23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

VESTFORSYNING ERHVERV A/S

ERP-løsning


VESTFORSYNING ERHVERV A/S

139721-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – ERP-løsning
OJ S 48/2024 07/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : VESTFORSYNING ERHVERV A/S
Den ordregivende enheds aktiviteter : Produktion, transport eller distribution af gas eller varme
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : ERP-løsning
Beskrivelse : Opgaven omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standardsystem som en cloudbaseret service. Aftalen angår en ny moderniseret løsning for Ordregiver, som skal erstatte den tidligere benyttede ERP-løsning. Løsningen skal understøtte den eksisterende forretning, herunder daglige funktioner og arbejdsgange, hvilket også medfører at løsningen også skal integrere til tredjepartssystemer.
Identifikator for proceduren : 255fada7-4896-4f55-8247-90d49a011c1c
Intern identifikator : 159839
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : ERP-løsning
Beskrivelse : Opgaven omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standardsystem som en cloudbaseret service. Aftalen angår en ny moderniseret løsning for Ordregiver, som skal erstatte den tidligere benyttede ERP-løsning. Løsningen skal understøtte den eksisterende forretning, herunder daglige funktioner og arbejdsgange, hvilket også medfører at løsningen også skal integrere til tredjepartssystemer.
Intern identifikator : 159839
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72416000   Applikationsudbydere, 72260000   Programmelrelaterede tjenester, 72250000   System- og supporttjenester
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende forhandlingstilbud. Ordregiver forventer at gennemføre to forhandlingsrunder, men forbeholder sig retten til enten at afholde flere forhandlingsrunder eller kun at afholde én forhandlingsrunde. Førnævnte vil til enhver tid ske ved forudgående underretning til samtlige tilbudsgivere. <br>
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Nævnenes Hus
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : VESTFORSYNING ERHVERV A/S
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 5 822 168,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : PINGALA A/S
Tilbud :
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 5 822 168,00   DKK
Underentreprise : yes
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : ERP-løsning
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 3
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : VESTFORSYNING ERHVERV A/S
Registreringsnummer : 26350697
Postadresse : Nupark 51    
By : Holstebro
Postnummer : 7500
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Anne-Mette Runge Fris
E-mail : afri@servia.dk
Telefon : +45 70505050
Internetadresse : https://www.vestforsyning.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : PINGALA A/S
Registreringsnummer : 31777194
Postadresse : Vibeholms Allé 20    
By : Brøndby
Postnummer : 2605
Land : Danmark
E-mail : info@pingala.eu
Telefon : +45 31310675
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ee80e7e4-9600-4039-8e45-88acb330c205   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 139721-2024
EUT-S-nummer : 48/2024
Offentliggørelsesdato : 07/03/2024

Send til en kollega

0.063