23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Udenrigsministeriet

Rammeaftale for rådgivning og analyse, udvikling, support og vedligehold af udvalgt it-systemportefølje


Udenrigsministeriet

79494-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Rammeaftale for rådgivning og analyse, udvikling, support og vedligehold af udvalgt it-systemportefølje
OJ S 27/2024 07/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Udenrigsministeriet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale for rådgivning og analyse, udvikling, support og vedligehold af udvalgt it-systemportefølje
Beskrivelse : Udenrigsministeriet udbyder en rammeaftale om levering af rådgivning og analyse, udvikling, support og vedligeholdelse af udvalgt it-systemportefølje. Rammeaftalen er opdelt i 4 delaftaler. Hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale. De 4 delaftaler er: - Interne systemer (Delaftale 1) - TC Platformen (Delaftale 2) - Eksternt vendte systemer (Delaftale 3) - IT-sikkerhed (Delaftale 4)
Identifikator for proceduren : 710d429a-80ed-428f-bc5a-8d1900402316
Intern identifikator : 356977
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 238 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 238 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Ordregiver har pga. fortrolighedshensyn, jf. UBL § 132, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, undladt at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til en begrænset del af udbudsmaterialet. Adgang hertil gives via fysisk datarum, jf. Udbudsbetingelserne. Ordregiver afholder online informationsmøde jf. Udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver må ikke være omfattet af nogen af de obligatorisk udelukkelsesgrunde angivet i udbudslovens § 135, stk. 1-3, og § 136, nr. 1-3. Fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan accepteres. Rammeaftalen er omfattet af forbuddet i artikel 5k i EU-forordning 833/2014, og Ordregiver kræver en erklæring fra den tilbudsgiver som Ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, jf. nærmere i udbudsbetingelserne.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.5.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud : 4
Betingelser for kontrakten :
Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver : 4
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Korruption Udbudsloven §135 stk 1, litra 2
Deltagelse i en kriminel organisation Udbudsloven §135 stk 1, litra 1
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Udbudsloven § 136, litra 2
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Udbudsloven §135 stk 1, litra 5
Svig Udbudsloven §135 stk 1, litra 3
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Udbudsloven §135 stk 1, litra 6
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Udbudsloven § 136, litra 3
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Udbudsloven § 136, litra 1
Betaling af socialsikringsbidrag Udbudsloven §135 stk 3
Betaling af skatter og afgifter Udbudsloven §135 stk 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Udbudsloven §135 stk 1, litra 4
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1 Interne systemer
Beskrivelse : Ordregiver har ca. 60 interne applikationer. Applikationerne spænder fra Intranettet (Umbrella) til applikationer udviklet specifikt til den enkelte afdeling. Der sker jævnligt ændringer til Kundens interne applikationer. Nye applikationer, funktioner og teknologier kommer til, mens eksisterende applikationer, funktioner og teknologier ændres, opdateres eller udfases. Delaftalen omfatter konsulentbistand om rådgivning og analyse, udvikling, vedligeholdelse og support vedrørende de omfattede applikationer. Der henvises i øvrigt til Bilag 1 og Bilag 2 for en uddybning af ydelser og applikationer.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72212517   Udvikling af it-programmel, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72267100   Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Optioner: ja Beskrivelse af optioner: Udenrigsministeriet har option på at øge Rammeaftalens estimerede mængde, og dermed værdi, med 25 %. Udenrigsministeriet kan øge Rammeaftalens estimerede mængde 2 gange i rammeaftalens løbetid
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 02/07/2024
Varigheds slutdato : 30/06/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 132 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 132 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Omsætning
Beskrivelse : Under Omsætning anføres tilbudsgivers gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 175,000,000

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Under Egenkapital anføres tilbudsgivers gennemsnitlige egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 0

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgrad
Beskrivelse : Under Soliditetsgrad anføres tilbudsgivers gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 10

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Beskrivelsen skal indeholde oplysning om leverandørens ydelser udført i perioden inden for 3 år før tilbudsfristen. Beskrivelsen skal alene omfatte de dele af leverancen, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen, uanset om kontrakten er startet før og/eller løber videre efter denne periode. Der henvises til udbudsbetingelserne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 26/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 05/04/2024
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 06/03/2024   23:59:00 (UTC+1)
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Udbudsloven §159 stk. 5
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Officielt navn: Klagenævnet for Udbud Postadresse: Toldboden 2 By: Viborg Postnummer: 8800 Land: Danmark E-mail: klfu@naevneneshus.dk Telefon: +45 72405600 Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Udenrigsministeriet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Udenrigsministeriet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der behandler tilbud : Udenrigsministeriet
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2 TC Platform
Beskrivelse : The Trade Council (TC) er den del af Ordregiver, som løser opgaver for danske og udenlandske virksomheder inden for eksport, innovation, internationalisering og investeringsfremme. Delaftalen omfatter konsulentbistand om rådgivning og analyse, udvikling, vedligeholdelse og support vedrørende The Trade Counsils platformen (TC platformen). Der henvises i øvrigt til Bilag 1 og Bilag 2 for en uddybning af ydelser og applikationer.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72212517   Udvikling af it-programmel, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72267100   Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Beskrivelse af optioner: Udenrigsministeriet har option på at øge Rammeaftalens estimerede mængde, og dermed værdi, med 25 %. Udenrigsministeriet kan øge Rammeaftalens estimerede mængde 2 gange i rammeaftalens løbetid
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 02/07/2024
Varigheds slutdato : 30/06/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 13 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 13 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Omsætning
Beskrivelse : Under ”Omsætning” anføres tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 18,000,000

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Under ”Egenkapital” anføres tilbudsgivers gennemsnitlige egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 0

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgrad
Beskrivelse : Under ”Soliditetsgrad” anføres tilbudsgivers gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 10

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Beskrivelsen skal indeholde oplysning om leverandørens ydelser udført i perioden inden for 3 år før tilbudsfristen. Beskrivelsen skal alene omfatte de dele af leverancen, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen, uanset om kontrakten er startet før og/eller løber videre efter denne periode. Der henvises til udbudsbetingelserne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 06/03/2024   23:59:00 (UTC+1)
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Udbudsloven §159 stk. 5
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Officielt navn: Klagenævnet for Udbud Postadresse: Toldboden 2 By: Viborg Postnummer: 8800 Land: Danmark E-mail: klfu@naevneneshus.dk Telefon: +45 72405600 Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Udenrigsministeriet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Udenrigsministeriet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Udenrigsministeriet
Organisation, der behandler tilbud : Udenrigsministeriet
5.1.
Delkontrakt : LOT-0003
Titel : Delaftale 3 Eksternt vendte systemer
Beskrivelse : Delaftalen omfatter Ordregivers internetside, eksterne borgervendte applikationer samt en portal til håndtering af digitale ydelser og services. Der sker jævnligt ændringer til Kundens eksternt vendte applikationer. Nye applikationer, funktioner og teknologier kommer til, mens eksisterende applikationer, funktioner og teknologier ændres, opdateres eller udfases. Delaftalen omfatter konsulentbistand om rådgivning og analyse, udvikling, vedligeholdelse og support vedrørende de omfattede applikationer. Der henvises i øvrigt til Bilag 1 og Bilag 2 for en uddybning af ydelser og applikationer.
Intern identifikator : 3
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72212517   Udvikling af it-programmel, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72267100   Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Beskrivelse af optioner: Udenrigsministeriet har option på at øge Rammeaftalens estimerede mængde, og dermed værdi, med 25 %. Udenrigsministeriet kan øge Rammeaftalens estimerede mængde 2 gange i rammeaftalens løbetid.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 02/07/2024
Varigheds slutdato : 30/06/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 82 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 82 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Omsætning
Beskrivelse : Under ”Omsætning” anføres tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 110,000,000

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Under ”Egenkapital” anføres tilbudsgivers gennemsnitlige Egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 0

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgrad
Beskrivelse : Under ”Soliditetsgrad” anføres tilbudsgivers gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 10

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Beskrivelsen skal indeholde oplysning om leverandørens ydelser udført i perioden inden for 3 år før tilbudsfristen. Beskrivelsen skal alene omfatte de dele af leverancen, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen, uanset om kontrakten er startet før og/eller løber videre efter denne periode. Der henvises til udbudsbetingelserne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 06/03/2024   23:59:00 (UTC+1)
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Udbudsloven §159 stk 5
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Officielt navn: Klagenævnet for Udbud Postadresse: Toldboden 2 By: Viborg Postnummer: 8800 Land: Danmark E-mail: klfu@naevneneshus.dk Telefon: +45 72405600 Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Udenrigsministeriet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Udenrigsministeriet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Udenrigsministeriet
Organisation, der behandler tilbud : Udenrigsministeriet
5.1.
Delkontrakt : LOT-0004
Titel : Delaftale 4 It-sikkerhed
Beskrivelse : Kunden har gennem årene opbygget en særdeles robust infrastruktur og sikkerhedsorganisation med et meget fintmasket forsvarsnetværk. Der er fokus på datafortrolighed, integritet og tilgængelighed, med vægt på både perimetersikring og velfunderede beredskabsprocedurer. Delaftalen omfatter følgende områder i forhold til Kundens applikationer og systemlandskab: - It-sikkerhedsarkitektur på infrastruktur, basisløsninger og sikker drift - Dialog og styring af driftsleverandører i.f.t implementering af løsninger og driftsleverancer - Risikoanalyse og risikovurdering - Forretningsudvikling/proceskonsulenter til at sikre optimal udnyttelse af systemer og infrastruktur - Sikker IT-drift i form af optimeringer af databaser og middleware - Optimering af IT-sikkerhedsapplikationer - Rapporter og alarmer Delaftalen omfatter konsulentbistand om rådgivning og analyse, udvikling, vedligeholdelse og support vedrørende de omfattede applikationer. Der henvises i øvrigt til Bilag 1 og Bilag 2 for en uddybning af ydelser og applikationer.
Intern identifikator : 4
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72212730   Udvikling af sikkerhedsprogrammel, 72250000   System- og supporttjenester, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Beskrivelse af optioner: Udenrigsministeriet har option på at øge Rammeaftalens estimerede mængde, og dermed værdi, med 25 %. Udenrigsministeriet kan øge Rammeaftalens estimerede mængde 2 gange i rammeaftalens løbetid
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 02/07/2024
Varigheds slutdato : 30/06/2028
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 500 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 10 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Omsætning
Beskrivelse : Under ”Omsætning” anføres tilbudsgivers gennemsnitlige omsætning for de seneste 3 disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 14,000,000

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapital
Beskrivelse : Under ”Egenkapital” anføres tilbudsgivers gennemsnitlige egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 0

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Soliditetsgrad
Beskrivelse : Under ”Soliditetsgrad” anføres tilbudsgivers gennemsnitlige soliditetsgrad for de seneste 3 disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Laveste tærskel : 10

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Beskrivelsen skal indeholde oplysning om leverandørens ydelser udført i perioden inden for 3 år før tilbudsfristen. Beskrivelsen skal alene omfatte de dele af leverancen, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før tilbudsfristen, uanset om kontrakten er startet før og/eller løber videre efter denne periode. Der henvises til udbudsbetingelserne.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Kvalitet er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 06/03/2024   23:59:00 (UTC+1)
Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet :
Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.
Yderligere oplysninger : Udbudsloven §159 stk 5
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Officielt navn: Klagenævnet for Udbud Postadresse: Toldboden 2 By: Viborg Postnummer: 8800 Land: Danmark E-mail: klfu@naevneneshus.dk Telefon: +45 72405600 Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Udenrigsministeriet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Udenrigsministeriet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Udenrigsministeriet
Organisation, der behandler tilbud : Udenrigsministeriet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Udenrigsministeriet
Registreringsnummer : 43271911
Postadresse : Asiatisk Plads 2    
By : København K
Postnummer : 1448
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Laura Nielsen
E-mail : launis@um.dk
Telefon : +45 33920099
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 219c4ef3-d73c-4a99-8704-3eb2647b5df7   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/02/2024   12:36:41 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 05/02/2024   12:36:41 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 79494-2024
EUT-S-nummer : 27/2024
Offentliggørelsesdato : 07/02/2024

Send til en kollega

0.047