23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
01.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Rigspolitiet

Indgåelse af kontrakt vedrørende skydeskiver og skiveplaster


Rigspolitiet

129241-2024 - Resultater
Danmark – Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr – Indgåelse af kontrakt vedrørende skydeskiver og skiveplaster
OJ S 44/2024 01/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Rigspolitiet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Offentlig orden og sikkerhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indgåelse af kontrakt vedrørende skydeskiver og skiveplaster
Beskrivelse : Kontrakten vedrører indkøb af skydeskiver og skydeplaster til politiet.
Identifikator for proceduren : be191929-1a10-4c00-b77d-d74e9e921017
Tidligere bekendtgørelse : 398453-2023
Intern identifikator : 2023-131921
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Hovedpunkterne i proceduren : Rigspolitiet har erfaret, at kun én leverandør (CT Solutions) kan levere de skydeskiver, som det er nødvendigt at anvende i politiets skydekoncept. Leverandøren har oplyst, at de har designretten til skiverne, jf. registreringsbevis no. 003001296-0001. Det er derfor politiets vurdering, at anskaffelsen kan kan foretages hos CT Solutions, da CT Solutions er eneleverandør på området
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35000000   Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
Udbudsloven   - Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet i dansk ret
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indgåelse af kontrakt vedrørende skydeskiver og skiveplaster
Beskrivelse : Kontrakten vedrører indkøb af skydeskiver og skydeplaster til politiet.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 35000000   Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 8   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Det er obligatorisk at udfylde feltet i bekendtgørelsen. Tildelingskriteriet er dog ikke relevant for anskaffelsen, idet den foretages på baggrund af direkte tildeling, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 3
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Rigspolitiet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 8 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : CT Solutions ApS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 398453-2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2301060
Titel : Kontrakt vedrørende skydeskiver og skydeplaster til politiet
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 14/07/2023
Dato for indgåelse af kontrakten : 26/07/2023
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Rigspolitiet
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Rigspolitiet
Registreringsnummer : 17143611
Postadresse : Polititorvet 14    
By : København V
Postnummer : 1780
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henriette Andersen
E-mail : hla040@politi.dk
Telefon : +45 61168872
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : CT Solutions ApS
Registreringsnummer : 36438657
By : Hobro
Postnummer : 9500
Land : Danmark
Telefon : +45 40 50 00 57
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : becc3d4e-8eac-42cf-9c54-2cb2c36cb273   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 29/02/2024   08:46:48 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 29/02/2024   11:01:19 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 129241-2024
EUT-S-nummer : 44/2024
Offentliggørelsesdato : 01/03/2024

Send til en kollega

0.049