23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Region Sjælland

Udbud af overfladescannersystem


Region Sjælland

160260-2024 - Resultater
Danmark – Medicinsk udstyr – Udbud af overfladescannersystem
OJ S 55/2024 18/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser - Varer
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Region Sjælland
Køberens retlige status : Regional myndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Sundhed
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Udbud af overfladescannersystem
Beskrivelse : Anskaffelse af overfladescanningssystem til 3 C-arm-formede acceleratorer (2 Varian Truebeam og 1 Varian Clinac iX) og 2 ringformede acceleratorer (Varian Ethos) samt service og vedligehold heraf. Stråleterapien ønsker et overfladeskanningssystem, der sikrer præcis strålepositionering af patienten med mindsket brug af ioniserende stråling og med minimalt fysisk fikseringsbehov. Systemet skal tillige overvåge patienten under selve bestrålingen og reagere ved at afbryde strålingen, hvis patientposition ændres, mens stråling pågår for præcis og sikker levering af stråledosis. Anskaffelsen skal sikre, at der indkøbes udstyr og software, der er driftssikkert og kan anvendes til patientopsætning og åndedrætstilpasset strålebehandling på alle stråleacceleratorer, og der kan sikre præcis afgivelse af dosis til kræftsvulsten og minimal dosis af ioniseret bestråling af det raske væv.
Identifikator for proceduren : 0f344c1b-5455-4dc6-9206-6f239ff2e12d
Tidligere bekendtgørelse : 8f0953e4-fa7d-4119-a650-0dfa1658e38a-01
Intern identifikator : EMN-2022-07423
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
2.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ringstedgade 61    
By : Næstved
Postnummer : 4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Næstved Sygehus, Onkologisk afdeling
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Indkaldelse af tilbud er afsluttet
Yderligere oplysninger : På baggrund af Tilbudsgivernes besvarelse af EK 16.2 og 16.4 i ’Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse’ konkluderer Ordregiver, at Tilbudsgiverne ikke opfylder MK 16.1 og 16.3 i ’Bilag 1.1 Nonfunktionelle IT krav', hvorfor de modtagne tilbud vurderes som ukonditionsmæssige, og udbuddet annulleres
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Udbud af overfladescannersystem
Beskrivelse : Anskaffelse af overfladescanningssystem til 3 C-arm-formede acceleratorer (2 Varian Truebeam og 1 Varian Clinac iX) og 2 ringformede acceleratorer (Varian Ethos) samt service og vedligehold heraf. Stråleterapien ønsker et overfladeskanningssystem, der sikrer præcis strålepositionering af patienten med mindsket brug af ioniserende stråling og med minimalt fysisk fikseringsbehov. Systemet skal tillige overvåge patienten under selve bestrålingen og reagere ved at afbryde strålingen, hvis patientposition ændres, mens stråling pågår for præcis og sikker levering af stråledosis. Anskaffelsen skal sikre, at der indkøbes udstyr og software, der er driftssikkert og kan anvendes til patientopsætning og åndedrætstilpasset strålebehandling på alle stråleacceleratorer, og der kan sikre præcis afgivelse af dosis til kræftsvulsten og minimal dosis af ioniseret bestråling af det raske væv.
Intern identifikator : EMN-2022-07423
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Varer
Yderligere om kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 33100000   Medicinsk udstyr
Yderligere klassificering   ( cpv ): 38000000   Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
5.1.2.
Udførelsessted
Postadresse : Ringstedgade 61    
By : Næstved
Postnummer : 4700
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Yderligere oplysninger : Næstved Sygehus, Onkologisk afdeling
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 84   Måned
5.1.4.
Fornyelse
Højeste antal fornyelser : 36
Køberen forbeholder sig retten til at foretage yderligere indkøb fra entreprenøren som beskrevet her : Mulighed for forlængelse af afhjælpningsperiode 3x12 måneder
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 7 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : På baggrund af Tilbudsgivernes besvarelse af EK 16.2 og 16.4 i ’Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse’ konkluderer Ordregiver, at Tilbudsgiverne ikke opfylder MK 16.1 og 16.3 i ’Bilag 1.1 Nonfunktionelle IT krav', hvorfor de modtagne tilbud vurderes som ukonditionsmæssige, og udbuddet annulleres
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Funktionelle egenskaber og brugervenlighed
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes pkt. 7
Vægtning (procentdel, præcis) : 62

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Non-funktionelle krav
Beskrivelse : Se udbudsbetingelsernes pkt. 7
Vægtning (procentdel, præcis) : 8
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud(LBK nr. 593 af 02/06/2016 Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud (”klagenævnsloven”), gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævns-lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbuds-lovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Ingen rammeaftale
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Region Sjælland
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Region Sjælland
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne : Klagenævnet for Udbud
6. Resultater
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er ikke udvalgt en vinder, og konkurrencen er afsluttet.
Begrundelsen for ikke at udvælge en vinder : Alle tilbud, ansøgninger om deltagelse eller projekter blev trukket tilbage eller eller ikke fundet antagelige
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Region Sjælland
Registreringsnummer : 29190658
Afdeling : Onkologisk afdeling, Næstved
Postadresse : Ny Østergade 7, 4. sal    
By : Roskilde
Postnummer : 4000
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Vest- og Sydsjælland   ( DK022 )
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Morten Thorsøe
Telefon : +45 40493156
Denne organisations roller
Køber
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnerens Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Registreringsnummer : 29190658
Postadresse : Carl Jacobsens Vej 35    
By : Valby
Postnummer : 2500
Land : Danmark
E-mail : kfst@kfst.dk
Telefon : +45 41715000
Denne organisations roller
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår skatter
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår miljøbeskyttelse
Organisation, der leverer oplysninger om den generelle lovgivningsramme på det sted, hvor kontrakten skal udføres, hvad angår sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : df6c3e45-e117-44e3-8ed1-bf358f5a34e1   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/03/2024   07:40:16 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/03/2024   08:01:22 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 160260-2024
EUT-S-nummer : 55/2024
Offentliggørelsesdato : 18/03/2024

Send til en kollega

0.063