23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Landbrugsstyrelsen

Udbud af Kontrakt om Drift, Support, Vedligehold og Udvikling af It-Systemet Internet Markkort (IMK) og tilknyttede systemer (3)


Landbrugsstyrelsen

100805-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af Kontrakt om Drift, Support, Vedligehold og Udvikling af It-Systemet Internet Markkort (IMK) og tilknyttede systemer (3)
OJ S 35/2024 19/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Landbrugsstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Kontrakt om Drift, Support, Vedligehold og Udvikling af It-Systemet Internet Markkort (IMK) og tilknyttede systemer (3)
Beskrivelse : Udbuddet omhandler Kontrakt om Drift, Support, Vedligehold og Udvikling af Landbrugsstyrelsen It-System Internet Markkort (IMK) samt tilknyttede systemer. Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med ca. 1.400 ansatte. En af Styrelsens væsentligste opgaver er at udbetale landbrugsstøtte i Danmark, primært finansieret af EU. Den udbudte rammeaftale (”kontrakten”) omfatter drift, support, vedligehold og videreudvikling af It-systemet IMK med tilknyttede KontrolApp, og Landbrugsstyrelsen App samt LandbrugsGIS, Downloadløsning, Kundgørelse af kort–udstillingsplatforme, samt værktøjsunderstøttelse (Systemet). It-systemet IMK og de tilknyttede systemer omfatter i hovedtræk følgende teknologiområder: • Oracle DB • Oracle SQL • Geoserver • Server side rendering (GeoServer) • Performancetuning • ASP.NET MVC • AngularJS • OpenLayers • GeoJSON • Browser-understøttelse • Service orienteret integration • NTS NetTopologySuite. • Xamarin • Webudstilling af GIS-data Rammeaftalen vil i relation til ovenstående teknologiområder omfatte følgende hovedydelser: A) Afklaringsfase og Transition Ind B) Drift C) Support D) Vedligehold E) Bestillingsydelser (Udvikling og Konsulentbistand) F) Samarbejde med tredjepart Ad hovedydelse A): Leverandøren skal overtage ydelser relateret til It-systemet IMK gennem ved gennemførelse af Afklaringsfase og Transition Ind, hvor Leverandøren skal gennemføre alle aktiviteter, der er nødvendige for, at Leverandøren kan overtage ansvaret for Drift, Support, Vedligehold og Udvikling af Systemet, og levere øvrige Ydelser under Kontrakten. Ad hovedydelse B): Leverandøren skal levere driftsydelser i relation til It-systemet IMK, herunder installationer og opgraderinger, drift af databaser og middleware, integrationer og grænseflader. Endvidere skal leverandøren udarbejde driftsdokumentation og vedligeholdelse heraf, overvågning, rapportering, konfigurationsstyring, systemadministration, afvikling af batch- og jobkørsler samt efterlevelse af ITIL-processerne eller tilsvarende, for It-systemet IMK. Ad hovedydelse C): Leverandøren skal levere support for It-systemet IMK, som primært består i 2. og 3. line support, Incident Management, Problem Management, løsning af Service Requests, samt brugerstøtte. Ad hovedydelse D): Leverandøren skal levere vedligehold af It-systemet IMK, omfattende løbende og forebyggende vedligehold, herunder levering af fejlrettelser, kapacitet, ydelse, sikkerhedsopdateringer samt nødvendige opgraderinger af It-systemet IMK og de tilhørende systemer. Leverandøren skal levere vedligehold af It-systemet IMK, omfattende løbende og forebyggende vedligehold, herunder levering af, nødvendige opdateringer og tilretninger, samt nødvendige opgraderinger af It-systemet IMK og de tilhørende systemer. Ad hovedydelse E): Leverandøren skal levere udvikling, herunder løbende tilpasning som følge af ændrede lovgivningskrav og tilpasning til Kundens behov, samt gennemførelse af større projekter på baggrund af kravsspecifikation fra Kunden. Endvidere skal leverandøren levere konsulentbistand i relation til it-systemet IMK. Ad hovedydelse F): Leverandøren skal samarbejde med kunden og kundens øvrige leverandører af den samlede it-infrastruktur for it-systemet IMK, i forbindelse med drift og vedligehold af den samlede it-infrastruktur for it-systemet IMK, herunder bl.a. ved incidenthåndtering, håndtering af ændringer, service requests og servicevinduer. *** Herudover skal Leverandøren levere andre ydelser i relation til kontraktens optioner og transition ud. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.
Identifikator for proceduren : b1bd8305-e68e-437a-aa79-44b36ef491a1
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Forhandlingsforløbet blev afholdt i forlængelse af modtagelse af de indledende tilbud. I forlængelse af forhandlingerne lavede Ordregiver tilpasning af udbudsmaterialet. Herefter blev der afgivet endeligt tilbud. Ordregiver havde forbeholdt sig retten til at indkalde til yderligere forhandlinger. For yderligere oplysninger om forhandlingsforløbet henvises til udbudsbetingelser samt de tilhørende Bilag B og C.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer, 48100000   Branchespecifik programpakke, 48610000   Databasesystemer, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72210000   Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72232000   Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel, 72250000   System- og supporttjenester, 72253000   Help-desk og støttetjenester, 72254000   Programmeltestning, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester, 72268000   Levering af programmel, 72300000   Datatjenester, 72420000   Internetudviklingstjenester, 72500000   Servicevirksomhed i forbindelse med datamater, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72800000   Revision og testning af computer, 72900000   Computer backup og katalogkonvertering
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nyropsgade 30    
By : København V
Postnummer : 1780
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 100 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 130 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Rammeaftalens anslåede værdi af de ydelser der kan leveres i henhold til rammeaftalen er 100.000.000 DKK. Ordregivers skøn over rammeaftalens anslåede værdi er baseret på historisk forbrug og et anslået forventet behov fremadrettet. Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalen, udgør 130.000.000 DKK. Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Den anslåede værdi er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalen, mens den maksimale værdi udtrykker den højeste værdi af samtlige ydelser, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede værdi gøres der særligt opmærksom på, det anførte skøn ikke indebærer et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Afgørende for den skønnede værdi af rammeaftalen vil særligt være Leverandørens tilbudte timepriser, der vil påvirke værdien af rammeaftalen, og udviklingen i nye lovgivningsmodeller for tilskud samt øvrig udvikling, som eventuelt skal implementeres i relation til ordregivers IT-systemer. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af Kontrakt om Drift, Support, Vedligehold og Udvikling af It-Systemet Internet Markkort (IMK) og tilknyttede systemer (3)
Beskrivelse : Udbuddet omhandler Kontrakt om Drift, Support, Vedligehold og Udvikling af Landbrugsstyrelsen It-System Internet Markkort (IMK) samt tilknyttede systemer. Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med ca. 1.400 ansatte. En af Styrelsens væsentligste opgaver er at udbetale landbrugsstøtte i Danmark, primært finansieret af EU. Den udbudte rammeaftale (”kontrakten”) omfatter drift, support, vedligehold og videreudvikling af It-systemet IMK med tilknyttede KontrolApp, og Landbrugsstyrelsen App samt LandbrugsGIS, Downloadløsning, Kundgørelse af kort–udstillingsplatforme, samt værktøjsunderstøttelse (Systemet). It-systemet IMK og de tilknyttede systemer omfatter i hovedtræk følgende teknologiområder: • Oracle DB • Oracle SQL • Geoserver • Server side rendering (GeoServer) • Performancetuning • ASP.NET MVC • AngularJS • OpenLayers • GeoJSON • Browser-understøttelse • Service orienteret integration • NTS NetTopologySuite. • Xamarin • Webudstilling af GIS-data Rammeaftalen vil i relation til ovenstående teknologiområder omfatte følgende hovedydelser: A) Afklaringsfase og Transition Ind B) Drift C) Support D) Vedligehold E) Bestillingsydelser (Udvikling og Konsulentbistand) F) Samarbejde med tredjepart Ad hovedydelse A): Leverandøren skal overtage ydelser relateret til It-systemet IMK gennem ved gennemførelse af Afklaringsfase og Transition Ind, hvor Leverandøren skal gennemføre alle aktiviteter, der er nødvendige for, at Leverandøren kan overtage ansvaret for Drift, Support, Vedligehold og Udvikling af Systemet, og levere øvrige Ydelser under Kontrakten. Ad hovedydelse B): Leverandøren skal levere driftsydelser i relation til It-systemet IMK, herunder installationer og opgraderinger, drift af databaser og middleware, integrationer og grænseflader. Endvidere skal leverandøren udarbejde driftsdokumentation og vedligeholdelse heraf, overvågning, rapportering, konfigurationsstyring, systemadministration, afvikling af batch- og jobkørsler samt efterlevelse af ITIL-processerne eller tilsvarende, for It-systemet IMK. Ad hovedydelse C): Leverandøren skal levere support for It-systemet IMK, som primært består i 2. og 3. line support, Incident Management, Problem Management, løsning af Service Requests, samt brugerstøtte. Ad hovedydelse D): Leverandøren skal levere vedligehold af It-systemet IMK, omfattende løbende og forebyggende vedligehold, herunder levering af fejlrettelser, kapacitet, ydelse, sikkerhedsopdateringer samt nødvendige opgraderinger af It-systemet IMK og de tilhørende systemer. Leverandøren skal levere vedligehold af It-systemet IMK, omfattende løbende og forebyggende vedligehold, herunder levering af, nødvendige opdateringer og tilretninger, samt nødvendige opgraderinger af It-systemet IMK og de tilhørende systemer. Ad hovedydelse E): Leverandøren skal levere udvikling, herunder løbende tilpasning som følge af ændrede lovgivningskrav og tilpasning til Kundens behov, samt gennemførelse af større projekter på baggrund af kravsspecifikation fra Kunden. Endvidere skal leverandøren levere konsulentbistand i relation til it-systemet IMK. Ad hovedydelse F): Leverandøren skal samarbejde med kunden og kundens øvrige leverandører af den samlede it-infrastruktur for it-systemet IMK, i forbindelse med drift og vedligehold af den samlede it-infrastruktur for it-systemet IMK, herunder bl.a. ved incidenthåndtering, håndtering af ændringer, service requests og servicevinduer. *** Herudover skal Leverandøren levere andre ydelser i relation til kontraktens optioner og transition ud. For yderligere information henvises til udbudsmaterialet.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer, 48100000   Branchespecifik programpakke, 48610000   Databasesystemer, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72210000   Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker, 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72232000   Udvikling af programmel til transaktionsbehandling og kundespecificeret programmel, 72250000   System- og supporttjenester, 72253000   Help-desk og støttetjenester, 72254000   Programmeltestning, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72267000   Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester, 72268000   Levering af programmel, 72300000   Datatjenester, 72420000   Internetudviklingstjenester, 72500000   Servicevirksomhed i forbindelse med datamater, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 72800000   Revision og testning af computer, 72900000   Computer backup og katalogkonvertering
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Kontrakten indeholder option på 1.Udskillelse af Landbrugsstyrelsens app fra Systemet. 2.Udskillelse af Kontrolappen fra Systemet. 3.Overtage ansvaret for CBR (Centralt Biggårdsregister) som en del af Systemet.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Nyropsgade 30    
By : København V
Postnummer : 1780
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 100 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 130 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Rammeaftalens anslåede værdi af de ydelser der kan leveres i henhold til rammeaftalen er 100.000.000 DKK. Ordregivers skøn over rammeaftalens anslåede værdi er baseret på historisk forbrug og et anslået forventet behov fremadrettet. Den samlede maksimale værdi af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalen, udgør 130.000.000 DKK. Forskellen på den anslåede værdi og den maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi. Den anslåede værdi er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalen, mens den maksimale værdi udtrykker den højeste værdi af samtlige ydelser, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede værdi gøres der særligt opmærksom på, det anførte skøn ikke indebærer et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Afgørende for den skønnede værdi af rammeaftalen vil særligt være Leverandørens tilbudte timepriser, der vil påvirke værdien af rammeaftalen, og udviklingen i nye lovgivningsmodeller for tilskud samt øvrig udvikling, som eventuelt skal implementeres i relation til ordregivers IT-systemer. Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede værdi i såvel opad- som nedadgående retning.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kriteriet er bedømt på baggrund af delkriterierne Driftskvalitet, Vedligehold, Bestillingsydelser, Samarbejdsorganisation, Afklaringsfase og Transition Ind, Test og Prøver.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70

Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Kriteriet er bedømt på grundlag af den samlede evalueringstekniske pris. Delkriteriet "Pris” vurderes på baggrund af den samlede evalueringstekniske pris, således som dette beløb fremkommer på baggrund af de af Tilbudsgiver anførte priser.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud20 gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Landbrugsstyrelsen
Organisation, der udfører betalingen : Landbrugsstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Landbrugsstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 130 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 130 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 100 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 130 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 100 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Netcompany A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 23-0452-000011
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 23-0452-000011
Titel : Kontrakt vedrørende drift, support, vedligehold og udvikling af it-systemet Internet Markkort (IMK) og tilknyttede it-systemer
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 22/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 02/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Landbrugsstyrelsen
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 72 999 153,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 84 241 384,68   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Landbrugsstyrelsen
Registreringsnummer : 20814616
Postadresse : Nyropsgade 30    
By : København V
Postnummer : 1780
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Julian Alexander Bethencourt
E-mail : udbud@lbst.dk
Telefon : +45 33958000
Internetadresse : http://lbst.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Netcompany A/S
Registreringsnummer : 14 81 48 33
Postadresse : Strandgade 3    
By : København K
Postnummer : 1401
Land : Danmark
Telefon : +45 41730298
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3ad545b7-3550-4197-a3aa-8d8d59a5de44   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/02/2024   05:06:24 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/02/2024   09:02:06 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 100805-2024
EUT-S-nummer : 35/2024
Offentliggørelsesdato : 19/02/2024

Send til en kollega

0.031