23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern

Rammeaftale om it-udviklingsydelser


Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern

95295-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Rammeaftale om it-udviklingsydelser
OJ S 33/2024 15/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed, der styres af en central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale om it-udviklingsydelser
Beskrivelse : Formålet med Rammeaftalen er at give Skatteministeriets Koncern adgang til at indgå konkrete delkontrakter om ydelserne inden for følgende ydelsesområder: Ydelsesområde 1: It-udvikling og konvertering. It-udvikling og konvertering omfatter bistand med henblik på indfrielse af Rammeaftalens formål, jf. Rammeaftalens punkt 1. Ydelsesområdet omfatter deltagelse i arbejdet med at forstå markedet og brugernes behov, generere ideer til nye produkter, tjenester eller funktioner, udarbejdelse af planer for udvikling og implementering, udarbejdelse af softwaredesign, konfigurering, tilpasning og programmering, herunder design, implementering og etablering af integrationer både inden for Skatteministeriets Koncerns systemer og ud mod øvrige systemer, herunder inden for og ud mod eventuelle kommende tillægsmoduler til Skatteministeriets Koncerns systemer, samt løsning af opgaver af overordnet arkitekturmæssig karakter forbundet hermed. Ydelsesområdet omfatter desuden forberedelse og gennemførelse af flytning og migrering af data fra eksisterende løsninger (kildesy-stem) til Skatteministeriets Koncerns systemer samt datavask og afprøvning af rutiner og procedure for flytningen af data, samt kvalitetssikring og afstemning af data mellem kildesystem og Skatteministeriets Koncerns systemer. Ydelsesområdet omfatter endvidere UX-design, testkoncepter, drejeplaner for test, test cases mv., etablering af automatiserede test og tekniske test, gennemførelse af test (end-to-end), herunder i staging miljø. Ydelsesområdet omfatter derudover understøttende opgaver relateret til it-udvikling og konvertering såsom raffinering af user stories, udarbejdelse af dokumentation, udarbejdelse af afklaringsmateriale og indsamling af data eller andre simple opgaver relateret til it-udvikling og konvertering, samt løbende projektledelse og styring relateret til it-udvikling og konvertering, herunder varetagelse af roller i henhold til agile metoder. Ydelsesområde 2: Idriftsættelse. Idriftsættelse omfatter bistand med henblik på indfrielse af Rammeaftalens formål, jf. Rammeaftalens punkt 1. Ydelsesområdet omfatter forberedelse til idriftsættelse og release samt idriftsættelse og release, herunder tilpasning til eller opsætning af automatisering, som understøtter processen (deploy to production) samt validering og monitorering af, at det udviklede fungerer som fastlagt i produktion (monitor for problems), og håndtering af problemer, der opstår under idriftsættelse og release (respond and recover). Ydelsesområdet om-fatter endvidere testkoncepter, drejeplaner for test, test cases mv., etablering af automatiserede test og tekniske test. Ydelsesområdet omfatter desuden gennemførelse af test, herunder i præproduktions- og produktionsmiljøer (verify the solution). Ydelses-området omfatter derudover understøttende opgaver til idriftsættelse såsom udarbejdelse af dokumentation, udarbejdelse af afklaringsmateriale eller andre simple opgaver relateret til idriftsættelse, samt løbende projektledelse og styring relateret til idriftsættelse, herunder varetagelse af roller i henhold til agile metoder. Ydelsesområde 3: Vedligeholdelse og support. Vedligeholdelse og support omfatter bistand med henblik på indfrielse af Rammeaftalens formål, jf. Rammeaftalens punkt 1. Ydelsesområdet omfatter fejlsøgning og -retning i Skatteministeriets Koncerns systemer, udarbejdelse af forslag til og planlægning af nye releases og versioner af funktionalitet udviklet af Leverandøren samt vedligeholdelse af dokumentation. Ydelsesområdet omfatter desuden rådgivning og oplysning om funktionalitet udviklet af Leverandøren, samt deling af viden med Kunden og tredjeparter. Ydelsesområdet omfatter desuden, proaktiv vedligeholdelse, optimering af Kundens systemer og/eller funktionalitet udviklet af Leverandøren, service desk og support, incident management, problem management, change management, request management. Ydelsesområdet omfatter derudover understøttende opgaver til vedligeholdelse og support såsom udarbejdelse af dokumentation, udarbejdelse af afklaringsmateriale eller andre simple opgaver relateret til vedligeholdelse og support, samt løbende projektledelse og styring relateret til vedligeholdelse og support.
Identifikator for proceduren : 56e67675-a1c4-41bc-a280-afcc5f76ca6a
Tidligere bekendtgørelse : 765691-2023
Intern identifikator : 354914
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72222000   Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72232000   Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel, 72240000   Systemanalyse og programmering, 72245000   Systemanalyse og programmering på kontraktbasis, 72250000   System- og supporttjenester, 72300000   Datatjenester, 72310000   Databehandling, 72312000   Dataindlæsning, 72312100   Dataforberedelse, 72314000   Indsamling og bearbejdning af data, 72316000   Dataanalyse, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Osvald Helmuths Vej 4    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 100 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 3 270 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 4. marts 2024. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punktet "Udvælgelseskriterier". Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Yderligere oplysninger: Rammeaftalen kan anvendes til bestilling af opgaver inden for de udbudte ydelsesområder i hele Skatteministeriets koncern. I relation til udbudsbekendtgørelsens punkt om rammeaftalens anslåede værdi af de ydelser der kan leveres i henhold til rammeaftalen er DKK 2.100.000.000. Ordregivers skøn over rammeaftalens anslåede værdi er baseret på det historiske forbrug samt det forventede fremtidige behov for ydelser inden for de omfattede ydelsesområder. Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalen, udgør DKK 3.270.000.000. Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Den anslåede værdi er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalen, mens den maksimale værdi udtrykker den højeste værdi af samtlige kontrakter, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede værdi gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning. Der kan indgås periodekøbskontrakter i medfør af den udbudte rammeaftale. Periodekøbskontrakternes varighed vil variere og blive fastsat i overensstemmelse med det konkrete behov. Det bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Der vil onsdag den 21. februar 2024, kl. 10.00-11.00 blive afholdt et online orienteringsmøde om prækvalifikation via MS Teams. Tilmelding sker ved at sende en besked via EU-supply, hvorefter et link til orienteringsmødet fremsendes. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som vil blive offentliggjort via det elektroniske udbudssystem. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver kræver en udfyldt og underskrevet erklæring vedr. forordning (EU) nr. 833/2014. Se udbudsbetingelserne. Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve yderligere dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Ordregiver vurderer, at indgåelse af delkontrakter kan være omfattet af krav om tilladelse efter investeringsscreeningsloven.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2 Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Konkurs Udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2 Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Korruption Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 2 Bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Tvangsakkord uden for konkurs Udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2 Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Deltagelse i en kriminel organisation Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1 Handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841 /RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42)
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1 Ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 5 Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15)
Svig Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 3 Svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser,
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 6 overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1)
Insolvens Udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2 Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1 Ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.
Aktiver, der administreres af en kurator Udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2 Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Rent nationale udelukkelsesgrunde Udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 6 Ansøgeren eller tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 1 Ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88.
Betaling af socialsikringsbidrag Udbudslovens § 135, stk. 3 Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Udbudslovens § 137, stk. 1. nr. 2 Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende.
Betaling af skatter og afgifter Udbudslovens § 135, stk. 3 Ordregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 4 Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21),
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale om it-udviklingsydelser
Beskrivelse : Formålet med Rammeaftalen er at give Skatteministeriets Koncern adgang til at indgå konkrete delkontrakter om ydelserne inden for følgende ydelsesområder: Ydelsesområde 1: It-udvikling og konvertering. It-udvikling og konvertering omfatter bistand med henblik på indfrielse af Rammeaftalens formål, jf. Rammeaftalens punkt 1. Ydelsesområdet omfatter deltagelse i arbejdet med at forstå markedet og brugernes behov, generere ideer til nye produkter, tjenester eller funktioner, udarbejdelse af planer for udvikling og implementering, udarbejdelse af softwaredesign, konfigurering, tilpasning og programmering, herunder design, implementering og etablering af integrationer både inden for Skatteministeriets Koncerns systemer og ud mod øvrige systemer, herunder inden for og ud mod eventuelle kommende tillægsmoduler til Skatteministeriets Koncerns systemer, samt løsning af opgaver af overordnet arkitekturmæssig karakter forbundet hermed. Ydelsesområdet omfatter desuden forberedelse og gennemførelse af flytning og migrering af data fra eksisterende løsninger (kildesy-stem) til Skatteministeriets Koncerns systemer samt datavask og afprøvning af rutiner og procedure for flytningen af data, samt kvalitetssikring og afstemning af data mellem kildesystem og Skatteministeriets Koncerns systemer. Ydelsesområdet omfatter endvidere UX-design, testkoncepter, drejeplaner for test, test cases mv., etablering af automatiserede test og tekniske test, gennemførelse af test (end-to-end), herunder i staging miljø. Ydelsesområdet omfatter derudover understøttende opgaver relateret til it-udvikling og konvertering såsom raffinering af user stories, udarbejdelse af dokumentation, udarbejdelse af afklaringsmateriale og indsamling af data eller andre simple opgaver relateret til it-udvikling og konvertering, samt løbende projektledelse og styring relateret til it-udvikling og konvertering, herunder varetagelse af roller i henhold til agile metoder. Ydelsesområde 2: Idriftsættelse. Idriftsættelse omfatter bistand med henblik på indfrielse af Rammeaftalens formål, jf. Rammeaftalens punkt 1. Ydelsesområdet omfatter forberedelse til idriftsættelse og release samt idriftsættelse og release, herunder tilpasning til eller opsætning af automatisering, som understøtter processen (deploy to production) samt validering og monitorering af, at det udviklede fungerer som fastlagt i produktion (monitor for problems), og håndtering af problemer, der opstår under idriftsættelse og release (respond and recover). Ydelsesområdet om-fatter endvidere testkoncepter, drejeplaner for test, test cases mv., etablering af automatiserede test og tekniske test. Ydelsesområdet omfatter desuden gennemførelse af test, herunder i præproduktions- og produktionsmiljøer (verify the solution). Ydelses-området omfatter derudover understøttende opgaver til idriftsættelse såsom udarbejdelse af dokumentation, udarbejdelse af afklaringsmateriale eller andre simple opgaver relateret til idriftsættelse, samt løbende projektledelse og styring relateret til idriftsættelse, herunder varetagelse af roller i henhold til agile metoder. Ydelsesområde 3: Vedligeholdelse og support. Vedligeholdelse og support omfatter bistand med henblik på indfrielse af Rammeaftalens formål, jf. Rammeaftalens punkt 1. Ydelsesområdet omfatter fejlsøgning og -retning i Skatteministeriets Koncerns systemer, udarbejdelse af forslag til og planlægning af nye releases og versioner af funktionalitet udviklet af Leverandøren samt vedligeholdelse af dokumentation. Ydelsesområdet omfatter desuden rådgivning og oplysning om funktionalitet udviklet af Leverandøren, samt deling af viden med Kunden og tredjeparter. Ydelsesområdet omfatter desuden, proaktiv vedligeholdelse, optimering af Kundens systemer og/eller funktionalitet udviklet af Leverandøren, service desk og support, incident management, problem management, change management, request management. Ydelsesområdet omfatter derudover understøttende opgaver til vedligeholdelse og support såsom udarbejdelse af dokumentation, udarbejdelse af afklaringsmateriale eller andre simple opgaver relateret til vedligeholdelse og support, samt løbende projektledelse og styring relateret til vedligeholdelse og support.
Intern identifikator : 354914
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72222000   Strategisk gennemgang og planlægning af informationssystemer eller -teknologi, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72232000   Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel, 72240000   Systemanalyse og programmering, 72245000   Systemanalyse og programmering på kontraktbasis, 72250000   System- og supporttjenester, 72300000   Datatjenester, 72310000   Databehandling, 72312000   Dataindlæsning, 72312100   Dataforberedelse, 72314000   Indsamling og bearbejdning af data, 72316000   Dataanalyse, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Osvald Helmuths Vej 4    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 2 100 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 3 270 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Ikke påkrævet
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 4. marts 2024. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret, medmindre fristen samtidig udskydes. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for ansøger at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Ansøger, der indgiver ansøgningen, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed. Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske og/eller økonomiske kapacitet for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punktet "Udvælgelseskriterier". Den/de aktør(er), der stiller sin tekniske- og/eller økonomiske kapacitet til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring, jf. nærmere herom i udbudsbetingelserne. Skabelonen fremgår som bilag til udbudsbetingelserne. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134 a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Yderligere oplysninger: Rammeaftalen kan anvendes til bestilling af opgaver inden for de udbudte ydelsesområder i hele Skatteministeriets koncern. I relation til udbudsbekendtgørelsens punkt om rammeaftalens anslåede værdi af de ydelser der kan leveres i henhold til rammeaftalen er DKK 2.100.000.000. Ordregivers skøn over rammeaftalens anslåede værdi er baseret på det historiske forbrug samt det forventede fremtidige behov for ydelser inden for de omfattede ydelsesområder. Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalen, udgør DKK 3.270.000.000. Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Den anslåede værdi er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalen, mens den maksimale værdi udtrykker den højeste værdi af samtlige kontrakter, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede værdi gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning. Der kan indgås periodekøbskontrakter i medfør af den udbudte rammeaftale. Periodekøbskontrakternes varighed vil variere og blive fastsat i overensstemmelse med det konkrete behov. Det bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Der vil onsdag den 21. februar 2024, kl. 10.00-11.00 blive afholdt et online orienteringsmøde om prækvalifikation via MS Teams. Tilmelding sker ved at sende en besked via EU-supply, hvorefter et link til orienteringsmødet fremsendes. Ordregiver vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som vil blive offentliggjort via det elektroniske udbudssystem. Opmærksomheden henledes på, at udbuddet er omfattet af artikel 5k i forordning (EU) nr. 833/2014 med senere ændringer. Bestemmelsen indeholder et forbud mod at tildele kontrakter til russiske virksomheder og russisk kontrollerede virksomheder mv. (se nærmere artikel 5k, stk. 1, for den præcise afgrænsning af de aktører, der er omfattet af forbuddet). Ordregiver kræver en udfyldt og underskrevet erklæring vedr. forordning (EU) nr. 833/2014. Se udbudsbetingelserne. Ordregiver forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at kræve yderligere dokumentation for, at de økonomiske aktører ikke er omfattet af forbuddet, f.eks. ved at kræve en erklæring herom og/eller dokumentation for aktørernes og disses eventuelle underleverandørers etableringssted og ejerforhold. Ordregiver vurderer, at indgåelse af delkontrakter kan være omfattet af krav om tilladelse efter investeringsscreeningsloven.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Økonomisk og finansiel formåen
Beskrivelse : Ansøgers samlede årsomsætning i det seneste disponible regnskabsår. Beskrivelse af udvælgelseskriterier (dansk): Som minimumskrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 20 mio. i den/det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible årsrapport/årsregnskab. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i den/det seneste disponible årsrapport /årsregnskab. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B. Baserer ansøger sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen i relation til opfyldelse af minimumskrav til egnethed, jf. nedenfor, kræver ordregiver, at ansøger og de pågældende enheder hæfter solidarisk for rammeaftalens gennemførelse. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder minimumskrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i den/det seneste disponible årsrapport /årsregnskab, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne i seneste disponible årsrapport/årsregnskab afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Teknisk og faglig formåen
Beskrivelse : Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, iht. Nedenstående beskrivelse af indhold i ESPD, i forhold til ydelsesområde 1 til ydelsesområde 3, som kontrakten omfatter, jf. punktet ”Beskrivelse af udbuddet”. Relevansvurderingen foretages på baggrund af i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med ydelsesområde 1 til ydelsesområde 3. I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer, vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-5 for hvert ydelsesområde baseret på, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere ydelser inden for ydelsesområdet. På den baggrund tildeles ansøgeren en samlet karakter, der beregnes som det gennemsnitlige antal tildelte point for ydelsesområderne. Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: En liste over de 5 betydeligste sammenlignelige referencer, jf. punktet ”Beskrivelse af udbuddet”, som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der Vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Hver reference bedes indeholde en beskrivelse af de leverede ydelser. Beskrivelsen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punktet ”Beskrivelse af udbuddet”, anførte ydelsesområder, ydelserne vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af ydelserne. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af ydelserne (beløb), dato for ydelserne samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for ydelserne bedes ansøger angive datoen for ydelsernes påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af ydelserne angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Hver reference må ikke indeholde mere end 4.800 anslag (antal tegn med mellemrum). Hvis en reference indeholder mere end 4.800 anslag, vil alene de første 4.800 anslag blive taget i betragtning. Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Baserer ansøger sig på andre enheders faglige kvalifikationer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som rammeaftalen omfatter, punkt ” "Beskrivelse af udbuddet", skal de konkrete dele af ydelserne under rammeaftalen udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 6
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 10
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Evalueringsteknisk pris
Beskrivelse : Bedømt på grundlag af den samlede evalueringstekniske pris. Den samlede evalueringstekniske pris opgøres som den evalueringstekniske timepris, jf. Bilag 5.a.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Evalueringsgrundlag: Ved evalueringen tillægges det positiv betydning, hvorvidt der for de enkelte Ydelsesområder anvendes (inddrages og nyttiggøres) relevante metoder og værktøjer, der vurderes at kunne øge effektiviteten og kvaliteten af tilbudsgivers Ydelser under Rammeaftalen. Evalueringen foretages på baggrund af beskrivelserne af metoder og værktøjer i kontraktens Bilag 2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 11/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 19/04/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Tilladt
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 18/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen. Rammeaftalen indeholder krav om, at relevante medarbejdere, der varetager opgaver i forbindelse med opfyldelsen af rammeaftalen, skal kunne sikkerhedsgodkendes. Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk ind-købssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt ”Organisation 2”. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk /start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale med fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 6
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern
Organisation, der behandler tilbud : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern
Registreringsnummer : 19552101
Afdeling : Udbud
Postadresse : Osvald Helmuths Vej 4    
By : Frederiksberg
Postnummer : 2000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Emilie Wiborg Holm
Telefon : +45 72377525
Internetadresse : https://ufst.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 4171 5000
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 8510335e-6874-431f-85c2-4f1eae037e51   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/02/2024   15:44:25 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 13/02/2024   16:31:50 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 95295-2024
EUT-S-nummer : 33/2024
Offentliggørelsesdato : 15/02/2024

Send til en kollega

0.063