23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Syddansk Universitet

Øvrige plastartikler til danske universiteter (AU, AAU, DTU, SDU) samt Fødevarestyrelsen (tildeling af kontrakt)


Syddansk Universitet

83220-2024 - Resultater
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – Øvrige plastartikler til danske universiteter (AU, AAU, DTU, SDU) samt Fødevarestyrelsen (tildeling af kontrakt)
OJ S 28/2024 08/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Syddansk Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
1.1.
Køber
Officielt navn : Aalborg Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
1.1.
Køber
Officielt navn : Aarhus Universitet
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Uddannelse
1.1.
Køber
Officielt navn : Fødevarestyrelsen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Øvrige plastartikler til danske universiteter (AU, AAU, DTU, SDU) samt Fødevarestyrelsen (tildeling af kontrakt)
Beskrivelse : Udbuddet vedrører en Rammeaftale på indkøb og levering af øvrige plastartikler til laboratoriebrug.
Identifikator for proceduren : 27126997-a034-4a03-9846-3221e9a4751a
Tidligere bekendtgørelse : 591255-2023
Intern identifikator : 222345053
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Formålet med udbuddet er at konkurrenceudsætte universiteternes køb af øvrige plastartikler til laboratorierne. På denne baggrund, vil Rammeaftalen skulle hjælpe Ordregiver med at opnå kvalitetsprodukter til gode priser. Det er derfor afgørende for Ordregiver, at Tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på at tilbyde gode priser, der modsvarer Ordregivers størrelse i markedet.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Rammeaftalens maksimumværdi : 4 623 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af øvrige plastartikler til danske universiteter (AU, AAU, DTU, SDU) samt Fødevarestyrelsen
Beskrivelse : Udbuddet vedrører en Rammeaftale på indkøb og levering af øvrige plastartikler til laboratoriebrug.
Intern identifikator : 222345053
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/02/2024
Varigheds slutdato : 31/01/2028
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Op til 2x12 mdr.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 020 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Fisher Scientific Biotech Line ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 189-591255
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Øvrige plastartikler
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Hounisens Laboratorieudstyr A/S
Tilbud :
Officielt navn : VWR INTERNATIONAL A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Syddansk Universitet
Registreringsnummer : 29283958
Postadresse : Indkøb og Udbud    
By : Odense M
Postnummer : 5230
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Indkøb og Udbud
E-mail : indkob@sdu.dk
Telefon : +4565509297
Internetadresse : http://www.sdu.dk
Køberprofil : http://www.sdu.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Hounisens Laboratorieudstyr A/S
Registreringsnummer : 25573420
Postadresse : Niels Bohrs Vej 49    
By : Skanderborg
Postnummer : 8660
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Hounisens Laboratorieudstyr A/S
E-mail : hounisen@mail.dk
Telefon : 86210800
Fax : 86210508
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : VWR INTERNATIONAL A/S
Registreringsnummer : 27335659
Postadresse : Tobaksvejen 21    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Land : Danmark
Kontaktpunkt : VWR INTERNATIONAL A/S
Telefon : 44948822
Fax : 43868790
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Fisher Scientific Biotech Line ApS
Registreringsnummer : 20940778
Postadresse : Kamstrupvej 91 Kamstrup    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Fisher Scientific Biotech Line ApS
Telefon : 70279920
Fax : 70279929
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Danmarks Tekniske Universitet
Registreringsnummer : 30060946
By : Kgs. Lyngby
Land : Danmark
E-mail : hethj@dtu.dk
Telefon : 93511798
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Aalborg Universitet
Registreringsnummer : 29102384
By : Aalborg
Land : Danmark
Telefon : +4599409940
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Aarhus Universitet
Registreringsnummer : 31119103
By : Aarhus
Land : Danmark
E-mail : aumu@au.dk
Telefon : 20765769
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Fødevarestyrelsen
Registreringsnummer : 62534516
By : Glostrup
Land : Danmark
E-mail : JETRA@fvst.dk
Telefon : +457276900
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 4f123117-13f6-4a72-b4b8-d08bf00f5e98   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 07/02/2024   10:10:55 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 07/02/2024   11:14:12 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 83220-2024
EUT-S-nummer : 28/2024
Offentliggørelsesdato : 08/02/2024

Send til en kollega

0.095