23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
19.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Aftale om internetforbindelse


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

101757-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Aftale om internetforbindelse
OJ S 35/2024 19/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Aftale om internetforbindelse
Beskrivelse : I forbindelse med udsendelse af en fregat til Det Røde Hav, skal FMI anskaffe internetforbindelse til Søværnet. Søværnet har et akut behov for stabil internetforbindelse. FMI skal derfor anskaffe 10 TB for at sikre tiltrækkelig båndbredde til Søværnet. Der er behov for stabil internetforbindelse fra den 27. januar 2024 i forbindelse med deltagelse i flådestyrken Combined Maritime Forces. FMI har derfor et akut behov for at anskaffe båndbredde.
Identifikator for proceduren : 43f196ef-5d28-445c-bbf0-8164d174b809
Intern identifikator : 2023/013985
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Internetforbindelsen skal anskaffes for at sikre tilstrækkelig båndbredde i forbindelse med udsendelse af en fregat til Det Røde Hav.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer).   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet (2014/24/EU) i dansk ret.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Aftale om internetforbindelse
Beskrivelse : I forbindelse med udsendelse af en fregat til Det Røde Hav, skal FMI anskaffe internetforbindelse til Søværnet. Søværnet har et akut behov for stabil internetforbindelse. FMI skal derfor anskaffe 10 TB for at sikre tiltrækkelig båndbredde til Søværnet. Der er behov for stabil internetforbindelse fra den 27. januar 2024 i forbindelse med deltagelse i flådestyrken Combined Maritime Forces. FMI har derfor et akut behov for at anskaffe båndbredde.
Intern identifikator : 2023/013985
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Internetforbindelsen skal anskaffes for at sikre tilstrækkelig båndbredde i forbindelse med udsendelse af en fregat til Det Røde Hav.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 2   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : FMI har valgt at tegne abonnement i 66 dage, og såfremt deltagelsen i flådestyrken forlænges, skal der tegnes abonnement for 3 måneder yderligere.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Der er ikke anvendt tildelingskriterier ved kontrakttildelingen, da proceduren udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse er anvendt.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 1 089 837,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : På grund af en nødsituation, der er opstået som følge af en krise, er det ikke muligt at overholde tidsfristerne for begrænset udbud og udbud med forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
Anden begrundelse : FMI har tildelt kontrakten direkte med hjemmel i Udbudslovens § 80, stk. 5, om tvingende grunde, da der forelå en uforudsigelig begivenhed i Det Røde Hav, som krævede udsendelse af en fregat den 27. januar 2024. Søværnet havde på baggrund af udsendelsen et behov for en stabil internetforbindelse. Dermed havde den uforudsigelige udsendelse skabt et uopsætteligt behov for levering af 10 TB internetforbindelse for at sikre tiltrækkelig båndbredde for de udsendte.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : NSSLGlobal Aps
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/013985
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 089 837,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2023/013985
Titel : Aftale om internetforbindelse
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 10/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 25/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rita Andrawes
E-mail : 00515948@mil.dk
Telefon : +4529387026
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : NSSLGlobal Aps
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 25246373
Postadresse : Vestre Gade 6A    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : +45 36 73 26 06
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d8d91a3a-4c8b-4c8b-a0cb-ed4812090033   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/02/2024   08:35:42 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/02/2024   08:53:43 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 101757-2024
EUT-S-nummer : 35/2024
Offentliggørelsesdato : 19/02/2024

Send til en kollega

0.031