23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
04.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Nordjylland

Opgradering af ApoVision samt efterfølgende support, vedligeholdelse og videreudvikling


Region Nordjylland

130886-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – Programmering af software og konsulentvirksomhed – Opgradering af ApoVision samt efterfølgende support, vedligeholdelse og videreudvikling
OJ S 45/2024 04/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Nordjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Midtjylland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Syddanmark
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Hovedstaden
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Opgradering af ApoVision samt efterfølgende support, vedligeholdelse og videreudvikling
Beskrivelse : I. BAGGRUND OG FORMÅL De danske regioner udbyder en kontrakt om opgradering af regionernes eget ERP-system ApoVision fra Microsoft Navision 2017 til Microsoft Business Central (BC) samt efterfølgende support og vedligeholdelse med løbende videreudvikling, opgraderinger og licensadministration. Regionerne ønsker at opgradere ApoVisionNAV17 til én fællesregional løsning, ApoVisionBC, der lever op til lovkrav til it-systemer på lægemiddelområdet. Behovet for Opgraderingen skyldes, at NAV2017-platformen udgår af support i januar 2027. I Opgraderingen skal det indtænkes, at Kunden fremover løbende skal opgradere ApoVisionBC til nyeste version af BC-platformen for dermed at forblive på en supporteret platform. Den udbudte Kontrakt rummer således Opgraderingen, med successiv Idriftsættelse på de enkelte Sygehusapoteker, samt efterfølgende support og vedligeholdelse af ApoVisionBC med løbende videreudvikling og opgraderinger i takt med kommende BC-versioner, samt licensadministration. Overblik over forløbet i Leverancen fremgår af kontraktens Bilag 2a (Stjernekort). II. HOVEDYDELSER I forhold til understøttelse af behovet anført i punkt I, omfatter udbuddet følgende: A) Opgraderingen i. Analyse af kundens kravspecifikationer (URS) ift. muligheder og begrænsninger i nyeste on-premise-version af Microsoft Business Central og tredjepartsprodukter, herunder rådgivning med henblik på i høj grad at anvende standardfunktionalitet ii. Bistand og rådgivning til at etablere en systemarkitektur, der tager hensyn til ønsket om at anvende mest muligt standardfunktionalitet i Business Central iii. Gennemførelse af design, opgradering og test af ApoVisionBC efter projektets udviklingsmodel iv. Løbende udvikling af automatiserede tests som en integreret del af udviklingsprocessen v. Udarbejdelse af dokumentation til ApoVisionBC vi. Opgradering af integrationer og dataudveksling mellem de enkelte ApoVision-installationer på de enkelte Sygehusapoteker og mellem ApoVision og regionernes interne og eksterne it-systemer vii. Gennemførelse af migrering af udvalgte data, fx stamdata og lagerdata viii. Aktiv deltagelse i samlet test af ApoVisionBC’s end-to-end-arbejdsgange inkl. integrationers funktionalitet ix. Aktiv deltagelse i klargøring og gennemførelse af Idriftsættelse af ApoVisionBC og integrationer B) i. Løbende support og vedligeholdelse af den opgraderede løsning, ApoVisionBC, herunder bl.a. forebyggende vedligeholdelse, fejlretning og fejlafhjælpning. Support omfatter teknisk support i form af 3nd line support. Vedligeholdelse omfatter også videreudvikling (fx ny funktionalitet, integrationer mv.) og løbende opgraderinger til nye versioner af BC-platformen, med løbende udvikling og opdatering af automatiserede tests, og under iagttagelse af processerne beskrevet i Bilag 3 (Kvalitetsaftale) og i den mellem Leverandøren og Kunden udarbejdede udviklingshåndbog, der bl.a. skal sikre, at udvikling sker i henhold til lovgivningen på lægemiddelområdet. ii. Løbende rådgivning om optimal anvendelse af BC-platformen med henblik på at indfri forretningsmål og blive i stand til at gennemføre løbende opgraderinger til fremtidige versioner af BC-platformen. C) i. Licensindkøb og -administration
Identifikator for proceduren : 0dd0bc8a-0c99-4737-aa3a-bf03a4bf5141
Intern identifikator : Sag 2022-035029
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Den ordregivende myndighed påtænker at afholde én forhandlingsrunde, men forbeholder sig retten til at gennemføre yderligere forhandlingsrunder. Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72253100   Help-desk-tjenester, 72254100   Systemafprøvning, 72261000   Programmelsupport, 72262000   Programmeludvikling, 72267100   Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 65 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt 5.1.11. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. 2) Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøger baserer sig på. Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers formåen for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt 5.1.9, herunder til brug for prækvalifikation. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske eller tekniske formåen til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Støtteerklæringen skal fremsendes sammen med ansøgningen, jf. udbudsbetingelsernes punkt 5.5. 3) Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde, der nævnes i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 - 3, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. 4) Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153. Ordregiver forbeholder sig at indhente dokumentation allerede efter prækvalifikation, jf. udbudslovens § 151, stk. 2, for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. 5) Udbuddet er omfattet af EU-forordning 1269/2022, art. 1, nr. 15), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Ansøger/tilbudsgiver afgiver på ordregivers anmodning erklæring om ikke at være omfattet af restriktionerne. 6) I relation til punkt 2.1.3, 5.1.3 og 5.1.5 bemærkes, at kontraktværdien er opgjort på baggrund af et skøn over den forventede kontraktsum over en periode på 72 måneder, svarende til den periode, for hvilken den evalueringstekniske vurderingssum beregnes. Skønnet er baseret på erfaring med lignende projekter. Beløbet er udtryk for et interval på anslået 60 – 70 mio. DKK for de 72 måneder. Henset til, at projektmetoden sker i et løbende agilt samarbejde med afregning efter medgået tid, er det anførte interval behæftet med betydelig usikkerhed, idet den faktiske værdi af kontrakten vil kunne være både større og mindre i et betydeligt omfang. 7) I relation til punkt 5.1.9 ad ”Prækvalifikation” bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. 8) Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. 9) Kontrakten er ikke opdelt i flere delkontrakter, jf. pkt. 5.1, da det er vurderet, at det bør være samme leverandør, der opgraderer, vedligeholder, videreudvikler og supporterer løsningen. Inddragelse af flere leverandører vil medføre en risiko for en uklar ansvarsfordeling. Derudover taler økonomiske hensyn for en samlet løsning med kun én leverandør.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud.
Konkurs Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud.
Korruption Udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
Tvangsakkord uden for konkurs Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud.
Deltagelse i en kriminel organisation Udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 finder anvendelse i nærværende udbud.
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
Svig Udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
Insolvens Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud.
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
Aktiver, der administreres af en kurator Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud.
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Udbudslovens § 136, nr. 3 finder anvendelse i nærværende udbud.
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Udbudslovens § 136, nr. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Udbudslovens § 136, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud.
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Udbudslovens § 136, nr. 4 finder anvendelse i nærværende udbud.
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
Betaling af socialsikringsbidrag Udbudslovens § 135, stk. 3 finder anvendelse i nærværende udbud.
Erhvervsvirksomheden er indstillet Ordregiver har valgt at udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 finder anvendelse i nærværende udbud.
Betaling af skatter og afgifter Udbudslovens § 135, stk. 3 finder anvendelse i nærværende udbud.
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Udbudslovens § 135, stk. 1 finder anvendelse i nærværende udbud.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Opgradering af ApoVision samt efterfølgende support, vedligeholdelse og videreudvikling
Beskrivelse : I. BAGGRUND OG FORMÅL De danske regioner udbyder en kontrakt om opgradering af regionernes eget ERP-system ApoVision fra Microsoft Navision 2017 til Microsoft Business Central (BC) samt efterfølgende support og vedligeholdelse med løbende videreudvikling, opgraderinger og licensadministration. Regionerne ønsker at opgradere ApoVisionNAV17 til én fællesregional løsning, ApoVisionBC, der lever op til lovkrav til it-systemer på lægemiddelområdet. Behovet for Opgraderingen skyldes, at NAV2017-platformen udgår af support i januar 2027. I Opgraderingen skal det indtænkes, at Kunden fremover løbende skal opgradere ApoVisionBC til nyeste version af BC-platformen for dermed at forblive på en supporteret platform. Den udbudte Kontrakt rummer således Opgraderingen, med successiv Idriftsættelse på de enkelte Sygehusapoteker, samt efterfølgende support og vedligeholdelse af ApoVisionBC med løbende videreudvikling og opgraderinger i takt med kommende BC-versioner, samt licensadministration. Overblik over forløbet i Leverancen fremgår af kontraktens Bilag 2a (Stjernekort). II. HOVEDYDELSER I forhold til understøttelse af behovet anført i punkt I, omfatter udbuddet følgende: A) Opgraderingen i. Analyse af kundens kravspecifikationer (URS) ift. muligheder og begrænsninger i nyeste on-premise-version af Microsoft Business Central og tredjepartsprodukter, herunder rådgivning med henblik på i høj grad at anvende standardfunktionalitet ii. Bistand og rådgivning til at etablere en systemarkitektur, der tager hensyn til ønsket om at anvende mest muligt standardfunktionalitet i Business Central iii. Gennemførelse af design, opgradering og test af ApoVisionBC efter projektets udviklingsmodel iv. Løbende udvikling af automatiserede tests som en integreret del af udviklingsprocessen v. Udarbejdelse af dokumentation til ApoVisionBC vi. Opgradering af integrationer og dataudveksling mellem de enkelte ApoVision-installationer på de enkelte Sygehusapoteker og mellem ApoVision og regionernes interne og eksterne it-systemer vii. Gennemførelse af migrering af udvalgte data, fx stamdata og lagerdata viii. Aktiv deltagelse i samlet test af ApoVisionBC’s end-to-end-arbejdsgange inkl. integrationers funktionalitet ix. Aktiv deltagelse i klargøring og gennemførelse af Idriftsættelse af ApoVisionBC og integrationer B) i. Løbende support og vedligeholdelse af den opgraderede løsning, ApoVisionBC, herunder bl.a. forebyggende vedligeholdelse, fejlretning og fejlafhjælpning. Support omfatter teknisk support i form af 3nd line support. Vedligeholdelse omfatter også videreudvikling (fx ny funktionalitet, integrationer mv.) og løbende opgraderinger til nye versioner af BC-platformen, med løbende udvikling og opdatering af automatiserede tests, og under iagttagelse af processerne beskrevet i Bilag 3 (Kvalitetsaftale) og i den mellem Leverandøren og Kunden udarbejdede udviklingshåndbog, der bl.a. skal sikre, at udvikling sker i henhold til lovgivningen på lægemiddelområdet. ii. Løbende rådgivning om optimal anvendelse af BC-platformen med henblik på at indfri forretningsmål og blive i stand til at gennemføre løbende opgraderinger til fremtidige versioner af BC-platformen. C) i. Licensindkøb og -administration
Intern identifikator : Sag 2022-035029
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72200000   Programmering af software og konsulentvirksomhed
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72220000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik, 72227000   Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel, 72230000   Udvikling af kundespecificeret programmel, 72253100   Help-desk-tjenester, 72254100   Systemafprøvning, 72261000   Programmelsupport, 72262000   Programmeludvikling, 72267100   Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Ordregiver kan vælge følgende option: Support og vedligeholdelse af den eksisterende version af ApoVision (ApoVisionNAV17) frem til Færdiggørelse, jf. Kontraktens bilag 6.a.
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Øst
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 72   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 65 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives : Krav til tilbud
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : 1) Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt 5.1.11. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. 2) Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøger baserer sig på. Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers formåen for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt 5.1.9, herunder til brug for prækvalifikation. Den/de aktør(er), der stiller sin økonomiske eller tekniske formåen til rådighed for ansøgeren, skal underskrive en støtteerklæring. Støtteerklæringen skal fremsendes sammen med ansøgningen, jf. udbudsbetingelsernes punkt 5.5. 3) Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt de frivillige udelukkelsesgrunde, der nævnes i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 - 3, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. 4) Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. § 153. Ordregiver forbeholder sig at indhente dokumentation allerede efter prækvalifikation, jf. udbudslovens § 151, stk. 2, for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. 5) Udbuddet er omfattet af EU-forordning 1269/2022, art. 1, nr. 15), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af artikel 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Ansøger/tilbudsgiver afgiver på ordregivers anmodning erklæring om ikke at være omfattet af restriktionerne. 6) I relation til punkt 2.1.3, 5.1.3 og 5.1.5 bemærkes, at kontraktværdien er opgjort på baggrund af et skøn over den forventede kontraktsum over en periode på 72 måneder, svarende til den periode, for hvilken den evalueringstekniske vurderingssum beregnes. Skønnet er baseret på erfaring med lignende projekter. Beløbet er udtryk for et interval på anslået 60 – 70 mio. DKK for de 72 måneder. Henset til, at projektmetoden sker i et løbende agilt samarbejde med afregning efter medgået tid, er det anførte interval behæftet med betydelig usikkerhed, idet den faktiske værdi af kontrakten vil kunne være både større og mindre i et betydeligt omfang. 7) I relation til punkt 5.1.9 ad ”Prækvalifikation” bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation. 8) Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. 9) Kontrakten er ikke opdelt i flere delkontrakter, jf. pkt. 5.1, da det er vurderet, at det bør være samme leverandør, der opgraderer, vedligeholder, videreudvikler og supporterer løsningen. Inddragelse af flere leverandører vil medføre en risiko for en uklar ansvarsfordeling. Derudover taler økonomiske hensyn for en samlet løsning med kun én leverandør.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD DEL IV.B under ”Finansielle nøgletal” angive følgende oplysninger: — Ansøgers samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår Ved disponibelt regnskabsår forstås, at regnskabet for det pågældende år er afsluttet, godkendt og revisorattesteret på ansøgningstidspunktet. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen. Inden tildelingsbeslutning skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen: * Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moderselskab, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. * Erklæring om, eller uddrag fra årsrapport der viser, virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moderselskab, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder. For så vidt angår de enheder, som ansøger baserer sin finansielle og økonomiske formåen på, skal denne dokumentation bestå af en støtteerklæring eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøgeren eller tilbudsgiveren faktisk råder over den nødvendige finansielle og økonomiske formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen kræves det, at minimum én deltagende enhed har haft positiv egenkapital i den angivne periode. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) kræves det ligeledes, at minimum én deltager i sammenslutningen har haft positiv egenkapital i den angivne periode.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Samlet årsomsætning
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD DEL IV.B under ”Samlet årsomsætning” angive følgende oplysninger: — Ansøgers samlede årsomsætning, det vil sige nettoomsætning, i det seneste disponible regnskabsår Nettoomsætningen skal angives i danske kroner og skal forstås i overensstemmelse med den danske Årsregnskabsloven. Ved disponibelt regnskabsår forstås, at regnskabet for det pågældende år er afsluttet, godkendt og revisorattesteret på ansøgningstidspunktet. Om dokumentation – se oven for ad egenkapital. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves en samlet årsomsætning på mindst 50 mio. DKK i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Andet
Navn : Prækvalifikation. Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere
Beskrivelse : Hvis mere end 4 ansøgere opfylder de angivne minimumskrav til egnethed, vil Ordregiver begrænse antallet af ansøgere, der opfordres til at afgive indledende tilbud, på følgende grundlag: Begrænsning af ansøgere sker ved en vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer), jf. punkt 5.1.9 ”Teknisk og faglig formåen”, i forhold til de angivne hoved-ydelser 1 – 5. Referencer vedrørende hovedydelserne 1-2, der ikke relaterer sig til Business Central-platformen, vil ikke blive taget i betragtning. I vurderingen af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante leverancer (referencer), vil ordregiver tildele ansøgerne point på en skala fra 1-5 (1 er lavest, 5 er højest), for hver hovedydelse (nr. 1-5) baseret på, i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring med hovedydelsen. Referencens værdi set i forhold til den udbudte kontrakts værdi vil indgå i relevansvurderingen. Antallet af referencer er således ikke afgørende for tildelingen af point, men derimod i hvor høj grad referencerne tilsammen dokumenterer relevant erfaring. På baggrund heraf tildeles hver ansøger en samlet karakter, der beregnes som summen af de tildelte karakterer for hver hovedydelse.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type.
Beskrivelse : Ansøger skal i ESPD del IV.C angive følgende oplysninger: En liste over maksimalt fem (5) referencer fra kontrakter vedrørende udvikling på Microsoft Business Central-platformen eller på Microsoft Dynamics NAV-platformen, som ansøger har udført i løbet af de seneste 3 år inden ansøgningsfristens udløb. Hver reference bedes indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af følgende hovedydelser, der er udført i referencen: 1. Bistand og rådgivning til at etablere en systemarkitektur, der tager hensyn til ønsket om at anvende mest muligt standardfunktionalitet i Business Central-platformen 2. Gennemførelse af design, udvikling og test af løsningen på Business Central-platformen 3. Løbende udvikling af automatiserede tests som en integreret del af udviklingsprocessen 4. Udarbejdelse af dokumentation for løsningen, herunder dokumentation for de udviklede automatiserede tests 5. Løbende support og vedligeholdelse af den udviklede løsning Bemærk at nr. 1-2 alene vedrører referencer udført på Business Central-platformen, hvorimod nr. 3-5 kan være på referencer udført på både Business Central-platformen og på Dynamics NAV-platformen. Hver reference bedes indeholde den økonomiske værdi af referencen, dvs. kontraktens værdi (beløb), periode for levering af de enkelte hovedydelser samt kundens navn og mail og telefonnummer på kundens kontaktperson. Ved angivelse af periode for hver hovedydelse bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. De enkelte referencer kan også afleveres som supplerende pdf-dokumentation vedlagt ESPD’et. Hver reference, uanset om den beskrives i ESPD eller i supplerende pdf-dokumentation, må maksimalt udgøre 4 A4-ark udført med normal skrifttype (12 pkt.) pr. reference. Tekst der overskrider maksimum vil ikke blive taget i betragtning. Hver reference bedes opbygget efter systematikken angivet i nr. 1-5 oven for. Kun referencer, der vedrører ydelser, der er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. nedenfor ad ”Prækvalifikation”. Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelser, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, der vil indgå i vurderingen af referencen. Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af hovedydelserne, skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på. Beskrivelsen af referencerne fungerer som et foreløbigt bevis for, hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. nedenfor ad ”Prækvalifikation”. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter. Minimumskrav: Som minimumskrav kræves én (1) reference vedrørende udvikling på Microsoft Business Central-platformen.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
Køberen forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de oprindelige tilbud uden yderligere forhandlinger
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Metode
Vægtning (procentdel, præcis) : 45

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisering
Vægtning (procentdel, præcis) : 25
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på :
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 02/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Der kræves en fortrolighedsaftale : ja
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klager over ikke at være udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse blev offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Nordjylland
Registreringsnummer : 29190941
Afdeling : Økonomi
Postadresse : Niels Bohrs Vej 30    
By : Aalborg Ø
Postnummer : 9220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordjylland   ( DK050 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Johnny Christensen
Telefon : +45 22250559
Internetadresse : https://www.rn.dk
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Region Midtjylland
Registreringsnummer : 29190925
Postadresse : Skottenborgvej 26    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Johnny Christensen
Telefon : +45 22250559
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Region Syddanmark
Registreringsnummer : 29190909
Postadresse : Damhaven 12    
By : Vejle
Postnummer : 7100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Sydjylland   ( DK032 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Johnny Christensen
Telefon : +45 22250559
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Postadresse : Alléen 15    
By : Sorø
Postnummer : 4180
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Johnny Christensen
Telefon : +45 22250559
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Region Hovedstaden
Registreringsnummer : 29190623
Postadresse : Kongens Vænge 2    
By : Hillerød
Postnummer : 3400
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Johnny Christensen
Telefon : +45 22250559
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : d0abef20-426c-4dac-9c55-8ba819a176cb   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 01/03/2024   12:30:52 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 01/03/2024   12:30:52 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 130886-2024
EUT-S-nummer : 45/2024
Offentliggørelsesdato : 04/03/2024

Send til en kollega

0.064