23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune

Levering af beklædningsordning til medarbejdere inden for omsorgs- og sundhedssektoren


Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune

122305-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Afhentning af vasketøj – Levering af beklædningsordning til medarbejdere inden for omsorgs- og sundhedssektoren
OJ S 42/2024 28/02/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Odsherred Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Greve Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Guldborgsund Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Holbæk Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Kalundborg Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Lejre Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Faxe Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Ringsted Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Slagelse Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Næstved Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Stevns Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Levering af beklædningsordning til medarbejdere inden for omsorgs- og sundhedssektoren
Beskrivelse : Levering af beklædningsordning for ca. 11.500 medarbejdere på de tilsluttede kommuners plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje, køkken og kantiner, tandpleje og genoptræning. Der udbydes to rammeaftaler med en løbetid hver på 6 år. Begrundelsen for rammeaftalernes løbetid er hensynet til markedsvilkår for leje og vask af beklædning. Leverandøren har en større investering i beklædning og opererer med en lang afskrivningsperiode. Desuden er der en lang implementeringsperiode med opmåling, produktion og klargøring af beklædningsdele. Rammeaftale 1 omfatter levering af beklædningsordning til medarbejdere i Kalundborg Kommune, Greve Kommune, Holbæk Kommune, Lejre Kommune, Odsherred Kommune og Ringsted Kommune. Rammeaftale 2 omfatter levering af beklædningsordning til medarbejdere i Sorø Kommune, Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Næstved Kommune, Slagelse Kommune og Stevns Kommune.
Identifikator for proceduren : 63a6b13d-6c02-4df8-8e59-bd1f18f0171b
Intern identifikator : 358663
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98311000   Afhentning af vasketøj
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18100000   Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør, 18110000   Erhvervsbeklædning, 18130000   Arbejdsbeklædning til specialformål, 98310000   Vask og rensning
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Region Sjælland
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 232 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 267 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Leverancen udbydes i 2 rammeaftaler. Hver rammeaftale tildeles én leverandør. Det er tilladt at give tilbud på en eller begge rammeaftaler. Rammeaftale 1 vedr. levering af beklædningsordning i Kalundborg Kommune, Greve Kommune, Holbæk Kommune, Lejre Kommune, Odsherred Kommune og Ringsted Kommune. Anslået aftaleværdi for rammeaftale 1: 114.000.000 kr. Max. aftaleværdi for rammeaftale 1: 131.000.000 kr. Rammeaftale 2 vedr. levering af beklædningsordning i Sorø Kommune, Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Næstved Kommune, Slagelse Kommune og Stevns Kommune. Anslået aftaleværdi for rammeaftale 2: 118.000.000 kr. Max. aftaleværdi for rammeaftale 2: 136.000.000 kr.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0001
Titel : Rammeaftale 1
Beskrivelse : Levering af beklædningsordning til medarbejdere inden for omsorgs- og sundhedssektoren i Kalundborg Kommune, Greve Kommune, Holbæk Kommune, Lejre Kommune, Odsherred Kommune og Ringsted Kommune.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98311000   Afhentning af vasketøj
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18100000   Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør, 18110000   Erhvervsbeklædning, 18130000   Arbejdsbeklædning til specialformål, 98310000   Vask og rensning
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Region Sjælland
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 114 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 131 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Tilbudsgiver skal have en årlig omsætning på mindst 50 mio. kr.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: • Tilbudsgiver skal, have en soliditetsgrad (egenkapital X 100 / Aktiver i alt) på mindst 15 %. • Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Certificeringer mv.
Beskrivelse : • Tilbudsgivers vaskeri for beklædningen på Rammeaftalen skal være certificeret efter DS2451-8 eller tilsvarende. • Tilbudsgivers vaskeri for beklædningen på Rammeaftalen skal være Svanemærket eller tilsvarende.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Optagelse i et handelsregister
Beskrivelse : Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år: Tilbudsgiver skal angive mindst 3 og højst 5 relevante referencer. Følgende skal være indeholdt for hver reference: - Kundens navn - Opgavens omfang - Kontrakt periode - Årlig kontraktværdi
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Beklædning samt tillægsydelser og gebyrer
Beskrivelse : I henhold til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Sortiment, implementeringsplan, ressourcestyring, kundeservice og samarbejde
Beskrivelse : I henhold til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Minimering af miljø- og klimabelastende ressourcer
Beskrivelse : I henhold til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 20/03/2024   23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 02/04/2024   23:59:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 03/04/2024   07:00:00 (UTC+2)
Yderligere oplysninger : Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skalklageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Begrundelse for rammeaftalens varighed : Begrundelsen for aftalens løbetid på 6 år er hensynet til markedsvilkår for leje og vask af beklædning. Leverandøren har en større investering i beklædning og opererer med en lang afskrivningsperiode. Desuden er der en lang implementeringsperiode med opmåling, produktion og klargøring af beklædningsdele.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
5.1.
Delkontrakt : LOT-0002
Titel : Rammeaftale 2
Beskrivelse : Levering af beklædningsordning til medarbejdere inden for omsorgs- og sundhedssektoren i Sorø Kommune, Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Næstved Kommune, Slagelse Kommune og Stevns Kommune.
Intern identifikator : 2
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 98311000   Afhentning af vasketøj
Yderligere klassificering   ( cpv ): 18100000   Erhvervsbeklædning, særlig arbejdsbeklædning og tilbehør, 18110000   Erhvervsbeklædning, 18130000   Arbejdsbeklædning til specialformål, 98310000   Vask og rensning
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
Yderligere oplysninger : Region Sjælland
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 118 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 136 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Tilbudsgiver skal have en årlig omsætning på mindst 50 mio. kr.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: • Tilbudsgiver skal, have en soliditetsgrad (egenkapital X 100 / Aktiver i alt) på mindst 15 %. • Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Certificeringer mv.
Beskrivelse : • Tilbudsgivers vaskeri for beklædningen på Kontrakten skal være certificeret efter DS2451-8 eller tilsvarende. • Tilbudsgivers vaskeri for beklædningen på Kontrakten skal være Svanemærket eller tilsvarende.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Navn : Optagelse i et handelsregister
Beskrivelse : Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Beskrivelse : Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år: Tilbudsgiver skal angive mindst 3 og højst 5 relevante referencer. Følgende skal være indeholdt for hver reference: - Kundens navn - Opgavens omfang - Kontrakt periode - Årlig kontraktværdi
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Beklædning samt tillægsydelser og gebyrer
Beskrivelse : I henhold til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Sortiment, implementeringsplan, ressourcestyring, kundeservice og samarbejde
Beskrivelse : I henhold til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Minimering af miljø- og klimabelastende ressourcer
Beskrivelse : I henhold til udbudsbetingelserne.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 20/03/2024   23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Påkrævet
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af tilbud : 02/04/2024   23:59:00 (UTC+2)
Frist, inden for hvilken tilbuddet skal være gyldigt : 6   Måned
Oplysninger om offentlig iværksættelse :
Åbningsdato : 03/04/2024   07:00:00 (UTC+2)
Yderligere oplysninger : Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.
Betingelser for kontrakten :
Der kræves en fortrolighedsaftale : nej
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk. 2. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skalklageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Begrundelse for rammeaftalens varighed : Begrundelsen for aftalens løbetid på 6 år er hensynet til markedsvilkår for leje og vask af beklædning. Leverandøren har en større investering i beklædning og opererer med en lang afskrivningsperiode. Desuden er der en lang implementeringsperiode med opmåling, produktion og klargøring af beklædningsdele.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for mægling : Klagenævnet for Udbud
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Organisation, der behandler tilbud : Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Registreringsnummer : 29189994
Afdeling : Indkøb
Postadresse : N/A    
By : Sorø
Postnummer : 0000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Annisette Gamborg Jensen
E-mail : agamj@soroe.dk
Telefon : +45 21436136
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 45    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
E-mail : klfu@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for mægling
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Odsherred Kommune
Registreringsnummer : 29188459
Afdeling : Indkøb
By : Højby
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Annisette Gamborg Jensen
E-mail : agamj@soroe.dk
Telefon : +45 21436136
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Greve Kommune
Registreringsnummer : 44023911
By : Greve
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Annisette Gamborg Jensen
E-mail : agamj@soroe.dk
Telefon : +4521436136
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Guldborgsund Kommune
Registreringsnummer : 29188599
By : Nykøbing F
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Annisette Gamborg Jensen
E-mail : agamj@soroe.dk
Telefon : +4521436136
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Holbæk Kommune
Registreringsnummer : 29189447
By : Holbæk
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Annisette Gamborg Jensen
E-mail : agamj@soroe.dk
Telefon : +4521436136
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0009
Officielt navn : Kalundborg Kommune
Registreringsnummer : 29189595
By : Kalundborg
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Annisette Gamborg Jensen
E-mail : agamj@soroe.dk
Telefon : +4521436136
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0010
Officielt navn : Lejre Kommune
Registreringsnummer : 29188545
By : Hvalsø
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Annisette Gamborg Jensen
E-mail : agamj@soroe.dk
Telefon : +4521436136
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0011
Officielt navn : Faxe Kommune
Registreringsnummer : 29188475
By : Haslev
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Annisette Gamborg Jensen
E-mail : agamj@soroe.dk
Telefon : +4521436136
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0012
Officielt navn : Ringsted Kommune
Registreringsnummer : 18957981
By : Ringsted
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Annisette Gamborg Jensen
E-mail : agamj@soroe.dk
Telefon : +4521436136
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0013
Officielt navn : Slagelse Kommune
Registreringsnummer : 29188505
By : Slagelse
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Annisette Gamborg Jensen
E-mail : agamj@soroe.dk
Telefon : +4521436136
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0014
Officielt navn : Næstved Kommune
Registreringsnummer : 29189625
By : Næstved
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Annisette Gamborg Jensen
E-mail : agamj@soroe.dk
Telefon : +4521436136
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0015
Officielt navn : Stevns Kommune
Registreringsnummer : 29208654
By : Store Heddinge
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Annisette Gamborg Jensen
E-mail : agamj@soroe.dk
Telefon : +4521436136
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0016
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 22312022-9cf6-4d7f-af59-5b18744a8d61   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 26/02/2024   15:01:42 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 26/02/2024   15:01:42 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 122305-2024
EUT-S-nummer : 42/2024
Offentliggørelsesdato : 28/02/2024

Send til en kollega

0.062