23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
02.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Radio

Udbud af SAC/MDR


Danmarks Radio

72169-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af SAC/MDR
OJ S 24/2024 02/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Radio
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af SAC/MDR
Beskrivelse : DR overgik i 2022 til Sentinel Platform og ønsker i den forbindelse at tilknytte en ekstern SAC tjeneste som aktivt monitorerer DR’s SIEM platform i døgndrift året rundt. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud og DR forventer at indgå kontrakt for 3 år med mulighed for forlængelse på yderligere 4x1 år.
Identifikator for proceduren : 9414429d-5ec4-4bc5-b417-350f899a9e89
Intern identifikator : Avanti nr. 4757
Type af procedure : Begrænset
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Emil Holms Kanal 20    
By : København K
Postnummer : 0999
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregivers virksomhed er ovenfor angivet som "Generelle offentlige tjenester". Det uddybes her, at ordregiver er en offentligt finansieret public service medievirksomhed. Udbuddet inddeles ikke i delaftaler, da det vurderes, at den samlede leverance ikke egner sig til opdeling. Udbudsforretningen gennemføres iht. reglerne i udbudsloven som et Begrænset udbud, og alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at afgive ansøge. DR vil herefter udvælge 5 ansøgere, såfremt der kommer mere end 5 ansøgninger. Der stilles mindstekrav til egnethed for både økonomisk og finansiel formåen, samt for teknisk og faglig formåen. Ansøgningsfrist er d. 5. marts 2024 kl. 9:00. Efter ansøgningernes åbning foretages først en vurdering af, om tilbudsgiverne baseret på oplysningerne i ESPD-dokumentet opfylder de stillede krav vedrørende udelukkelse. Vedrørende ESPD-dokumentet bemærkes det, at dokumentet skal udfyldes som et tilsagn om, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene nævnt i udbudsbetingelsernes punkt 6.1. Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger i ESPD’et afgives for hver deltager i konsortiet. Desuden skal rollerne for de enkelte deltagere i konsortiet angives. Tilbud må kun affattes på dansk. DR har til hensigt at indgå kontrakt med den tilbudsgiver, der på baggrund af tildelingskriteriet 'bedste forhold mellem pris og kvalitet' afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det er tilbudsgivernes ansvar, at tilbuddene er i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet, og tilbudsgiverne opfordres derfor til at læse hele udbudsmaterialet grundigt igennem og stille de nødvendige spørgsmål under udbudsforretningen, jf. herom udbudsbetingelsernes punkt 9. I udbudsbetingelsernes punkt 3 findes en oversigt over det samlede udbudsmateriale. Sidste frist for modtagelse af tilbud er mandag den 15. april 2024, kl. 12.00, og tilbudsgiverne skal vedstå sig deres tilbud i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiverne har ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene, der foretages elektronisk af DR Koncernindkøb i DR-Byen. Tilbuddene vil blive underlagt en konditionsmæssighedsprøvelse for at sikre, at tilbuddene opfylder udbudsbetingelsernes form- og procedurekrav, at tilbuddene ikke indeholder forbehold for grundlæggende elementer, at de stillede mindstekrav er opfyldt, og at tilbuddene i øvrigt ikke indeholder oplysninger, der skaber mistanke om en manglende overholdelse af den relevante lovgivning. Ikke konditionsmæssige tilbud afvises fra udbuddet. Konditionsmæssige tilbud underkastet herefter en evaluering af det materielle indhold. Tilbudsgiveren med det højeste samlede pointtal udpeges som den vindende tilbudsgiver. Før DR’s beslutning om tildeling af kontrakten skal DR imidlertid kræve, at den tilbudsgiver, som DR har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. Dokumentationen vedrører de stillede krav til tilbudsgivers personlige forhold. Når den ønskede dokumentation er på plads, vil alle deltagere samtidig og skriftligt blive orienteret om resultatet via DR's udbudsportal. Tidsplanen i udbudsbetingelsernes punkt 4 er tentativ. DR kan indgå kontrakt efter udløb af standstill perioden. Den endelige dato for udløb af standstill-perioden vil fremgå de fremsendte tildelings- og afslagsbreve. Frivillig udelukkelsesgrund §137, nr. 1 anvendes. Vedlagt findes endvidere bilag om russiske underleverandører.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af SAC/MDR
Beskrivelse : DR overgik i 2022 til Sentinel Platform og ønsker i den forbindelse at tilknytte en ekstern SAC tjeneste som aktivt monitorerer DR’s SIEM platform i døgndrift året rundt. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud og DR forventer at indgå kontrakt for 3 år med mulighed for forlængelse på yderligere 4x1 år.
Intern identifikator : Avanti nr. 4757
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Optioner som angivet i Bilag 02 - Kravspecifikation, pkt. 1.22
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Emil Holms Kanal 20    
By : København K
Postnummer : 0999
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 3   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalen kan forlænges med 4 gange 12 mdr.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Ordregivers virksomhed er ovenfor angivet som "Generelle offentlige tjenester". Det uddybes her, at ordregiver er en offentligt finansieret public service medievirksomhed. Udbuddet inddeles ikke i delaftaler, da det vurderes, at den samlede leverance ikke egner sig til opdeling. Udbudsforretningen gennemføres iht. reglerne i udbudsloven som et Begrænset udbud, og alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at afgive ansøge. DR vil herefter udvælge 5 ansøgere, såfremt der kommer mere end 5 ansøgninger. Der stilles mindstekrav til egnethed for både økonomisk og finansiel formåen, samt for teknisk og faglig formåen. Ansøgningsfrist er d. 5. marts 2024 kl. 9:00. Efter ansøgningernes åbning foretages først en vurdering af, om tilbudsgiverne baseret på oplysningerne i ESPD-dokumentet opfylder de stillede krav vedrørende udelukkelse. Vedrørende ESPD-dokumentet bemærkes det, at dokumentet skal udfyldes som et tilsagn om, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene nævnt i udbudsbetingelsernes punkt 6.1. Afgives tilbud af et konsortium, skal de krævede oplysninger i ESPD’et afgives for hver deltager i konsortiet. Desuden skal rollerne for de enkelte deltagere i konsortiet angives. Tilbud må kun affattes på dansk. DR har til hensigt at indgå kontrakt med den tilbudsgiver, der på baggrund af tildelingskriteriet 'bedste forhold mellem pris og kvalitet' afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det er tilbudsgivernes ansvar, at tilbuddene er i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet, og tilbudsgiverne opfordres derfor til at læse hele udbudsmaterialet grundigt igennem og stille de nødvendige spørgsmål under udbudsforretningen, jf. herom udbudsbetingelsernes punkt 9. I udbudsbetingelsernes punkt 3 findes en oversigt over det samlede udbudsmateriale. Sidste frist for modtagelse af tilbud er mandag den 15. april 2024, kl. 12.00, og tilbudsgiverne skal vedstå sig deres tilbud i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiverne har ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene, der foretages elektronisk af DR Koncernindkøb i DR-Byen. Tilbuddene vil blive underlagt en konditionsmæssighedsprøvelse for at sikre, at tilbuddene opfylder udbudsbetingelsernes form- og procedurekrav, at tilbuddene ikke indeholder forbehold for grundlæggende elementer, at de stillede mindstekrav er opfyldt, og at tilbuddene i øvrigt ikke indeholder oplysninger, der skaber mistanke om en manglende overholdelse af den relevante lovgivning. Ikke konditionsmæssige tilbud afvises fra udbuddet. Konditionsmæssige tilbud underkastet herefter en evaluering af det materielle indhold. Tilbudsgiveren med det højeste samlede pointtal udpeges som den vindende tilbudsgiver. Før DR’s beslutning om tildeling af kontrakten skal DR imidlertid kræve, at den tilbudsgiver, som DR har til hensigt at tildele kontrakten, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et. Dokumentationen vedrører de stillede krav til tilbudsgivers personlige forhold. Når den ønskede dokumentation er på plads, vil alle deltagere samtidig og skriftligt blive orienteret om resultatet via DR's udbudsportal. Tidsplanen i udbudsbetingelsernes punkt 4 er tentativ. DR kan indgå kontrakt efter udløb af standstill perioden. Den endelige dato for udløb af standstill-perioden vil fremgå de fremsendte tildelings- og afslagsbreve. Frivillig udelukkelsesgrund §137, nr. 1 anvendes. Vedlagt findes endvidere bilag om russiske underleverandører.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen: Ansøger skal have en samlet årsomsætning på minimum 10 mio. kr. i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de tre seneste disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen: Ansøgeren skal kunne fremlægge mindst 1 relevant reference, hvor der er sket levering og implementering af en lignende ydelse, og hvor der er løbende drift til en virksomhed lignende DR. Med en lignende virksomhed menes virksomheder med mindst 1000 medarbejdere. Med en lignende ydelse menes levering og løbende drift af SAC. SAC løsningen skal være baseret på en Microsoft platform (Lighthouse, Sentinel og Defender) og skal være overvåget 24/7/365 fra en døgnbemandet vagtcentral. Data og analytic rules er i drift og er bevaret hos kunden. Alarmer leveres i ServiceNow og tovejskommunikation kræves og foregår samme sted. Referencen skal have været leveret og implementeret inden for de seneste 3 år. Opgaven må gerne være påbegyndt tidligere, blot ikke afsluttet tidligere end 3 år før tilbudsfrist. Ansøgerne skal angive følgende oplysninger i beskrivelsen af referencen: - opgavens indhold med tydelig beskrivelse af opfyldelsen af ovenstående krav - dato for levering og implementering - hvem opgaven er udført for - referencens samlede værdi DR vil vurdere ansøgernes egnethed ud fra de vedlagte referencer. Såfremt der er flere ansøgere, der opfylder minimumskrav til egnethed og ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, vil DR foretage udvælgelse blandt ansøgerne. Udvælgelse sker på baggrund af følgende: - Flere referencer (der helt eller delvist lever op til ovenstående) vurderes bedre end færre referencer - i hvor høj grad referencerne er sammenlignelig med DR’s behov i nærværende udbud, herunder anskaffelsessum, kompleksitet i organisationen og organisationens sammenlignelighed (herunder offentlig eller halvoffentlig). - gennemførte referencer vurderes højere end påbegyndte/igangværende opgaver. Med gennemført menes, at systemet er leveret og i drift. Der må gerne være en eksisterende og løbende service og support-aftale og evt. udført af en anden leverandør, eksempelvis underleverandør.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris – Samlet tilbudssum
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet – Generelle krav
Beskrivelse : Kvalitet – Generelle krav
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet - Omkostningsoptimering
Beskrivelse : Kvalitet - Omkostningsoptimering
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tidsplan
Beskrivelse : Tidsplan
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 27/02/2024   00:00:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 07/03/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 05/03/2024   09:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Radio
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Radio
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Danmarks Radio
Organisation, der behandler tilbud : Danmarks Radio
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Radio
Registreringsnummer : 62786515
Postadresse : DR Byen    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tine Schultz
E-mail : tisc@dr.dk
Telefon : 28542256
Internetadresse : https://www.dr.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 47688b17-4be2-48cb-b078-075708c83a83   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/02/2024   07:56:09 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/02/2024   08:00:51 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 72169-2024
EUT-S-nummer : 24/2024
Offentliggørelsesdato : 02/02/2024

Send til en kollega

0.031