23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
20.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danmarks Radio

Udbud af SAC/MDR


Danmarks Radio

105886-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud af SAC/MDR
OJ S 36/2024 20/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danmarks Radio
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af SAC/MDR
Beskrivelse : DR overgik i 2022 til Sentinel Platform og ønsker i den forbindelse at tilknytte en ekstern SAC tjeneste som aktivt monitorerer DR’s SIEM platform i døgndrift året rundt. DR ønsker en løsning, der baserer sig på Microsoft Sentinel med opsamling af data i en LightHouse løsning og som er placeret fysisk på DR’s lokation – DR Byen. DR ønsker at indgå i et gensidigt bidragende samarbejde, hvor begge parter sikrer den til enhver tid bedste løsning. DR lægger derfor vægt på, at samarbejdet indeholder løbende omkostningsoptimering, herunder at den sparring der modtages fra Leverandøren er udført af erfarne og kompetente medarbejdere. Det er ligeledes væsentligt for DR, at den ydelse der anskaffes, leveres af en højt kvalificeret leverandør, der har oparbejdet solid erfaring med udførelse af SAC på Sentinel. Denne erfaring kan være opnået ved, at leverandøren over tid har skabt høj og stabil omsætning på netop denne ydelse, ved løbende at få positiv respons fra eksisterende kunder (herunder gerne som resultat af mangeårigt samarbejde) og generelt ved at kunne beskrive en gennemarbejdet sikkerhedsløsning af høj og stabil kvalitet. Især kombinationen mellem forekomsten af mange specialistkompetencer i organisationen, erfaring med implementering og drift af løsningen hos flere kunder, og ikke mindst de resultater som er opnået hos disse kunder, er ønsker DR har til en kommende leverandør. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud og DR forventer at indgå kontrakt med 1 leverandør for 3 år med mulighed for forlængelse på yderligere 4x1 år.
Identifikator for proceduren : 3a9069c6-e594-42f3-bb09-3d44f02ce585
Intern identifikator : 4757
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Emil Holms Kanal 20    
By : København K
Postnummer : 0999
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udbudsforretningen gennemføres iht. reglerne i udbudsloven som et Begrænset udbud, og alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at ansøge. DR vil herefter udvælge 5 ansøgere, såfremt der kommer mere end 5 ansøgninger. Der stilles mindstekrav til egnethed for både økonomisk og finansiel formåen, samt for teknisk og faglig formåen. Tilbud affattes på dansk. Tidsplanen i udbudsbetingelserne er tentativ. DR kan indgå kontrakt efter udløb af standstill perioden. Den endelige dato for udløb af standstill-perioden vil fremgå de fremsendte tildelings- og afslagsbreve. Frivillig udelukkelsesgrund §137, nr. 1 anvendes. Vedlagt findes endvidere bilag om russiske underleverandører. Kontrakten er ikke opdelt, idet ydelsens karakter kræver udførelse af samme leverandør.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af SAC/MDR
Beskrivelse : DR overgik i 2022 til Sentinel Platform og ønsker i den forbindelse at tilknytte en ekstern SAC tjeneste som aktivt monitorerer DR’s SIEM platform i døgndrift året rundt. DR ønsker en løsning, der baserer sig på Microsoft Sentinel med opsamling af data i en LightHouse løsning og som er placeret fysisk på DR’s lokation – DR Byen. DR ønsker at indgå i et gensidigt bidragende samarbejde, hvor begge parter sikrer den til enhver tid bedste løsning. DR lægger derfor vægt på, at samarbejdet indeholder løbende omkostningsoptimering, herunder at den sparring der modtages fra Leverandøren er udført af erfarne og kompetente medarbejdere. Det er ligeledes væsentligt for DR, at den ydelse der anskaffes, leveres af en højt kvalificeret leverandør, der har oparbejdet solid erfaring med udførelse af SAC på Sentinel. Denne erfaring kan være opnået ved, at leverandøren over tid har skabt høj og stabil omsætning på netop denne ydelse, ved løbende at få positiv respons fra eksisterende kunder (herunder gerne som resultat af mangeårigt samarbejde) og generelt ved at kunne beskrive en gennemarbejdet sikkerhedsløsning af høj og stabil kvalitet. Især kombinationen mellem forekomsten af mange specialistkompetencer i organisationen, erfaring med implementering og drift af løsningen hos flere kunder, og ikke mindst de resultater som er opnået hos disse kunder, er ønsker DR har til en kommende leverandør. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud og DR forventer at indgå kontrakt med 1 leverandør for 3 år med mulighed for forlængelse på yderligere 4x1 år.
Intern identifikator : 4757
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Optioner som angivet i Bilag 02 - Kravspecifikation, pkt 1.22
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Emil Holms Kanal 20    
By : København K
Postnummer : 0999
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 3   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 4
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalen kan forlænges 4 x 1 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udbudsforretningen gennemføres iht. reglerne i udbudsloven som et Begrænset udbud, og alle interesserede tilbudsgivere opfordres til at ansøge. DR vil herefter udvælge 5 ansøgere, såfremt der kommer mere end 5 ansøgninger. Der stilles mindstekrav til egnethed for både økonomisk og finansiel formåen, samt for teknisk og faglig formåen. Tilbud affattes på dansk. Tidsplanen i udbudsbetingelserne er tentativ. DR kan indgå kontrakt efter udløb af standstill perioden. Den endelige dato for udløb af standstill-perioden vil fremgå de fremsendte tildelings- og afslagsbreve. Frivillig udelukkelsesgrund §137, nr. 1 anvendes. Vedlagt findes endvidere bilag om russiske underleverandører. Kontrakten er ikke opdelt, idet ydelsens karakter kræver udførelse af samme leverandør.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Ansøger skal have en samlet årsomsætning på minimum 10 mio. kr. i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de tre seneste disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Ansøger skal have en samlet årsomsætning på minimum 10 mio. kr. i det seneste regnskabsår eller som gennemsnit i de tre seneste disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år. Ansøgeren skal kunne fremlægge mindst 1 relevant reference, hvor der er sket levering og implementering af en lignende ydelse, og hvor der er løbende drift til en virksomhed lignende DR. Med en lignende virksomhed menes virksomheder med mindst 1000 medarbejdere. Med en lignende ydelse menes levering og løbende drift af SAC. SAC løsningen skal være baseret på en Microsoft platform (Lighthouse, Sentinel og Defender) og skal være overvåget 24/7/365 fra en døgnbemandet vagtcentral. Data og analytic rules er i drift og er bevaret hos kunden. Alarmer leveres i ServiceNow og tovejskommunikation kræves og foregår samme sted. Referencen skal have været leveret og implementeret inden for de seneste 3 år. Opgaven må gerne være påbegyndt tidligere, blot ikke afsluttet tidligere end 3 år før tilbudsfrist. Ansøgerne skal ved beskrivelsen af referencen angive opgavens indhold med tydelig beskrivelse af opfyldelsen af ovenstående krav, herunder dato for levering og implementering, hvem opgaven er udført for og referencens samlede værdi. DR vil vurdere ansøgernes egnethed ud fra den vedlagte reference. Såfremt der er flere ansøgere, der opfylder minimumskrav til egnethed og ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, vil DR foretage udvælgelse blandt ansøgerne. Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, i forhold til den udbudte ydelser, jf. beskrivelsen i punkt BT-24-Procedure. Flere referencer (der helt eller delvist lever op til ovenstående) vurderes bedre end færre referencer. Det vurderes, i hvor høj grad referencerne er sammenlignelig med DR’s behov i nærværende udbud jf. udbudsmaterialet samt ydelsesbeskrivelsen under Aftalens genstand, pkt. BT-24-Procedure. Relevansvurderingen foretages ud fra, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer erfaring med levering af ydelser, der er sammenlignelige med den udbudte ydelser. I vurderingen af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, vil ordregiver rangere ansøgerne efter, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med at levere ydelsen. De 5 højest rangerende vil indbydes til at afgive tilbud. Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger: En liste over de betydeligste sammenlignelige ydelser, som ansøger har udført i løbet af de sidste tre år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører ydelser, som ansøger har udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, som ansøger allerede har udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen. Med udført menes, at systemet er leveret og i drift. Der må gerne være en eksisterende og løbende service og support-aftale og evt. udført af en anden leverandør, eksempelvis underleverandør. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den af ansøgeren udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt BT-24-Procedure anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for ansøgers påbegyndelse og afslutning af leverancen. Er dette ikke muligt, fx fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der kan maksimalt angives fem referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium). Såfremt der angives mere end fem referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 nyeste referencer. Referencer herudover vil blive set bort fra. Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de nyeste fem referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning. Baserer ansøger sig på andre enheders faglige kvalifikationer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt BT-24-Procedure, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Ansøger bedes derfor angive evt. kontaktperson med tilhørende telefonnr.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 5
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Pris – Samlet tilbudssum
Vægtning (procentdel, præcis) : 50

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet - Generelle krav
Beskrivelse : Kvalitet – Generelle krav
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet - Omkostningsoptimering
Beskrivelse : Kvalitet - Omkostningsoptimering
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tidsplan
Beskrivelse : Kvalitet - Tidsplan
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 08/03/2024   16:00:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 27/03/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 20/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Danmarks Radio
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Danmarks Radio
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Danmarks Radio
Organisation, der behandler tilbud : Danmarks Radio
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danmarks Radio
Registreringsnummer : 62786515
Postadresse : DR Byen    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Tine Schultz
E-mail : tisc@dr.dk
Telefon : 28542256
Internetadresse : https://www.dr.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : dae2873a-9f09-4efd-9dac-14c5c493e996   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/02/2024   11:49:18 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/02/2024   11:58:45 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 105886-2024
EUT-S-nummer : 36/2024
Offentliggørelsesdato : 20/02/2024

Send til en kollega

0.047