23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Ikast-Brande Kommune - Indkøb

Udbud på skolecomputere til Ikast-Brande Kommune


Ikast-Brande Kommune - Indkøb

140921-2024 - Resultater
Danmark – Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker – Udbud på skolecomputere til Ikast-Brande Kommune
OJ S 48/2024 07/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Ikast-Brande Kommune - Indkøb
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud på skolecomputere til Ikast-Brande Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb og levering af ca. 5.600 stk. skolecomputere inkl. 3-årig serviceaftale til Ikast-Brande Kommune til brug for både skoleelever og lærere.
Identifikator for proceduren : 4ebc682d-043d-40fa-94d2-23971957d9a8
Tidligere bekendtgørelse : b88404a4-dd5b-480b-902a-e97349da2e93-01
Intern identifikator : 2023/9 - skolecomputere 2024
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, jf. udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 30000000   Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30213000   Pc'er
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Der er tale om et engangskøb, som leveres i 3 delleverancer til 11 adresser i kommunen.
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 21 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde følgende punkter i ESPD'ets Del III A-B "Obligatoriske udelukkelsesgrunde" og Del III C "Frivillige udelukkelsesgrunde": A: Grunde vedrørende straffedomme, B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger C: Grunde, der vedrører tilsidesættelse af forpligtelser indenfor det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 samt grunde vedrørende, at tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandlinger mm., jf. udbudslovens § 137, stk. 2. Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 134a-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1-2, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelige, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning, dvs. ikke som en del af tilbuddet, fremsende: 1. Serviceattest som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Serviceattesten må maksimalt være udstedt 6 måneder før udløb af tilbudsfristen. 2. Kopi af seneste 2 års afsluttede og revisorpåtegnede årsregnskaber eller revisorunderskrevet erklæring for omsætning indenfor produktkategorien computere de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Ikast-Brande Kommune yder ikke godtgørelse for tilbudsgivers afgivelse af tilbud. Tilbuddet skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter kan dog også være på engelsk. Ordregiver kan anmode tilbudsgiver om oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen sker i givet fald for tilbudsgivers regning.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud på skolecomputere til Ikast-Brande Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører indkøb og levering af ca. 5.600 stk. skolecomputere inkl. 3-årig serviceaftale til Ikast-Brande Kommune til brug for både skoleelever og lærere.
Intern identifikator : 2023/9 - skolecomputere 2024
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 30000000   Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
Yderligere klassificering   ( cpv ): 30213000   Pc'er
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Der er tale om et engangskøb, som leveres i 3 delleverancer til 11 adresser i kommunen.
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 42   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 21 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Tilbudsgiver skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde ved at udfylde følgende punkter i ESPD'ets Del III A-B "Obligatoriske udelukkelsesgrunde" og Del III C "Frivillige udelukkelsesgrunde": A: Grunde vedrørende straffedomme, B: Grunde, der vedrører skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger C: Grunde, der vedrører tilsidesættelse af forpligtelser indenfor det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1 samt grunde vedrørende, at tilbudsgiver er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandlinger mm., jf. udbudslovens § 137, stk. 2. Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens §§ 134a-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1-2, blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for at være pålidelige, jf. udbudslovens § 138. Dokumentation: Den tilbudsgiver, der står til at blive tildelt kontrakten, skal på anmodning, dvs. ikke som en del af tilbuddet, fremsende: 1. Serviceattest som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i en af de ovenfor refererede udelukkelsesgrunde. Serviceattesten må maksimalt være udstedt 6 måneder før udløb af tilbudsfristen. 2. Kopi af seneste 2 års afsluttede og revisorpåtegnede årsregnskaber eller revisorunderskrevet erklæring for omsætning indenfor produktkategorien computere de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Ikast-Brande Kommune yder ikke godtgørelse for tilbudsgivers afgivelse af tilbud. Tilbuddet skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter kan dog også være på engelsk. Ordregiver kan anmode tilbudsgiver om oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen sker i givet fald for tilbudsgivers regning.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Vurdering af kriteriet Pris vil ske på baggrund af tilbuddets samlede tilbudssum, som beregnes på grundlag af tilbudsgivers tilbudte pris ganget med de anførte mængder på tilbudslisten, bilag 3.
Vægtning (procentdel, præcis) : 60

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : I vurderingen af kriteriet Kvalitet indgår følgende 2 delkriterier, som hver især vægter lige meget: - Robusthed - Skærm Ordregivers faggruppe vil, ved en gennemgang og afprøvning af leveret vareprøve, foretage en faglig vurdering i forhold til opfyldelsen af de angivne kvalitative delkriterier. Se nærmere beskrivelse i udbudsmaterialet.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 02/06/2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrist: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstillperioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20.000 kr. til Klagenævnet for Udbud.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Ikast-Brande Kommune - Indkøb
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Ikast-Brande Kommune - Indkøb
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 21 134 400,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Elgiganten A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Elgiganten's tilbud
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Skolecomputere 2024
Titel : Skolecomputere til Ikast-Brande Kommune 2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 21/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 8
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Ikast-Brande Kommune - Indkøb
Registreringsnummer : ORG-29189617
Postadresse : Rådhusstrædet 6    
By : Ikast
Postnummer : 7430
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Bente Schlie
Telefon : 99604076
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Elgiganten A/S
Den økonomiske operatørs størrelse : large
Registreringsnummer : 17237977
Postadresse : Arne Jacobsens Allé 16, 2. sal    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Telefon : 70702770
Internetadresse : https://elgiganten.dk
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 14e3e0f7-80f0-403c-bf74-2e2e0673fe7c   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/03/2024   11:32:09 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 06/03/2024   11:41:27 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 140921-2024
EUT-S-nummer : 48/2024
Offentliggørelsesdato : 07/03/2024

Send til en kollega

0.063