23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
12.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

Ordretildelingsbekendtgørelse - STAVS forlængelse


Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation

148465-2024 - Resultater
Danmark – Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr – Ordretildelingsbekendtgørelse - STAVS forlængelse
OJ S 51/2024 12/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Forsvarsområdet
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Ordretildelingsbekendtgørelse - STAVS forlængelse
Beskrivelse : FMI indgik i 2019 en rammeaftale med tilhørende service og vedligehold med Kongsberg vedr. stabiliserede våbenstationer (bekendtgørelse 585254-2019). Til denne rammeaftale har FMI nu indgået to rammeaftaletillæg vedr. det følgende: 1) Ændring af leveringsplan fra 30. april 2022 til 31. december 2024, 2) Betaling af bod som følge af ovenstående forsinkelse, 3) Anskaffelse af yderligere 2 STAVS våbenstationer, og 4) Acceptering af 14 deviation permits vedr. præcisering af krav i kravspecifikationen. De 14 deviation permits omhandler præcisering af camouflagemaling, præcisering af skydningskrav og den påkrævede præcision, præcisering af forsinkelse på våbenstationens skærm, præcisering af frekvens på lasersigte, og præcisering af mulighed for at slukke skærm, men fortsat sende data til andre skærme i køretøjet.
Identifikator for proceduren : c6c1d031-46c7-49ca-a70d-cb55262a92d8
Tidligere bekendtgørelse : 585254-2019
Intern identifikator : 2024/005902
Type af procedure : Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 35000000   Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 35720000   Efterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Norvangen 23    
By : Korsør
Postnummer : 4220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Depot Noret
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Kontraktværdi og anslået værdi af rammeaftalen på 300.000.000 DKK er begge et et udtryk for aftalens målværdi. Datoen angivet under afsnittet "Dato for aftalens indgåelse" er datoen for tillægsaftalens indgåelse.
Retsgrundlag :
Direktiv 2009/81/EF
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Ordretildelingsbekendtgørelse - STAVS forlængelse
Beskrivelse : FMI indgik i 2019 en rammeaftale med tilhørende service og vedligehold med Kongsberg vedr. stabiliserede våbenstationer (bekendtgørelse 585254-2019). Til denne rammeaftale har FMI nu indgået to rammeaftaletillæg vedr. det følgende: 1) Ændring af leveringsplan fra 30. april 2022 til 31. december 2024, 2) Betaling af bod som følge af ovenstående forsinkelse, 3) Anskaffelse af yderligere 2 STAVS våbenstationer, og 4) Acceptering af 14 deviation permits vedr. præcisering af krav i kravspecifikationen. De 14 deviation permits omhandler præcisering af camouflagemaling, præcisering af skydningskrav og den påkrævede præcision, præcisering af forsinkelse på våbenstationens skærm, præcisering af frekvens på lasersigte, og præcisering af mulighed for at slukke skærm, men fortsat sende data til andre skærme i køretøjet.
Intern identifikator : 2024/005902
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 35000000   Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 35720000   Efterretning, overvågning, målsøgning og rekognoscering
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Norvangen 23    
By : Korsør
Postnummer : 4220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Depot Noret
5.1.3.
Anslået varighed
Startdato : 30/04/2022
Varigheds slutdato : 31/12/2024
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Oplysninger om tidligere bekendtgørelser :
Identifikator for den foregående bekendtgørelse : 288723-2017
Yderligere oplysninger : Kontraktværdi og anslået værdi af rammeaftalen på 300.000.000 DKK er begge et et udtryk for aftalens målværdi. Datoen angivet under afsnittet "Dato for aftalens indgåelse" er datoen for tillægsaftalens indgåelse.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7, stk. 2, i klagenævnsloven (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer) skal klage indgives til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en aftale. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på klagenævnets hjemmeside.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 300 000 000,00   DKK
Rammeaftalens omtrentlige værdi : 300 000 000,00   DKK
Direkte tildeling :
Begrundelse for direkte tildeling : Delvis udskiftning eller udvidelse af eksisterende leveringer eller af bestående installationer, som er foretaget af den oprindelige leverandør på de udtrykkelige betingelser, der er anført i direktivet
Anden begrundelse : FMI har behov for at indgå et aftaletillæg med Kongsberg AS på rammeaftale om Stablized Remote Controlled Weapon Stations (STAVS) vedr. opkrævning af bod, udskydelse af leveringsfrist samt godkendelse af deviation permits på visse krav. Anskaffelsen har en værdi af 13,9 mio. DKK. Det er FMI’s vurdering, at kontrakten kan indgås – uden udbud – på baggrund af udbudslovens § 178 vedr. ændring af grundlæggende elementer. Dette skyldes særligt, at aftaletillægget er begrundet i opkrævelse af bod idet Kongsberg Defence & Aerospace AS er i forsinkelse, samt aftale af ny leveringsfrist som konsekvens af forsinkelsen samt godkendelse af deviation permits på flere mindre funktionsændringer, som har vist sig umulige at opfylde. FMI vurderer derfor, at aftaletillægget kan indgås uden udbud, jf. udbudslovens § 178.
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 300 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 300 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Kongsberg Defence & Aerospace AS
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 555454
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 300 000 000,00   DKK
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : 555454
Titel : Ammendment No. 6 to Agreement No. 4600005165 & Ammendment No. 2 to Agreement No. 4600005219
Dato for indgåelse af kontrakten : 31/01/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation
Registreringsnummer : ORG-16-28-71-80
Postadresse : Lautrupbjerg 1-5    
By : Ballerup
Postnummer : 2750
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Københavns omegn   ( DK012 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : David Enache-Christensen
E-mail : 00489902@mil.dk
Telefon : 20848515
Internetadresse : https://www.fmi.dk
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405600
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Kongsberg Defence & Aerospace AS
Registreringsnummer : 978614582
Postadresse : Kirkegårdsveien 45    
By : Kongsberg
Postnummer : 3616
Land : Norge
Telefon : +47 32 28 82 00
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 3efa4ecc-6cd0-4151-ae13-b71b2fbdcd69   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/03/2024   07:28:12 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 11/03/2024   07:28:56 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 148465-2024
EUT-S-nummer : 51/2024
Offentliggørelsesdato : 12/03/2024

Send til en kollega

0.032