23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
15.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Statens Serum Institut

Indkøb og levering af et massespektrometer


Statens Serum Institut

157155-2024 - Resultater
Danmark – Massespektrometer – Indkøb og levering af et massespektrometer
OJ S 54/2024 15/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Statens Serum Institut
Køberens retlige status : Offentligretligt organ
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Indkøb og levering af et massespektrometer
Beskrivelse : Offentligt udbud af kontrakt vedrørende indkøb og levering af et massespektrometer, med mulighed for at tilkøbe tilsvarende udstyr inden for en periode på 4 år fra underskrivelse af kontrakten.
Identifikator for proceduren : 53c20a36-e00e-4d62-9913-c4293eafb8a1
Tidligere bekendtgørelse : 9c4f61a9-0eb7-4280-86f3-df8001b79c49-01
Intern identifikator : 23/04715
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38433100   Massespektrometer
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Artillerivej 5    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Indkøb og levering af et massespektrometer
Beskrivelse : Offentligt udbud af kontrakt vedrørende indkøb og levering af et massespektrometer, med mulighed for at tilkøbe tilsvarende udstyr inden for en periode på 4 år fra underskrivelse af kontrakten.
Intern identifikator : 23/04715
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 38433100   Massespektrometer
Valgmuligheder :
Beskrivelse af mulighederne : Option på fremtidig indkøb at tilsvarende udstyr
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Artillerivej 5    
By : København S
Postnummer : 2300
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Byen København   ( DK011 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 4   År
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 4 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Laveste pris
Beskrivelse : Laveste pris
Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier : Laveste pris
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som VI.4.4) ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4; 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes her: Nævnenes Hus Toldboden 2, 8800, Viborg Telefon: +45 35291000 E-mail: klfu@naevneneshus.dk Hjemmeside: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der undertegner kontrakten : Statens Serum Institut
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 150 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : Thermo Fisher Scientific
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : 680121-2023
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Værdien af resultatet : 3 150 000,00   DKK
Udbuddet blev rangordnet
Underentreprise : no
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Indkøb og levering af massespektrometer
Dato for indgåelse af kontrakten : 01/02/2024
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
Organisation, der undertegner kontrakten : Statens Serum Institut
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Statens Serum Institut
Registreringsnummer : 46837428
Postadresse : Artillerivej 5    
By : København S
Postnummer : 2300
Land : Danmark
Kontaktpunkt : August Jakobsen
E-mail : auyj@ssi.dk
Telefon : +45 32688587
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der undertegner kontrakten
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 35291000
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Internetadresse : https://www.kfst.dk/
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Thermo Fisher Scientific
Registreringsnummer : 35039902
By : Roskilde
Land : Danmark
Telefon : 46312000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 650f0b04-bee2-416c-a393-dc64c277dff6   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 13/03/2024   12:15:22 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 14/03/2024   09:01:15 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 157155-2024
EUT-S-nummer : 54/2024
Offentliggørelsesdato : 15/03/2024

Send til en kollega

0.047