23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Lægemiddelstyrelsen

Udbud af Kontrakt om it-ydelser vedrørende Minerva


Lægemiddelstyrelsen

71610-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af Kontrakt om it-ydelser vedrørende Minerva
OJ S 24/2024 02/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Lægemiddelstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Kontrakt om it-ydelser vedrørende Minerva
Beskrivelse : Lægemiddelstyrelsen ønsker at indgå en kontrakt om support, vedligehold, videreudvikling, rådgivning og managed public cloud services vedrørende it-systemet Minerva. Ordregiver forventer, at hovedvægten af opgaverne ligger på support og managed public cloud services. Opgaverne er nærmere beskrevet i udbudsdokumenterne. Minerva bruges til at give et overblik over beholdning af kritiske lægemidler på nationalt plan. Lægemiddelgrossister, Amgros og apoteker indberetter løbende oplysninger om deres lagerbeholdning af kritisk vigtige lægemidler. Formålet er at kunne imødegå forsyningssvigt og leveringsvanskeligheder. Systemet er baseret på Microsoft Azure komponenter, og leverandøren skal stå for managed public cloud services, men skal ikke levere cloudkapaciteten.
Identifikator for proceduren : 8ecff29c-02fa-4083-8959-40233ce212d0
Intern identifikator : 2024014264
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Lægemiddelstyrelsen har pga. fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, undladt at give direkte og fuld elektronisk adgang til en del af udbudsmaterialet. Adgang gives via fysisk datarum, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6. I relation til den anslåede værdi bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum i kontraktens fulde løbetid, dvs. 7 år. Skønnet er baseret på ordregivers hidtidige udgifter til kontrakten sammenholdt med forventninger til fremtidige udgifter.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Korruption Se udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2.
Deltagelse i en kriminel organisation Se udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Se udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5.
Svig Se udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Se udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Se udbudslovens § 136, nr. 3.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Se udbudslovens § 136, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Se udbudslovens § 136, nr. 2.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Se udbudslovens § 136, nr. 4.
Betaling af socialsikringsbidrag Se udbudslovens § 135, stk. 3
Betaling af skatter og afgifter Se udbudslovens § 135, stk. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Se udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af Kontrakt om it-ydelser vedrørende Minerva
Beskrivelse : Lægemiddelstyrelsen ønsker at indgå en kontrakt om support, vedligehold, videreudvikling, rådgivning og managed public cloud services vedrørende it-systemet Minerva. Ordregiver forventer, at hovedvægten af opgaverne ligger på support og managed public cloud services. Opgaverne er nærmere beskrevet i udbudsdokumenterne. Minerva bruges til at give et overblik over beholdning af kritiske lægemidler på nationalt plan. Lægemiddelgrossister, Amgros og apoteker indberetter løbende oplysninger om deres lagerbeholdning af kritisk vigtige lægemidler. Formålet er at kunne imødegå forsyningssvigt og leveringsvanskeligheder. Systemet er baseret på Microsoft Azure komponenter, og leverandøren skal stå for managed public cloud services, men skal ikke levere cloudkapaciteten.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Der er mulighed for forlængelse 2 gange i 12 måneder, jf. punktet ovenfor om forlængelse.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 7   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Varigheden på 7 år inkluderer muligheden for at forlænge kontrakten 2 gange i 12 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 20 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Lægemiddelstyrelsen har pga. fortrolighedshensyn, jf. udbudslovens § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, undladt at give direkte og fuld elektronisk adgang til en del af udbudsmaterialet. Adgang gives via fysisk datarum, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 6. I relation til den anslåede værdi bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum i kontraktens fulde løbetid, dvs. 7 år. Skønnet er baseret på ordregivers hidtidige udgifter til kontrakten sammenholdt med forventninger til fremtidige udgifter.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Den samlede årsomsætning i hvert af de seneste 3 regnskabsår
Beskrivelse : Minimumskrav Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 10 mio. ekskl. moms i de seneste 3 disponible årsregnskaber. Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i de seneste 3 disponible årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i de seneste 3 disponible årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Oplysningskrav: Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af virksomhedens samlede omsætning i de seneste 3 disponible årsregnskaber. Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. De aktører, der stiller økonomisk eller finansiel formåen til rådighed for tilbudsgiver skal underskrive en støtteerklæring, jf. udbudsbetingelserne. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de seneste 3 disponible årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Evaluering af pris sker som beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Evaluering af kvalitet sker som beskrevet i udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Adgangen til visse udbudsdokumenter er begrænset
Begrundelse for at begrænse adgangen til visse udbudsdokumenter : Beskyttelse af særlig følsomme oplysninger
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 04/03/2024   23:55:00 (UTC+1)
Oplysninger om begrænsede dokumenter findes på : https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=392424&B=
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 11/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 11/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder fx et konsortium, skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Personer, der får adgang til fortrolige data, kan blive bedt om at underskrive en tavshedserklæring.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Lægemiddelstyrelsen
Organisation, der behandler tilbud : Lægemiddelstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Lægemiddelstyrelsen
Registreringsnummer : 37052485
Postadresse : Axel Heides Gade 1    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christina Sommer
E-mail : csmm@dkma.dk
Telefon : +45 41727285
Internetadresse : http://laegemiddelstyrelsen.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Langelinie Allé 17    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Internetadresse : https://naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
By : København
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2d1df41a-5ad2-475a-8ea9-7ee31778b256   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/02/2024   11:00:52 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/02/2024   11:00:52 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 71610-2024
EUT-S-nummer : 24/2024
Offentliggørelsesdato : 02/02/2024

Send til en kollega

0.079