23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
27.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Brugerklubben SBSYS

Udbud med forhandling af rammeaftale vedr. it-tjenesteydelser i form af udvikling, drift, vedligeholdelse og support af SBSYS ESDH


Brugerklubben SBSYS

118775-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud med forhandling af rammeaftale vedr. it-tjenesteydelser i form af udvikling, drift, vedligeholdelse og support af SBSYS ESDH
OJ S 41/2024 27/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Brugerklubben SBSYS
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Økonomiske anliggender
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud med forhandling af rammeaftale vedr. it-tjenesteydelser i form af udvikling, drift, vedligeholdelse og support af SBSYS ESDH
Beskrivelse : Udbuddet omhandler indgåelse af rammeaftale vedr. udvikling, videreudvikling, drift, vedligeholdelse og support af SBSYS-systemet som omfatter følgende ydelser: 1) Transitionen som udmunder i SBSYS-leverandørens overtagelse af udvikling-, vedligeholdelses-, drifts- og supportansvaret for SBSYS-systemet fra Brugerklubbens eksisterende leverandør. 2) Leverancen, jf. Rammeaftalebilag 03 – Leverancebeskrivelse som indeholder konkrete udviklingsopgaver til levering i henhold til tidsplanen i Rammeaftalebilag 01 – Tidsplan. 3) Efterfølgende udvikling og videreudvikling af SBSYS-systemet i form af primært agile udviklingsprojekter i nært samarbejde med Brugerklubben. 4) Vedligeholdelse, drift og teknisk support af SBSYS-systemet i medlemmernes driftsmiljøer og af nye Fælles Services i Hostingmiljøet. 5) Håndtering og varetagelse af opdateringer af SBSYS-systemet hos hvert medlem 1-3 gange om året. 6) Deployment af patches, versioner og releases hos hvert medlem ved behov. 7) Driftsafvikling af nye Fælles Services hos Brugerklubbens leverandør af et fælles Hostingmiljø til afgrænsede services/produkter som kan anvendes af Brugerklubbens medlemmer. 8) Samarbejde med Brugerklubbens øvrige leverandører og medlemmer, herunder særligt SBSIP-leverandøren i tilfælde af driftsforstyrrelser og gennemførelse af problem management. De udbudte ydelser er nærmere beskrevet i Rammeaftalen med tilhørende bilag. Primært skal SBSYS-leverandøren forsætte arbejdet med at modernisere SBSYS-systemet. Realiseringen skal ske i sameksistens med SBSIP-systemet og SBSIP-leverandøren. De to systemer er således hinandens forudsætninger. SBSYS-leverandørens primære opgave er således at fortsætte arbejde med at refaktorere og bygge services/API’er. De eventdrevne arkitekturprincipper skal udbygges, ligesom skedulerede jobs og vedligehold og udvikling på den rige klient er en væsentlig opgave. Den totale volumen på rammeaftalen er estimeret til 45 – 70 mio. DKK ekskl. moms. Volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse. Ordregiver forventer ikke, at volumen på Rammeaftalen vil overstige mere end 50% af den estimerede omsætning. Maksimal omsætning udgør derfor den estimerede omsætning på op til 70 mio. DKK ekskl. moms med et tillæg på 50%, som en buffer. Bufferen skal dække risikoen for en merudgift som følge af, at Ordregivers fremtidige behov overstiger de forgange års udgifter på området. Den maksimale omsætning for hele Rammeaftalens løbetid er derfor 105 mio. DKK.
Identifikator for proceduren : 96d849c2-3858-4f58-bfe0-39594100b461
Intern identifikator : Udbud med forhandling af rammeaftale vedr. it-tjenesteydelser i form af udvikling, drift, vedligeholdelse og support af SBSYS ESDH
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer, 72212517   Udvikling af it-programmel, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72250000   System- og supporttjenester, 72261000   Programmelsupport
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Yderligere oplysninger : Rammeaftalen omfatter hele Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 70 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 105 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Forlænget tilbudsfrist: Ansøger/tilbudsgiver bedes bemærke, at grundet underbilag 04B - Kildekode til SBSYS-systemet og underbilag 04C – dokumentation i Confluence's særlige karakter, skal disse bilag rekvireres af ansøger/tilbudsgiver, hvilket sker på anmodning til ordregiver. Ordregiver har af den grund forlænget tilbudsfristen for indledende tilbud med 5 dage, jf. udbudsloven § 133. Delaftaler: Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet rammeaftale kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet rammeaftale, ligesom en opdeling, grundet markedsmæssige forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV – mulighed for at afgive tilbud. Udelukkelsesgrunde efter udbudslovens § 134 a: Er den økonomiske aktør etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO's Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Spørgsmål og svar: Ansøger/tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ”Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver. Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål/svar-dokument, jf. Rammeaftalebilag 20 – Spørgsmål og svar. I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelsernes punkt 1.9 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end seks (6) hele dage, inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Verificering af oplysninger i ESPD: I forlængelse af underretning om prækvalifikationen skal Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger, på Ordregivers opfordring fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er angivet i ESPD i forbindelse med prækvalifikationen i henhold til udbudslovens §§ 144 og 152. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4. ESPD Del III - Dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde: Hvis Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra: • Skifteretten v. Domstolsstyrelsen • Skatteforvaltningen • ATP • Politiet (Kriminalregistret) Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen. Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling er modtaget. Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. ESPD Del IV – Udvælgelseskriterier, dokumentation for formåen: Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde: • Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede Tilbudsgivers samlede årsomsætninger medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. • Der skal ikke afleveres yderligere dokumentation for referencer, men Ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos de i referencerne anførte kunder.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud med forhandling af rammeaftale vedr. it-tjenesteydelser i form af udvikling, drift, vedligeholdelse og support af SBSYS ESDH
Beskrivelse : Udbuddet omhandler indgåelse af rammeaftale vedr. udvikling, videreudvikling, drift, vedligeholdelse og support af SBSYS-systemet som omfatter følgende ydelser: 1) Transitionen som udmunder i SBSYS-leverandørens overtagelse af udvikling-, vedligeholdelses-, drifts- og supportansvaret for SBSYS-systemet fra Brugerklubbens eksisterende leverandør. 2) Leverancen, jf. Rammeaftalebilag 03 – Leverancebeskrivelse som indeholder konkrete udviklingsopgaver til levering i henhold til tidsplanen i Rammeaftalebilag 01 – Tidsplan. 3) Efterfølgende udvikling og videreudvikling af SBSYS-systemet i form af primært agile udviklingsprojekter i nært samarbejde med Brugerklubben. 4) Vedligeholdelse, drift og teknisk support af SBSYS-systemet i medlemmernes driftsmiljøer og af nye Fælles Services i Hostingmiljøet. 5) Håndtering og varetagelse af opdateringer af SBSYS-systemet hos hvert medlem 1-3 gange om året. 6) Deployment af patches, versioner og releases hos hvert medlem ved behov. 7) Driftsafvikling af nye Fælles Services hos Brugerklubbens leverandør af et fælles Hostingmiljø til afgrænsede services/produkter som kan anvendes af Brugerklubbens medlemmer. 8) Samarbejde med Brugerklubbens øvrige leverandører og medlemmer, herunder særligt SBSIP-leverandøren i tilfælde af driftsforstyrrelser og gennemførelse af problem management. De udbudte ydelser er nærmere beskrevet i Rammeaftalen med tilhørende bilag. Primært skal SBSYS-leverandøren forsætte arbejdet med at modernisere SBSYS-systemet. Realiseringen skal ske i sameksistens med SBSIP-systemet og SBSIP-leverandøren. De to systemer er således hinandens forudsætninger. SBSYS-leverandørens primære opgave er således at fortsætte arbejde med at refaktorere og bygge services/API’er. De eventdrevne arkitekturprincipper skal udbygges, ligesom skedulerede jobs og vedligehold og udvikling på den rige klient er en væsentlig opgave. Den totale volumen på rammeaftalen er estimeret til 45 – 70 mio. DKK ekskl. moms. Volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse. Ordregiver forventer ikke, at volumen på Rammeaftalen vil overstige mere end 50% af den estimerede omsætning. Maksimal omsætning udgør derfor den estimerede omsætning på op til 70 mio. DKK ekskl. moms med et tillæg på 50%, som en buffer. Bufferen skal dække risikoen for en merudgift som følge af, at Ordregivers fremtidige behov overstiger de forgange års udgifter på området. Den maksimale omsætning for hele Rammeaftalens løbetid er derfor 105 mio. DKK.
Intern identifikator : Udbud med forhandling af rammeaftale vedr. it-tjenesteydelser i form af udvikling, drift, vedligeholdelse og support af SBSYS ESDH
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer, 72212517   Udvikling af it-programmel, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72250000   System- og supporttjenester, 72261000   Programmelsupport
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Yderligere oplysninger : Rammeaftalen omfatter hele Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 70 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 105 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
Yderligere oplysninger : Forlænget tilbudsfrist: Ansøger/tilbudsgiver bedes bemærke, at grundet underbilag 04B - Kildekode til SBSYS-systemet og underbilag 04C – dokumentation i Confluence's særlige karakter, skal disse bilag rekvireres af ansøger/tilbudsgiver, hvilket sker på anmodning til ordregiver. Ordregiver har af den grund forlænget tilbudsfristen for indledende tilbud med 5 dage, jf. udbudsloven § 133. Delaftaler: Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet rammeaftale kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet rammeaftale, ligesom en opdeling, grundet markedsmæssige forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV – mulighed for at afgive tilbud. Udelukkelsesgrunde efter udbudslovens § 134 a: Er den økonomiske aktør etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO's Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Spørgsmål og svar: Ansøger/tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ”Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver. Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål/svar-dokument, jf. Rammeaftalebilag 20 – Spørgsmål og svar. I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelsernes punkt 1.9 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end seks (6) hele dage, inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Verificering af oplysninger i ESPD: I forlængelse af underretning om prækvalifikationen skal Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger, på Ordregivers opfordring fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er angivet i ESPD i forbindelse med prækvalifikationen i henhold til udbudslovens §§ 144 og 152. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4. ESPD Del III - Dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrunde: Hvis Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra: • Skifteretten v. Domstolsstyrelsen • Skatteforvaltningen • ATP • Politiet (Kriminalregistret) Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra fristen for fremsendelse af Serviceattesten, som fastsat af Ordregiver i opfordringsskrivelsen. Til orientering er behandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen ca. to (2) uger fra bestilling er modtaget. Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. e-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene i forbindelse med udbud. Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. ESPD Del IV – Udvælgelseskriterier, dokumentation for formåen: Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde: • Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede Tilbudsgivers samlede årsomsætninger medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. • Der skal ikke afleveres yderligere dokumentation for referencer, men Ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos de i referencerne anførte kunder.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Gennemsnitlig årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs gennemsnitlige årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Ansøger skal oplyse ”Gennemsnitlig årsomsætning” for de seneste tre (3) afsluttede regnskaber ved tidspunktet for ansøgningsfrist. Det er et mindstekrav, at den gennemsnitlige årsomsætning er på mindst 10 millioner DKK baseret på de tre (3) seneste afsluttede regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Ansøger anfører de op til fem (5) referencer, som Ansøger finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. afsnit Aftalens genstand. Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder ovenstående egnetheds- og dokumentationskrav, udvælges på et subjektivt og sagligt grundlag op til fire (4) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, såfremt der modtages fire (4) konditionsmæssige og egnede ansøgninger. Såfremt der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de ansøgere der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de mest relevante referencer. Ordregiver vil vurdere det positivt, at de oplyste referencer i størst mulig grad, dokumenterer erfaring med opgaver, der tilsvarer den udbudte opgave i mængde og indhold jf. afsnit Aftalens genstand, samt at der kan dokumenteres erfaring fra flere tilsvarende opgaver. Udvælgelsen sker således med udgangspunkt i mest sammenlignelige referencer, hvor Ordregiver vil lægge vægt på: - At referencen viser erfaring med vedligeholdelse og udvikling af programmel, herunder vægtes det særligt positivt, hvis referencen viser erfaring med vedligehold og videreudvikling af kode udviklet af tredjepart. - At referencen klart og tydeligt beskriver sammenlignelige ydelser i form af 3rd-level applikationssupport til referencens ordregivers superbrugere af et sammenligneligt sagsbærende it-system. - I hvilken grad referencen klart og tydeligt beskriver en overtagelse af en sammenlignelig ydelse til et eksisterende sagsbærende system fra en anden leverandør. - At referencen viser erfaring med forretningsforståelse for offentlige administrative processer. - At it-løsningen omfattet af referencen er baseret på Microsoft.Net rammeværk. - At referencens ordregiver/kunde er en offentlig enhed, hvor kommunale og regionale myndighedsreferencer vægtes som det mest positive, dernæst vægtes myndighedsreferencer fra resten af den offentlige sektor og mindst positivt vægtes referencer fra private virksomheder. Hvis der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest ansøgningsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver (hvor relevant) på referencerne med nyeste startdato. Referencerne skal være udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristen. Ordregiver vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end fem (5) år før ansøgningsfristen. For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste fem (5) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Ansøger har løst inden for de seneste fem (5) år regnet fra ansøgningsfristen. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om. Referencerne skal indeholde følgende: 1. Beskrivelse: Beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig. Der kan desuden i beskrivelsen oplyses den/de periode(r), hvor opgaven har været udført (start- og slutdatoer). 2. Beløb: Opgavens værdi i DKK, dvs. det beløb, som kunden har betalt for at få udført opgaven. 3. Dato: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste opgave, der er anført under ”Beskrivelse”. For referencer som endnu ikke er afsluttet efterlades feltet ”Slutdato” blankt/tomt. 4. Modtagere: Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne. Ansøger har mulighed for at vedlægge supplement til besvarelsen, der ikke kan indeholdes i ESPD’et, f.eks. i form af billeder og illustrationer mv.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet ”Pris” vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Rammeaftalebilag 11A. Således vil de af Tilbudsgivers anførte priser ekskl. moms, men inkl. alle øvrige omkostninger blive lagt til grund.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Underkriteriet ”kvalitet” vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af: • Rammeaftalebilag 01 – Tidsplan, i form af Underbilag 1A, 1B og 1C, som samlet vægter 5 %. • Rammeaftalebilag 03 – Leverancebeskrivelse, som vægter 20 %. • Rammeaftalebilag 04 - Dokumentation, som vægter 5 %. • Rammeaftalebilag 05 – Drift, vedligeholdelse og support, som vægter 20 %. • Rammeaftalebilag 06 – SBSYS-leverandørens proces og metode, som vægter 20 %. • Rammeaftalebilag 09 – Samarbejdsorganisation, som vægter 20 %. • Rammeaftalebilag 13 - Prøver, i form af Underbilag 13A, 13B, 13C, 13D samt 13E, som samlet vægter 10 %. Rammeaftalebilagene beskriver hvad Ordregiver lægger vægt på ved evaluering af tilbuddene.
Vægtning (procentdel, præcis) : 70
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Adgangen til visse udbudsdokumenter er begrænset
Begrundelse for at begrænse adgangen til visse udbudsdokumenter : Beskyttelse af særlig følsomme oplysninger
Begrundelse for at begrænse adgangen til visse udbudsdokumenter : Beskyttelse af særlig følsomme oplysninger
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 18/03/2024   23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 25/03/2024   23:59:00 (UTC+1)
Betingelser for kontrakten :
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Det maksimale antal deltagere : 1
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Brugerklubben SBSYS
Organisation, der behandler tilbud : Brugerklubben SBSYS
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Brugerklubben SBSYS
Registreringsnummer : 33734476
Postadresse : c/o Ishøj Kommune, Ishøj Store Torv 20    
By : Ishøj
Postnummer : 2635
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christina Lyneborg
E-mail : kontakt@tohv.dk
Telefon : 53360036
Internetadresse : https://tolstruphvilsted.dk/
Denne organisations roller
Køber
Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser for andre købere
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 57026ae2-4d2d-4b78-b10c-2726f5aad62e   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 23/02/2024   14:55:34 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 23/02/2024   14:55:51 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 118775-2024
EUT-S-nummer : 41/2024
Offentliggørelsesdato : 27/02/2024

Send til en kollega

0.063