23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Digitaliseringsstyrelsen

SMV:Digital – sagsforberedende arbejde, ansøgningssystem, kommunikation og sparring


Digitaliseringsstyrelsen

129072-2024 - Resultater
Danmark – Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed – SMV:Digital – sagsforberedende arbejde, ansøgningssystem, kommunikation og sparring
OJ S 44/2024 01/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Digitaliseringsstyrelsen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : SMV:Digital – sagsforberedende arbejde, ansøgningssystem, kommunikation og sparring
Beskrivelse : Rammeaftalen omfatter en række ydelser til understøttelse af programmet SMV:Digital for små og mellemstore virksomheder (”SMV’er”). Under SMV:Digital kan SMV’er bl.a. få tilskud til at udnytter forretningsmæssige muligheder i at anvende fx digitale systemer, robotter eller e-handel. Tilskudsadministrationen er reguleret i SMV:Digitals bekendtgørelse (BEK nr. 809 af 02/06/2022). Indgangen til alle dele af programmets forskellige tilbud er SMV:Digitals hjemmeside, https://www.smvdigital.dk. Leverandørens ydelser kan relateres til fire hovedopgaver: Opgave A - Sagsforberedende arbejde i forbindelse med ansøgningsrunder Opgave B - Vedligehold af SMV:Digitals hjemmeside samt markedsføring og kommunikation Opgave C - Håndtering af et ansøgningssystem Opgave D - Sparring med Kunden og udvikling af SMV:Digital Ydelserne omfatter gennemførelse af en indledende opstartsfase og ydelser ved rammeaftalens ophør. Som en del ydelserne skal leverandøren stille et digitalt ansøgningssystem og en rådgiverdatabase til rådighed.
Identifikator for proceduren : 9a5dacec-6742-4e27-a298-fd007c13a8ff
Tidligere bekendtgørelse : a6632861-056d-4dfa-af0f-ab50c0d90e1d-01
Intern identifikator : 2023 - 12229
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79000000   Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 75100000   Virksomhed i forbindelse med administration, 79400000   Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 40 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Rammeaftalen er ikke opdelt i flere delkontrakter, fordi det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt pga. den tætte sammenhæng og vekselvirkning mellem opgaverne. Leverandørens løbende erfaringsopsamling gennem udførelse af nogle opgaver danner fx grundlag for udførelsen af andre opgaver. Desuden ville en opdeling være ufordelagtigt for ordregiver ud fra et administrativt og økonomisk perspektiv. Den anførte varighed for rammeaftalen er fra ikrafttrædelsestidspunktet. Ud over den anførte varighed kan der være behov for en tidsmæssigt fleksibel ophørsfase med henblik på at sikre en uforstyrret understøttelse af SMV'er og deres projekter i forbindelse med det forventede genudbud. I forhold til både den anslåede kontraktværdi og den maksimale kontraktværdi bemærkes, at ordregivers vurderinger er behæftet med stor usikkerhed, herunder særligt fordi bevillinger til SMV:Digital kan være stærkt varierende. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest som nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed ("self-cleaning"), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : SMV:Digital – sagsforberedende arbejde, ansøgningssystem, kommunikation og sparring
Beskrivelse : Rammeaftalen omfatter en række ydelser til understøttelse af programmet SMV:Digital for små og mellemstore virksomheder (”SMV’er”). Under SMV:Digital kan SMV’er bl.a. få tilskud til at udnytter forretningsmæssige muligheder i at anvende fx digitale systemer, robotter eller e-handel. Tilskudsadministrationen er reguleret i SMV:Digitals bekendtgørelse (BEK nr. 809 af 02/06/2022). Indgangen til alle dele af programmets forskellige tilbud er SMV:Digitals hjemmeside, https://www.smvdigital.dk. Leverandørens ydelser kan relateres til fire hovedopgaver: Opgave A - Sagsforberedende arbejde i forbindelse med ansøgningsrunder Opgave B - Vedligehold af SMV:Digitals hjemmeside samt markedsføring og kommunikation Opgave C - Håndtering af et ansøgningssystem Opgave D - Sparring med Kunden og udvikling af SMV:Digital Ydelserne omfatter gennemførelse af en indledende opstartsfase og ydelser ved rammeaftalens ophør. Som en del ydelserne skal leverandøren stille et digitalt ansøgningssystem og en rådgiverdatabase til rådighed.
Intern identifikator : 2023 - 12229
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 79000000   Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 48000000   Programpakker og informationssystemer, 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed, 72600000   Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb, 75100000   Virksomhed i forbindelse med administration, 79400000   Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på supplerende ydelser for visse tilskudspuljer inkl. vejledning til virksomheder om markedsafsøgningskrav, sagsforberedende behandling og kontrol af tilsagnsmodtageres markedsafsøgninger samt stikprøver af tilsagnsmodtageres timeregistrering.
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 40 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Rammeaftalen er ikke opdelt i flere delkontrakter, fordi det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt pga. den tætte sammenhæng og vekselvirkning mellem opgaverne. Leverandørens løbende erfaringsopsamling gennem udførelse af nogle opgaver danner fx grundlag for udførelsen af andre opgaver. Desuden ville en opdeling være ufordelagtigt for ordregiver ud fra et administrativt og økonomisk perspektiv. Den anførte varighed for rammeaftalen er fra ikrafttrædelsestidspunktet. Ud over den anførte varighed kan der være behov for en tidsmæssigt fleksibel ophørsfase med henblik på at sikre en uforstyrret understøttelse af SMV'er og deres projekter i forbindelse med det forventede genudbud. I forhold til både den anslåede kontraktværdi og den maksimale kontraktværdi bemærkes, at ordregivers vurderinger er behæftet med stor usikkerhed, herunder særligt fordi bevillinger til SMV:Digital kan være stærkt varierende. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2. - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest som nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed ("self-cleaning"), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.
5.1.7.
Strategiske udbud
Formålet med strategiske udbud : Reduktion af miljømæssige indvirkninger
Beskrivelse : Rammeaftalen indeholder vilkår for miljøegenskaber for benzin- og dieseldrevne køretøjer, der benyttes til kørsel under udførsel af transportkrævende ydelser. Der henvises til udbudsmaterialets bilag 2.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kompetencer
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tidsplan
Vægtning (procentdel, præcis) : 10

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 20
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://www.naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Alle tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter blev trukket tilbage eller eller ikke fundet antagelige
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er verificeret og uantagelige
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Digitaliseringsstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-34 05 11 78
Postadresse : Landgreven 4    
By : København K
Postnummer : 1301
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Digitaliseringsstyrelsen
Telefon : 33925200
Internetadresse : https://www.digst.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 7435b389-2b37-4e84-be62-b38ae8f2c957   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 29/02/2024   14:03:10 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 29/02/2024   14:05:37 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 129072-2024
EUT-S-nummer : 44/2024
Offentliggørelsesdato : 01/03/2024

Send til en kollega

0.046