23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Fagsystemer - Dynamisk indkøbssystem


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

107525-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Fagsystemer - Dynamisk indkøbssystem
OJ S 37/2024 21/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Fagsystemer - Dynamisk indkøbssystem
Beskrivelse : SKI udbyder hermed et dynamisk indkøbssystem for Fagsystemer (02.19 Fagsystemer) Systemet indeholder én indkøbskategori: Fagsystemer, leveret som Software as a Service (SaaS). Fagsystemer leveres som ”Software as a Service” (SaaS). Brugerne abonnerer på softwaren og får adgang til den via internettet eller via leverandørens applikationsprogramgrænseflader. Fagsystemer skal understøtte sagsbehandling/opgaveløsning af en eller flere af kundernes opgaver/ydelser, inden for et eller flere af de nedenfor nævnte ydelsesområder. Kundens behov afgør, hvilket eller hvilke ydelsesområder, der er omfattet af det konkrete indkøb. Et konkret indkøb kan godt omfatte flere af de i nedenfor oplistede ydelsesområder. Fagsystemer som SaaS er karakteriseret ved at være ”on-demand services”, som ejes, udvikles, vedligeholdes, forvaltes og driftes af leverandøren, eller af serviceejerens underleverandør. Services skal være færdigudviklede. Der kan således ikke tilbydes services i det dynamiske indkøbssystem, som udvikles eller videreudvikles specielt til kunden. Servicens indhold skal være egnet til brug i den danske offentlige sektor. Derudover skal et indkøb af services omfatte implementering af servicen (overtagelse ved leverandørskifte af en service og opstart ved nyetablering af en service) samt ophør af servicen (i forbindelse med leveringskontraktens ophør). Implementering og ophør er en del af den samlede service. Services er således generiske færdigudviklede løsninger, der opfylder ensartede behov på tværs af kunder, dog således at disse simpelt og hurtigt kan skaleres og konfigureres til den specifikke kundes it-miljø, f.eks. i forhold til kapacitet, antal brugere eller brugerrettigheder mv. Der kan således ikke i det dynamiske indkøbssystem anskaffes services, der er tiltænkt at skulle udvikles til den enkelte kunde på baggrund af dennes behov. Systemet dækker alle services og ydelser ved anskaffelse af fagsystemer indenfor ydelsesområderne angivet nedenfor. Ydelsesområderne tager udgangspunkt i FORM-ydelser. Der henvises til bilag C for en gennemgang af de omfattede ydelsesområder. Det er frivilligt for alle SKI’s kunder, som fremgår af bilag B, Kundeliste, at gøre brug af det dynamiske indkøbssystem, når de skal anskaffe fagsystemer ”as a Service”.
Identifikator for proceduren : 9691dcf3-570e-4e01-9b79-2874de58ef9a
Tidligere bekendtgørelse : 05f225c0-db9b-4b46-a490-48aa6c0d0509-01
Intern identifikator : 02.19
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : SKI udbyder et dynamisk indkøbssystem for Fagsystemer (02.19 Fagsystemer). Ansøgninger om optagelse i systemet fremsendt inden ansøgningsfristen, vil blive behandlet senest i forbindelse systemets åbning. Ansøgninger om optagelse i systemet som fremsendes efter systemets åbning, vil blive behandlet i løbet af 10 arbejdsdage, medmindre særlige forhold gør sig gældende jf. udbudslovens § 104, stk. 4 og 5, hvorefter fristen for behandling kan forlænges til 15 arbejdsdage.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer, 72250000   System- og supporttjenester, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel, 72416000   Applikationsudbydere, 72514000   Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 22 889 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i “Udelukkelsesgrund” i afsnit 2.1.6 Grund til udelukkelse. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Hvis ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Ansøger samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a. Der skal ikke fremlægges dokumentation herfor. Hvis ansøger støtter sig på støttende enheder, skal disse enheder aflevere støtteerklæring eller anden dokumentation, der dokumenterer, at ansøger faktisk råder over disse enheders formåen. Dokumentationen skal afleveres sammen med ansøgningen om optagelse i systemet i overensstemmelse med udbudslovens § 151, stk. 2. Ved køb på systemet vil der blive indgået en leveringskontrakt mellem kunden og leverandøren. Der er vedlagt et udkast til leveringskontrakt med udbudsmaterialet. Materialet indeholder desuden en skabelon til trepartsaftale (særbilag A), der indgås mellem leverandøren, kunden og SKI, og som indeholder regulering af leverandørens forpligtelser overfor SKI, herunder om rapportering og opkrævning af betaling fra kunden til SKI. Ansøgernes opmærksomhed henledes endvidere på, at der på systemet opstilles minimumskrav til CSR samt til indholdet af databehandleraftaler, ligesom materialet indeholder regulering vedrørende samhandel med Rusland. Det offentliggjorte Orienteringsnotat indeholder gennemgang af principperne for opbygningen af leveringskontrakten. SKI forbeholder sig retten til, indenfor rammerne af det skitserede og udbudsloven, at tilpasse udkast og skabeloner i systemets løbetid. Den skønsmæssige vurdering af det dynamiske indkøbssystems anslåede værdi er angivet i afsnittet ”Værdi” for hele Systemet. Den anslåede værdi er baseret på et skøn over den anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems løbetid. Den skønnede værdi er baseret på: • Omsætning og omsætningsudvikling for tidligere rammeaftaler vedr. fagsystemer (fra 2014 + 2019) • Historisk forbrug på indkøbsområdet • Indkøbsdata og markedskendskab • Kombinationen af rammeaftale og dynamisk indkøbssystem for den kommende 02.19-aftale • At det er frivilligt for kunderne at bruge aftalen • Forventninger til det fremtidige forbrug på indkøbsområdet • Der er tale om en 25-årig aftaleperiode, hvilket giver en betydelig usikkerhed om markedsudviklingen generelt, og om aftalens samlede potentiale Der er tale om en 25-årig aftaleperiode, hvilket giver en betydelig usikkerhed om markedsudviklingen generelt, og dermed giver det også usikkerhed om Systemets samlede potentiale. Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af Systemet, og en vurdering af Systemets maksimale værdi. På den baggrund er Systemets maksimale værdi fastsat til DKK 34.333 mia. Denne værdi anses ikke for klart usandsynlig. Den maksimale værdi kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler. Forskellen mellem Systemets anslåede værdi og maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om, hvad Systemets værdi ender med at blive. I den forbindelse er der blandt andet lagt vægt på følgende forhold: Følgende forhold kan påvirke estimatet positivt: a) Hvis en større andel af kunder end forudsat anvender 02.19 DIS i stedet for at gå i eget EU-udbud således at systemet ”overtager” flere EU-udbud end det er forudsat i den anslåede værdi b) Hvis en større andel af kunder end forudsat ønsker at anvende systemer fremfor rammeaftale 02.19 (fordi systemet på simpel vis skræddersyr den løsning, der opfylder kundens behov) c) Hvis systemet på sigt ”udkonkurrerer” rammeaftalen, begrundet i brugervenlighed og sortimentssammensætning, således at SKI alene tilbyder systemet til kunderne d) Hvis afgiftspolitikken nationalt eller globalt ændrer sig eller stiger, hvilket potentielt kan ske i alle værdikædens led e) Hvis inflationen - påvirket af faktorer så som økonomisk politik, krig, klimapåvirkning, m.m. – stiger, hvilket er uden for SKI’s påvirkningsmulighed eller forudsigelse Skønnet af Systemets anslåede og maksimale værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn på udbudstidspunktet. Ansøger gøres særligt opmærksom på, at ansøger i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås på Systemet, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning. Opmærksomheden henledes på, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2560 af 14. december 2022 om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked, finder anvendelse, såfremt værdien af et specifikt udbud under det udbudte DIS er på mindst 250 mio. EUR. Tilbudsgivere er fra den 12. oktober 2023, forpligtede til som en del af deres tilbud på de konkrete indkøb over den anførte værdi at fremsende en anmeldelse/erklæring vedrørende eventuelle finansielle bidrag fra tredjelande. jf. nærmere forordningens artikel 28 og 29. Ad afsnit 5.1.12 Udbudsvilkår - sprog: Ansøgninger om deltagelse skal være på dansk, men fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan accepteres.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Fagsystemer - Dynamisk indkøbssystem
Beskrivelse : SKI udbyder hermed et dynamisk indkøbssystem for Fagsystemer (02.19 Fagsystemer) Systemet indeholder én indkøbskategori: Fagsystemer, leveret som Software as a Service (SaaS). Fagsystemer leveres som ”Software as a Service” (SaaS). Brugerne abonnerer på softwaren og får adgang til den via internettet eller via leverandørens applikationsprogramgrænseflader. Fagsystemer skal understøtte sagsbehandling/opgaveløsning af en eller flere af kundernes opgaver/ydelser, inden for et eller flere af de nedenfor nævnte ydelsesområder. Kundens behov afgør, hvilket eller hvilke ydelsesområder, der er omfattet af det konkrete indkøb. Et konkret indkøb kan godt omfatte flere af de i nedenfor oplistede ydelsesområder. Fagsystemer som SaaS er karakteriseret ved at være ”on-demand services”, som ejes, udvikles, vedligeholdes, forvaltes og driftes af leverandøren, eller af serviceejerens underleverandør. Services skal være færdigudviklede. Der kan således ikke tilbydes services i det dynamiske indkøbssystem, som udvikles eller videreudvikles specielt til kunden. Servicens indhold skal være egnet til brug i den danske offentlige sektor. Derudover skal et indkøb af services omfatte implementering af servicen (overtagelse ved leverandørskifte af en service og opstart ved nyetablering af en service) samt ophør af servicen (i forbindelse med leveringskontraktens ophør). Implementering og ophør er en del af den samlede service. Services er således generiske færdigudviklede løsninger, der opfylder ensartede behov på tværs af kunder, dog således at disse simpelt og hurtigt kan skaleres og konfigureres til den specifikke kundes it-miljø, f.eks. i forhold til kapacitet, antal brugere eller brugerrettigheder mv. Der kan således ikke i det dynamiske indkøbssystem anskaffes services, der er tiltænkt at skulle udvikles til den enkelte kunde på baggrund af dennes behov. Systemet dækker alle services og ydelser ved anskaffelse af fagsystemer indenfor ydelsesområderne angivet nedenfor. Ydelsesområderne tager udgangspunkt i FORM-ydelser. Der henvises til bilag C for en gennemgang af de omfattede ydelsesområder. Det er frivilligt for alle SKI’s kunder, som fremgår af bilag B, Kundeliste, at gøre brug af det dynamiske indkøbssystem, når de skal anskaffe fagsystemer ”as a Service”.
Intern identifikator : 02.19
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer, 72250000   System- og supporttjenester, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72263000   Implementering af programmel, 72265000   Konfigurering af programmel, 72416000   Applikationsudbydere, 72514000   Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 25   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 22 889 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene anført i “Udelukkelsesgrund” i afsnit 2.1.6 Grund til udelukkelse. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit C: Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet. Den eller de andre enheder skal hver udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Hvis ansøger er del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD'ets Del II, afsnit A: Oplysninger om den økonomiske aktør, i feltet ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde og underskrive et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Ansøger samt eventuelle konsortiedeltagere og støttende virksomheder må ikke være omfattet af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a. Der skal ikke fremlægges dokumentation herfor. Hvis ansøger støtter sig på støttende enheder, skal disse enheder aflevere støtteerklæring eller anden dokumentation, der dokumenterer, at ansøger faktisk råder over disse enheders formåen. Dokumentationen skal afleveres sammen med ansøgningen om optagelse i systemet i overensstemmelse med udbudslovens § 151, stk. 2. Ved køb på systemet vil der blive indgået en leveringskontrakt mellem kunden og leverandøren. Der er vedlagt et udkast til leveringskontrakt med udbudsmaterialet. Materialet indeholder desuden en skabelon til trepartsaftale (særbilag A), der indgås mellem leverandøren, kunden og SKI, og som indeholder regulering af leverandørens forpligtelser overfor SKI, herunder om rapportering og opkrævning af betaling fra kunden til SKI. Ansøgernes opmærksomhed henledes endvidere på, at der på systemet opstilles minimumskrav til CSR samt til indholdet af databehandleraftaler, ligesom materialet indeholder regulering vedrørende samhandel med Rusland. Det offentliggjorte Orienteringsnotat indeholder gennemgang af principperne for opbygningen af leveringskontrakten. SKI forbeholder sig retten til, indenfor rammerne af det skitserede og udbudsloven, at tilpasse udkast og skabeloner i systemets løbetid. Den skønsmæssige vurdering af det dynamiske indkøbssystems anslåede værdi er angivet i afsnittet ”Værdi” for hele Systemet. Den anslåede værdi er baseret på et skøn over den anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems løbetid. Den skønnede værdi er baseret på: • Omsætning og omsætningsudvikling for tidligere rammeaftaler vedr. fagsystemer (fra 2014 + 2019) • Historisk forbrug på indkøbsområdet • Indkøbsdata og markedskendskab • Kombinationen af rammeaftale og dynamisk indkøbssystem for den kommende 02.19-aftale • At det er frivilligt for kunderne at bruge aftalen • Forventninger til det fremtidige forbrug på indkøbsområdet • Der er tale om en 25-årig aftaleperiode, hvilket giver en betydelig usikkerhed om markedsudviklingen generelt, og om aftalens samlede potentiale Der er tale om en 25-årig aftaleperiode, hvilket giver en betydelig usikkerhed om markedsudviklingen generelt, og dermed giver det også usikkerhed om Systemets samlede potentiale. Skønnet indebærer derfor både en vurdering af den anslåede værdi af Systemet, og en vurdering af Systemets maksimale værdi. På den baggrund er Systemets maksimale værdi fastsat til DKK 34.333 mia. Denne værdi anses ikke for klart usandsynlig. Den maksimale værdi kan dog ændres i henhold til de enhver tid gældende udbudsregler. Forskellen mellem Systemets anslåede værdi og maksimale værdi er begrundet i usikkerheden om, hvad Systemets værdi ender med at blive. I den forbindelse er der blandt andet lagt vægt på følgende forhold: Følgende forhold kan påvirke estimatet positivt: a) Hvis en større andel af kunder end forudsat anvender 02.19 DIS i stedet for at gå i eget EU-udbud således at systemet ”overtager” flere EU-udbud end det er forudsat i den anslåede værdi b) Hvis en større andel af kunder end forudsat ønsker at anvende systemer fremfor rammeaftale 02.19 (fordi systemet på simpel vis skræddersyr den løsning, der opfylder kundens behov) c) Hvis systemet på sigt ”udkonkurrerer” rammeaftalen, begrundet i brugervenlighed og sortimentssammensætning, således at SKI alene tilbyder systemet til kunderne d) Hvis afgiftspolitikken nationalt eller globalt ændrer sig eller stiger, hvilket potentielt kan ske i alle værdikædens led e) Hvis inflationen - påvirket af faktorer så som økonomisk politik, krig, klimapåvirkning, m.m. – stiger, hvilket er uden for SKI’s påvirkningsmulighed eller forudsigelse Skønnet af Systemets anslåede og maksimale værdi er udtryk for SKI's mest kvalificerede og gennemsigtige saglige skøn på udbudstidspunktet. Ansøger gøres særligt opmærksom på, at ansøger i enhver henseende er ansvarlig for de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås på Systemet, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra estimaterne i såvel opad- som nedadgående retning. Opmærksomheden henledes på, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2560 af 14. december 2022 om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked, finder anvendelse, såfremt værdien af et specifikt udbud under det udbudte DIS er på mindst 250 mio. EUR. Tilbudsgivere er fra den 12. oktober 2023, forpligtede til som en del af deres tilbud på de konkrete indkøb over den anførte værdi at fremsende en anmeldelse/erklæring vedrørende eventuelle finansielle bidrag fra tredjelande. jf. nærmere forordningens artikel 28 og 29. Ad afsnit 5.1.12 Udbudsvilkår - sprog: Ansøgninger om deltagelse skal være på dansk, men fagtermer og begreber, der normalt angives på engelsk, kan accepteres.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Den tilbudte pris per kvalitetspoint beregnes for hvert tilbud, som har fået tildelt point for underkriteriet kvalitet over det fastsatte minimumskrav. Se nærmere i udbudsbetingelserne.
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Den tilbudte pris per kvalitetspoint beregnes for hvert tilbud, som har fået tildelt point for underkriteriet kvalitet over det fastsatte minimumskrav. Se nærmere i udbudsbetingelserne.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Dynamisk indkøbssystem, som også kan bruges af købere, der ikke er nævnt i denne bekendtgørelse
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Afgørelse truffet af køber på grund af ændrede behov
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Registreringsnummer : ORG-17472437
Postadresse : Pakkerivej 6    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christoffer Bangild
E-mail : cb@ski.dk
Telefon : 4542301318
Internetadresse : https://www.ski.dk
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 206e9e42-965e-4f69-8317-7175acd5d038   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 19/02/2024   16:39:33 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 19/02/2024   16:40:27 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 107525-2024
EUT-S-nummer : 37/2024
Offentliggørelsesdato : 21/02/2024

Send til en kollega

0.078