23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
08.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

Vibrationsmåling og fotoregistrering


Banedanmark

83517-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed – Vibrationsmåling og fotoregistrering
OJ S 28/2024 08/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer - Bygge og anlæg
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Banedanmark
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Jernbanetjenester
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Vibrationsmåling og fotoregistrering
Beskrivelse : I forbindelse med projektet Aalborg St. foretager Banedanmark en række arbejder, som kan give anledning til vibrationer, der kan forplante sig til undergrunden og videre til nærmest beliggende bygninger. Den udbudte kontrakt omfatter udførelse af vibrationsovervågning af de nærmeste bygninger for at minimere risikoen for eventuelle bygningsskader. Yderligere omfatter kontrakten fotoregistrering af nærmest beliggende bygninger inden arbejdet påbegyndes. Fotoregistrering og vibrationsmåling skal foretages i forbindelse med sporfornyelse på Aalborg Station, broarbejder og sporsænkning ved broerne Vesterbro og Over Kæret i Aalborg samt broarbejder på 17 broer/stenkister på strækningen Hobro-Aalborg. Kontrakten omfatter også bistand ved eventuelle klagesager i forlængelse af ovenstående.
Identifikator for proceduren : 63835def-57f0-4f37-9e09-4eab45eb858a
Intern identifikator : FSP0473311
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 71000000   Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38434400   Vibrationsanalysatorer, 71500000   Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri, 71600000   Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning, 71621000   Tekniske undersøgelser eller rådgivning, 71630000   Teknisk inspektion og prøvning
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Yderligere oplysninger : Fotoregistrering og vibrationsmåling skal foretages i forbindelse med sporfornyelse på Aalborg Station, broarbejder og sporsænkning ved broerne Vesterbro og Over Kæret i Aalborg samt broarbejder på 17 broer/stenkister på strækningen Hobro-Aalborg.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 900 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
Korruption jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2).
Deltagelse i en kriminel organisation jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5).
Svig jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6).
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure jf. udbudslovens § 136, nr. 3).
Rent nationale udelukkelsesgrunde Den økonomiske aktør er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejuridistiktioner og ikke har tiltrådt GPA eller øvrige handelsaftaler, jf. udbudslovens § 134a.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren jf. udbudslovens § 136, nr. 1).
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure jf. udbudslovens § 136, nr. 2).
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet jf. udbudslovens § 136, nr. 4).
Betaling af socialsikringsbidrag jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Betaling af skatter og afgifter jf. udbudslovens § 135, stk. 3.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet jf. udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4).
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Vibrationsmåling og fotoregistrering
Beskrivelse : I forbindelse med projektet Aalborg St. foretager Banedanmark en række arbejder, som kan give anledning til vibrationer, der kan forplante sig til undergrunden og videre til nærmest beliggende bygninger. Den udbudte kontrakt omfatter udførelse af vibrationsovervågning af de nærmeste bygninger for at minimere risikoen for eventuelle bygningsskader. Yderligere omfatter kontrakten fotoregistrering af nærmest beliggende bygninger inden arbejdet påbegyndes. Fotoregistrering og vibrationsmåling skal foretages i forbindelse med sporfornyelse på Aalborg Station, broarbejder og sporsænkning ved broerne Vesterbro og Over Kæret i Aalborg samt broarbejder på 17 broer/stenkister på strækningen Hobro-Aalborg. Kontrakten omfatter også bistand ved eventuelle klagesager i forlængelse af ovenstående.
Intern identifikator : FSP0473311
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Bygge og anlæg
Primær klassificering   ( cpv ): 71000000   Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38434400   Vibrationsanalysatorer, 71500000   Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri, 71600000   Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning, 71621000   Tekniske undersøgelser eller rådgivning, 71630000   Teknisk inspektion og prøvning
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten indeholder option på udvidelse af de stipulerede mængder i tilbudslisten.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Yderligere oplysninger : Fotoregistrering og vibrationsmåling skal foretages i forbindelse med sporfornyelse på Aalborg Station, broarbejder og sporsænkning ved broerne Vesterbro og Over Kæret i Aalborg samt broarbejder på 17 broer/stenkister på strækningen Hobro-Aalborg.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 12   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 900 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Som alternativ til den dokumentation, der er nævnt i udbudslovens §§ 153-155, 157 og 158 kan tilbudsgiver forelægge ordregiver et certifikat for optagelse på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, jf. § 156, som er udstedt af den kompetente myndighed. Ordregiver kan kun acceptere certifikat for optagelse på en officiel liste fra tilbudsgivere, der er etableret i det land, som fører den officielle liste. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Tilbudsgiverskal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: En liste over de 3 betydeligste sammenlignelige ydelser, som tilbudsgiver har udført i løbet af de sidste 5 år inden tilbudsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført inden for de sidste 5 år regnet fra tilbudsafgivelse, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, om minimumskravene til teknisk og faglig kapacitet er opfyldt, jf. nedenfor. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tidspunktet for tilbudsafgivelse, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke ydelser, leverancen vedrørte, samt tilbudsgivers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes tilbudsgiver angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi ydelserne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes tilbudsgiver i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 3 referencer, uanset om tilbudsgiver er en enkelt virksomhed, om tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt der angives mere end tre (3) referencer, vil der alene blive lagt vægt på de tre (3) første referencer i den rækkefølge, de er angivet ved fremsendelse. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer der er de første tre (3) referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Minimumskravene kan opfyldes ved samme reference eller ved forskellige referencer. Tilbudsgiver kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller faglige formåen for at opfylde egnethedskravene. Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller faglige formåen til rådighed for tilbudsgiveren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Baserer tilbudsgiver sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som tilbudsgiver baserer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder minimumskrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet. Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Som minimumskrav til teknisk og faglig formåen kræves: • At minimum to (2) referencer dokumenterer erfaring med planlægning og udførelse af vibrationsmåling indenfor de seneste 5 år. • At minimum to (2) referencer dokumenterer erfaring med planlægning og udførelse af fotoregistrering indenfor de seneste 5 år.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Laveste pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.11.
Udbudsdokumenter
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 08/03/2024   14:00:00 (UTC+1)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 90   Døgn
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 08/03/2024   14:05:00 (UTC+1)
Sted : Det elektroniske udbudssystem
Yderligere oplysninger : Tilbuddene vil blive åbnet i det elektroniske udbudsssystem. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning : Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Banedanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Banedanmark
Organisation, der behandler tilbud : Banedanmark
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Banedanmark
Registreringsnummer : 18632276
Afdeling : Danmark
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43    
By : København V
Postnummer : 1577
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Ida Borup Krogh
E-mail : IBKR@BANE.dk
Telefon : +45 82340000
Internetadresse : https://www.bane.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 868db12a-30ca-49dc-8a20-e922904134ed   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/02/2024   19:48:42 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/02/2024   20:01:32 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 83517-2024
EUT-S-nummer : 28/2024
Offentliggørelsesdato : 08/02/2024

Send til en kollega

0.078