23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
09.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Fagsystemer - Dynamisk indkøbssystem


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

84078-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Fagsystemer - Dynamisk indkøbssystem
OJ S 29/2024 09/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Fagsystemer - Dynamisk indkøbssystem
Beskrivelse : SKI udbyder hermed et dynamisk indkøbssystem for Fagsystemer (02.19 Fagsystemer) Systemet indeholder én indkøbskategori: Fagsystemer, leveret som Software as a Service (SaaS). Fagsystemer leveres som ”Software as a Service” (SaaS). Brugerne abonnerer på softwaren og får adgang til den via internettet eller via leverandørens applikationsprogramgrænseflader. Fagsystemer skal understøtte sagsbehandling/opgaveløsning af en eller flere af kundernes opgaver/ydelser, inden for et eller flere af de nedenfor nævnte ydelsesområder. Kundens behov afgør, hvilket eller hvilke ydelsesområder, der er omfattet af det konkrete indkøb. Et konkret indkøb kan godt omfatte flere af de i nedenfor oplistede ydelsesområder. Fagsystemer som SaaS er karakteriseret ved at være ”on-demand services”, som ejes, udvikles, vedligeholdes, forvaltes og driftes af leverandøren, eller af serviceejerens underleverandør. Services skal være færdigudviklede. Der kan således ikke tilbydes services i det dynamiske indkøbssystem, som udvikles eller videreudvikles specielt til kunden. Servicens indhold skal være egnet til brug i den danske offentlige sektor. Derudover skal et indkøb af services omfatte implementering af servicen (overtagelse ved leverandørskifte af en service og opstart ved nyetablering af en service) samt ophør af servicen (i forbindelse med leveringskontraktens ophør). Implementering og ophør er en del af den samlede service. Services er således generiske færdigudviklede løsninger, der opfylder ensartede behov på tværs af kunder, dog således at disse simpelt og hurtigt kan skaleres og konfigureres til den specifikke kundes it-miljø, f.eks. i forhold til kapacitet, antal brugere eller brugerrettigheder mv. Der kan således ikke i det dynamiske indkøbssystem anskaffes services, der er tiltænkt at skulle udvikles til den enkelte kunde på baggrund af dennes behov. Systemet dækker alle services og ydelser ved anskaffelse af fagsystemer indenfor ydelsesområderne angivet nedenfor. Ydelsesområderne tager udgangspunkt i FORM-ydelser. Der henvises til bilag C for en gennemgang af de omfattede ydelsesområder. Det er frivilligt for alle SKI’s kunder, som fremgår af bilag B, Kundeliste, at gøre brug af det dynamiske indkøbssystem, når de skal anskaffe fagsystemer ”as a Service”.
Identifikator for proceduren : 9691dcf3-570e-4e01-9b79-2874de58ef9a
Intern identifikator : 02.19
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : SKI udbyder et dynamisk indkøbssystem for Fagsystemer (02.19 Fagsystemer). Ansøgninger om optagelse i systemet fremsendt inden ansøgningsfristen, vil blive behandlet senest i forbindelse systemets åbning. Ansøgninger om optagelse i systemet som fremsendes efter systemets åbning, vil blive behandlet i løbet af 10 arbejdsdage, medmindre særlige forhold gør sig gældende jf. udbudslovens § 104, stk. 4 og 5, hvorefter fristen for behandling kan forlænges til 15 arbejdsdage.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer, 72250000   System- og supporttjenester, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel, 72416000   Applikationsudbydere, 72514000   Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 22 889 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i “Udelukkelsesgrund” i afsnit 2.1.6 Grund til udelukkelse. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Hvis ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Ansøger samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a. Der skal ikke fremlægges dokumentation herfor. Hvis ansøger støtter sig på støttende enheder, skal disse enheder aflevere støtteerklæring eller anden dokumentation, der dokumenterer, at ansøger faktisk råder over disse enheders formåen. Dokumentationen skal afleveres sammen med ansøgningen om optagelse i systemet i overensstemmelse med udbudslovens § 151, stk. 2. Ved køb på systemet vil der blive indgået en leveringskontrakt mellem kunden og leverandøren. Der er vedlagt et udkast til leveringskontrakt med udbudsmaterialet. Materialet indeholder desuden en skabelon til trepartsaftale (særbilag A), der indgås mellem leverandøren, kunden og SKI, og som indeholder regulering af leverandørens forpligtelser overfor SKI, herunder om rapportering og opkrævning af betaling fra kunden til SKI. Ansøgernes opmærksomhed henledes endvidere på, at der på systemet opstilles minimumskrav til CSR samt til indholdet af databehandleraftaler, ligesom materialet indeholder regulering vedrørende samhandel med Rusland. Det offentliggjorte Orienteringsnotat indeholder gennemgang af principperne for opbygningen af leveringskontrakten. SKI forbeholder sig retten til, indenfor rammerne af det skitserede og udbudsloven, at tilpasse udkast og skabeloner i systemets løbetid. Den skønsmæssige vurdering af det dynamiske indkøbssystems anslåede værdi er angivet i afsnittet ”Værdi” for hele Systemet. Den anslåede værdi er baseret på et skøn over den anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems løbetid. Den skønnede værdi er baseret på: • Omsætning og omsætningsudvikling for tidligere rammeaftaler vedr. fagsystemer (fra 2014 + 2019) • Historisk forbrug på indkøbsområdet • Indkøbsdata og markedskendskab • Kombinationen af rammeaftale og dynamisk indkøbssystem for den kommende 02.19-aftale • At det er frivilligt for kunderne at bruge aftalen • Forventninger til det fremtidige forbrug på indkøbsområdet • Der er tale om en 25-årig aftaleperiode, hvilket giver en betydelig usikkerhed om markedsudviklingen generelt, og om aftalens samlede potentiale Der er tale om en 25-årig aftaleperiode, hvilket giver en betydelig usikkerhed om markedsudviklingen generelt, og dermed giver det også usikkerhed om Systemets samlede potentiale. Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af Systemet, og en vurdering af Systemets maksimale værdi. På den baggrund er Systemets maksimale værdi fastsat til DKK 34.333 mia. Denne værdi anses ikke for klart usandsynlig. Den maksimale værdi kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler. Forskellen mellem Systemets anslåede værdi og maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om, hvad Systemets værdi ender med at blive. I den forbindelse er der blandt andet lagt vægt på følgende forhold: Følgende forhold kan påvirke estimatet positivt: a) Hvis en større andel af kunder end forudsat anvender 02.19 DIS i stedet for at gå i eget EU-udbud således at systemet ”overtager” flere EU-udbud end det er forudsat i den anslåede værdi b) Hvis en større andel af kunder end forudsat ønsker at anvende systemer fremfor rammeaftale 02.19 (fordi systemet på simpel vis skræddersyr den løsning, der opfylder kundens behov) c) Hvis systemet på sigt ”udkonkurrerer” rammeaftalen, begrundet i brugervenlighed og sortimentssammensætning, således at SKI alene tilbyder systemet til kunderne d) Hvis afgiftspolitikken nationalt eller globalt ændrer sig eller stiger, hvilket potentielt kan ske i alle værdikædens led e) Hvis inflationen - påvirket af faktorer så som økonomisk politik, krig, klimapåvirkning, m.m. – stiger, hvilket er uden for SKI’s påvirkningsmulighed eller forudsigelse Skønnet af Systemets anslåede og maksimale værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn på udbudstidspunktet. Ansøger gøres særligt opmærksom på, at ansøger i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås på Systemet, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning. Opmærksomheden henledes på, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2560 af 14. december 2022 om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked, finder anvendelse, såfremt værdien af et specifikt udbud under det udbudte DIS er på mindst 250 mio. EUR. Tilbudsgivere er fra den 12. oktober 2023, forpligtede til som en del af deres tilbud på de konkrete indkøb over den anførte værdi at fremsende en anmeldelse/erklæring vedrørende eventuelle finansielle bidrag fra tredjelande. jf. nærmere forordningens artikel 28 og 29. Ad afsnit 5.1.12 Udbudsvilkår - sprog: Ansøgninger om deltagelse skal være på dansk, men fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan accepteres.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Fagsystemer - Dynamisk indkøbssystem
Beskrivelse : SKI udbyder hermed et dynamisk indkøbssystem for Fagsystemer (02.19 Fagsystemer) Systemet indeholder én indkøbskategori: Fagsystemer, leveret som Software as a Service (SaaS). Fagsystemer leveres som ”Software as a Service” (SaaS). Brugerne abonnerer på softwaren og får adgang til den via internettet eller via leverandørens applikationsprogramgrænseflader. Fagsystemer skal understøtte sagsbehandling/opgaveløsning af en eller flere af kundernes opgaver/ydelser, inden for et eller flere af de nedenfor nævnte ydelsesområder. Kundens behov afgør, hvilket eller hvilke ydelsesområder, der er omfattet af det konkrete indkøb. Et konkret indkøb kan godt omfatte flere af de i nedenfor oplistede ydelsesområder. Fagsystemer som SaaS er karakteriseret ved at være ”on-demand services”, som ejes, udvikles, vedligeholdes, forvaltes og driftes af leverandøren, eller af serviceejerens underleverandør. Services skal være færdigudviklede. Der kan således ikke tilbydes services i det dynamiske indkøbssystem, som udvikles eller videreudvikles specielt til kunden. Servicens indhold skal være egnet til brug i den danske offentlige sektor. Derudover skal et indkøb af services omfatte implementering af servicen (overtagelse ved leverandørskifte af en service og opstart ved nyetablering af en service) samt ophør af servicen (i forbindelse med leveringskontraktens ophør). Implementering og ophør er en del af den samlede service. Services er således generiske færdigudviklede løsninger, der opfylder ensartede behov på tværs af kunder, dog således at disse simpelt og hurtigt kan skaleres og konfigureres til den specifikke kundes it-miljø, f.eks. i forhold til kapacitet, antal brugere eller brugerrettigheder mv. Der kan således ikke i det dynamiske indkøbssystem anskaffes services, der er tiltænkt at skulle udvikles til den enkelte kunde på baggrund af dennes behov. Systemet dækker alle services og ydelser ved anskaffelse af fagsystemer indenfor ydelsesområderne angivet nedenfor. Ydelsesområderne tager udgangspunkt i FORM-ydelser. Der henvises til bilag C for en gennemgang af de omfattede ydelsesområder. Det er frivilligt for alle SKI’s kunder, som fremgår af bilag B, Kundeliste, at gøre brug af det dynamiske indkøbssystem, når de skal anskaffe fagsystemer ”as a Service”.
Intern identifikator : 02.19
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer, 72250000   System- og supporttjenester, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel, 72416000   Applikationsudbydere, 72514000   Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 25   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 22 889 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i “Udelukkelsesgrund” i afsnit 2.1.6 Grund til udelukkelse. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Hvis ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Ansøger samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a. Der skal ikke fremlægges dokumentation herfor. Hvis ansøger støtter sig på støttende enheder, skal disse enheder aflevere støtteerklæring eller anden dokumentation, der dokumenterer, at ansøger faktisk råder over disse enheders formåen. Dokumentationen skal afleveres sammen med ansøgningen om optagelse i systemet i overensstemmelse med udbudslovens § 151, stk. 2. Ved køb på systemet vil der blive indgået en leveringskontrakt mellem kunden og leverandøren. Der er vedlagt et udkast til leveringskontrakt med udbudsmaterialet. Materialet indeholder desuden en skabelon til trepartsaftale (særbilag A), der indgås mellem leverandøren, kunden og SKI, og som indeholder regulering af leverandørens forpligtelser overfor SKI, herunder om rapportering og opkrævning af betaling fra kunden til SKI. Ansøgernes opmærksomhed henledes endvidere på, at der på systemet opstilles minimumskrav til CSR samt til indholdet af databehandleraftaler, ligesom materialet indeholder regulering vedrørende samhandel med Rusland. Det offentliggjorte Orienteringsnotat indeholder gennemgang af principperne for opbygningen af leveringskontrakten. SKI forbeholder sig retten til, indenfor rammerne af det skitserede og udbudsloven, at tilpasse udkast og skabeloner i systemets løbetid. Den skønsmæssige vurdering af det dynamiske indkøbssystems anslåede værdi er angivet i afsnittet ”Værdi” for hele Systemet. Den anslåede værdi er baseret på et skøn over den anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems løbetid. Den skønnede værdi er baseret på: • Omsætning og omsætningsudvikling for tidligere rammeaftaler vedr. fagsystemer (fra 2014 + 2019) • Historisk forbrug på indkøbsområdet • Indkøbsdata og markedskendskab • Kombinationen af rammeaftale og dynamisk indkøbssystem for den kommende 02.19-aftale • At det er frivilligt for kunderne at bruge aftalen • Forventninger til det fremtidige forbrug på indkøbsområdet • Der er tale om en 25-årig aftaleperiode, hvilket giver en betydelig usikkerhed om markedsudviklingen generelt, og om aftalens samlede potentiale Der er tale om en 25-årig aftaleperiode, hvilket giver en betydelig usikkerhed om markedsudviklingen generelt, og dermed giver det også usikkerhed om Systemets samlede potentiale. Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af Systemet, og en vurdering af Systemets maksimale værdi. På den baggrund er Systemets maksimale værdi fastsat til DKK 34.333 mia. Denne værdi anses ikke for klart usandsynlig. Den maksimale værdi kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler. Forskellen mellem Systemets anslåede værdi og maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om, hvad Systemets værdi ender med at blive. I den forbindelse er der blandt andet lagt vægt på følgende forhold: Følgende forhold kan påvirke estimatet positivt: a) Hvis en større andel af kunder end forudsat anvender 02.19 DIS i stedet for at gå i eget EU-udbud således at systemet ”overtager” flere EU-udbud end det er forudsat i den anslåede værdi b) Hvis en større andel af kunder end forudsat ønsker at anvende systemer fremfor rammeaftale 02.19 (fordi systemet på simpel vis skræddersyr den løsning, der opfylder kundens behov) c) Hvis systemet på sigt ”udkonkurrerer” rammeaftalen, begrundet i brugervenlighed og sortimentssammensætning, således at SKI alene tilbyder systemet til kunderne d) Hvis afgiftspolitikken nationalt eller globalt ændrer sig eller stiger, hvilket potentielt kan ske i alle værdikædens led e) Hvis inflationen - påvirket af faktorer så som økonomisk politik, krig, klimapåvirkning, m.m. – stiger, hvilket er uden for SKI’s påvirkningsmulighed eller forudsigelse Skønnet af Systemets anslåede og maksimale værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn på udbudstidspunktet. Ansøger gøres særligt opmærksom på, at ansøger i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås på Systemet, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning. Opmærksomheden henledes på, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2560 af 14. december 2022 om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked, finder anvendelse, såfremt værdien af et specifikt udbud under det udbudte DIS er på mindst 250 mio. EUR. Tilbudsgivere er fra den 12. oktober 2023, forpligtede til som en del af deres tilbud på de konkrete indkøb over den anførte værdi at fremsende en anmeldelse/erklæring vedrørende eventuelle finansielle bidrag fra tredjelande. jf. nærmere forordningens artikel 28 og 29. Ad afsnit 5.1.12 Udbudsvilkår - sprog: Ansøgninger om deltagelse skal være på dansk, men fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan accepteres.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i Afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen: • Under ”Samlet årsomsætning” anføres ansøgers samlede årsomsætning for det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. De økonomiske og finansielle egnethedskrav: • Det er et minimumskrav, at ansøger i senest disponible regnskabsår har haft en nettoomsætning på minimum DKK 5 mio. eksklusive moms. Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for Ansøgers regnskabsaflæggelse på tidspunktet for ansøgningsfristen. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes ansøgers samlede nettoomsætning som summen af nettoomsætning i sammenslutningen. Såfremt ansøger baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes samlet nettoomsætning på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører. Ovenstående oplysninger skal indgives i det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD). Opfylder en ansøger ikke ovenstående krav til økonomisk og finansiel formåen, vil ansøgeren ikke blive optaget i systemet. En ansøger kan dog på et hvilket som helst tidspunkt på ny ansøge om optagelse i systemet, såfremt ansøgerens økonomiske forhold ændrer sig. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingen af en leveringskontrakt på baggrund af et konkret indkøb fra en kunde i systemet skal tilbudsgiveren, som kunden har til hensigt at tildele leveringskontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD vedr. økonomisk og finansiel formåen er korrekte. Når kunden forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen: • Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra det senest disponible regnskabsår på tidspunktet for anmodning om dokumentation med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste årlige samlede nettoomsætning fremgår. Eller • Såfremt nettoomsætningen ikke fremgår af årsregnskabet, kan nettoomsætningen dokumenteres via en erklæring på tro og love om, at den i ESPD’et anførte årlige nettoomsætning og/eller soliditetsgrad for det senest disponible regnskabsår er korrekte, underskrevet af en tegningsberettiget hos tilbudsgiveren.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger i Afsnit B: Økonomisk og finansiel formåen: • Under ”Finansielle nøgletal” anføres ansøgers samlede egenkapital for det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Såfremt ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. De økonomiske og finansielle egnethedskrav: • Det er et minimumskrav, at ansøger i det senest disponible regnskabsår har haft en positiv egenkapital. Ved det "seneste disponible regnskabsår" forstås det seneste regnskab afsluttet i overensstemmelse med de regler og den praksis, der gælder for Ansøgers regnskabsaflæggelse på tidspunktet for ansøgningsfristen . Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) beregnes ansøgers samlede egenkapital beregnes som summen af egenkapital i sammenslutningen. Såfremt ansøger baserer sig på andre økonomiske aktørers økonomiske og finansielle kapacitet, beregnes samlet egenkapital på samme måde som for en sammenslutning af økonomiske aktører. Ovenstående oplysninger skal indgives i det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD). ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingen af en leveringskontrakt på baggrund af et konkret indkøb fra en kunde i systemet skal tilbudsgiveren, som kunden har til hensigt at tildele leveringskontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD vedr. økonomisk og finansiel formåen er korrekte. Når kunden forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen: • Årsregnskab (eller uddrag heraf) fra det senest disponible regnskabsår på tidspunktet for anmodning om dokumentation med angivelse af, hvor den i ESPD’et oplyste egenkapital, fremgår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Det er et minimumskrav, at Ansøger oplyser 2 referencer på konkrete leverancer, der: o Er udført indenfor de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen o Vedrører levering af en tilsvarende service, jf. nedenfor o Har en værdi på mindst DKK 100.000 eksklusive moms for den del af leveringen, der ligger inden for perioden på 3 år forud for ansøgningsfristen. Ved tilsvarende service forstås services indenfor et eller flere af nedenstående ydelsesområder, som defineret i Bilag C, Systemets genstand, til udbudsbetingelserne. Oplysninger herom skal angives i ESPD-formularens Del IV, afsnit C. Én reference skal omfatte hele eller dele af en konkret leverance under én kontrakt. Én reference kan således ikke omfatte flere kontrakter, uanset om modtageren er den samme. Da én reference skal omfatte en konkret leverance, kan referencen ikke omfatte en rammeaftale. Én reference kan dog godt omfatte hele eller dele af en konkret leverance under én kontrakt, der er baseret på en rammeaftale. Kontrakten, som ansøger angiver som reference, kan være startet tidligere end 3 år før ansøgningsfristen og/eller løbe videre efter ansøgningsfristen, men der kan alene lægges vægt på den del af kontrakten, der er udført inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. Ansøger skal derfor alene beskrive og angive værdien for den del, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. Ansøger står ved sin erklæring i ESPD’et inde for, at der alene er beskrevet og angivet værdien for den del af kontrakten, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. Følgende angives for hver reference: • En kort beskrivelse af leverancen med angivelse af, hvilket/hvilke ydelsesområder, jf. bilag C til udbudsbetingelserne, der er indeholdt i leverancen. SKI opfordrer ansøger til at holde beskrivelsen kortfattet og præcis. • værdien af den del af leveringen af servicen, som er udført i perioden inden for de seneste 3 år før ansøgningsfristen. • en start- og slutdato for kontrakten. • modtageren, dvs. Kundens navn. Ved en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium) skal der alene dokumenteres 2 referencer i alt. Tilsvarende gælder såfremt ansøger baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige kapacitet. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Såfremt tilbudsgiver er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. De i ESPD angivne oplysninger om referencer udgør endelig dokumentation for teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 151 og 152. Ansøger skal derfor ikke fremlægge yderligere dokumentation for oplysningerne i referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at iværksætte en kontrol af rigtigheden af oplysningerne i de angivne referencer, herunder hos ansøger og/eller den aktør, som referencen vedrører.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Den tilbudte pris per kvalitetspoint beregnes for hvert tilbud, som har fået tildelt point for underkriteriet kvalitet over det fastsatte minimumskrav. Se nærmere i udbudsbetingelserne.
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 11/03/2024   10:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : En virksomhed der afgiver teknisk og faglig støtte til en ansøger i forbindelse med optagelse i det dynamiske indkøbssystem skal påtage sig en uigenkaldelig forpligtelse til at stille de ressourcer til rådighed for ansøger, der er forbundet med den tekniske og faglige støtte, i forbindelse med opfyldelsen af leveringskontrakter, der tildeles ansøger under det dynamiske indkøbssystem.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
Finansiel ordning : En virksomhed, der afgiver økonomisk og finansiel støtte til en ansøger i forbindelse med optagelse i det dynamiske indkøbssystem, skal påtage sig en uigenkaldelig forpligtelse til at hæfte solidarisk med ansøger, og til at stille de ressourcer til rådighed for ansøger, der er forbundet med den økonomiske og finansielle støtte, for opfyldelsen af ansøgers forpligtelser i leveringskontrakter, der tildeles ansøger under det dynamiske indkøbssystem. Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig at hæfte solidarisk for opfyldelse af leveringskontrakter, der tildeles i systemet, og udpege en fælles befuldmægtiget, der er ansvarlig for kontakten til SKI.
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som også kan bruges af købere, der ikke er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der behandler tilbud : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Registreringsnummer : ORG-17472437
Postadresse : Pakkerivej 6    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christoffer Bangild
E-mail : cb@ski.dk
Telefon : 4542301318
Internetadresse : https://www.ski.dk
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 05f225c0-db9b-4b46-a490-48aa6c0d0509   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 07/02/2024   14:08:30 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 07/02/2024   14:10:43 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 84078-2024
EUT-S-nummer : 29/2024
Offentliggørelsesdato : 09/02/2024

Send til en kollega

0.047