23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Banedanmark

GPS-trackingsystem med tilhørende udstyr samt implementering, drift, vedligehold, support, tilpasning/udvikling og rådgivning.


Banedanmark

160205-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – GPS-trackingsystem med tilhørende udstyr samt implementering, drift, vedligehold, support, tilpasning/udvikling og rådgivning.
OJ S 55/2024 18/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Banedanmark
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
Den ordregivende enheds aktiviteter : Jernbanetjenester
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : GPS-trackingsystem med tilhørende udstyr samt implementering, drift, vedligehold, support, tilpasning/udvikling og rådgivning.
Beskrivelse : Banedanmark har et GPS-trackingsystem, der anvendes til dels at effektivisere processer omkring lokalisering af rullende jernbanemateriel, tjenestebiler samt andet materiel og samtidig optimere dannelse af kørebogsdata for tjenestebiler og driftstimeregnskab/logbog for motoriseret rullende jernbanemateriel. Derudover er systemet brugt til at nedbringe uautoriseret og uanmeldt anvendelse af Banedanmarks materiel. Banedanmarks nuværende kontrakt på GPS-trackingsystem udløber snart, hvorfor Banedanmark med dette udbud på ny ønsker at indkøbe et GPS-trackingsystem til at understøtte samme formål som i dag samt implementering, drift, vedligehold, support, tilpasning/udvikling af det udbudte samt rådgivning. Herudover skal udstyret udskiftes, så Banedanmark ønsker at indkøbe nyt tilhørende udstyr (GPS’er) til alt materiellet. Systemet skal kunne understøtte anvendelsen af forskellige typer materiel (”rullende jernbanemateriel”, ”tjenestebiler” og ”andet materiel”), og materiellet skal være udstyret med mobile enheder (bestående af en GPS-enhed, batteri og ID-kort), der løbende via GSM-nettet sender besked til det centrale GPS-trackingsystem. Det centrale system skal leveres med en rapporteringsløsning, en administrationsgrænseflade, en grafisk grænseflade, der kan vise materiellets position på et kort samt en grænseflade rettet mod teknikere, der anvender en mobil enhed. Leverandøren skal levere udstyret til Banedanmark. Leverandøren skal forestå installation af GPS’er i tjenestebilerne i Banedanmarks bilpark, der er på over 100 biler. Banedanmark forestår selv installation af udstyret i Banedanmarks rullende materiel og øvrige materiel. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, herunder især Bilag 2 Kravspecifikation for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver. Kontrakten løber fra underskrift og 4 år frem. Der henvises til kontraktens § 34. Kontrakten kan forlænges i 2 x 2 år. Kontraktens værdi er estimeret til 8 mio. kr. for 8 år (4 år + 2 år + 2 år).
Identifikator for proceduren : b720ea6b-db68-42e8-b3f8-47d4cf7096f1
Tidligere bekendtgørelse : c848fc50-429e-44d0-a3d1-0ca891e9d5e6-01
Intern identifikator : 2023 - 4670
Type af procedure : Begrænset
Proceduren er en hasteprocedure : nej
Hovedpunkterne i proceduren : Banedanmark har et GPS-trackingsystem, der anvendes til dels at effektivisere processer omkring lokalisering af rullende jernbanemateriel, tjenestebiler samt andet materiel og samtidig optimere dannelse af kørebogsdata for tjenestebiler og driftstimeregnskab/logbog for motoriseret rullende jernbanemateriel. Derudover er systemet brugt til at nedbringe uautoriseret og uanmeldt anven-delse af Banedanmarks materiel. Banedanmarks nuværende kontrakt på GPS-trackingsystem udløber snart, hvorfor Banedanmark med dette udbud på ny ønsker at indkøbe et GPS-trackingsystem til at understøtte samme formål som i dag samt indkøbe tilhørende udstyr (GPS’er) samt implementering, drift, vedligehold, support, tilpasning/udvikling af det udbudte samt rådgivning.
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr, 38100000   Navigationsinstrumenter og meteorologiske instrumenter, 38112100   Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende), 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
2.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyl-des. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply systemet. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”. Vejledning til udfyldelse af ESPD kan findes på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.kfst.dk (Ordregiver tager ikke ansvaret for indholdet af vejledningen). Bemærk venligst følgende: - En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til an-søgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enhe-der, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomi-ske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Ud-vælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlag-te ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet. Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere ved-lægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring. - Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sam-men, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger. Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges Kon-sortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave. Banedanmark har indsat en vedståelsesfrist på 6 mdr., for det tilfælde, at kontrakten/leverandøren er omfattet af investeringsscreeningloven og skal søge tilladelse/erklæring hos Erhvervsstyrelsen, og vedståelsesfristen derfor skal kunne indeholde Erhvervsstyrelsens sagsbehandlingstid. Konkret kan det blive relevant med en forlængelse af vedståelsesfristen.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/25/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : GPS-trackingsystem med tilhørende udstyr samt implementering, drift, vedligehold, support, tilpasning/udvikling og rådgivning.
Beskrivelse : Banedanmark har et GPS-trackingsystem, der anvendes til dels at effektivisere processer omkring lokalisering af rullende jernbanemateriel, tjenestebiler samt andet materiel og samtidig optimere dannelse af kørebogsdata for tjenestebiler og driftstimeregnskab/logbog for motoriseret rullende jernbanemateriel. Derudover er systemet brugt til at nedbringe uautoriseret og uanmeldt anvendelse af Banedanmarks materiel. Banedanmarks nuværende kontrakt på GPS-trackingsystem udløber snart, hvorfor Banedanmark med dette udbud på ny ønsker at indkøbe et GPS-trackingsystem til at understøtte samme formål som i dag samt implementering, drift, vedligehold, support, tilpasning/udvikling af det udbudte samt rådgivning. Herudover skal udstyret udskiftes, så Banedanmark ønsker at indkøbe nyt tilhørende udstyr (GPS’er) til alt materiellet. Systemet skal kunne understøtte anvendelsen af forskellige typer materiel (”rullende jernbanemateriel”, ”tjenestebiler” og ”andet materiel”), og materiellet skal være udstyret med mobile enheder (bestående af en GPS-enhed, batteri og ID-kort), der løbende via GSM-nettet sender besked til det centrale GPS-trackingsystem. Det centrale system skal leveres med en rapporteringsløsning, en administrationsgrænseflade, en grafisk grænseflade, der kan vise materiellets position på et kort samt en grænseflade rettet mod teknikere, der anvender en mobil enhed. Leverandøren skal levere udstyret til Banedanmark. Leverandøren skal forestå installation af GPS’er i tjenestebilerne i Banedanmarks bilpark, der er på over 100 biler. Banedanmark forestår selv installation af udstyret i Banedanmarks rullende materiel og øvrige materiel. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, herunder især Bilag 2 Kravspecifikation for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver. Kontrakten løber fra underskrift og 4 år frem. Der henvises til kontraktens § 34. Kontrakten kan forlænges i 2 x 2 år. Kontraktens værdi er estimeret til 8 mio. kr. for 8 år (4 år + 2 år + 2 år).
Intern identifikator : 2023 - 4670
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Yderligere om kontraktens art : Varer
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
Yderligere klassificering   ( cpv ): 32000000   Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr, 38100000   Navigationsinstrumenter og meteorologiske instrumenter, 38112100   Globale navigations- og positionsbestemmelsesudstyr (GPS eller tilsvarende), 50000000   Reparations- og vedligeholdelsestjenester
5.1.2.
Udførelsessted
Land : Danmark
Hvor som helst i det pågældende land
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 8   År
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 2
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Banedanmark kan ved skriftligt påkrav senest tre måneder for kontraktens ophør forlænge kontrakten på uændrede vilkår med yderligere to år. Denne mulighed kan Banedanmark benytte to gange.
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 8 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyl-des. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply systemet. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”. Vejledning til udfyldelse af ESPD kan findes på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.kfst.dk (Ordregiver tager ikke ansvaret for indholdet af vejledningen). Bemærk venligst følgende: - En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til an-søgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enhe-der, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomi-ske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Ud-vælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlag-te ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet. Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere ved-lægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring. - Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sam-men, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger. Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges Kon-sortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave. Banedanmark har indsat en vedståelsesfrist på 6 mdr., for det tilfælde, at kontrakten/leverandøren er omfattet af investeringsscreeningloven og skal søge tilladelse/erklæring hos Erhvervsstyrelsen, og vedståelsesfristen derfor skal kunne indeholde Erhvervsstyrelsens sagsbehandlingstid. Konkret kan det blive relevant med en forlængelse af vedståelsesfristen.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Den samlede evalueringstekniske pris beregnes på baggrund af beskrivelsen i Bilag 3 Priser og betalingsplan, pkt. 10.
Vægtning (procentdel, præcis) : 40

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Evalueringen af underkriteriet ”Kvalitet” sker på baggrund af en absolut, kvalitativ vurdering af det enkelte tilbud. Ved vurderingen indgår de angivne delkriterier med de anførte vægtninger, jf. Udbudsbetingelserne pkt. 7.2.2.1. Der tildeles point for hvert delkriterie i overensstemmelse med vurderingsgrundlaget for det pågældende delkriterie. Delkriterierne består af følgende: Implementering, levering og installation (25%), Drift, vedligehold og support (25%), Tilpasning/udvikling af systemet (25%), Rådgivning og samarbejde (15%) og Exit (10%).
Vægtning (procentdel, præcis) : 60
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud: 1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, 2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dyna-misk indkøbssystem er indgået, eller 3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Banedanmark
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Banedanmark
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Der er kun modtaget ét antageligt tilbud, én ansøgning om deltagelse eller ét projekt
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Banedanmark
Registreringsnummer : 18632276
Afdeling : Danmark
Postadresse : Carsten Niebuhrs Gade 43    
By : København V
Postnummer : 1577
Land : Danmark
Kontaktpunkt : William Schack Axelsen
E-mail : WSAX@BANE.dk
Telefon : +45 82340000
Internetadresse : https://www.bane.dk/
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 10294819
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : 0da1678c-dfc5-451e-b184-c941f82d2729   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 14/03/2024   18:32:05 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 14/03/2024   18:34:30 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 160205-2024
EUT-S-nummer : 55/2024
Offentliggørelsesdato : 18/03/2024

Send til en kollega

0.047