23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Sund & Bælt Holding A/S

Rammeaftale om konsulentbistand inden for vejafgifter


Sund & Bælt Holding A/S

106671-2024 - Resultater
Danmark – Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser – Rammeaftale om konsulentbistand inden for vejafgifter
OJ S 37/2024 21/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Sund & Bælt Holding A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
1.1.
Køber
Officielt navn : A/S Storebæltforbindelsen
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
1.1.
Køber
Officielt navn : A/S Øresund
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
1.1.
Køber
Officielt navn : Femern Bælt A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Boliger og offentlige faciliteter
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale om konsulentbistand inden for vejafgifter
Beskrivelse : Sund & Bælt har 25 års erfaring med opkrævning af vejafgifter,herunder opkrævning i betalingsanlægget på Storebælt. Sund & Bælt har etableret en særskilt Tolling division, som varetager opgaver med at designe, udvikle, implementere og drifte vejafgiftsløsningen for koncernen og for Staten. Med årene er flere afgiftsopgaver og lignende opgaver kommet til: 1. I 2019 implementerede Sund & Bælt Danmarks første Free Flow betalingsanlæg på Frederikssundsforbindelsen 2. I 2020 implementerede Sund & Bælt digital håndhævelse af miljøzoner i Aalborg, Aarhus, Odense, Frederiksberg og København 3. I december 2020 blev der indgået politisk aftale om at indføre vejafgifter for lastbiler i Danmark fra 1. januar 2025 4. I samme politiske aftale blev det besluttet at gennemføre et forsøg med vejafgifter for personbiler fra 2023 til 2025 5. I 2029 åbner den ny Femern-forbindelse, hvor der skal stå et nyt betalingsanlæg klar til at opkræve vejafgifter for kørsel over forbindelsen. Målet er at Storebælt og Femern har ens betalingsanlæg, så der er etableret et projekt med udarbejdelse af udbudsmateriale til offentliggørelse ultimo 2024 P.t. er der således tre igangværende projekter: 6. Gennemførelse af forsøg med vejafgifter for personbiler 7. Implementering af vejafgifter for lastbiler 8. Anskaffelse af betalingsanlæg til Storebælt og Femern Sund & Bælt har behov for konsulentbistand i form af faglige specialister vedrørende implementering af vejafgifter, herunder vejbetalingsanlæg, som blandt andet kan bistå med: >Teknisk design af Enforcement løsninger (håndhævelse) og Collection løsninger (opkrævning), >Teknisk viden om kontrolløsninger, Kameraovervågningsløsninger, billedvalideringsløsninger, teknologier som ANPR, DSRC, GNSS, vejbetalingsanlæg >Bistand til implementering af førnævnte løsninger >Erfaring med definition og implementering af forretningsprocesser der understøtter ovenstående, samt erfaring med projektledelse i relation til vejafgiftsordninger
Identifikator for proceduren : 167726d9-afab-4373-ac1c-5061a7b9f305
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79400000   Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 79410000   Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning, 79411000   Almindelig virksomhedsrådgivning, 79411100   Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 40 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 80 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Den anførte værdi for det vindende tilbud udgør alene den evalueringstekniske pris til brug for tilbudsevaluering.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale om konsulentbistand inden for vejafgifter
Beskrivelse : Sund & Bælt har 25 års erfaring med opkrævning af vejafgifter,herunder opkrævning i betalingsanlægget på Storebælt. Sund & Bælt har etableret en særskilt Tolling division, som varetager opgaver med at designe, udvikle, implementere og drifte vejafgiftsløsningen for koncernen og for Staten. Med årene er flere afgiftsopgaver og lignende opgaver kommet til: 1. I 2019 implementerede Sund & Bælt Danmarks første Free Flow betalingsanlæg på Frederikssundsforbindelsen 2. I 2020 implementerede Sund & Bælt digital håndhævelse af miljøzoner i Aalborg, Aarhus, Odense, Frederiksberg og København 3. I december 2020 blev der indgået politisk aftale om at indføre vejafgifter for lastbiler i Danmark fra 1. januar 2025 4. I samme politiske aftale blev det besluttet at gennemføre et forsøg med vejafgifter for personbiler fra 2023 til 2025 5. I 2029 åbner den ny Femern-forbindelse, hvor der skal stå et nyt betalingsanlæg klar til at opkræve vejafgifter for kørsel over forbindelsen. Målet er at Storebælt og Femern har ens betalingsanlæg, så der er etableret et projekt med udarbejdelse af udbudsmateriale til offentliggørelse ultimo 2024 P.t. er der således tre igangværende projekter: 6. Gennemførelse af forsøg med vejafgifter for personbiler 7. Implementering af vejafgifter for lastbiler 8. Anskaffelse af betalingsanlæg til Storebælt og Femern Sund & Bælt har behov for konsulentbistand i form af faglige specialister vedrørende implementering af vejafgifter, herunder vejbetalingsanlæg, som blandt andet kan bistå med: >Teknisk design af Enforcement løsninger (håndhævelse) og Collection løsninger (opkrævning), >Teknisk viden om kontrolløsninger, Kameraovervågningsløsninger, billedvalideringsløsninger, teknologier som ANPR, DSRC, GNSS, vejbetalingsanlæg >Bistand til implementering af førnævnte løsninger >Erfaring med definition og implementering af forretningsprocesser der understøtter ovenstående, samt erfaring med projektledelse i relation til vejafgiftsordninger
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79400000   Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 79410000   Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning, 79411000   Almindelig virksomhedsrådgivning, 79411100   Rådgivning i forbindelse med virksomhedsudvikling
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 40 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 80 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Den anførte værdi for det vindende tilbud udgør alene den evalueringstekniske pris til brug for tilbudsevaluering.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes afsnit 4.
Vægtning (procentdel, præcis) : 35

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Nøgleperson(er)
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes afsnit 4.
Vægtning (procentdel, præcis) : 65
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er klfu@naevneneshus.dk. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Sund & Bælt Holding A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Sund & Bælt Holding A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : A/S Øresund Femern Bælt A/S Sund & Bælt Holding A/S A/S Storebæltforbindelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 40 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 80 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 40 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 80 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 40 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Kopenhagen Konsulting ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Kopenhagen Konsulting ApS tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 1 433,50   DKK
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : -
Titel : Rammeaftale om konsulentbistand inden for vejafgifter
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 04/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 22/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : A/S Øresund Femern Bælt A/S Sund & Bælt Holding A/S A/S Storebæltforbindelsen
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Sund & Bælt Holding A/S
Registreringsnummer : 15694688
Postadresse : Vester Søgade 10    
By : København V
Postnummer : 1601
Land : Danmark
Kontaktpunkt : SBF - Mia Hansen Iversen
E-mail : Mihix@sbf.dk
Telefon : +45 61262786
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Kopenhagen Konsulting ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 39423391
Postadresse : Østerfælled Torv 10, 2. tv.    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Land : Danmark
Telefon : +45 26293400
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : A/S Storebæltforbindelsen
Registreringsnummer : 10634970
By : København V
Land : Danmark
E-mail : mihix@sbf.dk
Telefon : 33 93 52 00
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : A/S Øresund
Registreringsnummer : 15807830
By : København V
Land : Danmark
E-mail : mihix@sbf.dk
Telefon : 33935200
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Femern Bælt A/S
Registreringsnummer : 28986564
By : København V
Land : Danmark
E-mail : mihix@sbf.dk
Telefon : 33935200
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 0c8aae59-51c1-4154-b1f2-91a0e81ab7ca   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/02/2024   13:37:32 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 20/02/2024   14:01:05 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 106671-2024
EUT-S-nummer : 37/2024
Offentliggørelsesdato : 21/02/2024

Send til en kollega

0.078