23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Udbud af Rammeaftale for drift og vedligeholdelse af det nationale sirenevarslingssystem


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

103813-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Offentlig administration, forsvar og socialsikring – Udbud af Rammeaftale for drift og vedligeholdelse af det nationale sirenevarslingssystem
OJ S 36/2024 20/02/2024
Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning - Meddelelse om ændring
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af Rammeaftale for drift og vedligeholdelse af det nationale sirenevarslingssystem
Beskrivelse : Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse er ansvarlig for at sikre drift og vedligehold af det nuværende landsdækkende sirenevarslingssystem, der anvendes til varsling af befolkningen i forbindelse med større ulykker og katastrofer. Der er i Danmark opstillet 1.045 elektroniske varslingssirener på bygninger eller på master, og det er med sirenevarslingssystemet muligt at varsle i byområder med mere end 1.000 indbyggere, hvilket betyder, at 80 pct. af Danmarks befolkning kan varsles med systemet. De sidste 20 pct. af befolkningen kan varsles med mobile sirener påsat politiets vogne. Der skal indgås en ny Rammeaftale for vedligeholdelse af det nationale sirenevarslingssystem. Rammeaftalen vil dække hele Danmark. Rammeaftalen vil have en varighed op til 10 år og skal omfatte eftersyn og vedligehold af sirener. Derudover omfatter Rammeaftalen også Fejlafhjælpende drift, herunder håndtering af alarmer fra sirenerne for at sikre, at alle sirener altid fungerer. Rammeaftalen indeholder endvidere en option på opsætning af afregningsmålere på enkelte sirener samt rådgivning på timebasis. I dag opretholdes et lager af Reservedele og Materialer til sirenerne. Dette lager ønskes fremadrettet at skulle varetages af den nye Leverandør på følgende vis: Leverandøren vil administrere lageret for Reservedele, som er unikke for sirenerne. Dette Reservedelslager vil fortsat være ejet af Ejendomsstyrelsen. Desuden skal Leverandøren varetage og opretholde et sædvanligt lager af Materialer til brug for udførelsen af ydelsen og opgaverne. Rammeaftalen har en maksimal estimeret økonomiske værdi for en 10-årig periode på DKK 53.000.000. Den økonomiske værdi omfatter følgende ydelser: • Eftersyn • Fejlafhjælpende drift (håndtering af alarmer, udkald, udretning af fejl inkl. lift og andre hjælpemidler) • Udskiftning af diverse Materialer • Option på opsætning af afregningsmålere på sirenemaster • Timebaseret rådgivning Den estimerede værdi af rammeaftalen uden optioner på henholdsvis forlængelse med 5 år samt afregningsmålere er DKK 22.000.000. Værdierne angivet i denne bekendtgørelse bygger på et skøn og er således forbundet med en vis usikkerhed.
Identifikator for proceduren : 62c1fe68-0233-40f6-9a91-95b6b13225f3
Intern identifikator : 2023/011638
Type af procedure : Anden procedure, der afvikles i flere faser
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet afvikles efter reglerne for light-ydelser i udbudslovens afsnit III, jf. udbudslovens §§ 186 – 189. Processen vil blive struktureret som et offentligt udbud med forhandling i henhold til udbudslovens afsnit III (Lov nr. 1564 af 15. december 2015, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud med senere ændringer). Dette betyder, at der ikke gennemføres en indledende prækvalifikationsfase, og at Ejendomsstyrelsen efter modtagelsen af indledende tilbud vil kunne gennemføre en forhandlingsrunde med deltagerne og anmode om, at disse skal afgive et yderligere tilbud. Ejendomsstyrelsen forbeholder sig dog retten til at tildele rammeaftalen på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. Tildeling kan i dette tilfælde alene ske til et tilbud, som Ejendomsstyrelsen ikke er forpligtet til at afvise som ukonditionsmæssig. Inden forhandlingerne gennemføres, vil Ejendomsstyrelsen foretage en udvælgelse (’short-listing’) blandt de modtagne indledende tilbud. Det vil således udelukkende være de tre tilbud, som er vurderet til at opnå den bedste vurdering efter kriteriet ’bedste forhold mellem pris og kvalitet’, som beskrevet i udbudsbetingelsernes afsnit 6, som vil blive inviteret til at deltage i forhandlingerne. Forhandlingsprocessen vil ske efter principperne anvendt i et udbud med forhandling efter afsnit II, jf. udbudslovens §§ 61 – 66. Se nærmere beskrivelse i udbudsbetingelsernes afsnit 5.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 75000000   Offentlig administration, forsvar og socialsikring
Yderligere klassificering   ( cpv ): 35240000   Sirener, 38554000   Elektricitetsmålere, 50600000   Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel, 75222000   Civilforsvarstjenester
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 53 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 53 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiverne skal være opmærksomme på, at Leverandøren er forpligtet til at anvende Ejendomsstyrelsens lager af Materialer indledningsvist efter Rammeaftalens ikrafttræden. Se Rammeaftalens afsnit 7.3 for beskrivelse af ansvarsfordelingen forbundet med anvendelsen af disse Materialer. --- Ejendomsstyrelsen har valgt ikke at opdele rammeaftalen i mindre delaftaler baseret på geografi, idet det er Ejendomsstyrelsens vurdering, at værdien af de enkelte delaftaler ikke vil være interessant for de velkvalificerede virksomheder. Det vil desuden for nye leverandører være for store opstartsomkostninger, hvis ydelserne deles op i mindre delaftaler. Ydermere vil en opdeling i delaftaler gøre lagerstyringen unødvendigt kompliceret, hvis denne skal deles mellem flere leverandører. --- Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at Ejendomsstyrelsen vurderer, at den Rammeaftale, der indgås mellem Ejendomsstyrelsen og den vindende tilbudsgiver som følge af dette udbud, kan udgøre en særlig økonomisk aftale efter investeringsscreeningslovens § 7. Dette betyder, at hvis den tilbudsgiver, som Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele Rammeaftalen, er en udenlandsk investor efter investeringsscreeningslovens regler, vil der være krav om, at den udenlandske investor forudgående skal ansøge om tilladelse til indgåelse af Rammeaftalen (den særlige økonomiske aftale) hos Erhvervsstyrelsen, jf. investeringsscreeningslovens § 7. Det vil således være en betingelse, at Erhvervsstyrelsens tilladelse til indgåelse af aftalen foreligger, før Rammeaftalen endeligt kan indgås, --- 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, Ethics, jf. ovenfor hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes via følgende link: https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3. 2) Af tekniske årsager skal tilbudsgiver aflevere sit indledende tilbud under ”Prækvalifikation” i Ethics, da systemet ikke understøtter den valgte udbudsform. Det understreges, at dette udbud ikke indeholder en prækvalifikationsfase. 3) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende. Det samme gør sig gældende, såfremt tilbudsgiver har uploaded flere tilbud. 4) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics. 5) Før ordregivers beslutning om tildeling af Rammeaftalen, vil ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælleseuropæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomiske forhold. Ud over de ovennævnte krav til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen kræves: - serviceattest eller anden dokumentation, jf. udbudsloven § 153, stk. 1 og 2. Dokumentationen skal være udstedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen. – Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen. – Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder. Ordregiver forbeholder sig ligeledes ret til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2. 6) Med henvisning til rammeaftalens afsnit 3.6 fremhæves rammeaftalens regulering og sanktionering af russisk involvering. EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Inden tildeling af rammeaftalen, skal den tilbudsgiver, Ejendomsstyrelsen påtænker at tildele rammeaftalen indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Tro- og loveerklæringen i udbudsbilag 5 er dokumentation på overholdelse af rammeaftalens afsnit 3.6. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen afgive tro- og erklæringen. Støttende enheder og underleverandører skal ikke afgive tro- og loveerklæring, jf. udbudsbilag 5, eftersom tilbudsgiverens tro- og loveerklæring rummer erklæring vedrørende støttende enheders og underleverandørers forhold. Udbudsmaterialet indeholder en skabelon til tro- og loveerklæringen i udbudsbilag 5, som skal benyttes. Tilbudsgivere opfordres til at indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring i forbindelse med aflevering af tilbuddet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af Rammeaftale for drift og vedligeholdelse af det nationale sirenevarslingssystem
Beskrivelse : Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse er ansvarlig for at sikre drift og vedligehold af det nuværende landsdækkende sirenevarslingssystem, der anvendes til varsling af befolkningen i forbindelse med større ulykker og katastrofer. Der er i Danmark opstillet 1.045 elektroniske varslingssirener på bygninger eller på master, og det er med sirenevarslingssystemet muligt at varsle i byområder med mere end 1.000 indbyggere, hvilket betyder, at 80 pct. af Danmarks befolkning kan varsles med systemet. De sidste 20 pct. af befolkningen kan varsles med mobile sirener påsat politiets vogne. Der skal indgås en ny Rammeaftale for vedligeholdelse af det nationale sirenevarslingssystem. Rammeaftalen vil dække hele Danmark. Rammeaftalen vil have en varighed op til 10 år og skal omfatte eftersyn og vedligehold af sirener. Derudover omfatter Rammeaftalen også Fejlafhjælpende drift, herunder håndtering af alarmer fra sirenerne for at sikre, at alle sirener altid fungerer. Rammeaftalen indeholder endvidere en option på opsætning af afregningsmålere på enkelte sirener samt rådgivning på timebasis. I dag opretholdes et lager af Reservedele og Materialer til sirenerne. Dette lager ønskes fremadrettet at skulle varetages af den nye Leverandør på følgende vis: Leverandøren vil administrere lageret for Reservedele, som er unikke for sirenerne. Dette Reservedelslager vil fortsat være ejet af Ejendomsstyrelsen. Desuden skal Leverandøren varetage og opretholde et sædvanligt lager af Materialer til brug for udførelsen af ydelsen og opgaverne. Rammeaftalen har en maksimal estimeret økonomiske værdi for en 10-årig periode på DKK 53.000.000. Den økonomiske værdi omfatter følgende ydelser: • Eftersyn • Fejlafhjælpende drift (håndtering af alarmer, udkald, udretning af fejl inkl. lift og andre hjælpemidler) • Udskiftning af diverse Materialer • Option på opsætning af afregningsmålere på sirenemaster • Timebaseret rådgivning Den estimerede værdi af rammeaftalen uden optioner på henholdsvis forlængelse med 5 år samt afregningsmålere er DKK 22.000.000. Værdierne angivet i denne bekendtgørelse bygger på et skøn og er således forbundet med en vis usikkerhed.
Intern identifikator : 2023/011638
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 75000000   Offentlig administration, forsvar og socialsikring
Yderligere klassificering   ( cpv ): 35240000   Sirener, 38554000   Elektricitetsmålere, 50600000   Reparation og vedligeholdelse af sikkerheds- og forsvarsmateriel, 75222000   Civilforsvarstjenester
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Rammeaftalen indeholder to optioner: 1) option på opsætning af afregningsmålere på sirenemaster og 2) option på rådgivning ved udvikling af system eller sireneudstyr.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 10   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 1
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Rammeaftalens ordinære løbetid er 5 år fra ikrafttrædelsestidspunktet. Derudover har Ejendomsstyrelsen en option på at forlænge Rammeaftalen med 5 år til en samlet varighed på 10 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 53 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 53 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiverne skal være opmærksomme på, at Leverandøren er forpligtet til at anvende Ejendomsstyrelsens lager af Materialer indledningsvist efter Rammeaftalens ikrafttræden. Se Rammeaftalens afsnit 7.3 for beskrivelse af ansvarsfordelingen forbundet med anvendelsen af disse Materialer. --- Ejendomsstyrelsen har valgt ikke at opdele rammeaftalen i mindre delaftaler baseret på geografi, idet det er Ejendomsstyrelsens vurdering, at værdien af de enkelte delaftaler ikke vil være interessant for de velkvalificerede virksomheder. Det vil desuden for nye leverandører være for store opstartsomkostninger, hvis ydelserne deles op i mindre delaftaler. Ydermere vil en opdeling i delaftaler gøre lagerstyringen unødvendigt kompliceret, hvis denne skal deles mellem flere leverandører. --- Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at Ejendomsstyrelsen vurderer, at den Rammeaftale, der indgås mellem Ejendomsstyrelsen og den vindende tilbudsgiver som følge af dette udbud, kan udgøre en særlig økonomisk aftale efter investeringsscreeningslovens § 7. Dette betyder, at hvis den tilbudsgiver, som Ejendomsstyrelsen har til hensigt at tildele Rammeaftalen, er en udenlandsk investor efter investeringsscreeningslovens regler, vil der være krav om, at den udenlandske investor forudgående skal ansøge om tilladelse til indgåelse af Rammeaftalen (den særlige økonomiske aftale) hos Erhvervsstyrelsen, jf. investeringsscreeningslovens § 7. Det vil således være en betingelse, at Erhvervsstyrelsens tilladelse til indgåelse af aftalen foreligger, før Rammeaftalen endeligt kan indgås, --- 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, Ethics, jf. ovenfor hvor der er indsat link. For adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret som bruger. Registrering er vederlagsfri. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan Ethics support kontaktes via følgende link: https://mercell.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/3. 2) Af tekniske årsager skal tilbudsgiver aflevere sit indledende tilbud under ”Prækvalifikation” i Ethics, da systemet ikke understøtter den valgte udbudsform. Det understreges, at dette udbud ikke indeholder en prækvalifikationsfase. 3) Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være gældende. Det samme gør sig gældende, såfremt tilbudsgiver har uploaded flere tilbud. 4) Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, Ethics. Det er tilbudsgivers ansvar at holde sig opdateret om eventuelle offentliggørelser på Ethics. 5) Før ordregivers beslutning om tildeling af Rammeaftalen, vil ordregiver kræve, at den tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælleseuropæiske udbudsdokument, jf. udbudslovens § 159, stk. 2. Tilbudsgiver skal have en passende frist til fremlæggelse af dokumentationen. Dokumentationen vedrører de i udbudsbekendtgørelsen stillede krav til tilbudsgivernes personlige og økonomiske forhold. Ud over de ovennævnte krav til dokumentation for økonomisk og finansiel formåen kræves: - serviceattest eller anden dokumentation, jf. udbudsloven § 153, stk. 1 og 2. Dokumentationen skal være udstedt inden for de seneste 6 måneder før tilbudsfristen. – Støtteerklæring, såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen. – Konsortieerklæring, såfremt tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder. Ordregiver forbeholder sig ligeledes ret til på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at indhente ovennævnte dokumentation, såfremt dette vurderes nødvendigt for, at proceduren gennemføres korrekt, jf. udbudsloven § 151, stk. 2. 6) Med henvisning til rammeaftalens afsnit 3.6 fremhæves rammeaftalens regulering og sanktionering af russisk involvering. EU har indført forbud mod at tildele kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til virksomheder med russisk involvering, der overskrider grænserne herfor, jf. artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Inden tildeling af rammeaftalen, skal den tilbudsgiver, Ejendomsstyrelsen påtænker at tildele rammeaftalen indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om, at der ikke er nogen russisk involvering i rammeaftalen, der overskrider grænserne fastsat i artikel 5k i Rådets Forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine. Tro- og loveerklæringen i udbudsbilag 5 er dokumentation på overholdelse af rammeaftalens afsnit 3.6. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen afgive tro- og erklæringen. Støttende enheder og underleverandører skal ikke afgive tro- og loveerklæring, jf. udbudsbilag 5, eftersom tilbudsgiverens tro- og loveerklæring rummer erklæring vedrørende støttende enheders og underleverandørers forhold. Udbudsmaterialet indeholder en skabelon til tro- og loveerklæringen i udbudsbilag 5, som skal benyttes. Tilbudsgivere opfordres til at indsende udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring i forbindelse med aflevering af tilbuddet.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfylde del IV, afsnit B i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen. Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers årlige omsætning i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår som minimum har udgjort 15.000.000 DKK. Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes den økonomiske og finansielle formåen som sammenslutningens samlede økonomiske og finansielle formåen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes den økonomiske og finansielle formåen som tilbudsgiver og de støttende enheders samlede økonomiske og finansielle formåen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfylde del IV, afsnit B i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen. Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers soliditetsgrad i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår som minimum har udgjort 10 %. Såfremt tilbudsgiver udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes den økonomiske og finansielle formåen som sammenslutningens samlede økonomiske og finansielle formåen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes den økonomiske og finansielle formåen som tilbudsgiver og de støttende enheders samlede økonomiske og finansielle formåen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Øvrige økonomiske og finansielle krav
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfylde del IV, afsnit B i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen. Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers egenkapital i hvert af de seneste tre disponible regnskabsår som minimum har udgjort 10.000.000 DKK. Såfremt tilbudsgivers udgør en sammenslutning af virksomheder, beregnes den økonomiske og finansielle formåen som sammenslutningens samlede økonomiske og finansielle formåen. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes den økonomiske og finansielle formåen som tilbudsgiver og de støttende enheders samlede økonomiske og finansielle formåen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Andet
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Tilbudsgiver skal udfylde del IV, afsnit C i ESPD’et vedrørende teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiver skal angive de betydeligste referencer på sammenlignelige arbejder, som tilbudsgiver har igangsat, udført eller afleveret i løbet af de seneste tre år inden tilbudsfristen, idet det for deltagelse i udbuddet kræves: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver kan dokumentere en reference inden for de seneste tre år, i) der demonstrerer erfaring med levering af et landsdækkende beredskab med en varighed på 1 år med håndtering af udrykning til tekniske installationer med responstider ned til 12 timer, samt at tilbudsgiver kan dokumentere en reference inden for de seneste tre år ii) vedrørende vedligehold og eftersyn af anlæg/installationer sammenlignelige med alarmer og/eller analogt signaludstyr. Opfyldelsen af minimumskravet kan ske ved en eller to referencer. Angiver tilbudsgiver mere end fem referencer, vil udelukkende de første fem referencer i numerisk rækkefølge blive inddraget i egnethedsvurderingen. Hvis tilbudsgiver er et konsortium, eller hvis tilbudsgiver baserer sin tekniske og faglige formåen på en eller flere støttende virksomheder, tælles de første fem referencer fra virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, hhv. fra tilbudsgiver. Har virksomheden, hvorfra den befuldmægtigede er udpeget, hhv. tilbudsgiver ikke angivet fem referencer, tælles de resterende referencer fra de øvrige deltagere i konsortiet hhv. den/de støttende virksomheder efter en oplistning af virksomhederne i alfabetisk rækkefølge. Inden for det fastsatte maksimum på fem referencer, vil referencer angivet af de øvrige konsortiedeltagere eller af en eller flere støttende virksomheder herefter blive inddraget i egnethedsvurderingen i numerisk rækkefølge. For at Ejendomsstyrelsen kan vurdere, hvorvidt tilbudsgiver opfylder egnethedskravet, bør referencerne indeholde: o kort beskrivelse af ydelserne og omfanget heraf, o angivelse af tilbudsgivers rolle i projektet, o oplysninger om tilbudsgivers honorar o angivelse af perioden hvori arbejdet er pågået, - Kun den del af arbejderne, som er udført i perioden fra tilbudstidspunktet og tre år tilbage, vil blive tillagt vægt i vurderingen. Tilbudsgiver skal derfor angive, hvilke arbejder der er udført i perioden, såfremt ydelsen er påbegyndt før perioden og/eller afsluttes efter tilbudstidspunktet, og o hvilken kunde arbejderne blev udført for Ejendomsstyrelsen forbeholder sig ret til at kontakte tilbudsgiver eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne i referencen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Proces og reservedelslager
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisation og medarbejdere
Vægtning (procentdel, præcis) : 25
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser : 26/02/2024   10:00:00 (UTC+1)
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 26/02/2024   10:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Leverandøren skal overholde Ejendomsstyrelsens krav til CSR, jf. aftalebilag 9 – Corporate Social Responsibility (CSR). Det er et krav, at Leverandøren og underleverandør har opnået og gennem hele Rammeaftalens løbetid opretholder en virksomhedssikkerhedsgodkendelse til niveauet “FOTROLIGT”. Det er et krav, at Leverandørens medarbejdere, samt eventuelle underleverandører medarbejdere, der skal beskæftiges med opgaver og ydelser omfattet af Rammeaftalen, kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse til niveauet ” FORTROLIGT ”. Såfremt der ved en konkret leverance er behov for sikkerhedsgodkendelse til et højere niveau, vil dette fremgå af opgavebeskrivelsen. Yderligere information kan findes i Rammeaftalen samt aftalebilag 1 – Procedure for sikkerhedsgodkendelse. Der henvises i øvrigt til Rammeaftalen med bilag.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 1) 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudsloven § 171, stk. 4. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiver har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Der skal indbetales et gebyr på 20.000 kr. ved indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Begrundelse for rammeaftalens varighed : Ved indkøb efter reglerne i afsnit III, følger det, at Ejendomsstyrelsen skal fastlægge en procedure for indkøbet i overensstemmelse med principperne i udbudslovens § 2. Fastsættelsen af løbetiden for en rammeaftale skal derfor ske på baggrund af saglige hensyn og under iagttagelse af proportionalitetsprincippet. Den konkrete varighed skal derfor fastsættes sagligt ud fra en vurdering af rammeaftalens genstand. Specifikt for nærværende Rammeaftale er der tale om, at den udvalgte Leverandør vil få kontrol over kritisk infrastruktur i Danmark. Derfor foreligger der også en række krav til sikkerhedsgodkendelse samt opsætning af en sikkerhed klient/computer for at kunne udføre dette arbejde. Leverandøren vil desuden få et indblik og forståelse for en infrastruktur, som ønskes begrænset til færrest mulige personer. Af disse sikkerhedsmæssige grunde søges den længst mulige varighed på Rammeaftalen for at undgå deling af viden til for mange personer. Med hensyn til selve udførelsen er Ejendomsstyrelsen underlagt et lovpligtigt masteeftersyn samt en begrænset levetid på batterierne, som betyder, at Ejendomsstyrelsen foretager eftersyn af alle sirener med et 5 års interval. Desuden har Teknologisk Institut foretaget en vurdering af sirenernes forventede levetid. I deres samlede rapport anbefaler de eftersyn, fejlkorrektion af lydgiver mv. skal foretages hvert 5. år. Ved en løbetid på 5 år vil Ejendomsstyrelsen sikre, at én Leverandør får efterset samtlige sirener i Rammeaftalens løbetid. Konkret er det dog Ejendomsstyrelsens erfaring, at første eftersyn er forbundet med en del oplæring, da Leverandøren efterser sirenen og masten for første gang. Ved at have samme Leverandør til at udføre eftersynet anden gang, vil det højne sikkerheden, da Leverandøren selv får mulighed for at rette egne fejl. Henset til at der er tale om kritisk infrastruktur, hvor viden herom skal deles med færrest mulige personer, ligesom det er Ejendomsstyrelsens erfaring, at en leverandør, som kan foretage to eftersyn på samme mast, vil give en højere grad af sikkerhed for rettelse af fejl, vurderes det sagligt, at Rammeaftalen skal have en varighed op til 10 år.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Organisation, der behandler tilbud : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Registreringsnummer : ORG-38683470
Postadresse : Arsenalvej 55    
By : Hjørring
Postnummer : 9800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Julie Haugaard Færgemann
E-mail : fes-tbs13@mil.dk
Telefon : 61121285
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
10. Ændring
Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres : 04128dae-1244-4656-9b34-92fa07d76cbc-01
10.1.
Ændring
Afsnitsidentifikator : LOT-0000
Beskrivelse af ændringer : Tilbudsfristen rykkes til mandag den 26. februar 2024, kl. 10.00, grundet indkomne spørgsmål, som Ejendomsstyrelsen har fundet det nødvendigt at besvare.
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 179df6a9-47e0-43f6-bd64-1bcc200dbc33   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbudsbekendtgørelse – den lempelige ordning
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 16/02/2024   14:55:46 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 16/02/2024   15:00:23 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 103813-2024
EUT-S-nummer : 36/2024
Offentliggørelsesdato : 20/02/2024

Send til en kollega

0.048