23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

GPS-trackingsystem med tilhørende udstyr samt implementering, drift, vedligehold, support, tilpasning/udvikling og rådgivning.


Banedanmark

71988-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – GPS-trackingsystem med tilhørende udstyr samt implementering, drift, vedligehold, support, tilpasning/udvikling og rådgivning.
OJ S 24/2024 02/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Banedanmark
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter : Jernbanetjenester
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : GPS-trackingsystem med tilhørende udstyr samt implementering, drift, vedligehold, support, tilpasning/udvikling og rådgivning.
Beskrivelse : Banedanmark har et GPS-trackingsystem, der anvendes til dels at effektivisere processer omkring lokalisering af rullende jernbanemateriel, tjenestebiler samt andet materiel og samtidig optimere dannelse af kørebogsdata for tjenestebiler og driftstimeregnskab/logbog for motoriseret rullende jernbanemateriel. Derudover er systemet brugt til at nedbringe uautoriseret og uanmeldt anvendelse af Banedanmarks materiel. Banedanmarks nuværende kontrakt på GPS-trackingsystem udløber snart, hvorfor Banedanmark med dette udbud på ny ønsker at indkøbe et GPS-trackingsystem til at understøtte samme formål som i dag samt implementering, drift, vedligehold, support, tilpasning/udvikling af det udbudte samt rådgivning. Herudover skal udstyret udskiftes, så Banedanmark ønsker at indkøbe nyt tilhørende udstyr (GPS’er) til alt materiellet. Systemet skal kunne understøtte anvendelsen af forskellige typer materiel (”rullende jernbanemateriel”, ”tjenestebiler” og ”andet materiel”), og materiellet skal være udstyret med mobile enheder (bestående af en GPS-enhed, batteri og ID-kort), der løbende via GSM-nettet sender besked til det centrale GPS-trackingsystem. Det centrale system skal leveres med en rapporteringsløsning, en administrationsgrænseflade, en grafisk grænseflade, der kan vise materiellets position på et kort samt en grænseflade rettet mod teknikere, der anvender en mobil enhed. Leverandøren skal levere udstyret til Banedanmark. Leverandøren skal forestå installation af GPS’er i tjenestebilerne i Banedanmarks bilpark, der er på over 100 biler. Banedanmark forestår selv installation af udstyret i Banedanmarks rullende materiel og øvrige materiel. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, herunder især Bilag 2 Kravspecifikation for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver. Kontrakten løber fra underskrift og 4 år frem. Der henvises til kontraktens § 34. Kontrakten kan forlænges i 2 x 2 år. Kontraktens værdi er estimeret til 8 mio. kr. for 8 år (4 år + 2 år + 2 år).
Identifikator for proceduren : b720ea6b-db68-42e8-b3f8-47d4cf7096f1
Intern identifikator : 2023 - 4670
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Banedanmark har et GPS-trackingsystem, der anvendes til dels at effektivisere processer omkring lokalisering af rullende jernbanemateriel, tjenestebiler samt andet materiel og samtidig optimere dannelse af kørebogsdata for tjenestebiler og driftstimeregnskab/logbog for motoriseret rullende jernbanemateriel. Derudover er systemet brugt til at nedbringe uautoriseret og uanmeldt anven-delse af Banedanmarks materiel. Banedanmarks nuværende kontrakt på GPS-trackingsystem udløber snart, hvorfor Banedanmark med dette udbud på ny ønsker at indkøbe et GPS-trackingsystem til at understøtte samme formål som i dag samt indkøbe tilhørende udstyr (GPS’er) samt implementering, drift, vedligehold, support, tilpasning/udvikling af det udbudte samt rådgivning.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr, 38100000   Navigationsinstrumenter og meteorologiske instrumenter, 38112100   Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende), 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyl-des. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply systemet. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”. Vejledning til udfyldelse af ESPD kan findes på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.kfst.dk (Ordregiver tager ikke ansvaret for indholdet af vejledningen). Bemærk venligst følgende: - En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til an-søgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enhe-der, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomi-ske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Ud-vælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlag-te ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet. Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere ved-lægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring. - Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sam-men, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger. Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges Kon-sortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave. Banedanmark har indsat en vedståelsesfrist på 6 mdr., for det tilfælde, at kontrakten/leverandøren er omfattet af investeringsscreeningloven og skal søge tilladelse/erklæring hos Erhvervsstyrelsen, og vedståelsesfristen derfor skal kunne indeholde Erhvervsstyrelsens sagsbehandlingstid. Konkret kan det blive relevant med en forlængelse af vedståelsesfristen.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 137(1), nr. 2.
Konkurs Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 137(1), nr. 2.
Korruption Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 135(1), nr. 2.
Tvangsakkord uden for konkurs Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 137(1), nr. 2.
Deltagelse i en kriminel organisation Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 135(1), nr. 1.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 137(1), nr. 3.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 137(1), nr. 1.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 135(1), nr. 5.
Svig Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 135(1), nr. 3.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 135(1), nr. 6.
Insolvens Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 137(1), nr. 2.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 137(1), nr. 1.
Aktiver, der administreres af en kurator Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 137(1), nr. 2.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 136, nr. 3 og § 137(1), nr. 5 (ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt ansøgeren eller tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt)
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 136, nr. 1.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 136, nr. 2.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 136, nr. 4.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 137(1), nr. 1.
Betaling af socialsikringsbidrag Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 135(3).
Erhvervsvirksomheden er indstillet Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 137(1), nr. 2.
Betaling af skatter og afgifter Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 135(3).
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Jf. Udbudsloven (LBKG 2023-01-06) § 135(1), nr. 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : GPS-trackingsystem med tilhørende udstyr samt implementering, drift, vedligehold, support, tilpasning/udvikling og rådgivning.
Beskrivelse : Banedanmark har et GPS-trackingsystem, der anvendes til dels at effektivisere processer omkring lokalisering af rullende jernbanemateriel, tjenestebiler samt andet materiel og samtidig optimere dannelse af kørebogsdata for tjenestebiler og driftstimeregnskab/logbog for motoriseret rullende jernbanemateriel. Derudover er systemet brugt til at nedbringe uautoriseret og uanmeldt anvendelse af Banedanmarks materiel. Banedanmarks nuværende kontrakt på GPS-trackingsystem udløber snart, hvorfor Banedanmark med dette udbud på ny ønsker at indkøbe et GPS-trackingsystem til at understøtte samme formål som i dag samt implementering, drift, vedligehold, support, tilpasning/udvikling af det udbudte samt rådgivning. Herudover skal udstyret udskiftes, så Banedanmark ønsker at indkøbe nyt tilhørende udstyr (GPS’er) til alt materiellet. Systemet skal kunne understøtte anvendelsen af forskellige typer materiel (”rullende jernbanemateriel”, ”tjenestebiler” og ”andet materiel”), og materiellet skal være udstyret med mobile enheder (bestående af en GPS-enhed, batteri og ID-kort), der løbende via GSM-nettet sender besked til det centrale GPS-trackingsystem. Det centrale system skal leveres med en rapporteringsløsning, en administrationsgrænseflade, en grafisk grænseflade, der kan vise materiellets position på et kort samt en grænseflade rettet mod teknikere, der anvender en mobil enhed. Leverandøren skal levere udstyret til Banedanmark. Leverandøren skal forestå installation af GPS’er i tjenestebilerne i Banedanmarks bilpark, der er på over 100 biler. Banedanmark forestår selv installation af udstyret i Banedanmarks rullende materiel og øvrige materiel. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, herunder især Bilag 2 Kravspecifikation for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver. Kontrakten løber fra underskrift og 4 år frem. Der henvises til kontraktens § 34. Kontrakten kan forlænges i 2 x 2 år. Kontraktens værdi er estimeret til 8 mio. kr. for 8 år (4 år + 2 år + 2 år).
Intern identifikator : 2023 - 4670
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr, 38100000   Navigationsinstrumenter og meteorologiske instrumenter, 38112100   Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende), 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 8   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Banedanmark kan ved skriftligt påkrav senest tre måneder for kontraktens ophør forlænge kontrakten på uændrede vilkår med yderligere to år. Denne mulighed kan Banedanmark benytte to gange.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyl-des. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply systemet. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”. Vejledning til udfyldelse af ESPD kan findes på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.kfst.dk (Ordregiver tager ikke ansvaret for indholdet af vejledningen). Bemærk venligst følgende: - En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til an-søgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enhe-der, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomi-ske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Ud-vælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlag-te ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet. Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere ved-lægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring. - Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sam-men, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger. Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges Kon-sortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave. Banedanmark har indsat en vedståelsesfrist på 6 mdr., for det tilfælde, at kontrakten/leverandøren er omfattet af investeringsscreeningloven og skal søge tilladelse/erklæring hos Erhvervsstyrelsen, og vedståelsesfristen derfor skal kunne indeholde Erhvervsstyrelsens sagsbehandlingstid. Konkret kan det blive relevant med en forlængelse af vedståelsesfristen.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Ansøgeren skal bekræfte den økonomiske formåen i ESPD del IV.B »Finansielle nøgletal« med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal: Egenkapital: samlet egenkapital inkl. aktiekapital, reserver, opskrivninger, overført resultat mv. Det er et mindstekrav, at ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår er positiv. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder. Det er ansøgers ansvar at sikre, at mindstekravene til Økonomisk og finansiel formåen samlet er opfyldt ud fra regnskabsmæssig konsolidering, når ansøgningen baseres på anden enheds kapacitet eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium).
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgrad
Beskrivelse : Ansøgeren skal bekræfte den økonomiske formåen I ESPD del IV.B »Finansielle nøgletal« med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal: Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlet balancesum). Nøgletallet skal angives med 2 decimaler. Det er et mindstekrav, at ansøgers soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår er minimum 20%. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder. Det er ansøgers ansvar at sikre, at mindstekravene til Økonomisk og finansiel formåen samlet er opfyldt ud fra regnskabsmæssig konsolidering, når ansøgningen baseres på anden enheds kapacitet eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium).
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Ansøgers referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige referencer omfattende levering, installation, drift, vedligehold og support af GPS’er til en bilpark med over 100 biler og levering, drift, vedligehold, support af udstyret samt bistand til kundens egen installation af udstyr ift. rullende materiel og andet materiel samt levering, drift, vedligehold, support og udvikling af GPS-trackingsystem til håndtering af materieltyperne samt rådgivning herom, jf. udbudsbekendtgørelsen, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden ansøgningsfristen for prækvalifikation. Referencelisten må maksimalt indeholde 3 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end tre (3) referencer, vil der alene blive lagt vægt på de tre (3) første referencer i ESPD’et. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af leverancens omfang, herunder: • Beskrivelse af omfattet materiel, herunder biler og jernbanemateriel • Beskrivelse af antal omfattede GPS-enheder • Beskrivelse af GPS-trackingsystemets funktionalitet, størrelse mv. Endvidere bedes for hver reference angivet den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen, samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for påbegyndelse og afslutning. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.C. Såfremt ansøger angiver oplysningerne i et bilag til ESPD, vil Banedanmark alene forholde sig til tekst og ikke eventuelle billeder, illustrationer mv. Mangler eller uklarheder i beskrivelsen af ovenstående kan have negativ betydning for udvælgelsen. Opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD del IV.C kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder. Referencelisten må ikke overstige de 3 mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 3, når de lægges sammen. Såfremt der inkluderes mere end 3 referencer, vil Ordregiver inddrage de 3 seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 1
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Den samlede evalueringstekniske pris beregnes på baggrund af beskrivelsen i Bilag 3 Priser og betalingsplan, pkt. 10.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Evalueringen af underkriteriet ”Kvalitet” sker på baggrund af en absolut, kvalitativ vurdering af det enkelte tilbud. Ved vurderingen indgår de angivne delkriterier med de anførte vægtninger, jf. Udbudsbetingelserne pkt. 7.2.2.1. Der tildeles point for hvert delkriterie i overensstemmelse med vurderingsgrundlaget for det pågældende delkriterie. Delkriterierne består af følgende: Implementering, levering og installation (25%), Drift, vedligehold og support (25%), Tilpasning/udvikling af systemet (25%), Rådgivning og samarbejde (15%) og Exit (10%).
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 04/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning : De finansielle vilkår fremgår af kontrakten.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud: 1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, 2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dyna-misk indkøbssystem er indgået, eller 3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Banedanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Banedanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Banedanmark
Organisation, der behandler tilbud : Banedanmark
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Banedanmark
Registreringsnummer : 18632276
Afdeling : Danmark
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43    
By : København V
Postnummer : 1577
Land : Danmark
Kontaktpunkt : William Schack Axelsen
E-mail : WSAX@BANE.dk
Telefon : +45 82340000
Internetadresse : https://www.bane.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c848fc50-429e-44d0-a3d1-0ca891e9d5e6   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 31/01/2024   16:13:06 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/02/2024   11:01:23 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 71988-2024
EUT-S-nummer : 24/2024
Offentliggørelsesdato : 02/02/2024

Send til en kollega

0.079