23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
13.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Kredsløb A/S

Udbud med forhandling af kontrakt vedr. levering, vedligeholdelse og support af geografisk informationssystem (GIS)


Kredsløb A/S

153440-2024 - Konkurrencevilkår
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Udbud med forhandling af kontrakt vedr. levering, vedligeholdelse og support af geografisk informationssystem (GIS)
OJ S 52/2024 13/03/2024
Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Kredsløb A/S
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud med forhandling af kontrakt vedr. levering, vedligeholdelse og support af geografisk informationssystem (GIS)
Beskrivelse : Udbuddet omhandler en kontrakt vedrørende levering, vedligeholdelse og support af et geografisk informations- og ledningsregistreringssystem. Ordregiver skal være førende på fremtidens marked for cirkulær ressourcehåndtering og grøn varme og energi, herunder sikker affaldshåndtering og varmeforsyning og driften skal være kendetegnet ved forsyningssikkerhed, effektivitet og grøn omstilling. Disse overordnede strategier medfører at Ordregiver har påbegyndt en større omstilling, hvor nye produktionsmetoder, effektivisering og nye mulige forretningsområder afsøges. Denne omstilling skal understøttes med en styrkelse af Ordregivers virksomhed – udtrykt bl.a. ved Ordregivers Digitaliseringsstrategi, og den herunder hørende GIS- og Geodata strategi. Det er således nødvendigt for Ordregiver at opnå et moderniseret GIS- og ledningsregistreringssystem, som kan efterleve de overordnede mål i Kundens GIS- og Geodata strategi. Mere information følger af Kontraktbilag 03 – Leverancebeskrivelse. Den totale volumen er estimeret til 13-15 mio. DKK ekskl. moms. Volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse. Ordregiver garanterer dog at aftage et antal timer årligt til varetagelse af Ydelser, herunder Udviklingsopgaver, øvrige konsulentydelser og vedligeholdelsesopgaver, som ikke er omfattet af det faste vedligeholdelsesvederlag jf. Kontraktbilag 08 – Vederlag og betalingsplan, i Kontraktens løbetid. Ordregiver garanterer at aftage henholdsvis: 500 timer i år 1 efter Overtagelsesdagen 400 timer i år 2 efter Overtagelsesdagen 300 timer årligt i år 3 til og med 7 efter Overtagelsesdagen.
Identifikator for proceduren : 3cbe31ca-e8d7-4677-bb92-fcb40784af77
Intern identifikator : Udbud med forhandling af kontrakt vedr. levering, vedligeholdelse og support af geografisk informationssystem (GIS)
Type af procedure : Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38221000   Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende), 48000000   Programpakker og informationssystemer, 72212517   Udvikling af it-programmel, 72250000   System- og supporttjenester, 72261000   Programmelsupport
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Udelukkelsesgrunde efter udbudslovens § 134 a: Den økonomiske aktør skal erklære, ikke at være etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO's Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Delaftaler: Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet Aftale kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet Aftale, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV – mulighed for at afgive tilbud. Spørgsmål/svar: Ansøger/Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ”Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver. Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål/svar-dokument, jf. Kontraktbilag 15 – Spørgsmål og svar. I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelsernes punkt 1.8 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end seks (6) hele dage, inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Verificering af oplysninger i ESPD: I forlængelse af underretning om prækvalifikationen skal Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger, på Ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med prækvalifikationen i henhold til udbudslovens §§ 144 og 152. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4. Hvis Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra: - Skifteretten v. Domstolsstyrelsen - Skatteforvaltningen - ATP - Politiet (Kriminalregistret) Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, som skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten. Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra den dato som Ordregiver har fastsat som frist ved fremsættelse af anmodning om dokumentation. Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. E-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene, i forbindelse med udbud. Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde: - Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede Tilbudsgivers samlede egenkapital, soliditetsgrad og likviditetsgrad, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. - Der skal ikke afleveres yderligere dokumentation for referencer, men Ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos de i referencerne anførte kunder.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Grunde til udelukkelse :
En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret Er den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
Konkurs Er den økonomiske aktør gået konkurs?
Korruption Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
Tvangsakkord uden for konkurs Er den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Deltagelse i en kriminel organisation Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning Har den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
Svig Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Børnearbejde og andre former for menneskehandel Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
Insolvens Er den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Tilsidesættelse af forpligtelser på det arbejdsretlige område Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Aktiver, der administreres af en kurator Administreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Har afgivet urigtige oplysninger eller tilbageholdt oplysninger, som ikke var i stand til at fremlægge de krævede dokumenter og indhentet fortrolige oplysninger i forbindelse med denne procedure Har den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer: a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt, b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger, c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Rent nationale udelukkelsesgrunde Andre udelukkelsesgrunde, der måtte være fastsat i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstats lovgivning. Finder de rent nationale udelukkelsesgrunde, der er anført i den relevante meddelelse eller i udbudsdokumenterne, anvendelse?
Interessekonflikt som følge af deltagelse i udbudsproceduren Er den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Direkte eller indirekte involvering i forberedelsen af denne udbudsprocedure Har den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Har den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Ophævelse eller en lignende sanktion Har den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Tilsidesættelse af forpligtelser på sociallovgivningsområdet Er den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Betaling af socialsikringsbidrag Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Erhvervsvirksomheden er indstillet Er den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Betaling af skatter og afgifter Har den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet Er den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel 4.
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud med forhandling af kontrakt vedr. levering, vedligeholdelse og support af geografisk informationssystem (GIS)
Beskrivelse : Udbuddet omhandler en kontrakt vedrørende levering, vedligeholdelse og support af et geografisk informations- og ledningsregistreringssystem. Ordregiver skal være førende på fremtidens marked for cirkulær ressourcehåndtering og grøn varme og energi, herunder sikker affaldshåndtering og varmeforsyning og driften skal være kendetegnet ved forsyningssikkerhed, effektivitet og grøn omstilling. Disse overordnede strategier medfører at Ordregiver har påbegyndt en større omstilling, hvor nye produktionsmetoder, effektivisering og nye mulige forretningsområder afsøges. Denne omstilling skal understøttes med en styrkelse af Ordregivers virksomhed – udtrykt bl.a. ved Ordregivers Digitaliseringsstrategi, og den herunder hørende GIS- og Geodata strategi. Det er således nødvendigt for Ordregiver at opnå et moderniseret GIS- og ledningsregistreringssystem, som kan efterleve de overordnede mål i Kundens GIS- og Geodata strategi. Mere information følger af Kontraktbilag 03 – Leverancebeskrivelse. Den totale volumen er estimeret til 13-15 mio. DKK ekskl. moms. Volumen er udelukkende vejledende og baserer sig på historiske tal, hvorfor de ikke kan tages som udtryk for en garanteret fremtidig omsætningsstørrelse. Ordregiver garanterer dog at aftage et antal timer årligt til varetagelse af Ydelser, herunder Udviklingsopgaver, øvrige konsulentydelser og vedligeholdelsesopgaver, som ikke er omfattet af det faste vedligeholdelsesvederlag jf. Kontraktbilag 08 – Vederlag og betalingsplan, i Kontraktens løbetid. Ordregiver garanterer at aftage henholdsvis: 500 timer i år 1 efter Overtagelsesdagen 400 timer i år 2 efter Overtagelsesdagen 300 timer årligt i år 3 til og med 7 efter Overtagelsesdagen.
Intern identifikator : Udbud med forhandling af kontrakt vedr. levering, vedligeholdelse og support af geografisk informationssystem (GIS)
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38221000   Geografiske informationssystemer (GIS eller tilsvarende), 48000000   Programpakker og informationssystemer, 72212517   Udvikling af it-programmel, 72250000   System- og supporttjenester, 72261000   Programmelsupport
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 7   År
5.1.6.
Generelle oplysninger
Reserveret deltagelse : Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Udelukkelsesgrunde efter udbudslovens § 134 a: Den økonomiske aktør skal erklære, ikke at være etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO's Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k. Delaftaler: Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet Aftale kan opnås mere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte opgave vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet Aftale, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder – herunder SMV – mulighed for at afgive tilbud. Spørgsmål/svar: Ansøger/Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS ved at klikke på ”Send Spørgsmål” under fanen ”Kommunikation”. Herefter udfyldes dialogboksen med henvisning og spørgsmålet. Ved at klikke på ”Send” fremsendes spørgsmålet til Ordregiver. Ordregiver besvarer spørgsmål ved at uploade et spørgsmål/svar-dokument, jf. Kontraktbilag 15 – Spørgsmål og svar. I henhold til tidsplanen i udbudsbetingelsernes punkt 1.8 vil spørgsmål modtaget inden spørgefristen blive besvaret af Ordregiver, hvorimod spørgsmål modtaget efter spørgefristens udløb, alene vil blive besvaret, hvis spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet inden svarfristen. Spørgsmål modtaget senere end seks (6) hele dage, inden henholdsvis ansøgningsfristen og tilbudsfristen, vil som udgangspunkt ikke blive besvaret. Verificering af oplysninger i ESPD: I forlængelse af underretning om prækvalifikationen skal Tilbudsgiver, andre enheder og sammenslutninger, på Ordregivers opfordring, fremlægge dokumentation for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med prækvalifikationen i henhold til udbudslovens §§ 144 og 152. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at anmode Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens § 151, stk. 4. Hvis Tilbudsgiver, sammenslutningens deltagere eller andre enheder er fra Danmark, fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra: - Skifteretten v. Domstolsstyrelsen - Skatteforvaltningen - ATP - Politiet (Kriminalregistret) Bemærk, at der skal udfyldes og underskrives en ”samtykkeerklæring”, som skal uploades i forbindelse med bestillingen af serviceattesten. Serviceattesten må maksimalt være seks (6) måneder gammel regnet fra den dato som Ordregiver har fastsat som frist ved fremsættelse af anmodning om dokumentation. Hvis Tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. E-Certis er et online informationssystem, som skal benyttes til at finde frem til den rette dokumentation, der skal anvendes af EU-medlemslandene, i forbindelse med udbud. Såfremt disse lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller de udstedte certifikater eller dokumenter ikke dækker alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Verifikation af afgivne oplysninger i ESPD Del IV – Udvælgelseskriterier sker på følgende måde: - Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om den prækvalificerede Tilbudsgivers samlede egenkapital, soliditetsgrad og likviditetsgrad, medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database, eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer. - Der skal ikke afleveres yderligere dokumentation for referencer, men Ordregiver forbeholder sig retten til at få bekræftet referencernes rigtighed hos de i referencerne anførte kunder.
5.1.9.
Udvælgelseskriterier
Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal - Egenkapital
Beskrivelse : Ansøger oplyser om egenkapitalen som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”. - Egenkapitalen skal beregnes og oplyses efter metoden angivet i Årsregnskabslovens § 25. - Det er et mindstekrav, at egenkapitalen for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår er på mindst 1.000.000 DKK.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal - Soliditetsgrad
Beskrivelse : Ansøger oplyser om soliditetsgraden som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”. - Det er et mindstekrav, at soliditetsgraden for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår er på mindst 15%.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Økonomisk og finansiel formåen
Navn : Finansielle nøgletal - Likviditetsgrad
Beskrivelse : Ansøger oplyser om likviditetsgraden som ”Finansielt nøgletal" for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår, hvilket oplyses under ”Beskrivelse”. - Det er et mindstekrav, at likviditetsgraden for hvert af de seneste to (2) afsluttede regnskabsår er på mindst 120%.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt

Kriterium :
Type : Egnethed til at udøve det pågældende erhverv
Anvendelse af dette kriterium : Ikke anvendt

Kriterium :
Type : Teknisk og faglig formåen
Navn : Referencer
Beskrivelse : Ansøger anfører de op til fem referencer, som Ansøger finder mest sammenlignelige med nærværende udbud, jf. afsnittet "Aftalens genstand". Blandt de konditionsmæssige ansøgere, der opfylder egnetheds- og dokumentationskrav udvælges på et sagligt grundlag op til fire (4) ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. Hvis der ikke modtages ovenstående antal konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Ordregiver udvælge de ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe Ordregiver vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrence om opgaven. Ordregiver vil udvælge de fire (4) egnede ansøgere, der tilsammen sikrer den bedste konkurrence om den udbudte kontrakt og som samtidig dokumenterer implementering af IT-sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Ordregiver vurderer, at dette sikres ved dels at udvælge fire egnede ansøgere med forskellige virksomhedsprofiler* og ved at vælge de ansøgere inden for de forskellige virksomhedsprofiler, der har de bedste referencer fra udførelse af tilsvarende opgaver som omfattet af den udbudte kontrakt og som ligeledes har sikret optimale IT-sikkerhedsmæssige foranstaltninger i sin virksomhed. *For at sikre den mest optimale konkurrencesituation, vil Ordregiver ved udvælgelsen så vidt muligt sammensætte en pulje af ansøgere med forskellige virksomhedsprofiler, differentierede på faglig spredning. Puljen vil så vidt muligt forsøges sammensat ud fra følgende hensyn: • To (2) ansøgere med bedst mulig erfaring indenfor WebGIS • To (2) ansøgere med bedst mulig erfaring indenfor fjernvarmeledningsregistrering Såfremt en Ansøger påviser teknisk og faglig formåen i form af erfaring indenfor både WebGIS og fjernvarmeledningsregistrering, så vil udvælgelse ske med fokus på at udvælge Ansøgere med virksomhedsprofiler indenfor for først og fremmest WebGIS og dernæst fjernvarmeledningsregistrering. Udvælgelsen sker primært med udgangspunkt i de mest relevante referencer i forhold til den konkrete opgave vurderet i henhold til de adspurgte informationer på baggrund af de valgte kriterier vedr. teknisk og faglig formåen og sekundært med udgangspunkt i de mest optimale IT-sikkerhedsforanstaltninger. Ved vurdering af de mest relevante referencer, vil Ordregiver vurdere følgende positivt: At Ansøgers referencer er sammenlignelige med den udbudte kontrakt, og efterspurgte virksomhedsprofil og i størst muligt omfang påviser erfaring med levering, vedligeholdelse og support (2. level) af en It-løsning til en tilsvarende kunde, herunder at: • Ansøger har fungeret som hovedleverandør • Referencerne omfatter en kontrakt med en minimumslængde på tre (3) år • Referencerne påviser erfaring med integrationer i et komplekst it-miljø • Referencerne vedrører kunder med mere end 100 brugere • Referencerne indeholder implementering og forankring af et system til understøttelse af WebGIS og/eller fjernvarme til en organisation med over 500 medarbejdere Ved vurdering af de mest optimale IT-sikkerhedsforanstaltninger, vil Ordregiver vurdere følgende positivt: • Ansøger påviser ved sin beskrivelse af de foranstaltninger, som Ansøger har truffet til sikring af kvalitet, herunder robuste IT-sikkerhedsforanstaltninger at Ansøger har truffet effektive tiltag, som sikrer: • Realistisk og pålidelig overholdelse af net- og informationssikkerhedsdirektiverne (NIS1 og NIS2) samt løbende overvågning af lovgivningsmæssige opdateringer, og at der sikres justering af Ansøgers sikkerhedspraksis i overensstemmelse hermed. • Pålidelig og systematisk tilgang til håndtering af følsom virksomhedsinformation, der sikrer fortrolighed og integritet, herunder: o implementering af robuste sikkerhedskontroller og -procedurer tilpasset ISO 27001-standarderne eller dermed tilsvarende, for at beskytte mod uautoriseret adgang, databrud og andre sikkerhedstrusler o Kontinuerlig overvågning og overvågning af Ansøgers IT-infrastruktur, som sikrer at potentielle sikkerhedshændelser opdages og reageres på omgående o Proaktive foranstaltninger for at forhindre potentiel skade på Ansøgers systemer, data og tjenester, herunder regelmæssige sikkerhedsvurderinger, sårbarhedsscanninger og penetrationstest o Løbende forbedring af IT-sikkerhedssituationen, herunder regelmæssige gennemgange og opdateringer af sikkerhedspolitikker, procedurer og teknologier for tilpasning til nye trusler og bedste praksis Hvis der oplyses flere referencer, vurderer Ordregiver alene på de fem (5) nyeste referencer. Ved nyeste forstås uafsluttede referencer eller referencer med ophør nærmest tilbudsfristen. Hvis flere referencer er uafsluttede, vurderer Ordregiver på referencerne med nyeste startdato. Referencerne skal være udført inden for de seneste fem (5) år regnet fra datoen for ansøgningsfristen. Ordregiver vil se bort fra referencer, der er afsluttet mere end fem (5) år før ansøgningsfristen. For referencer med startdato der er ældre, men hvor der er afsluttet ydelser (delopgaver) indenfor de seneste fem (5) år, vil Ordregiver alene vurdere på de ydelser (delopgaver), som Ansøger har løst inden for de seneste fem (5) år regnet fra ansøgningsfristen. Det er Ansøgers ansvar at udspecificere indholdet af referencen, så det tydeligt fremgår, hvilke ydelser (delopgaver) det drejer sig om. Referencerne bør indeholde en beskrivelse af opgaven/opgaverne med fokus på de elementer, som gør referencen sammenlignelig; Opgavens værdi i DKK: Dato for opstart (startdato) samt dato for færdiggørelsen (slutdato) af den seneste ydelse, der er anført under ”Beskrivelse”; samt Modtager, herunder Kundenavn inkl. kontaktperson og telefonnummer på denne. Det er et mindstekrav at referencelisten minimum indeholder én (1) reference, hvor ét ud af følgende to krav er opfyldt: - Minimum én reference der dokumenterer erfaring med levering af system til understøttelse af WebGIS , eller - Minimum én reference der dokumenterer erfaring med levering af system til understøttelse af fjernvarme ledningsregistrering.
Anvendelse af dette kriterium : Anvendt
Kriterierne vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Højeste antal udvalgte tilbud : 4
Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser :
Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren : 4
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive afvist
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Vægtningen af underkriteriet "Pris" indgår som et interval på 15-20 %. Den endelige, konkrete vægtning fastsættes efter afholdelse af forhandlingsperioden i forbindelse med udsendelsen af det reviderede udbudsmateriale. Underkriteriet vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Underbilag 08A – Tilbudsliste. Tilbudsgivers anførte priser ekskl. moms, men inkl. alle øvrige omkostninger, blive lagt til grund for evalueringen.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Delleverance 1
Beskrivelse : Vægtningen af underkriteriet "Delleverance 1" indgår som et interval på 35-40 %. Den endelige, konkrete vægtning fastsættes efter afholdelse af forhandlingsperioden i forbindelse med udsendelsen af det reviderede udbudsmateriale. Underkriteriet “Delleverance 1" vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Kontraktbilag 03 – Leverancebeskrivelse, herunder følgende konkurrenceparametre (KP) som hver især udgør delkriterier til underkriteriet: - KP 03.01, som vægter 7 %, - KP 03.02, som vægter 10 %, - KP 03.03, som vægter 10 %, - KP 03.04, som vægter 5 % , - KP 03.05, som vægter 5 %, - KP 03.06, som vægter 10 %, - KP 03.07, som vægter 5 %, - KP 03.08, som vægter 5 %, - KP 03.09, som vægter 5 %, - KP 03.10, som vægter 5 %, - KP 03.11, som vægter 7 %, - KP 03.12, som vægter 8 %, - KP 03.13, som vægter 8 %, og - KP 03.14, som vægter 10 %.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Delleverance 2
Beskrivelse : Underkriteriet “Delleverance 2” vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Kontraktbilag 03 – Leverancebeskrivelse, herunder følgende konkurrenceparametre (KP) som hver især udgør delkriterier til underkriteriet: - KP 03.23, og - KP 03.24 .
Vægtning (procentdel, præcis) : 8

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Metode
Beskrivelse : Underkriteriet ”Metode” vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af de konkurrenceparametre (KP) som er tilknyttet følgende Kontraktbilag, som hver især udgør delkriterier til underkriteriet: - Kontraktbilag 01 – Tidsplan, - Underbilag 02A – Driftmiljø - Kontraktbilag 05 – Vedligeholdelse og support, - Kontraktbilag 09 – Prøver, og - Kontraktbilag 11 – Udviklingsproces og metode. Særligt vedrørende delkriteriet Underbilag 02A – Driftsmiljø: - Den samlede evaluering af delkriteriet ”Driftsmiljø” til underkriteriet ”Metode”, skal opnå minimum fire (4) point jf. udbudsbetingelsernes punkt 5.2.1, for at tilbuddet medtages i den endelige evaluering.
Vægtning (procentdel, præcis) : 12

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Samarbejdsorganisation
Beskrivelse : Underkriteriet ”Samarbejdsorganisation” vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af de konkurrenceparametre (KP) som er omfattet af Kontraktbilag 07 – Samarbejdsorganisation.
Vægtning (procentdel, præcis) : 15

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Uddannelse
Beskrivelse : Underkriteriet “Uddannelse” vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Kontraktbilag 03 – Leverancebeskrivelse, herunder følgende konkurrenceparametre (KP) som hver især udgør delkriterier til underkriteriet: - KP 03.15, - KP 03.16, - KP 03.17, - KP 03.18, - KP 03.19, - KP 03.20, - KP 03.21, og - KP 03.22. KP 03.15 - 03.20 vægter samlet 55 %, mens KP 03.21 - 03.22 samlet vægter 45 %.
Vægtning (procentdel, præcis) : 10
5.1.11.
Udbudsdokumenter
Frist for anmodning om yderligere oplysninger : 05/04/2024   23:55:00 (UTC+2)
5.1.12.
Udbudsvilkår
Vilkår for proceduren :
Den påtænkte dato for afsendelse af opfordringerne til at indgive tilbud : 02/05/2024
Vilkår for indgivelse :
Elektronisk indgivelse : Påkrævet
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på : dansk
Elektronisk katalog : Ikke tilladt
Alternative tilbud : Ikke tilladt
Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse : 12/04/2024   12:00:00 (UTC+2)
Betingelser for kontrakten :
Vilkår relateret til kontraktens udførelse : Kontrakten regulerer parternes forpligtelser og rettigheder. Samfundsansvar: For blandt andet at understøtte FN’s Verdensmål og FN’s Global Compact forpligtiger Kunden Leverandøren til, som en del af Kontrakten, at overholde en række bestemmelser vedrørende arbejdsvilkår, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. Disse bestemmelser med tilhørende opfølgning, herunder dokumentation samt sanktionsmuligheder ved manglende efterlevelse, følger af kontraktens punkt 26.1, 26.2 og 26.3 og af kontraktgrundlaget i øvrigt.
Elektronisk fakturering : Påkrævet
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse : Kredsløb A/S
Organisation, der behandler tilbud : Kredsløb A/S
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Kredsløb A/S
Registreringsnummer : 40844244
Postadresse : Karen Blixens Boulevard 7    
By : Brabrand
Postnummer : 8220
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Christina Lyneborg
E-mail : kontakt@tohv.dk
Telefon : 53360036
Internetadresse : https://www.kredslob.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : ORG-37795526
Postadresse : Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vestjylland   ( DK041 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Klagenævnet for Udbud
Telefon : +45 72405708
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : ORG-10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) : https://www.kfst.dk
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : ca93b5f8-748c-49b7-8f99-cc4378ba532a   - 01
Formulartype : Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype : Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 11/03/2024   15:29:11 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 11/03/2024   15:29:34 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 153440-2024
EUT-S-nummer : 52/2024
Offentliggørelsesdato : 13/03/2024

Send til en kollega

0.047