23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Helsingør Kommune

Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning


Helsingør Kommune

80248-2024 - Resultater
Danmark – Vask og rensning – Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning
OJ S 27/2024 07/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Helsingør Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Allerød Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Ballerup Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Egedal Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Fredensborg Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Frederikssund Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Furesø Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Halsnæs Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Hillerød Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Hørsholm Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning
Beskrivelse : Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) er gået sammen om at udbyde kontrakter på vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende faggrupper:Den udbudte ydelse omfatter således den komplette håndtering af vask og leje af arbejdsbeklædning, herunder bl.a.: <ul><li>Pakning og levering af rene beklædningsdele</li><li>Afhentning af urent beklædning</li><li>Sortering, vask og tørring af beklædning</li></ul><u><br></u><strong><u>Der udbydes to delaftaler med én leverandør på hver aftale. </u></strong><u>Delaftale 1: </u><ul><li>Personmærket beklædning </li><li>Puljebeklædning til vikarer, afløsere mv. </li></ul><u>Delaftale 2: </u><ul><li>Puljebeklædning, </li><li>Puljebeklædning med ind- og ud scanningssystem </li><li>En mindre del af personmærket tøj til f.eks. mindre enheder og udvalgte beklædningsdele som f.eks. 3.i.1 jakke. </li></ul>Tilbudsgiver kan afgive tilbud på delaftale 1, delaftale 2 eller begge delaftaler. Der udvælges én leverandør til hver delaftale på baggrund af evalueringen jf. nærværende dokument afsnit 6. De to delaftaler skal anses som selvstændige delaftaler, hvorfor der ikke kan gives tilbud, som forudsætter deltagelse i begge delaftaler. <br>
Identifikator for proceduren : a7d1ce78-a96c-4a32-9cda-165b2cd86bc2
Tidligere bekendtgørelse : 00494764-2023
Intern identifikator : 147410
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Delaftale 1 Personmærket beklædning samt puljebeklædning til vikarer, afløsere mv.
Beskrivelse : Kontrakten omfatter levering og vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende faggrupper: • Plejepersonale ude og inde • Træningspersonale i plejesektoren ude og inde samt rehabilitering • Tandplejen inde på klinik samt udekørende omsorgstandpleje • Anretterkøkkener og øvrige produktionskøkkener Leverandøren er forpligtet til at varetage den komplette håndtering af vask og leje af arbejdsbeklædning, herunder bl.a.: • Pakning og levering af rene beklædningsdele • Afhentning af urent beklædning • Sortering, vask og tørring af beklædning • Løbende reparationer og udskiftning af beklædningsdele Kontrakten omfatter personmærket beklædning samt puljebeklædning til vikarer, afløsere og lign. Som led i opfyldelse af kontrakten skal Leverandøren stille et beklædningsstyringssystem (Systemet) til rådighed. Systemet skal blandt andet gøre det muligt for den beklædningsansvarlige at styre, kontrollere og løbende tilpasse den enkelte medarbejders beholdning, til gavn for bæredygtighed og begrænsning af Kommunens udgifter til arbejdsbeklædning. Leverancernes omfang bestemmes af de bestillinger der afgives i forbindelse af opstart af kontrakten samt løbende til- og afmeldinger i kontraktperioden. Det forventede indhold i Kommunens beklædningspakker inden for de forskellige faggrupper er oplyst i bilag 3, beklædningspakker. Kommunen er ikke forpligtet til eller begrænset af det oplyste indhold og den oplyste mængde i beklædningspakkerne, som derfor blot anses for værende vejledende for Leverandøren. Kommunen oplyser i forbindelse med implementering af kontrakten, hvilke beklædningsdele ud fra det aftalte sortiment den enkelte lokation ønsker.<br>
Intern identifikator : 150331
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98311000   Afhentning af vasketøj, 33199000   Beklædning til medicinsk personale, 18300000   Beklædningsgenstande, 18110000   Erhvervsbeklædning, 50830000   Reparation af beklædning og tekstiler, 76211100   Tjenesteydelser i forbindelse med beklædning
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Delaftale 2 Levering af vask og leje af puljebeklædning, puljebeklædning med ind og udscanning samt personmærket arbejdsbeklædning
Beskrivelse : Kontrakten omfatter levering og vask og leje af arbejdsbeklædning til følgende faggrupper: • Plejepersonale ude og inde • Træningspersonale i plejesektoren ude og inde samt rehabilitering • Tandplejen inde på klinik samt udekørende omsorgstandpleje • Anretterkøkkener og øvrige produktionskøkkener Leverandøren er forpligtet til at varetage den komplette håndtering af vask og leje af arbejdsbeklædning, herunder bl.a.: • Pakning og levering af rene beklædningsdele • Afhentning af urent beklædning • Sortering, vask og tørring af beklædning • Løbende reparationer og udskiftning af beklædningsdele Kontrakten omfatter puljebeklædning, puljebeklædning med ind- og udscanning samt personmærket beklædning til mindre enheder og/eller enkelte beklædningsdele. Som led i opfyldelse af kontrakten skal Leverandøren stille et beklædningsstyringssystem (Systemet) til rådighed. Systemet skal blandt andet gøre det muligt for den beklædningsansvarlige at styre, kontrollere og løbende tilpasse puljen og hvor relevant den enkelte medarbejders beholdning, til gavn for bæredygtighed og begrænsning af Kommunens udgifter til arbejdsbeklædning. Leverancernes omfang bestemmes af de bestillinger der afgives i forbindelse af opstart af kontrakten samt løbende til- og afmeldinger i kontraktperioden. Det forventede indhold i Kommunens beklædningspakker inden for de forskellige faggrupper er oplyst i bilag 3, beklædningspakker. Kommunen er ikke forpligtet til eller begrænset af det oplyste indhold og den oplyste mængde i beklædningspakkerne, som derfor blot anses for værende vejledende for Leverandøren. Kommunen oplyser i forbindelse med implementering af kontrakten, hvilke beklædningsdele ud fra det aftalte sortiment den enkelte lokation ønsker. <br>
Intern identifikator : 150332
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
Yderligere klassificering   ( cpv ): 98311000   Afhentning af vasketøj, 33199000   Beklædning til medicinsk personale, 18300000   Beklædningsgenstande, 18110000   Erhvervsbeklædning, 50830000   Reparation af beklædning og tekstiler, 76211100   Tjenesteydelser i forbindelse med beklædning
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 130 500 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Textilia Group A/S
Tilbud :
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 68 200 000,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : Delaftale 1 Personmærket beklædning samt puljebeklædning til vikarer, afløsere mv. Delaftale 2 Levering af vask og leje af puljebeklædning, puljebeklædning med ind og udscanning samt personmærket arbejdsbeklædning
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0002
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Elis Danmark A/S
Tilbud :
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0002
Værdien af resultatet : 62 300 000,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : Delaftale 1 Personmærket beklædning samt puljebeklædning til vikarer, afløsere mv. Delaftale 2 Levering af vask og leje af puljebeklædning, puljebeklædning med ind og udscanning samt personmærket arbejdsbeklædning
Dato for indgåelse af kontrakten : 05/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Helsingør Kommune
Registreringsnummer : 64502018
Postadresse : Stengade 59    
By : Helsingør
Postnummer : 3000
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Helle Knudsen
Telefon : +45 25312252
Internetadresse : https://www.helsingor.dk
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Allerød Kommune
Registreringsnummer : 60183112
Postadresse : Bjarkesvej 2    
By : Allerød
Postnummer : 3450
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Louise Waneck Borello
Telefon : +45 48126120
Internetadresse : https://alleroed.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Ballerup Kommune
Registreringsnummer : 58271713
Postadresse : Hold-an vej 7    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henrik Elnegaard
E-mail : hee3@balk.dk
Telefon : +45 29473911
Internetadresse : https://ballerup.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Egedal Kommune
Registreringsnummer : 29188386
Postadresse : Dronning Dagmars Vej 200    
By : Ølstykke
Postnummer : 3650
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Jens Henriksen
Telefon : +45 72596219
Internetadresse : https://www.egedalkommune.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Fredensborg Kommune
Registreringsnummer : 29188335
Postadresse : Egevangen 3 B    
By : Kokkedal
Postnummer : 2980
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Izel Melda Soysal
Telefon : +45 72562950
Internetadresse : https://fredensborg.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Frederikssund Kommune
Registreringsnummer : 29189129
Postadresse : Torvet 2    
By : Frederikssund
Postnummer : 3600
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klaus Egebo Jakobsen
Telefon : +45 21602495
Internetadresse : https://www.frederikssund.dk/
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Furesø Kommune
Registreringsnummer : 29188327
Postadresse : Bymidten 48    
By : Værløse
Postnummer : 3500
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Marianne Andreasen
E-mail : man1@furesoe.dk
Telefon : +45 72165702
Internetadresse : https://www.furesoe.dk/borger
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Halsnæs Kommune
Registreringsnummer : 29188416
Postadresse : Rådhuspladsen 1    
By : Frederiksværk
Postnummer : 3300
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Trine Sommer
Telefon : +45 61245590
Internetadresse : https://halsnaes.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Hillerød Kommune
Registreringsnummer : 29189366
Postadresse : Trollesmindealle 27    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Pia Skov Johansen
Telefon : +45 72320656
Internetadresse : https://www.hillerod.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Hørsholm Kommune
Registreringsnummer : 70960516
Postadresse : Slotsmarken 13    
By : Hørsholm
Postnummer : 2970
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Vibeke Schytte
E-mail : vsc@horsholm.dk
Telefon : +45 48492396
Internetadresse : https://www.horsholm.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Textilia Group A/S
Registreringsnummer : 16963038
Postadresse : Kongebakken 1    
By : Smørum
Postnummer : 2765
Land : Danmark
E-mail : lvw@dfd.dk
Telefon : +45 39750210
Internetadresse : https://dfd.dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0012
Officielt navn : Elis Danmark A/S
Registreringsnummer : 27339506
Postadresse : Tobaksvejen 22    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Land : Danmark
Telefon : +45 39538700
Internetadresse : https://www.elis.com
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0002
8.1.
ORG-0013
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : https://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0014
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : e0e7a1c4-fc50-4cef-bc09-4fa7870da9e7   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/02/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 80248-2024
EUT-S-nummer : 27/2024
Offentliggørelsesdato : 07/02/2024

Send til en kollega

0.093