23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
21.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Evida Service A/S

Indgåelse af kontrakt om Markeds- og Billingsystem (Faktureringssystem)


Evida Service A/S

109014-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Indgåelse af kontrakt om Markeds- og Billingsystem (Faktureringssystem)
OJ S 37/2024 21/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Evida Service A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Evida CO2 A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Evida Syd A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Evida Fyn A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Dansk Gasteknisk Center A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
1.1.
Køber
Officielt navn : Evida Nord A/S
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indgåelse af kontrakt om Markeds- og Billingsystem (Faktureringssystem)
Beskrivelse : Evida skal anskaffe et nyt markeds- og billingsystem til brug for administration af forbrugsafregninger, kommunikation med kunder og leverandører mv. til opfyldelse af Evidas forpligtelser som forsyningsvirksomhed.
Identifikator for proceduren : 026e81ef-c3c0-42ea-bf83-413a120f1d50
Intern identifikator : Indgåelse af kontrakt om Markeds- og Billingsystem (Faktureringssystem)
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Evida er beliggende i Viborg.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Der er tale om en direkte tildeling på SKI rammeaftale 02.19 Software as a Service. Tildeling er sket henhold til rammeaftalens regulering heraf. SKI aftalen vurderes at være egnet til det pågældende indkøb, da den understøtter en effektiv konkurrenceudsættelse og udbudspligten findes således afløftet i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Kontrakt om Markeds- og Billingsystem (Faktureringssystem)
Beskrivelse : Evidas nye Markeds- og Billingsystem skal levere IT-understøttelse af de opgaver Evida udfører i forbindelse med håndtering af sine gaskunder, særligt i forhold til afregning, behandling af forbrugsdata mv. Systemet skal kunne anvendes af hele Evida-koncernen, ud over Evida Service A/S, også Dansk Gasteknisk Center A/S, Evida CO2 A/S, Evida Syd A/S, Evida Fyn A/S og Evida Nord A/S. Tildelingen er foretaget på SKI rammeaftale 02.19.01 (2023). Der er tildelt på ydelsesområde 56 - Energi og vandforsyning. Ordregiver har efter en bred intern proces afdækket behovet hos Evida og på baggrund af disse undersøgelser udfyldt SKI's tildelingsværktøj i overensstemmelse hermed. Tildelingen er sket i henhold til rammeaftalens regulering. Systemet anskaffes af Evida Syd A/S, Evida Nord A/S, Evida Fyn A/S, Evida Service A/S, Dansk Gasteknisk Center A/S og Evida CO2 A/S i fællesskab og angivelserne i nærværende bekendtgørelse er således for den samlede aftale.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : 2x12 måneders forlængelse
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Evida har tildelt leveringskontrakten via SKI 02.19.01 til: EG Danmark A/S Ballerup Danmark udbud@eg.dk tlf. +45 70 13 22 11
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Tildelingen er foretaget på SKI rammeaftale 02.19.01 Der er tildelt på ydelsesområde 56. ­ Ordregiver har efter en bred intern proces afdækket behovet og har på baggrund af disse undersøgelser foretaget en behovsopgørelse. Tildelingen er sket i henhold til rammeaftalens regulering. Herunder er indgået vurdering af underkriteriet Pris.
Vægtning (pointantal, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud(i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Evida Service A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 67 756 513,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0001
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : EG Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : EG Danmark A/S
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0001
Værdien af resultatet : 67 756 513,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Tildeling af markeds- og Billingsystem
Titel : Kontrakt om Markeds- og Billingsystem (Faktureringssystem)
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 09/11/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 08/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Evida Service A/S
Registreringsnummer : 40318941
Postadresse : Vognmagervej 14    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Elisabeth Hansen
E-mail : kontakt@tohv.dk
Telefon : +4553360036
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Evida Nord A/S
Registreringsnummer : 37270024
Postadresse : Vognmagervej 14    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Elisabeth Hansen
E-mail : kontakt@tohv.dk
Telefon : +4553360036
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Evida CO2 A/S
Registreringsnummer : 43558641
Postadresse : Vognmagervej 14    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Elisabeth Hansen
E-mail : kontakt@tohv.dk
Telefon : +4553360036
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Evida Syd A/S
Registreringsnummer : 27210406
Postadresse : Vognmagervej 14    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Elisabeth Hansen
E-mail : kontakt@tohv.dk
Telefon : +4553360036
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Evida Fyn A/S
Registreringsnummer : 29214824
Postadresse : Vognmagervej 14    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Elisabeth Hansen
E-mail : Kontakt@tohv.dk
Telefon : +4553360036
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Dansk Gasteknisk Center A/S
Registreringsnummer : 12105045
Postadresse : Dr Neergaards Vej 5B    
By : Hørsholm
Postnummer : 2970
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Elisabeth Hansen
E-mail : kontakt@tohv.dk
Telefon : +4553360036
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : EG Danmark A/S
Registreringsnummer : 84667811
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : udbud@eg.dk
Telefon : 70132211
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0001
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +4541715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 011232cf-5228-4c24-a7c8-3e73857c39bd   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 20/02/2024   12:12:17 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 109014-2024
EUT-S-nummer : 37/2024
Offentliggørelsesdato : 21/02/2024

Send til en kollega

0.047