23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rigspolitiet

Rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til teknologiområdet .Net


Rigspolitiet

79993-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel – Rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til teknologiområdet .Net
OJ S 27/2024 07/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Rigspolitiet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til teknologiområdet .Net
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til teknologiområdet .Net. Formålet med rammeaftalen er overordnet set at sikre, at Rigspolitiet har adgang til høj kvalificeret konsulentbistand i forbindelse med udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af Rigspolitiets .NET løsninger. Rigspolitiet ved Koncern IT har en intern softwareafdeling der gennem forskellige teams udvikler proprietære software løsninger til Politiet. Et af disse teams er ”Dot Net teamet” der udvikler Microsoft .NET løsninger. Disse består både af Web løsninger, Full Stack Løsninger samt Backend Windows Løsninger. Rammeaftalen omfatter konsulentydelser til følgende opgaver i .NET løsningerne: Udvikling Integrationer Konfiguration Vedligeholdelse Arkitektur Generel rådgivning Opgaverne skal leveres ”on location” i Politiet gennem anvendelse af Politiets udviklingsmiljø og udviklingsværktøjer, og skal udføres i tæt samarbejde med Politiets udviklingsteam og ved brug af Politiets værktøjer og standarder. De konkrete teknologier, metoder og værktøjer, som skal anvendes ved udførelse af opgaverne under rammeaftalen, er beskrevet i rammeaftalens bilag 1. Ydelserne skal leveres af et konsulentteam bestående af 5 .Net-udviklere, der har dybe kompetencer indenfor .Net, både teoretisk, via kurser og certificeringer, samt praktisk via konkrete projekter. Politiets ”Dot Net teamet” vil gerne arbejde mere agilt i fremtiden, hvorfor der foruden de teknologispecifikke kompetencer også stilles krav om erfaring med agil udvikling, herunder agile metoder, infrastruktur og CI / CD.
Identifikator for proceduren : 0dbcadb1-ab06-4d22-b1c2-5e10b4b1e722
Intern identifikator : 2024-149334
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 85312320   Konsulenttjenesteydelser
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Ydelserne skal udføres på Politiets lokationer og vil fremgå konkret af de enkelte leveringsaftaler.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 30 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Se udbudsbetingelserne for nærmere information herom. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Rammeaftalens anslåede værdi er udtryk for ordregivers skøn over den maksimale værdi af samtlige leveringsaftaler, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid. Tilbudsgiver er ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og den anslåede værdi indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi. Rammeaftalen er ikke-eksklusiv for ordregiver, og ordregiver er således berettiget til at lade opgaver af samme art, som rammeaftalen omhandler, levere af tredjemand, eller at foretage særskilt udbud heraf, såfremt ordregiver måtte finde dette nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Det bemærkes, at den anførte varighed er fra rammeaftalens ikrafttræden, jf. rammeaftalens punkt 26.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven   - Udbuddet er omfattet af udbudsloven (lov. nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer), som implementerer udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU).
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2)
Konkurs jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2)
Korruption jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2)
Tvangsakkord uden for konkurs jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2)
Deltagelse i en kriminel organisation jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1)
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5)
Svig jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3)
Børnearbejde og andre former for menneskehandel jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6)
Insolvens jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2)
Aktiver, der administreres af en kurator jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2)
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure udbudslovens § 136, nr. 3)
Rent nationale udelukkelsesgrunde Den økonomiske aktør er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA eller øvrige handelsaftaler, jf. udbudslovens § 134 a.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren udbudslovens § 136, nr. 1)
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure udbudslovens § 136, nr. 2)
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet jf. udbudslovens § 136, nr. 4)
Betaling af socialsikringsbidrag jf. udbudslovens § 135, stk. 3
Erhvervsvirksomheden er indstillet jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2)
Betaling af skatter og afgifter jf. udbudslovens § 135, stk. 3
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4)
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til teknologiområdet .Net
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en rammeaftale om levering af it-konsulentydelser til teknologiområdet .Net. Formålet med rammeaftalen er overordnet set at sikre, at Rigspolitiet har adgang til høj kvalificeret konsulentbistand i forbindelse med udvikling, vedligeholdelse og videreudvikling af Rigspolitiets .NET løsninger. Rigspolitiet ved Koncern IT har en intern softwareafdeling der gennem forskellige teams udvikler proprietære software løsninger til Politiet. Et af disse teams er ”Dot Net teamet” der udvikler Microsoft .NET løsninger. Disse består både af Web løsninger, Full Stack Løsninger samt Backend Windows Løsninger. Rammeaftalen omfatter konsulentydelser til følgende opgaver i .NET løsningerne: Udvikling Integrationer Konfiguration Vedligeholdelse Arkitektur Generel rådgivning Opgaverne skal leveres ”on location” i Politiet gennem anvendelse af Politiets udviklingsmiljø og udviklingsværktøjer, og skal udføres i tæt samarbejde med Politiets udviklingsteam og ved brug af Politiets værktøjer og standarder. De konkrete teknologier, metoder og værktøjer, som skal anvendes ved udførelse af opgaverne under rammeaftalen, er beskrevet i rammeaftalens bilag 1. Ydelserne skal leveres af et konsulentteam bestående af 5 .Net-udviklere, der har dybe kompetencer indenfor .Net, både teoretisk, via kurser og certificeringer, samt praktisk via konkrete projekter. Politiets ”Dot Net teamet” vil gerne arbejde mere agilt i fremtiden, hvorfor der foruden de teknologispecifikke kompetencer også stilles krav om erfaring med agil udvikling, herunder agile metoder, infrastruktur og CI / CD.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72266000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 85312320   Konsulenttjenesteydelser
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Ydelserne skal udføres på Politiets lokationer og vil fremgå konkret af de enkelte leveringsaftaler.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 30 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 30 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Se udbudsbetingelserne for nærmere information herom. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14. Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Rammeaftalens anslåede værdi er udtryk for ordregivers skøn over den maksimale værdi af samtlige leveringsaftaler, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid. Tilbudsgiver er ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og den anslåede værdi indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi. Rammeaftalen er ikke-eksklusiv for ordregiver, og ordregiver er således berettiget til at lade opgaver af samme art, som rammeaftalen omhandler, levere af tredjemand, eller at foretage særskilt udbud heraf, såfremt ordregiver måtte finde dette nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Det bemærkes, at den anførte varighed er fra rammeaftalens ikrafttræden, jf. rammeaftalens punkt 26.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Den samlede omsætning i hvert af de tre seneste regnskabsår.
Beskrivelse : Oplysningskrav: Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: Tilbudsgivers samlede årsomsætning de tre seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske og/eller finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og/eller finansielle formåen til rådighed for tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. ovenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 30 mio. i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiver og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hver af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Egenkapitalen ved udgangen af hvert af de tre seneste disponible regnskabsår.
Beskrivelse : Oplysningskrav: Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger: Tilbudsgiver egenkapital i de tre seneste disponible regnskabsår. Tilbudsgiver kan i dette udbud basere sig på andre aktørers økonomiske og/eller finansielle formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske og/eller finansielle formåen til rådighed for tilbudsgiver, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at tilbudsgiver og de pågældende enheder hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Virksomhedens balance eller uddrag heraf i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i hvert af de tre seneste disponible disponible årsrapporter/årsregnskaber. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i hvert af de tre seneste disponible årsrapporter/årsregnskaber. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Bedømt på grundlag af den samlede evalueringstekniske pris. Se Bilag A til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Bedømt på baggrund af en samlet kvalitativ vurdering af det tilbudte Konsulentteam. Se Bilag A til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på : dansk
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Der kræves sikkerhedsgodkendelse
Beskrivelse : Krav til sikkerhedsgodkendelse fremgår af Rammeaftalen.
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 07/03/2024   08:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 180   Døgn
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 07/03/2024   08:00:00 (UTC+1)
Sted : Det elektroniske udbudssystem
Yderligere oplysninger : Tilbuddene vil blive åbnet i det elektroniske udbudssystem. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Yderligere oplysninger om fortrolighedsaftalen   : Krav til tavshedserklæring fremgår af Rammeaftalen
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning : Betalings- og faktureringsbestemmelser fremgår af Rammeaftalen og bilag hertil.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer), skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Rigspolitiet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Rigspolitiet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Rigspolitiet
Organisation, der behandler tilbud : Rigspolitiet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Rigspolitiet
Registreringsnummer : 17143611
Postadresse : Polititorvet 14    
By : København V
Postnummer : 1780
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rebecca Hjorth
E-mail : rhj007@politi.dk
Telefon : +45 61245159
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : c662e6e4-c3fe-4fea-bd96-ba8f5dea200e   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 05/02/2024   13:24:09 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 05/02/2024   13:24:09 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 79993-2024
EUT-S-nummer : 27/2024
Offentliggørelsesdato : 07/02/2024

Send til en kollega

0.047