23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Køge Kommune

Udbud på levering af Vask og leje af Måtter 2023


Køge Kommune

89315-2024 - Resultater
Danmark – Vask og rensning – Udbud på levering af Vask og leje af Måtter 2023
OJ S 30/2024 12/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Køge Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud på levering af Vask og leje af Måtter 2023
Beskrivelse : Udbuddet omfatter vask og leje af måtter til 145 institutioner/lokationer i Køge Kommune. Måtterne skal skiftes (levering og placering af vasket måtte og afhentning af måtte til vask) hver 14. dag (skift) hele året, her regnes med 52 uger. Skift skal ske inden for normal arbejdstid. Der kan forekomme institutioner, der i kortere perioder ikke skal have skiftet måtter på lukkedage eller ferielukning. Oversigt over alle de institutioner, der er underlagt denne kontrakt, fremgår af Bilag 4 - Lokalitetsoversigt, hvor antallet af måtter hver lokation skal anvende, er angivet. Kontrakt udbydes udelukkende i én delaftale, pga. økonomiske og administrative grunde.
Identifikator for proceduren : 77bfaa87-9ece-47d3-b945-e9081d774ed5
Tidligere bekendtgørelse : 653209-2023
Intern identifikator : 23-204
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Torvet 1    
By : Køge
Postnummer : 4600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Yderligere oplysninger : Udføres inden for Køge Kommunes geografi.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 6 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud på levering af Vask og leje af Måtter 2023
Beskrivelse : Udbuddet omfatter vask og leje af måtter til 145 institutioner/lokationer i Køge Kommune. Måtterne skal skiftes (levering og placering af vasket måtte og afhentning af måtte til vask) hver 14. dag (skift) hele året, her regnes med 52 uger. Skift skal ske inden for normal arbejdstid. Der kan forekomme institutioner, der i kortere perioder ikke skal have skiftet måtter på lukkedage eller ferielukning. Oversigt over alle de institutioner, der er underlagt denne kontrakt, fremgår af Bilag 4 - Lokalitetsoversigt, hvor antallet af måtter hver lokation skal anvende, er angivet. Kontrakt udbydes udelukkende i én delaftale, pga. økonomiske og administrative grunde.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98310000   Vask og rensning
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Torvet 1    
By : Køge
Postnummer : 4600
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Yderligere oplysninger : Udføres inden for Køge Kommunes geografi.
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/04/2024
Varigheds slutdato : 28/02/2029
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : 1*12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 6 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 6 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.7.
Strategiske udbud
Kriterier for grønne udbud : Ingen kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris blev evalueret ud fra Bilag 5 – Tilbudsliste.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Bæredygtige drivmidler
Beskrivelse : Ordregiver ønsker med denne kontrakt at bidrage til en reduktion af drivhusgasser og reduktion af forbruget af fossile drivmidler af enhver art. Tilbudsgivere vedhæftede i tilbud en beskrivelse af anvendelse af drivmidler i en enhver kørsel, der gennemføres i forbindelse med denne kontrakt.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Genanvendelse af måtter
Beskrivelse : Ordregiver ønsker med denne kontrakt at bidrage til den grønne omstilling, ved at de varer som Køge Kommune indkøber/forbruger indgår i en cyklus, hvor hele produktet eller del af, genanvendes og indgår i nye produkter. Tilbudsgiveren vedhæftede i sit tilbud en beskrivelse af cyklus ”fra vugge til grav”, for de måtter, der indgår i det sortiment, som tilbudsgiveren tilbyder Køge Kommune.
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for udbud m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelsen af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tiden om, at ordregiveren har indgået en kontrakten. Fristen regnens fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrence eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2. stk. 2 og udbudslovens §171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens§ 185, stk. 2. Seneste samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbuds skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-pieroden, jf. lovens § 6 stk. 4. I fælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Det er ikke en rammeaftale, men en kontrakt.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Køge Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Køge Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Køge Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 200 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 4 700 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 4 200 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 4 700 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 4 200 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Elis Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 208-653209
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 6 000 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Udbud - 346134
Titel : Der er tildelt en kontrakt på levering af vask og leje af måtter 2024 til Elis Danmark A/S.
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 05/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : false
Organisation, der undertegner kontrakten : Køge Kommune
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra små virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 4 200 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 5 600 000,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Køge Kommune
Registreringsnummer : 29189374
Postadresse : Torvet 1    
By : Køge
Postnummer : 4600
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Chalotte Larsen
Telefon : +45 40471525
Internetadresse : https://www.koege.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 29189374
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Elis Danmark A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : 27339506
Postadresse : Tobaksvejen 22    
By : Søborg
Postnummer : 2860
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Charlotte Fabrin
Telefon : 23739437
Internetadresse : https://dk.elis.com/da
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a4c8dd17-2e4c-46d1-8544-5f0aa9b35624   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 09/02/2024   08:10:21 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 09/02/2024   14:00:44 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 89315-2024
EUT-S-nummer : 30/2024
Offentliggørelsesdato : 12/02/2024

Send til en kollega

0.063