23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Statens Serum Institut

Rammeaftale om bygningsautomation


Statens Serum Institut

82452-2024 - Resultater
Danmark – Programmering af software og konsulentvirksomhed – Rammeaftale om bygningsautomation
OJ S 28/2024 08/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Statens Serum Institut
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale om bygningsautomation
Beskrivelse : Rammeaftalen omfatter bygningsautomation til styring og overvågning af Ordregivers systemer på campus. Herunder styring af klima, belysning, forsyningskilder (el, vand, gas) sikkerhed og adgangskontrol, energiovervågning samt driftsovervågning.
Identifikator for proceduren : e92dc0bd-4fb8-4adc-bcb0-0d8eee7dd508
Intern identifikator : 23/03628
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 42961200   Scada eller tilsvarende system
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Artillerivej 5    
By : københavn S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 19 200 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale om bygningsautomation
Beskrivelse : Rammeaftalen omfatter bygningsautomation til styring og overvågning af Ordregivers systemer på campus. Herunder styring af klima, belysning, forsyningskilder (el, vand, gas) sikkerhed og adgangskontrol, energiovervågning samt driftsovervågning.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 42961200   Scada eller tilsvarende system
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Artillerivej 5    
By : københavn S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalen har option på forlængelse i 2 x 12 måneder, hvorfor den samlede varighed af rammeaftalen udgør 48 måneder.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 16 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 19 200 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisation og bemanding
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Procesbeskrivelse
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, VI.4.4) at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Statens Serum Institut
Organisation, der udfører betalingen : Statens Serum Institut
Organisation, der undertegner kontrakten : Statens Serum Institut
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 16 460 152,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 19 200 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 16 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Di-Teknik A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 23/03628
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 4 115 038,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Rammeaftale om bygningsautomation
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 04/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 02/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : true
Organisation, der undertegner kontrakten : Statens Serum Institut
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : AFRY Denmark A/S
Tilbud :
Officielt navn : Nordomatic A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 4 115 038,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 5 045 439,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Statens Serum Institut
Registreringsnummer : 46837428
Postadresse : Artillerivej 5    
By : København S
Postnummer : 2300
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Marie Mels Nielsen
E-mail : mamn@ssi.dk
Telefon : +45 32688418
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : København
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : AFRY Denmark A/S
Registreringsnummer : 13590885
Postadresse : Lyskær 3F, 3.tv    
By : Herlev
Postnummer : 2730
Land : Danmark
Telefon : +4543431400
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Di-Teknik A/S
Registreringsnummer : 27581781
Postadresse : Støberivej 14    
By : Køge
Postnummer : 4600
Land : Danmark
E-mail : HAF@diteknik.dk
Telefon : +4556570066
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Nordomatic A/S
Registreringsnummer : 19265501
Postadresse : Haraldsgade 36    
By : Herning
Postnummer : 7400
Land : Danmark
Telefon : +4521195298
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 7b47ae4c-ace6-49b9-8102-08ce883f41b4   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/02/2024   09:57:09 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/02/2024   15:01:56 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 82452-2024
EUT-S-nummer : 28/2024
Offentliggørelsesdato : 08/02/2024

Send til en kollega

0.046