23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Andel Holding A/S

Udbud af managementkonsulenter til Andel Holding A/S


Andel Holding A/S

71258-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Konsulenttjenesteydelser – Udbud af managementkonsulenter til Andel Holding A/S
OJ S 24/2024 02/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Andel Holding A/S
Køberens retlige status : Enhed med særlige eller eksklusive rettigheder
Den ordregivende enheds aktiviteter : Elektricitetsrelaterede aktiviteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af managementkonsulenter til Andel Holding A/S
Beskrivelse : Nærværende udbud omhandler indgåelse af rammeaftaler vedrørende managementkonsulenter. Udbuddet indeholder 3 (tre) delaftaler. Der henvises til Kravspecifikation for de respektive delaftaler for nærmere uddybning. Der tildeles følgende leverandører på hver delaftale: Delaftale 1: 3 (tre) leverandører. Delaftale 2: 4 (fire) leverandører. Delaftale 3: 3 (tre) leverandører.
Identifikator for proceduren : 7ffa90c3-d1f8-4eec-91c9-f7de7a9fe502
Intern identifikator : 356784
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85312320   Konsulenttjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 66170000   Finansielle konsulentydelser, behandling og clearing af finansielle transaktioner, 72221000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser, 79200000   Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning, 79400000   Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser, 79411100   Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling, 79412000   Rådgivning i forbindelse med økonomisk forvaltning
2.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst inden for EØS
Yderligere oplysninger : Nærmere specificering findes i Bilag 1 Opgavebeskrivelse og kravspecifikation. De primære lokationer vil være: Andel Holding A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge og Teknikerbyen 25, 2830 Virum Danmark.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Såfremt ordregiver modtager flere egnede ansøgninger, end ordregiver forventer at udvælge, vil ordregiver begrænse antallet ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, vil ske efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de tjenesteydelser, som den udbudte aftale vedrører. I denne forbindelse vil udvælgelsen ske på baggrund af følgende elementer i prioriteret rækkefølge: - Referencer angår leverancer af de tjenesteydelser til Kunder med tilsvarende ejerstuktur som ordregiver - Bredden af referencerne, således referencer der angår flest af de efterspurgte ydelser. - Referencer med den højeste kontraktsum Vurderingen vil ske ud fra de leverede referencer i ESPD’et.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 3
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 3
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Korruption Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 1, pkt. 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Deltagelse i en kriminel organisation Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 1, pkt. 1, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 1, pkt. 5, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Svig Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 1, pkt. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 1, pkt. 6, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Betaling af socialsikringsbidrag Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Betaling af skatter og afgifter Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 135, stk. 1, pkt. 4, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Udbud af managementkonsulenter til Andel Holding A/S - Delaftale 1
Beskrivelse : Managementkonsulentydelser inden for denne delaftale dækker over koncernens og forretningsenhedernes behov for at opnå støtte til at udvikle og realisere strategiske målsætninger og til at kunne optimere og tilpasse forretning og organisationer til nye krav og ændringer i markedet. For at kunne levere en ydelse til Andel med høj kvalitet indenfor denne delaftale, skal Leverandøren holde sig løbende opdateret på både Andel og branchen. Det er nødvendigt, at Leverandøren sikrer, at den viden, der opnås via de enkelte opgaver, der udføres for Andel bliver delt blandt de konsulenter, der arbejder på opgaver hos Andel. Områderne dækket af Delaftale 1 er følgende: • Strategi herunder M&A strategiske overvejelser • Forretningsudvikling • Organisationsdesign og -udvikling Procesoptimering særligt indenfor: • Operations/drift optimering • Proces kortlægning og optimering • Procurement og Supply Chain • Operating model
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85312320   Konsulenttjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 66170000   Finansielle konsulentydelser, behandling og clearing af finansielle transaktioner, 72221000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser, 79200000   Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning, 79400000   Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser, 79411100   Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling, 79412000   Rådgivning i forbindelse med økonomisk forvaltning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Varighed er angivet som den fulde kontrakt periode inklusive optioner. Den ordinære periode er gældende fra 01.05.2024 til 30.04.2029. Rammeaftalerne kan forlænges med 3x12 måneder.
5.1.2.
Udførelsessted
Hvor som helst inden for EØS
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 8   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kunden kan forlænge Rammeaftalen på samme vilkår i op til 12 måneder. Forlængelse kan ikke finde sted mere end 3 gang(e). Kunden skal give Leverandøren meddelelse om forlængelsen senest 30 Dage før Rammeaftalens ophør.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 550 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 687 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (herefter ”implementeringsbekendtgørelsen”) § 12. Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i denne bekendtgørelse. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for Tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 134 a, §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2. Inden tildelingsbeslutningen skal den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 150-155, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12. I henhold til udbudslovens § 152, stk. 4, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12 kan en Tilbudsgiver, der er optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. udbudslovens § 156, forelægge Ordregiveren et certifikat for optagelse udstedt af den kompetente myndighed. Dette certifikat træder i stedet for dokumentationen, der er nævnt i §§ 153-155, 157 og 158. 1. og 2. pkt. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og Tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste.
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Modvirkning af klimaændringer
Kriterier for grønne udbud : Ingen kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Gennemsnitlig årlig nettoomsætning
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for delaftalens ydelsesområde på minimum 50.000.000 kr. hvor hver af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 50,000,000

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 0

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at ansøgers referencer omfatter mindst 3 aftaler om udførelse og levering af den beskrevne ydelse i kravspecifikationen til lignende virksomheder. Referencerne skal angå leveringer udført inden for de seneste 3 år. I det omfang referencen strækker sig længere end 3 år, vil ordregiver alene vurdere på de dele af leverancen som er sket inden for de 3 år.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 3
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 6
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 6
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Evalueringen af underkriteriet ”Pris” baseres på delkriteriet ”Evalueringstekniske pris” som angivet i tilbudslisten.
Beskrivelse : Delkriteriet ”Evalueringstekniske pris” udregnes på baggrund af tilbudsgivers samlede evalueringstekniske pris. Den evalueringstekniske pris er angivet som værende én Blended Rate, som består af den tilbudte dagspris og den maksimale udgift for fly og hotel ved anvendelse af udenlandske konsulenter.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Underkriteriet ”Kvalitet” vil blive tildelt point ud fra nedenstående delkriterier med dertilhørende vægtning:
Beskrivelse : Bedømt på grundlag af Tilbudsgivers opfyldelse af de opstillede evalueringskrav jf. Bilag A.
Vægtning (procentdel, præcis) : 80
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 09/02/2024   23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 21/02/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 16/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : 9.2.1 Kundens rettigheder I det omfang materiale, der leveres under Rammeaftalen, er beskyttet af immaterielle rettigheder, herunder ophavs-, database-, patent-, varemærke-, design- og brugsmodelrettigheder samt rettigheder efter markedsføringsloven, erhverver Kunden brugsret til dette materiale. Materialet omfatter alle dele af Leverandørens leverancer under Rammeaftalen. Brugsretten gælder for Kunden og alle Koncernforbundne Selskaber, hvorved alle Koncernforbundne Selskaber kan anvende materialet i overensstemmelse med Rammeaftalen. Kundens brugsret til materialet er royalty-fri og ikke-eksklusiv. Brugsretten er tidsmæssigt, geografisk og kvantitativt ubegrænset. Endvidere omfatter brugsretten enhver brug internt og eksternt i forbindelse med Kundens virksomhed. Kunden har desuden ret til at foretage ændringer af materialet, herunder i forbindelse med vedligeholdelse og videreudvikling.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt : Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f. eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Finansiel ordning : Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte Tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at Ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregive-ren har underrettet de berørte ansøgere og Tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk /start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 3
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Andel Holding A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Andel Holding A/S
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Andel Holding A/S
Organisation, der behandler tilbud : Andel Holding A/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Udbud af managementkonsulenter til Andel Holding A/S - Delaftale 2
Beskrivelse : Managementkonsulentydelser inden for denne delaftale dækker over koncernens og forretningsenhedernes behov for at opnå rådgivning og støtte til blandt andet finansiel planlægning, rapportering og analyse, finansiel styring, risk management, compliance, automationer af finansielle processer og general skatterådgivning. Delaftale 2 vil således kræve højt specialiserede konsulenter med dybe kompetencer inden for ovennævnte CFO services og skatterådgivning, som ikke er omfattet af den lovpligtige revision.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85312320   Konsulenttjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 66170000   Finansielle konsulentydelser, behandling og clearing af finansielle transaktioner, 72221000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser, 79200000   Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning, 79400000   Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser, 79411100   Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling, 79412000   Rådgivning i forbindelse med økonomisk forvaltning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Varighed er angivet som den fulde kontrakt periode inklusive optioner. Den ordinære periode er gældende fra 01.05.2024 til 30.04.2029. Rammeaftalerne kan forlænges med 3x12 måneder.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Nærmere specificering findes i Bilag 1 Opgavebeskrivelse og kravspecifikation. De primære lokationer vil være: Andel Holding A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge og Teknikerbyen 25, 2830 Virum Danmark.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 8   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kunden kan forlænge Rammeaftalen på samme vilkår i op til 12 måneder. Forlængelse kan ikke finde sted mere end 3 gang(e). Kunden skal give Leverandøren meddelelse om forlængelsen senest 30 Dage før Rammeaftalens ophør.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 400 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 500 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (herefter ”implementeringsbekendtgørelsen”) § 12. Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i denne bekendtgørelse. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for Tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 134 a, §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2. Inden tildelingsbeslutningen skal den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 150-155, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12. I henhold til udbudslovens § 152, stk. 4, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12 kan en Tilbudsgiver, der er optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. udbudslovens § 156, forelægge Ordregiveren et certifikat for optagelse udstedt af den kompetente myndighed. Dette certifikat træder i stedet for dokumentationen, der er nævnt i §§ 153-155, 157 og 158. 1. og 2. pkt. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og Tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste.
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Modvirkning af klimaændringer
Kriterier for grønne udbud : Ingen kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Gennemsnitlig årlig nettoomsætning
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for delaftalens ydelsesområde på minimum 100.000.000 kr. de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 100,000,000

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital de seneste 3 afsluttede regnskabsår
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 0

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgrad
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en soliditetsgrad på mindst 10% i gennemsnit i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 10

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at ansøgers referencer omfatter mindst 3 aftaler om udførelse og levering af den beskrevne ydelse i kravspecifikationen til lignende virksomheder. Referencerne skal angå leveringer udført inden for de seneste 3 år. I det omfang referencen strækker sig længere end 3 år, vil ordregiver alene vurdere på de dele af leverancen som er sket inden for de 3 år.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 3
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 6
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 6
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Evalueringen af underkriteriet ”Pris” baseres på delkriteriet ”Evalueringstekniske pris” som angivet i tilbudslisten.
Beskrivelse : Delkriteriet ”Evalueringstekniske pris” udregnes på baggrund af tilbudsgivers samlede evalueringstekniske pris. Den evalueringstekniske pris er angivet som værende én Blended Rate, som består af den tilbudte dagspris og den maksimale udgift for fly og hotel ved anvendelse af udenlandske konsulenter. Angivelse af konsulentkategori og tilbudte Blended Rate fremgår af Tilbudslisten.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Underkriteriet ”Kvalitet” vil blive tildelt point ud fra nedenstående delkriterier med dertilhørende vægtning: Beskrivelse af tildelingskriterier (dansk): Bedømt på grundlag af Tilbudsgivers opfyldelse af de opstillede evalueringskrav jf. Bilag A.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 09/02/2024   23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 21/02/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 16/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : 9.2.1 Kundens rettigheder I det omfang materiale, der leveres under Rammeaftalen, er beskyttet af immaterielle rettigheder, herunder ophavs-, database-, patent-, varemærke-, design- og brugsmodelrettigheder samt rettigheder efter markedsføringsloven, erhverver Kunden brugsret til dette materiale. Materialet omfatter alle dele af Leverandørens leverancer under Rammeaftalen. Brugsretten gælder for Kunden og alle Koncernforbundne Selskaber, hvorved alle Koncernforbundne Selskaber kan anvende materialet i overensstemmelse med Rammeaftalen. Kundens brugsret til materialet er royalty-fri og ikke-eksklusiv. Brugsretten er tidsmæssigt, geografisk og kvantitativt ubegrænset. Endvidere omfatter brugsretten enhver brug internt og eksternt i forbindelse med Kundens virksomhed. Kunden har desuden ret til at foretage ændringer af materialet, herunder i forbindelse med vedligeholdelse og videreudvikling.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt : Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Finansiel ordning : Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte Tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at Ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregive-ren har underrettet de berørte ansøgere og Tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk /start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 4
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Andel Holding A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Andel Holding A/S
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Andel Holding A/S
Organisation, der behandler tilbud : Andel Holding A/S
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Udbud af managementkonsulenter til Andel Holding A/S - Delaftale 3
Beskrivelse : Managementkonsulentydelser inden for denne delaftale dækker over koncernens og forretningsenhedernes behov for at opnå rådgivning og støtte til blandt andet udvikling og implementering af bæredygtighedsstrategier og målsætninger, mål og målinger eksempelvis taksonomi rapportering og opfølgning, regulatorisk overholdelse og teknologisk innovation.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 85312320   Konsulenttjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 66170000   Finansielle konsulentydelser, behandling og clearing af finansielle transaktioner, 72221000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med forretningsanalyser, 79200000   Regnskabs- og revisionsvirksomhed, skatterådgivning, 79400000   Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser, 79411100   Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling, 79412000   Rådgivning i forbindelse med økonomisk forvaltning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Varighed er angivet som den fulde kontrakt periode inklusive optioner. Den ordinære periode er gældende fra 01.05.2024 til 30.04.2029. Rammeaftalerne kan forlænges med 3x12 måneder.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 8   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 3
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kunden kan forlænge Rammeaftalen på samme vilkår i op til 12 måneder. Forlængelse kan ikke finde sted mere end 3 gang(e). Kunden skal give Leverandøren meddelelse om forlængelsen senest 30 Dage før Rammeaftalens ophør.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 50 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 62 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (herefter ”implementeringsbekendtgørelsen”) § 12. Tilbudsgiveren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i denne bekendtgørelse. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for Tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens § 134 a, §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1, medmindre Tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 2. Inden tildelingsbeslutningen skal den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 150-155, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12. I henhold til udbudslovens § 152, stk. 4, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 12 kan en Tilbudsgiver, der er optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. udbudslovens § 156, forelægge Ordregiveren et certifikat for optagelse udstedt af den kompetente myndighed. Dette certifikat træder i stedet for dokumentationen, der er nævnt i §§ 153-155, 157 og 158. 1. og 2. pkt. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra ansøgere og Tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste.
5.1.7.
Strategiske udbud
Tilgang til reduktion af miljøvirkninger : Modvirkning af klimaændringer
Kriterier for grønne udbud : Ingen kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Gennemsnitlig årlig nettoomsætning
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for delaftalens ydelsesområde på minimum 50.000.000 kr. de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 50,000,000

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 0

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgrad
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en soliditetsgrad på mindst 15 % i gennemsnit i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 15

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Gennemsnitlig årlig nettoomsætning
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at ansøgers referencer omfatter mindst 3 aftaler om udførelse og levering af den beskrevne ydelse i kravspecifikationen til lignende virksomheder. Referencerne skal angå leveringer udført inden for de seneste 3 år. I det omfang referencen strækker sig længere end 3 år, vil ordregiver alene vurdere på de dele af leverancen som er sket inden for de 3 år.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 3
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Evalueringen af underkriteriet ”Pris” baseres på delkriteriet ”Evalueringstekniske pris” som angivet i tilbudslisten.
Beskrivelse : Delkriteriet ”Evalueringstekniske pris” udregnes på baggrund af tilbudsgivers samlede evalueringstekniske pris. Den evalueringstekniske pris er angivet som værende én Blended Rate, som består af den tilbudte dagspris og den maksimale udgift for fly og hotel ved anvendelse af udenlandske konsulenter.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Underkriteriet ”Kvalitet” vil blive tildelt point ud fra nedenstående delkriterier med dertilhørende vægtning: Beskrivelse af tildelingskriterier (dansk): Bedømt på grundlag af Tilbudsgivers opfyldelse af de opstillede evalueringskrav jf. Bilag A.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 09/02/2024   23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 21/02/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 16/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : 9.2.1 Kundens rettigheder I det omfang materiale, der leveres under Rammeaftalen, er beskyttet af immaterielle rettigheder, herunder ophavs-, database-, patent-, varemærke-, design- og brugsmodelrettigheder samt rettigheder efter markedsføringsloven, erhverver Kunden brugsret til dette materiale. Materialet omfatter alle dele af Leverandørens leverancer under Rammeaftalen. Brugsretten gælder for Kunden og alle Koncernforbundne Selskaber, hvorved alle Koncernforbundne Selskaber kan anvende materialet i overensstemmelse med Rammeaftalen. Kundens brugsret til materialet er royalty-fri og ikke-eksklusiv. Brugsretten er tidsmæssigt, geografisk og kvantitativt ubegrænset. Endvidere omfatter brugsretten enhver brug internt og eksternt i forbindelse med Kundens virksomhed. Kunden har desuden ret til at foretage ændringer af materialet, herunder i forbindelse med vedligeholdelse og videreudvikling.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Retlig form, der skal antages af en gruppe af tilbudsgivere, der får tildelt en kontrakt : Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Finansiel ordning : Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Der henvises endvidere til påkrævet elektronisk fakturering og mulighed for elektronisk ordre.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte Tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at Ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregive-ren har underrettet de berørte ansøgere og Tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk /start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale delvis uden og delvis med fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 3
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Andel Holding A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Andel Holding A/S
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Andel Holding A/S
Organisation, der behandler tilbud : Andel Holding A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Andel Holding A/S
Registreringsnummer : 25784413
Afdeling : Indirekte Indkøb
Postadresse : Hovedgaden 36    
By : Svinninge
Postnummer : 4520
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Kim René Jørgensen
E-mail : kjg@andel.dk
Telefon : +45 51437166
Internetadresse : https://www.andel.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : https://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 61579892-60eb-4493-b6f6-b7fdc95f4aea   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/01/2024   19:21:51 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 31/01/2024   21:01:15 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 71258-2024
EUT-S-nummer : 24/2024
Offentliggørelsesdato : 02/02/2024

Send til en kollega

0.065