23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
28.02.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Københavns Kommune

Bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt


Københavns Kommune

122519-2024 - Resultater
Danmark – Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel – Bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt
OJ S 42/2024 28/02/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Københavns Kommune
Køberens retlige status : Lokal myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Fritid, kultur og religion
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en software as a service-aftale om levering af en IT-platform, som Tilbudsgiver skal stille til rådighed for Københavns Kommune, til brug for en digital bookingportal samt et forenings- og anlægsregister.Formålet med den digital bookingportal samt et forenings- og anlægsregister er, at denne skal imødekomme to forskellige brugergruppers behov ifm. booking af faciliteter i Københavns Kommune.Efter udvikling og implementering af IT-platformen i henhold til Københavns Kommunes behov, skal Leverandøren forestå hosting, drift og vedligeholdelse af løsningen i kontraktperioden.
Identifikator for proceduren : 2f2024ea-9a81-4c42-ba6b-60b4f42b8b4d
Intern identifikator : Kontraktnummer C000298
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet er omfattet af afsnit II i lov nr. 1564 af 15. december 2015 (udbudsloven) med senere ændringer.Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, hvilket indebærer, at interesserede økonomiske aktører ansøger om at blive prækvalificeret til at afgive et indledende tilbud, som efterfølgende kan danne grundlag for en forhandling.Ordregiver anvender udbudsproceduren, udbud med forhandling, med hjemmel i udbudslovens § 61, stk. 1, nr. 1, litra a og c, idet ordregivers behov ikke kan imødekommes uden tilpasning af allerede tilgængelige løsninger samt, at aftalens kompleksitet fordrer, at det må anses for overvejende sandsynligt, at de tilbud der modtages, vil nødvendiggøre forhandling forud for tildeling. Ordregiver har herved bl.a. vurderet, at der skal indgå software i den digitale løsning, som skal kunne integreres mod kommunens øvrige it-systemer.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72100000   Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Levering finder sted på de i udbudsmaterialet angivne lokationer for svømmehaller og fitnesscenter.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 15 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt
Beskrivelse : Udbuddet omfatter en software as a service-aftale om levering af en IT-platform, som Tilbudsgiver skal stille til rådighed for Københavns Kommune, til brug for en digital bookingportal samt et forenings- og anlægsregister.Formålet med den digital bookingportal samt et forenings- og anlægsregister er, at denne skal imødekomme to forskellige brugergruppers behov ifm. booking af faciliteter i Københavns Kommune.Efter udvikling og implementering af IT-platformen i henhold til Københavns Kommunes behov, skal Leverandøren forestå hosting, drift og vedligeholdelse af løsningen i kontraktperioden.
Intern identifikator : Kontraktnummer C000298
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72100000   Konsulentvirksomhed vedrørende maskinel
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på integration af Tjenesten til Ordregivers 'Produktionssystem Terminal', jf. Bilag 1 (Leverancebeskrivelse) K-141.
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Levering finder sted på de i udbudsmaterialet angivne lokationer for svømmehaller og fitnesscenter.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 72   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Ordregiver har to (2) Optioner på forlængelse af Kontraktperioden. Hver Option omfatter forlængelse med 12 måneder, hvorved den samlede forlængelse maksimalt kan udgøre 24 måneder. Forlængelse af kontraktperioden finder sted på uændret vilkår i henhold til Aftalens og dennes Bilag.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 15 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, jf. udbudslovens § 162, stk. 1, nr. 3. Pris vægter 45 %
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Underkriteriet Kvalitet vægter 55 % og vurderes iht. følgende delkriterier: Non-funktionelle krav 50 % Funktionelle krav 50 %
Vægtning (procentdel, præcis) : 55
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1. Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Københavns Kommune
Organisation, der udfører betalingen : Københavns Kommune
Organisation, der undertegner kontrakten : Københavns Kommune
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 4 903 875,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : BRND Booking ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Vindende tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 4 903 875,00   DKK
Underentreprise : not-known
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Kontraktnummer C000289
Titel : Aftale om udvikling og levering af digital bookingportal samt forenings- og anlægsregister inkl. hosting, drift, support og vedligeholdelse heraf, jf. udbudsbekendtgørelse 2023/S 041-120187
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 20/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Københavns Kommune
6.1.3.
Ikke-vindende tilbudsgivere :
Tilbud :
Officielt navn : Billetten A/S
Tilbud :
Officielt navn : Edora Software ApS
Tilbud :
Officielt navn : KMD A/S
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 4 903 875,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 8 284 750,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Københavns Kommune
Registreringsnummer : 64942212
Afdeling : Kultur- og Fritidsforvaltningen
Postadresse : Nyrupsgade 3    
By : København V
Postnummer : 1602
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Susanne Ramsted Hensch
E-mail : py7u@kk.dk
Telefon : +45 33663366
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : BRND Booking ApS
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : 37084034
Postadresse : Brændekilde Bygade 15    
By : Odense SV
Postnummer : 5250
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christian Gram Bredskov
Telefon : +45 20 600 800
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Billetten A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Registreringsnummer : 28863780
Postadresse : Åbogade 15    
By : Århus N
Postnummer : 8200
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østsjælland   ( DK021 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Søren Ravn
Telefon : +45 2249 5621
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Edora Software ApS
Registreringsnummer : 37226378
Postadresse : Jægersborg Alle 1    
By : Charlottenlund
Postnummer : 2920
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Direktør Mads Hedegaard
E-mail : mh@edora.dk
Telefon : +45 21 26 05 50
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : KMD A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 26911745
Afdeling : Lautrupparken 40
Postadresse : Lautrupparken 40    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Lars Kaare Pedersen
E-mail : LEP@KMD.DK
Telefon : +45 2524 7542
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 2656ec99-21f3-46fc-9eb6-8992f343d7bf   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 27/02/2024   09:23:05 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 27/02/2024   09:24:01 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 122519-2024
EUT-S-nummer : 42/2024
Offentliggørelsesdato : 28/02/2024

Send til en kollega

0.032