23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
11.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Statens Serum Institut

Indkøb af 2 stk. NextSeq 1000 sekventeringsinstrumenter med tilhørende serviceaftale og kits til BPS


Statens Serum Institut

146931-2024 - Resultater
Danmark – Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) – Indkøb af 2 stk. NextSeq 1000 sekventeringsinstrumenter med tilhørende serviceaftale og kits til BPS
OJ S 50/2024 11/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Statens Serum Institut
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb af 2 stk. NextSeq 1000 sekventeringsinstrumenter med tilhørende serviceaftale og kits til BPS
Beskrivelse : (0) I afdelingen for bakterier, parasitter og svampe (BPS) på Statens Serum Institut (SSI) anvendes DNA sekventering som en fundamental hjørnesten i overvågningen af smitsomme mikroorganismer i Danmark. I afdelingen sekventeres hvert år >10.000 bakterieisolater mhp. at opklare fødevarebårne udbrud og mindske spredning af resistente microorganismer på hospitaler og i samfundet. Derudover sekventeres op mod 5000 mikrobiomprøver om året som en del af forskningsprojekter der ofte udføres i samarbejde med hospitaler og andre forskningsinstitutioner ligesom vi i afdelingen løbende har udviklet nye NGS analyser til specifikke formål. De fleste analyser udføres på dedikerede pipetteringsrobotter og analyseres hovedsageligt med Illuminas sekventeringsteknologi via et velfungerende og gennemtestet NGS setup. De nuværende sekventeringsinstrumenter, NextSeq550 og MiSeq, skal udskiftes til tilsvarende men samtidig tidssvarerne teknologi. Adskillige forbedringer i kemi og teknologi er blevet udviklet siden NextSeq550 og MiSeq kom frem.
Identifikator for proceduren : 311928ef-351f-45ba-ae18-de5212eacb7a
Tidligere bekendtgørelse : 20f86d29-7be0-4978-beef-1837180feca0-01
Intern identifikator : 23/05333 - Genudbud
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 24900000   Finkemikalier og diverse kemikalier, 38300000   Måleudstyr, 38500000   Apparatur til kontrol og prøvning, 38600000   Optiske instrumenter, 38900000   Diverse måle- og testapparatur, 50421000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Artillerivej 5    
By : KØBENHAVN S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 9 215 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb af 2 stk. NextSeq 1000 sekventeringsinstrumenter med tilhørende serviceaftale og kits til BPS
Beskrivelse : (0) I afdelingen for bakterier, parasitter og svampe (BPS) på Statens Serum Institut (SSI) anvendes DNA sekventering som en fundamental hjørnesten i overvågningen af smitsomme mikroorganismer i Danmark. I afdelingen sekventeres hvert år >10.000 bakterieisolater mhp. at opklare fødevarebårne udbrud og mindske spredning af resistente microorganismer på hospitaler og i samfundet. Derudover sekventeres op mod 5000 mikrobiomprøver om året som en del af forskningsprojekter der ofte udføres i samarbejde med hospitaler og andre forskningsinstitutioner ligesom vi i afdelingen løbende har udviklet nye NGS analyser til specifikke formål. De fleste analyser udføres på dedikerede pipetteringsrobotter og analyseres hovedsageligt med Illuminas sekventeringsteknologi via et velfungerende og gennemtestet NGS setup. De nuværende sekventeringsinstrumenter, NextSeq550 og MiSeq, skal udskiftes til tilsvarende men samtidig tidssvarerne teknologi. Adskillige forbedringer i kemi og teknologi er blevet udviklet siden NextSeq550 og MiSeq kom frem.
Intern identifikator : 23/05333 - Genudbud
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
Yderligere klassificering   ( cpv ): 24900000   Finkemikalier og diverse kemikalier, 38300000   Måleudstyr, 38500000   Apparatur til kontrol og prøvning, 38600000   Optiske instrumenter, 38900000   Diverse måle- og testapparatur, 50421000   Reparation og vedligeholdelse af medicinsk udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Artillerivej 5    
By : KØBENHAVN S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 01/03/2024
Varigheds slutdato : 01/03/2029
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 9 215 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Kvalitet
Beskrivelse : Kontrakten indgås på baggrund af en Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed, hvorved der kun har været en egnet leverandør til at leverer.
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Kontrakten indgås på baggrund af en Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed, hvorved der kun har været en egnet leverandør til at leverer.
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr. 593 af 02/06/2016) gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud in den: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de be rørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkur rencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en be grundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt kla gen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsæt tende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Statens Serum Institut
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Statens Serum Institut
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten : Statens Serum Institut
Organisation, der udfører betalingen : Statens Serum Institut
Organisation, der undertegner kontrakten : Statens Serum Institut
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 9 215 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Kontrakten kan kun tildeles af en bestemt økonomisk aktør på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager
Anden begrundelse : (0) I afdelingen for bakterier, parasitter og svampe (BPS) på Statens Serum Institut (SSI) anvendes DNA sekventering som en fundamental hjørnesten i overvågningen af smitsomme mikroorganismer i Danmark. I afdelingen sekventeres hvert år >10.000 bakterieisolater mhp. at opklare fødevarebårne udbrud og mindske spredning af resistente microorganismer på hospitaler og i samfundet. Derudover sekventeres op mod 5000 mikrobiomprøver om året som en del af forskningsprojekter der ofte udføres i samarbejde med hospitaler og andre forskningsinstitutioner ligesom vi i afdelingen løbende har udviklet nye NGS analyser til specifikke formål. De fleste analyser udføres på dedikerede pipetteringsrobotter og analyseres hovedsageligt med Illuminas sekventeringsteknologi via et velfungerende og gennemtestet NGS setup. De nuværende sekventeringsinstrumenter, NextSeq550 og MiSeq, skal udskiftes til tilsvarende men samtidig tidssvarerne teknologi. Adskillige forbedringer i kemi og teknologi er blevet udviklet siden NextSeq550 og MiSeq kom frem. (1) Følgende mindstekrav, (A),(B),(C )og (D) med underpunkter, opstilles til indkøb af nye NGS instrumenter. Det er essentielt at alle mindstekrav kan opfyldes af ét enkelt instrument, således at vi ved indkøb af maksimalt to identiske instrumenter kan opnå den nødvendige back-up mulighed som to ens instrumenter tilbyder. (A.) Anvendelse og dokumentationsstandarder Afdelingens kerneopgaver indenfor overvågning af sygdomsfremkaldende bakterier, parasitter og svampe, forudsætter at nye NGS-instrumenter skal kunne foretage analyser der er direkte sammenlignelige med historisk data fra tidligere års analyser, og fremvise dokumentation fra klinisk mikrobiologiske laboratorier i Danmark eller EU, på: (A.1) WGS data fra de mest almindelige patogene bakterier med angivelse af antal contigs samt dokumentation for >50x dækning af alle gener anvendt til multilocus sequence typing (MLST) for de enkelte bakterier. (A.2) WGS data på SARS-CoV-2 virus. (A.3) Mammalian/Human single cell sekventering. (B.) Kvalitet af sekventering Det er essentielt at datakvaliteten kan garanteres og demonstreres på et tilstrækkeligt højt niveau, herunder kræves det at: (B.1) Instrumentet skal kunne levere data af en kvalitet på ≥ Q30. (B.2) Minimum 80-90% af den samlede datamængde per kørsel er ≥ Q30. (C.) Fleksibilitet og skalerbarhed Til varetagelse af centrale opgaver indenfor NGS er det et krav at instrumenterne hurtigt kan generere en høj mængde NGS data, der under særlige omstændigheder kan skaleres op uden behov for ændring i metodik. Derudover skal instrumentet kunne håndtere forskelligartet prøvemateriale af relevans for afdelingens opgaver indenfor specialdiagnostik samt andre forskningsrelevante analyser. Dette kræver et fleksibelt instrument der kan konfigureres afhængigt af opgavernes karakter ved brug af flere alternative flowceller, herunder: (C.1)Variable læselængder fra 100 til 600 basepar og fleksibilitet i datamængde genereret af samme instrument: (C.1.1)PE150: fra <50 Gb til >100 Gb på under 36 timer. (C.1.2)PE300: fra <100 Gb til >150 Gb på under 48 timer. (C.2) At data kan komprimeres for at mindske pladsforbrug. (D.) Sikkerhed og synergi Til varetagelse af centrale opgaver indenfor den bakterielle overvågning og garantere at alle kritiske analyser kan udføres, heriblandt ved nedbrud af ét eller flere NGS instrumenter, og for at sikre beredskab i forhold til højt prioriterede prøver, er det et krav at: (D.1)NGS instrumenterne skal kunne indgå direkte i den allerede eksisterende proces og fungere som en del af bakterieovervågningen uden væsentlige eller tidskrævende ændringer i prøveforberedelsen. (D.2)De to NGS instrumenter er identiske og skal kunne fungere som backup for hinanden ved at benytte identiske flowceller og kemi. (D.3) Nye NGS instrumenter skal benytte teknologi som gør det muligt at foretage vores analyser på instrumenter der forefindes på øvrige afdelinger på SSI. (D.4) Leveringsgaranti og dokumentation kræves på leveringsdygtighed af kemi og flowceller. (2) En udskiftning fra de nuværende instrumenter, NextSeq550 og MiSeq til 2 stk. Illumina NextSeq1000 vil forbedre datakvalitet, datamængde, teknologiske muligheder samtidig med at pris pr. prøve analyseret vil blive reduceret. (3) Statens Serum Institut har vurderet på baggrund af en markedsafdækning, at der kun er én enkelt økonomisk aktør, Illumina, med 2 stk. af produktet Illumina NextSeq1000, som kan opfylde alle ordregivers mindstekrav til (A.) Anvendelse og dokumentationsstandarder, (B.) Kvalitet af sekventering (C.) Fleksibilitet og skalerbarhed og (D.) Sikkerhed og synergi. (4) Indkøbet antager et beløb på forventeligt samlet DKK 9.215.000 for 2 instrumenter inklusiv kits og serviceaftale i en 5 årig periode.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Illumina Inc
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 357227
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 9 215 000,00   DKK
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 357227
Titel : 23/05333 - Genudbud - Indkøb af 2 stk. NextSeq 1000 sekventeringsinstrumenter med tilhørende serviceaftale og kits til BPS
Datoen for udvælgelsen af det vindende tilbud : 02/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Statens Serum Institut
6.1.4.
Statistiske oplysninger :
Resumé af de anmodninger om en undersøgelse, som køberen har modtaget :
Antal klagere 0
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Statens Serum Institut
Registreringsnummer : 46837428
Postadresse : Artillerivej 5    
By : København S
Postnummer : 2300
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Henrik Bækby Graversen
E-mail : hebb@ssi.dk
Telefon : +45 32688917
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
Organisation, der undertegner kontrakten
Organisation, hvis budget anvendes til at betale for kontrakten
Organisation, der udfører betalingen
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10 29 48 19
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +4541715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Illumina Inc
Den økonomiske operatørs størrelse : sme
Registreringsnummer : 34087423
Afdeling : ILLUMINA DENMARK ApS
Postadresse : Ørestads Boulevard 73    
By : KØBENHAVN S
Postnummer : 2300
Land : Danmark
Telefon : +45 31388051
Internetadresse : https://www.illumina.com/
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.illumina.com/
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
Vinderen er noteret på et reguleret marked
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 7c8c5981-c253-4063-9498-978ed6120bdc   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 07/03/2024   14:33:39 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 07/03/2024   14:34:29 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 146931-2024
EUT-S-nummer : 50/2024
Offentliggørelsesdato : 11/03/2024

Send til en kollega

0.047