23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
07.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Favrskov Kommune

Udbud på datanetværk til Favrskov Kommune


Favrskov Kommune

141354-2024 - Resultater
Danmark – Drift af datanetværk – Udbud på datanetværk til Favrskov Kommune
OJ S 48/2024 07/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Favrskov Kommune
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud på datanetværk til Favrskov Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering, etablering og drift af datanetværk mellem ordregivers IT-afdeling på Skovvej 20, 8382 Hinnerup og ordregivers institutioner til Favrskov Kommune.Kravnene til datanetværkydelsen er nærmere beskrevet i bilag 3 Kravspecifikationtil med underbilag (Bilag 4-11), mens Favrskov Kommunes krav til aftalevilkår fremgår af udkast til kontrakt.
Identifikator for proceduren : 76023a6e-9424-4c3f-ade1-a02162e19a90
Tidligere bekendtgørelse : 00749026-2023
Intern identifikator : 170916
Type af procedure : Åben
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72315200   Drift af datanetværk
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud på datanetværk til Favrskov Kommune
Beskrivelse : Udbuddet vedrører levering, etablering og drift af datanetværk mellem ordregivers IT-afdeling på Skovvej 20, 8382 Hinnerup og ordregivers institutioner til Favrskov Kommune.Kravnene til datanetværkydelsen er nærmere beskrevet i bilag 3 Kravspecifikationtil med underbilag (Bilag 4-11), mens Favrskov Kommunes krav til aftalevilkår fremgår af udkast til kontrakt.
Intern identifikator : 170916
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72315200   Drift af datanetværk
Yderligere klassificering   ( cpv ): 72315100   Support af datanetværk, 50312310   Vedligeholdelse af udstyr til datanetværk, 50312300   Vedligeholdelse og reparation af udstyr til datanetværk
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Beskrivelse : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 100
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk. 4.I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 7 040 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Norlys Digital A/S
Tilbud :
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 7 040 000,00   DKK
Underentreprise : yes
Underentrepriseværdien er kendt : ja
Værdi af underentreprise : 7 040 000,00   DKK
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 1
Titel : Udbud på datanetværk til Favrskov Kommune
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/03/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse :
Type modtagne indgivelser : Tilbud
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra mikrovirksomheder samt små eller mellemstore virksomheder
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i andre EØS-lande end købers land
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud fra tilbudsgivere, der er registreret i lande uden for EØS
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 0
Type modtagne indgivelser : Tilbud, der er indgivet ad elektronisk vej
Antal modtagne tilbud og ansøgninger om deltagelse 1
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Favrskov Kommune
Registreringsnummer : 29189714
Postadresse : Skovvej 20    
By : Hinnerup
Postnummer : 8382
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Rene Hilstrøm
E-mail : rehi@favrskov.dk
Telefon : +45 89641010
Internetadresse : https://favrskov.dk
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Norlys Digital A/S
Registreringsnummer : 42405310
Postadresse : Slet Parkvej 5 8310 Tranbjerg J CVR: 42405310 kontakt.digital@norlys.dk    
By : Tranbjerg J
Postnummer : 8310
Land : Danmark
Telefon : +45 201212353
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Internetadresse : http://www.klfu.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : beb8d920-13c0-44ec-9c0a-86b8a7d579f3   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 06/03/2024   12:00:00 (UTC+1)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 141354-2024
EUT-S-nummer : 48/2024
Offentliggørelsesdato : 07/03/2024

Send til en kollega

0.035