaftale til én leverandør. Rammeaftalen er uopsigelig for både Ordregiver og leverandøren i fire år fra ikrafttrædelsen. Rammeaftalen løber således i fire år med mulighed for forlængelse i fire gange ét år. Rammeaftalen forlænges uden varsel, medmindre Ordregiver giver den vindende tilbudsgiver meddelelse om andet. Rammeaftalen er eksklusiv, og Ordregiver forpligter sig således til at aftage sit totale behov for energimålere omfattet af rammeaftalen fra Leverandøren i hele Rammeaftalens løbetid. Der gælder dog ingen forpligtelse for ordregiver til at aftage en minimumsmængde. Ordregiver forpligter sig således ikke ud over sit faktuelle behov.
Identifikator for proceduren : 89adc57b-0bec-4f17-912b-0d95aa991f1f
Tidligere bekendtgørelse : 9a556c53-4610-4cf6-a8de-cd203ef35744-01
Intern identifikator : 71350
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Rammeaftalen udbydes som et offentligt udbud efter art. 45 i Forsyningsvirksomhedsdirektivet (Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014) som implementeret ved bekendtgørelse nr. 1624 af 15. december 2015 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport og posttjenester, som ændret ved Bekendtgørelse nr. 1078 af 29. juni 2022 (Implementeringsbekendtgørelsen). Dvs., at alle interesserede økonomiske aktører kan indgive et tilbud og dermed vil indgå i tilbudsevalueringen, forudsat tilbudsgiveren ikke er omfattet af de for udbuddet gældende udelukkelsesgrunde samt at tilbudsgiveren opfylder de fastsatte mindstekrav til egnethed. Rammeaftalen tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeret på grundlag af tildelingskriteriet ”Pris”. Der henvises til afsnit 6.3 i udbudsbetingelserne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38551000   Energimålere
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Gemmas Alle 39    
By : Kastrup
Postnummer : 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Den valgte leverandør skal foretage levering til ordregiver på det af ordregiver anviste sted på adressen: Gemmas Alle 39 2770 Kastrup eller på enhver anden adresse og sted, som ordregiver måtte specificere i rammeaftalens løbetid.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 800 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 12 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : ESPD, støttende enheder, konsortier og underleverandører: Tilbudsgiver skal afgive oplysninger vedrørende udelukkelse og egnethed, hvilket sker digitalt via udbudsplatformen (EU-Supply), til foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, samt til foreløbig opfyldelse af ordregives krav til egnethed. Ordregiver kræver, at tilbudsgiver udfylder det fælleseuropæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse. ESPD’et er tilbudsgivers ”egenerklæring”, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, samt opfylder egnethedskravene til udbuddet. Tilbudsgiver, evt. konsortiedeltagere og/eller evt. støttende virksomheder skal underskrive deres respektive ESPD’er. Såfremt et afleveret ESPD ikke er underskrevet, tager ordregiver forbehold for at lade dette berigtige, jf. art. 76, stk. 4 i forsyningsvirksomhedsdirektivet. Besvarelsen af ESPD-dokumentet foregår som den øvrige tilbudsgivning via EU-Supply. Udelukkelsesgrunde: Tilbudsgiver og evt. støttende enheder må ikke være omfattet af nogle af de obligatoriske udelukkelsesgrunde eller nogle af de valgte frivillige udelukkelsesgrunde, der er anført nedenfor, jf. udbudslovens §§ 134 a-137, jf. § 11 i Implementeringsbekendtgørelsen. Tilbudsgiver og evt. støttende enheder må endvidere ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.), nr. 3 (konkurrencefordrejende aftaler). Ordregiver vil under overholdelse af proportionalitetsprincippet foretage vurderingen af, hvorvidt tilbudsgivere eller evt. støttende enheder er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde. Ordregiver kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis Ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3, jf. § 11 i Implementeringsbekendtgørelsen. Til vurdering af en økonomisk aktørs dokumentation af pålidelighed vil ordregiver indhente en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. udbudslovens § 138, stk. 1.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale om energimålere
Beskrivelse : Ifm. den igangværende udrulning af fjernvarme i Tårnby Kommune har Tårnbyforsyning Varme A/S behov for at indkøbe energimålere til aflæsning af varmeforbrug hos borgerne i Tårnby Kommune. Ligeledes forventes det, at Tårnby Forsyning Dragør fjernvarme A/S vil få et behov for at indkøbe energimålere til aflæsning af varmeforbrug hos borgerne i Dragør Kommune ifm. den forventede forestående udrulning af fjernvarme i Dragør Kommune. Formålet med nærværende udbud er således at udbyde og indgå en rammeaftale om energimålere, hvor aftaleparterne udgør den vindende tilbudsgiver og Tårnbyforsyning Varme A/S, og hvor Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S har option på at deltage som trækningsberettiget på rammeaftalen i dennes løbetid. Nærværende udbud omfatter således en hovedleverance på ca. 5.300 energimålere til Tårnbyforsyning Varme A/S og en option på ca. 2.900 Energimålere til Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S. Rammeaftalen har en løbetid på 4 år med en option for ordregiver om forlængelse i yderligere fire gange et år. Der vil blive tildelt én rammeaftale til én leverandør. Rammeaftalen er uopsigelig for både Ordregiver og leverandøren i fire år fra ikrafttrædelsen. Rammeaftalen løber således i fire år med mulighed for forlængelse i fire gange ét år. Rammeaftalen forlænges uden varsel, medmindre Ordregiver giver den vindende tilbudsgiver meddelelse om andet. Rammeaftalen er eksklusiv, og Ordregiver forpligter sig således til at aftage sit totale behov for energimålere omfattet af rammeaftalen fra Leverandøren i hele Rammeaftalens løbetid. Der gælder dog ingen forpligtelse for ordregiver til at aftage en minimumsmængde. Ordregiver forpligter sig således ikke ud over sit faktuelle behov.
Intern identifikator : 71350
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38551000   Energimålere
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S (CVR-nr.: 44 18 58 65) har option på at tiltræde som trækningsberettiget på rammeaftalen. Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S kan på et hvilken som helst tidspunkt i rammeaftalens løbetid vælge at tiltræde rammeaftalen som trækningsberettiget, hvormed Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S indtræder i rammeaftalen på samme vilkår som gælder for Tårnbyforsyning Varme A/S. Såfremt Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S vælger at tiltræde Rammeaftalen som trækningsberettiget, skal dette ske med et varsel på tre måneder, som skal afgives skriftligt overfor leverandøren. Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S’ mulige behov er samlet anslået til i alt at udgøre 2.900 energimålere i rammeaftalens løbetid. Idet Tårnbyforsyning Varme A/S’ forventede behov samlet er anslået til i alt at udgøre 5.300 energimålere i rammeaftalens løbetid, vil det for rammeaftalen totale anslåede behov udgøre i alt 8.200 energimålere, såfremt Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S vælger at tiltræde rammeaftalen som trækningsberettiget.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Gemmas Alle 39    
By : Kastrup
Postnummer : 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Den valgte leverandør skal foretage levering til ordregiver på det af ordregiver anviste sted på adressen: Gemmas Alle 39 2770 Kastrup eller på enhver anden adresse og sted, som ordregiver måtte specificere i rammeaftalens løbetid.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalen løber i fire år. Ordregiver kan herefter forlænge Rammeaftalen i fire gange ét år. Efter udløbet af det fjerde år og indtil udløbet af rammeaftalens ottende år forlænges rammeaftalen automatisk løbende og uden varsel i et år ad gangen, medmindre ordregiver giver leverandøren meddelelse om andet. Såfremt ordregiver ønsker, at rammeaftalen ikke skal forlænges, skal ordregiver meddele dette til leverandøren senest to måneder før udløb af rammeaftalen. Modtager leverandøren ikke en meddelelse fra ordregiver om, at rammeaftalen ikke forlænges, da forlænges rammeaftalen automatisk og uden varsel med et år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 800 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 12 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : ESPD, støttende enheder, konsortier og underleverandører: Tilbudsgiver skal afgive oplysninger vedrørende udelukkelse og egnethed, hvilket sker digitalt via udbudsplatformen (EU-Supply), til foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, samt til foreløbig opfyldelse af ordregives krav til egnethed. Ordregiver kræver, at tilbudsgiver udfylder det fælleseuropæiske udbudsdokument, i daglig tale ESPD, i forbindelse med tilbudsafgivelse. ESPD’et er tilbudsgivers ”egenerklæring”, der fungerer som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, samt opfylder egnethedskravene til udbuddet. Tilbudsgiver, evt. konsortiedeltagere og/eller evt. støttende virksomheder skal underskrive deres respektive ESPD’er. Såfremt et afleveret ESPD ikke er underskrevet, tager ordregiver forbehold for at lade dette berigtige, jf. art. 76, stk. 4 i forsyningsvirksomhedsdirektivet. Besvarelsen af ESPD-dokumentet foregår som den øvrige tilbudsgivning via EU-Supply. Udelukkelsesgrunde: Tilbudsgiver og evt. støttende enheder må ikke være omfattet af nogle af de obligatoriske udelukkelsesgrunde eller nogle af de valgte frivillige udelukkelsesgrunde, der er anført nedenfor, jf. udbudslovens §§ 134 a-137, jf. § 11 i Implementeringsbekendtgørelsen. Tilbudsgiver og evt. støttende enheder må endvidere ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (konkurs mv.), nr. 3 (konkurrencefordrejende aftaler). Ordregiver vil under overholdelse af proportionalitetsprincippet foretage vurderingen af, hvorvidt tilbudsgivere eller evt. støttende enheder er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde. Ordregiver kan ikke udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135-137, såfremt denne har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at tilbudsgiveren er pålidelig, selvom vedkommende er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 138. Der kan alene ske udelukkelse på den baggrund, hvis Ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis tilbudsgiver ikke inden for en passende frist har forelagt tilstrækkelig dokumentation for tilbudsgiverens pålidelighed. Om hvad der fordres til tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3, jf. § 11 i Implementeringsbekendtgørelsen. Til vurdering af en økonomisk aktørs dokumentation af pålidelighed vil ordregiver indhente en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. udbudslovens § 138, stk. 1.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Evt. klage over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Tårnbyforsyning Varme A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Tårnbyforsyning Varme A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er kun modtaget ét antageligt tilbud, én ansøgning om deltagelse eller ét projekt
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Tårnbyforsyning Varme A/S
Registreringsnummer : 32667740
Postadresse : Gemmas Alle 39    
By : Kastrup
Postnummer : 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Linda Rebien
Telefon : +45 32462030
Internetadresse : https://taarnbyforsyning.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 00000000
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Tårnby Forsyning Dragør Fjernvarme A/S
Registreringsnummer : 44185865
Postadresse : Gemmas Alle 39    
By : Kastrup
Postnummer : 2770
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Linda Rebien
Telefon : +45 32462030
Internetadresse : https://taarnbyforsyning.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ef1d8377-30ec-4b12-8b64-06178bbd0647   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/02/2024   13:14:07 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/02/2024   14:02:33 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 70424-2024
EUT-S-nummer : 24/2024
Offentliggørelsesdato : 02/02/2024

Send til en kollega

0.049