23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
05.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Rammeaftale om konsulentbistand til drift, vedligeholdelse og udvikling af KESDH


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

135564-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Rammeaftale om konsulentbistand til drift, vedligeholdelse og udvikling af KESDH
OJ S 46/2024 05/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale om konsulentbistand til drift, vedligeholdelse og udvikling af KESDH
Beskrivelse : Aftalen vedrører konsulentbistand til drift, vedligeholdelse og udvikling af KESDH. Konsulentydelserne omfatter projektledelse, testledelse, sagsbehandling, rådgivning og vejledning. - Forsvaret består af en række værn, kommandoer, styrelser, stabe og myndigheder under Forsvarsministeriet (i det følgende benævnt "Koncernen"), som hver især varetager specialiserede opgaver som en del af Koncernens samlede forretningsmæssige formål. Forsvaret er en kompleks organisation, som varetager mange forskelligartede opgaver. KESDH udgør Forsvarets Koncernfælles Sags- og Dokumenthåndteringssystem (i det følgende benævnt ”Applikationen”). Applikationen anvendes til sags- og dokumenthåndtering, hvori Køberens relevante ind- og udgående dokumenter og interne notater registreres, dvs. såvel fysiske som elektroniske dokumenter og e-post-korrespondance. Applikationen udgør en fælles platform for lagring, fremfinding, understøttelse af processer, herunder afsendelse og modtagelse af digital post og behandling af informationer, som i et vist omfang er klassificeret, jf. Justitsministeriets Sikkerhedscirkulære, CIR nr. 10338 af 17. december 2014, dog højest til klassifikationsgraden Til Tjenestebrug (TTJ). - Koncernen er omfattet af lovgivningen og retningslinjerne for god forvaltningsskik, herunder reglerne om journaliseringspligt og notatpligt, hvilket tilsiger fyldestgørende registrering. Det indbefatter bl.a., at følgende dokumenter registreres i Applikationen: • Al dokumentation, der fører til afgørelse af en sag. • Al indgående post, der indgår i administrativ sagsbehandling. • Alt materiale, der indgår i sagsbehandlingen eller i Koncernens virksomhed i øvrigt. • Al post, som udgår som led i administrativ sagsbehandling. • Alle dokumenter, der underbygger sagsbehandlingen, f.eks. telefonnotater, rapporter, fotos mv. • Alle hændelser, der beskriver fremdrift og status i en sag, eksempelvis notater om besøg, telefonsamtaler, svar mv. - Registrering sker endvidere med henblik på at kunne genfinde og videndele relevante data og informationer. Det er op til den enkelte sagsbehandler at afgøre hvilke elementer, der skal registreres på den enkelte sag, ud over det materiale, som forvaltningsmæssige love og regler samt god forvaltningsskik foreskriver. Applikationen er baseret på standard ESDH-systemet WorkZone fra KMD. WorkZone omfatter funktionalitet til understøttelse af Køberens forretningsmæssige opgaver vedr. elektronisk sagsbehandling og dokumenthåndtering, herunder i et forvaltningsmæssigt øjemed. Herudover er der over tid udviklet funktionalitet specifikt til Køberen til understøttelse af Køberens særlige behov og processer. - Køberen ønsker med udbuddet af Aftalen bl.a. at opnå en understøttelse af: • Muligheden for at sikre, at kvaliteten i ydelser og leverancer er høj og overholder de nødvendige aftaler og servicemål, både af hensyn til forretningsmæssig og sikkerhedsmæssig kritikalitet, • Forbedret adgang til fornødne kompetencer fra eksterne specialister samt et styrket samarbejde mellem Køberen og KESDH-leverandørerne, • Øget kontraktfleksibilitet for at undgå at blive fastlåst til én leverandør og med mulighed for hjemtagning og skalérbarhed ift. ressourcer og kompetencer, • Øget leverancehastighed på udviklings- og vedligeholdelsesopgaver, herunder smidigere transition til idriftsættelse og hurtigere ibrugtagning af ny teknologi, • Muligheden for at arbejde ud fra en agil tilgang og på sigt DevOps, • Muligheden for på sigt at ibrugtage eller udnytte cloud-relaterede teknologier i driften af Systemet, • Muligheden for på sigt at overgå til anvendelse af Linux som operativsystem på databaseservere, samt • Mulighed for etablering af yderligere Miljø(er) eksempelvis på et højere klassificeret net. - Leverandøren vil skulle indgå i et flerleverandør-setup, hvor øvrige KESDH-leverandører vil forestå den Teknisk Vedligehold af Systemet samt Applikationsvedligehold. Leverandøren vil derfor ud over samarbejdet med Køberen skulle indgå i et samarbejde med Øvrige Leverandører i relation til Systemet. Leverandøren skal i den forbindelse deltage i en fælles samarbejdsorganisation med Køberen og Køberens øvrige Leverandører. - Samarbejdsmodellen operationaliseres gennem en række samarbejdsfora såsom samarbejdsforum, applikationsgruppemøde, arkitekturkoordination, KESDH Change Advisory Board (CAB) og Problem og (parent) Incident-møde m.fl., hvor Køberen har den styrende rolle. Køberen varetager selv den overordnede serviceintegrator-funktion, hvilket bl.a. indbefatter, at Køberen har ansvaret for at sikre et tværgående samarbejde mellem de respektive leverandører og Køberens egen it-organisation. Ud over den tekniske vedligehold af systemet og applikationsvedligehold gennemføres der løbende mindre eller større vedligeholdelses- og udviklingsprojekter. Forsvarets Styrelser gennemgår løbende mindre eller større reorganiseringer. - De tilbudte konsulenter skal indgå i den daglige drift af WorkZone i tæt samarbejde med ESDH Sektionen (ESDHSEK), som organisatorisk er underlagt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, CyberDivisionen. - Aftalens anslåede værdi er 50 mio. DKK, mens Aftalens maksimale værdi er 65 mio. DKK. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således et udtryk for FMI's mest kvalificerede skøn over Aftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på Aftalen i dens løbetid. Usikkerheden om Aftalens endelige værdi skyldes navnlig at FMI i 2024 overgår til et flerleverandør-setup på drift og applikationsvedligehold, hvilket forventes at kunne medføre et større behov end tidligere for konsulentbistand i ESDH-sektionen og et større forbrug på Aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
Identifikator for proceduren : dd482847-14ad-42a4-b46d-8a0d8c0659d3
Intern identifikator : 2023/016255
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Yderligere oplysninger : Tjenesteydelserne skal udføres på lokationer efter Kundens anvisning, dog som udgangspunkt i Storkøbenhavn.
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale om konsulentbistand til drift, vedligeholdelse og udvikling af KESDH
Beskrivelse : Aftalen vedrører konsulentbistand til drift, vedligeholdelse og udvikling af KESDH. Konsulentydelserne omfatter projektledelse, testledelse, sagsbehandling, rådgivning og vejledning. - Forsvaret består af en række værn, kommandoer, styrelser, stabe og myndigheder under Forsvarsministeriet (i det følgende benævnt "Koncernen"), som hver især varetager specialiserede opgaver som en del af Koncernens samlede forretningsmæssige formål. Forsvaret er en kompleks organisation, som varetager mange forskelligartede opgaver. KESDH udgør Forsvarets Koncernfælles Sags- og Dokumenthåndteringssystem (i det følgende benævnt ”Applikationen”). Applikationen anvendes til sags- og dokumenthåndtering, hvori Køberens relevante ind- og udgående dokumenter og interne notater registreres, dvs. såvel fysiske som elektroniske dokumenter og e-post-korrespondance. Applikationen udgør en fælles platform for lagring, fremfinding, understøttelse af processer, herunder afsendelse og modtagelse af digital post og behandling af informationer, som i et vist omfang er klassificeret, jf. Justitsministeriets Sikkerhedscirkulære, CIR nr. 10338 af 17. december 2014, dog højest til klassifikationsgraden Til Tjenestebrug (TTJ). - Koncernen er omfattet af lovgivningen og retningslinjerne for god forvaltningsskik, herunder reglerne om journaliseringspligt og notatpligt, hvilket tilsiger fyldestgørende registrering. Det indbefatter bl.a., at følgende dokumenter registreres i Applikationen: • Al dokumentation, der fører til afgørelse af en sag. • Al indgående post, der indgår i administrativ sagsbehandling. • Alt materiale, der indgår i sagsbehandlingen eller i Koncernens virksomhed i øvrigt. • Al post, som udgår som led i administrativ sagsbehandling. • Alle dokumenter, der underbygger sagsbehandlingen, f.eks. telefonnotater, rapporter, fotos mv. • Alle hændelser, der beskriver fremdrift og status i en sag, eksempelvis notater om besøg, telefonsamtaler, svar mv. - Registrering sker endvidere med henblik på at kunne genfinde og videndele relevante data og informationer. Det er op til den enkelte sagsbehandler at afgøre hvilke elementer, der skal registreres på den enkelte sag, ud over det materiale, som forvaltningsmæssige love og regler samt god forvaltningsskik foreskriver. Applikationen er baseret på standard ESDH-systemet WorkZone fra KMD. WorkZone omfatter funktionalitet til understøttelse af Køberens forretningsmæssige opgaver vedr. elektronisk sagsbehandling og dokumenthåndtering, herunder i et forvaltningsmæssigt øjemed. Herudover er der over tid udviklet funktionalitet specifikt til Køberen til understøttelse af Køberens særlige behov og processer. - Køberen ønsker med udbuddet af Aftalen bl.a. at opnå en understøttelse af: • Muligheden for at sikre, at kvaliteten i ydelser og leverancer er høj og overholder de nødvendige aftaler og servicemål, både af hensyn til forretningsmæssig og sikkerhedsmæssig kritikalitet, • Forbedret adgang til fornødne kompetencer fra eksterne specialister samt et styrket samarbejde mellem Køberen og KESDH-leverandørerne, • Øget kontraktfleksibilitet for at undgå at blive fastlåst til én leverandør og med mulighed for hjemtagning og skalérbarhed ift. ressourcer og kompetencer, • Øget leverancehastighed på udviklings- og vedligeholdelsesopgaver, herunder smidigere transition til idriftsættelse og hurtigere ibrugtagning af ny teknologi, • Muligheden for at arbejde ud fra en agil tilgang og på sigt DevOps, • Muligheden for på sigt at ibrugtage eller udnytte cloud-relaterede teknologier i driften af Systemet, • Muligheden for på sigt at overgå til anvendelse af Linux som operativsystem på databaseservere, samt • Mulighed for etablering af yderligere Miljø(er) eksempelvis på et højere klassificeret net. - Leverandøren vil skulle indgå i et flerleverandør-setup, hvor øvrige KESDH-leverandører vil forestå den Teknisk Vedligehold af Systemet samt Applikationsvedligehold. Leverandøren vil derfor ud over samarbejdet med Køberen skulle indgå i et samarbejde med Øvrige Leverandører i relation til Systemet. Leverandøren skal i den forbindelse deltage i en fælles samarbejdsorganisation med Køberen og Køberens øvrige Leverandører. - Samarbejdsmodellen operationaliseres gennem en række samarbejdsfora såsom samarbejdsforum, applikationsgruppemøde, arkitekturkoordination, KESDH Change Advisory Board (CAB) og Problem og (parent) Incident-møde m.fl., hvor Køberen har den styrende rolle. Køberen varetager selv den overordnede serviceintegrator-funktion, hvilket bl.a. indbefatter, at Køberen har ansvaret for at sikre et tværgående samarbejde mellem de respektive leverandører og Køberens egen it-organisation. Ud over den tekniske vedligehold af systemet og applikationsvedligehold gennemføres der løbende mindre eller større vedligeholdelses- og udviklingsprojekter. Forsvarets Styrelser gennemgår løbende mindre eller større reorganiseringer. - De tilbudte konsulenter skal indgå i den daglige drift af WorkZone i tæt samarbejde med ESDH Sektionen (ESDHSEK), som organisatorisk er underlagt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, CyberDivisionen. - Aftalens anslåede værdi er 50 mio. DKK, mens Aftalens maksimale værdi er 65 mio. DKK. Forskellen i de angivne beløb er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige værdi, jf. nedenfor. Den anslåede værdi er således et udtryk for FMI's mest kvalificerede skøn over Aftalens værdi på nuværende tidspunkt, mens den maksimale værdi udtrykker det maksimale træk på Aftalen i dens løbetid. Usikkerheden om Aftalens endelige værdi skyldes navnlig at FMI i 2024 overgår til et flerleverandør-setup på drift og applikationsvedligehold, hvilket forventes at kunne medføre et større behov end tidligere for konsulentbistand i ESDH-sektionen og et større forbrug på Aftalen, end hvad der konkret forventes i øjeblikket.
Intern identifikator : 2023/016255
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Yderligere oplysninger : Tjenesteydelserne skal udføres på lokationer efter Kundens anvisning, dog som udgangspunkt i Storkøbenhavn.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 6   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Aftalens ordinære løbetid er fire (4) år. Aftalen kan forlænges med to (2) gange ét (1) år.
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 519064-2023
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet Pris dækker over den evalueringstekniske tilbudspris for de efterspurgte konsulentkategorier tilhørende de tre efterspurgte roller.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Underkriteriet kvalitet evalueres på baggrund af følgende delkriterier: - Delkriterie 1: Projektledelse, generelt (30 %) - Delkriterie 2: Teknisk ESDH arkitekt (30 %) - Delkriterie 3: ESDH løsnings- og informationsarkitekt (40 %) Procentsatserne angiver de enkelte underkriteriers vægt i tilbudsevalueringen. Der evalueres på de tilbudte 9 (ni) CV’er på Nøglepersoner, jf. Appendiks C.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Yderligere omfattede købere : Aftalen er indgået af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettigede til at benytte aftalen til indkøb på aftalens vilkår og betingelser.
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 50 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 65 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 50 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 65 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 50 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Devoteam A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 530146
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 50 000 000,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 552458
Titel : Rammeaftale om konsulentbistand til drift, vedligeholdelse og udvikling af KESDH
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 12/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 24/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Ansøgning om deltagelse
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anne Mai Bruun Sandemann
Telefon : 23202472
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Devoteam A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : medium
Registreringsnummer : 4600007108
Postadresse : Kampmannsgade 2    
By : København V
Postnummer : 1604
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Søren Nielsen
Telefon : 40630726
Internetadresse : https://dk.devoteam.com/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ef135b67-b318-4a96-8b64-f127a608f7a5   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 04/03/2024   13:20:24 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 04/03/2024   13:30:31 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 135564-2024
EUT-S-nummer : 46/2024
Offentliggørelsesdato : 05/03/2024

Send til en kollega

0.125