23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Beskæftigelsesministeriet

LC-HRMS


Beskæftigelsesministeriet

134288-2024 - Resultater
Danmark – Massespektrometer – LC-HRMS
OJ S 46/2024 05/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Beskæftigelsesministeriet
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : LC-HRMS
Beskrivelse : Kontrakten inkluderer en væskekromatograf, der er forbundet et højoresolutionsmassespektrometer (LC-HRMS). LC-HRMS-systemet skal anvendes til analyse af organiske stoffer (mindre molekyler) direkte i eller ekstrakter af forskellige prøvematerialer inkl. wipes, silikone-samplere, blod og urin. Udstyret vil blive brugt til en række nye kvantitative analyser (fx klorerede paraffiner) samt ’suspect screening’ og til en vis grad ’untargeted analysis’ af prøver fra arbejdspladser. Da niveauerne af miljøfremmede stoffer og forskellige eksponeringsmarkører kan være meget lave, stiller dette store krav til både udstyrets følsomhed men også opløsning (R) m.m., til identifikation af ukendte stoffer.
Identifikator for proceduren : 03df9cc3-224d-434c-922e-c0e70c6491da
Intern identifikator : 1
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Jf. udbudsbetingelserne.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38433100   Massespektrometer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38430000   Apparater til fysisk eller kemisk analyse, 38433000   Spektrometre
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lersø Parkallé 105    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 500 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Jf. udbudsbetingelserne.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : LC-HRMS
Beskrivelse : Kontrakten inkluderer en væskekromatograf, der er forbundet et højoresolutionsmassespektrometer (LC-HRMS). LC-HRMS-systemet skal anvendes til analyse af organiske stoffer (mindre molekyler) direkte i eller ekstrakter af forskellige prøvematerialer inkl. wipes, silikone-samplere, blod og urin. Udstyret vil blive brugt til en række nye kvantitative analyser (fx klorerede paraffiner) samt ’suspect screening’ og til en vis grad ’untargeted analysis’ af prøver fra arbejdspladser. Da niveauerne af miljøfremmede stoffer og forskellige eksponeringsmarkører kan være meget lave, stiller dette store krav til både udstyrets følsomhed men også opløsning (R) m.m., til identifikation af ukendte stoffer.
Intern identifikator : 1
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38433100   Massespektrometer
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38430000   Apparater til fysisk eller kemisk analyse, 38433000   Spektrometre
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : To mulige servicekontrakter. Servicekontrakterne skal prissættes i bilag 2 priser. I beskrivelsen skal fremgå hvad der er inkluderet i aftalen af reservedele, sliddele, PM og teknikertid. Indhold af servicekontrakt vægter højere end hurtig respondstid. Respondstid for teknikker on-site skal være mindre end fem arbejdsdage. Servicekontrakten kan tidligst indgås, efter garantiperioden er udløbet. Indhold af de tilbudte servicekontraker holdes op imod pris (value for money).
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Lersø Parkallé 105    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 0
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten ophører når samtlige forpligtigelser under kontrakten er opfyldt og kan ikke forlænges.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 500 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Jf. udbudsbetingelserne.
5.1.7.
Strategiske udbud
Kriterier for grønne udbud : Ingen kriterier for grønne offentlige udbud
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : I evalueringen af pris indgår alene den evalueringstekniske pris, som udregnes på baggrund af de priser og vægtninger der er angivet i bilag 2 Priser. I pointskalaen for underkriteriet pris anvendes en lineær pointmodel, hvor der tildeles 5 point for laveste pris. For hver 20 % et tilbud er højere end laveste pris fratrækkes et karakterpoint. Ved en prisforskel på 100 % eller derover i forhold til laveste pris tildeles 0 point.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet og Funktionalitet
Beskrivelse : Underkriteriet kvalitet & funktionalitet bliver evalueret baseret på en vurdering af hvor til-fredsstillende tilbuddet opfylder de specificerede evalueringskrav i forhold til ordregivers behovsbeskrivelse i bilag 1 Kravspecifikation. Evalueringen er baseret på tilbudsgivers besva-relse af de specificerede evalueringskrav i bilag 1 Kravspecifikation, herunder den dokumenta-tion der understøtter besvarelserne i det format oplyst af ordregiver. Der vil blive tildelt point individuelt for hvert enkelt evalueringskrav på en skala fra 0-5. Det er muligt, at ingen tilbud opnår maksimum point, og det er muligt, at to eller flere tilbud opnår samme point for et underkriterium. Et tilbud kan godt score 0 point på et eller flere evalueringskrav og stadig være med i konkurrencen. Den samlede score for underkriteriet kvalitet & funktionalitet er baseret på en vægtning af de enkelte evalueringskrav. Vægtning fremgik af udbudsbetingelserne.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Analyse og Software
Beskrivelse : Underkriteriet analyse & software bliver evalueret baseret på en vurdering af hvor tilfredsstil-lende tilbuddet opfylder de specificerede evalueringskrav i forhold til ordregivers behovsbe-skrivelse i bilag 1 Kravspecifikation. Evalueringen er baseret på tilbudsgivers besvarelse af de specificerede evalueringskrav i bilag 1 Kravspecifikation, herunder den dokumentation der understøtter besvarelserne i det format oplyst af ordregiver. Der vil blive tildelt point individuelt for hvert enkelt evalueringskrav på en skala fra 0-5. Det er muligt, at ingen tilbud opnår maksimum point, og det er muligt, at to eller flere tilbud opnår samme point for et underkriterium. Et tilbud kan godt score 0 point på et eller flere evalueringskrav og stadig være med i konkurrencen. Den samlede score for underkriteriet kvalitet & funktionalitet er baseret på en vægtning af de enkelte evalueringskrav. Vægtning fremgik af udbudsbetingelserne.

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Service og Træning
Beskrivelse : Underkriteriet service & træning bliver evalueret baseret på en vurdering af hvor tilfredsstillende tilbuddet opfylder de specificerede evalueringskrav og optioner (EK 3.10) i forhold til ordregivers behovsbeskrivelse i bilag 1 Kravspecifikation. Evalueringen er baseret på tilbudsgivers besvarelse af de specificerede evalueringskrav og optioner i bilag 1 Kravspecifikation, herunder den dokumentation der understøtter besvarelserne i det format oplyst af ordregiver. Der vil blive tildelt point individuelt for hvert enkelt evalueringskrav og option på en skala fra 0-5. Det er muligt, at ingen tilbud opnår maksimum point, og det er muligt, at to eller flere tilbud opnår samme point for et underkriterium. Et tilbud kan godt score 0 point på et eller flere evalueringskrav og stadig være med i konkurrencen. Den samlede score for underkriteriet kvalitet & funktionalitet er baseret på en vægtning af de enkelte evalueringskrav. Vægtning fremgik af udbudsbetingelserne.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Nævnenes Hus, Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Skattestyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Miljøstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Arbejdstilsynet
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Beskæftigelsesministeriet
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Beskæftigelsesministeriet
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Beskæftigelsesministeriet
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 500 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Thermo Electron A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 2023/S 189-591722
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 3 500 000,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 344928
Titel : LC-HRMS
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 14/02/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 28/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Beskæftigelsesministeriet
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 2
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Udvalg af tilbud
Værdien af det antagne tilbud med den laveste værdi 3 500 000,00   DKK
Værdien af det antagne tilbud med den højeste værdi 3 500 000,00   DKK
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Beskæftigelsesministeriet
Registreringsnummer : 10172748
Postadresse : Holmens Kanal 20    
By : København K
Postnummer : 1060
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Heidi Laanstra
E-mail : hlaa@bm.dk
Telefon : +45 72205155
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Thermo Electron A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : small
Organisationen er en fysisk person
Registreringsnummer : DK28314388
Postadresse : Gydevang 33    
By : Allerød
Postnummer : 3450
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Nordsjælland   ( DK013 )
Land : Danmark
Telefon : +4570236260
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Nævnenes Hus, Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Afdeling : Klagenævnet for Udbud
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Telefon : +4572405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +4541715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Skattestyrelsen
Registreringsnummer : 44225886
Postadresse : Nykøbingvej 76    
By : Sakskøbing
Postnummer : 4990
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
E-mail : skat@skat.dk
Telefon : +4572221818
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
8.1.
ORG-0006
Officielt navn : Miljøstyrelsen
Registreringsnummer : 25798376
Postadresse : Tolderlundsvej 5    
By : Odense
Postnummer : 5000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Fyn   ( DK031 )
Land : Danmark
E-mail : mst@mst.dk
Telefon : +4572544000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
8.1.
ORG-0007
Officielt navn : Arbejdstilsynet
Registreringsnummer : 214181815
Postadresse : Landskronagade 33    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : at@at.dk
Telefon : +4570121288
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0008
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 60a56747-8e2d-4c0b-8bd1-a844e57a4158   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/03/2024   12:26:43 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/03/2024   13:00:55 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 134288-2024
EUT-S-nummer : 46/2024
Offentliggørelsesdato : 05/03/2024

Send til en kollega

0.047