23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Miljøstyrelsen

EU-udbud af kontrakt vedrørende Digital Miljøadministration (DMA) - Support, Vedligeholdelse og Videreudvikling


Miljøstyrelsen

146183-2024 - Resultater
Danmark – Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker – EU-udbud af kontrakt vedrørende Digital Miljøadministration (DMA) - Support, Vedligeholdelse og Videreudvikling
OJ S 50/2024 11/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Miljøstyrelsen
Køberens retlige status : Offentlig virksomhed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Miljøbeskyttelse
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : EU-udbud af kontrakt vedrørende Digital Miljøadministration (DMA) - Support, Vedligeholdelse og Videreudvikling
Beskrivelse : Miljøstyrelsen konkurrenceudsætter kontrakt vedrørende support, vedligeholdelse og videreudvikling af IT-systemet Digital MiljøAdministration (DMA) - https://dma.mst.dk/. Digital MiljøAdministration (DMA) er et system, hvor miljødata for virksomheder og husdyrbrug udstilles. Systemet har til formål at indsamle, lagre, kvalitetssikre, analysere og udstille miljødata samt stille værktøjer til rådighed til brug for godkendelses- og tilsynsmyndighederne, virksomheder og borgere i form af indberetningsløsninger, rapportvisningsmoduler og videndelingskomponenter.
Identifikator for proceduren : c07ced21-6762-442f-b160-eab8acac503b
Tidligere bekendtgørelse : 617281-2023
Intern identifikator : 224534707
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Digital MiljøAdministration (DMA) er et kompleks af it-systemer, som Miljøstyrelsen til enhver tid vedligeholder og/eller udvikler til understøttelse af miljøområdet i Danmark, herunder også integrationer til eksterne systemer. DMA er rollestyret og brugergrænsefladen er målrettet de forskellige aktører (Anonym bruger, Virksomhed, Myndighed, Administrator). Det betyder fx at tilsyns- og godkendelsesmyndighederne har adgang til flere miljødata, værktøjer og funktionaliteter (fx Indlæs data) end den anonyme bruger har. DMA-systemet udstiller bl.a. oplysninger om tilsynspligtige virksomheder og rummer næsten 70.000 virksomheder. Der gennemføres ca. 17.000 tilsyn om året og meddeles ca. 1700 afgørelser og 7500 håndhævelser om året.Leverandøren skal varetage support (herunder også driftsovervågning), vedligeholdelse og videreudvikling af DMA. Vedligeholdelsen omfatter bl.a. vedligehold af DMA, så systemet til stadighed opretholder sin operationelle funktion og anvendelighed samt holdes tidssvarende. Videreudvikling omfatter bl.a. udvikling eller tilpasning af komponenter, som tilføjer ny funktionalitet til systemet, fx som følge af ændret lovgivning.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72210000   Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : EU-udbud af kontrakt vedrørende Digital Miljøadministration (DMA) - Support, Vedligeholdelse og Videreudvikling
Beskrivelse : Miljøstyrelsen konkurrenceudsætter kontrakt vedrørende support, vedligeholdelse og videreudvikling af IT-systemet Digital MiljøAdministration (DMA) - https://dma.mst.dk/. Digital MiljøAdministration (DMA) er et system, hvor miljødata for virksomheder og husdyrbrug udstilles. Systemet har til formål at indsamle, lagre, kvalitetssikre, analysere og udstille miljødata samt stille værktøjer til rådighed til brug for godkendelses- og tilsynsmyndighederne, virksomheder og borgere i form af indberetningsløsninger, rapportvisningsmoduler og videndelingskomponenter.
Intern identifikator : 224534707
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72210000   Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Kontrakten kan forlænges på uændrede vilkår i 2 x 2 år.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 10 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejdsoranisation
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Overgangsydelser og tidsplan
Vægtning (procentdel, præcis) : 5

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Support
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Vedligehold og videreudvikling
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 25
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Miljøstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 10 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : CGI Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 213997003
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 2024-9463
Titel : EU-udbud af kontrakt vedrørende Digital Miljøadministration (DMA) - Support, Vedligeholdelse og Videreudvikling
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 10/01/2024
Dato for indgåelse af kontrakten : 30/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Miljøstyrelsen
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Miljøstyrelsen
Registreringsnummer : 25798376
Postadresse : Soller    
By : Faaborg
Postnummer : 5600
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Line Maria Greve
E-mail : linmj@mst.dk
Telefon : +45 23 82 61 73
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : CGI Danmark A/S
Registreringsnummer : 63890812
Postadresse : Lautrupvang 4B    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Land : Danmark
Kontaktpunkt : CGI Danmark A/S
Telefon : 44784000
Fax : 44784001
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Fax : +45 33307799
Internetadresse : http://www.naevneneshus.dk
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Fax : +45 41715100
Internetadresse : http://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 953885c8-3414-4a5d-bbde-c95fb6470f80   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 07/03/2024   12:28:02 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 07/03/2024   15:06:43 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 146183-2024
EUT-S-nummer : 50/2024
Offentliggørelsesdato : 11/03/2024

Send til en kollega

0.047