23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
Offentliggjort
18.03.2024
Udbudstype
Andre

Udbyder

Erhvervsstyrelsen

Rammeaftale om service, vedligeholdelse og udviklingsopgaver på Erhvervsstyrelsens Projekt Rapporterings Værktøj (PRV)


Erhvervsstyrelsen

160981-2024 - Resultater
Danmark – It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support – Rammeaftale om service, vedligeholdelse og udviklingsopgaver på Erhvervsstyrelsens Projekt Rapporterings Værktøj (PRV)
OJ S 55/2024 18/03/2024
Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Tjenesteydelser
1. Køber
1.1.
Køber
Officielt navn : Erhvervsstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
1.1.
Køber
Officielt navn : Erhvervsstyrelsen
Køberens retlige status : Central regeringsmyndighed
Den ordregivende myndigheds aktiviteter : Generelle offentlige tjenesteydelser
2. Procedure
2.1.
Procedure
Titel : Rammeaftale om service, vedligeholdelse og udviklingsopgaver på Erhvervsstyrelsens Projekt Rapporterings Værktøj (PRV)
Beskrivelse : Erhvervsstyrelsen varetager som forvaltningsmyndighed administrationen af tilskud fra EU-fondene: Regionalfonden, Socialfonden Plus, Fonden for Retfærdig Omstilling samt bestemte nationale tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Til at understøtte dette arbejde anvender styrelsen et it-system med navnet Projekt Rapporterings Værktøj (PRV). Det er et system, der har eksisteret i ca. 13 år, og som kræver løbende vedligehold og service. Tillige er der et behov for en løbende udvikling i forbedringsøjemed, ligesom der kan komme nye regulatoriske krav, der fordrer større tilpasninger af systemet.
Identifikator for proceduren : 85be2183-6151-4cb6-be9f-a1a75dbefe65
Tidligere bekendtgørelse : c8aa5652-3795-4cc4-ac59-31eeba3a8437-01
Intern identifikator : 2023-10065
Type af procedure : Åben
Proceduren er en hasteprocedure : nej
2.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
2.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
2.1.3.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 5 000 000,00   DKK
2.1.4.
Generelle oplysninger
Yderligere oplysninger : Ordregiver accepterer eventuelle CV’er på engelsk i det omfang, at de ikke findes på dansk. Arbejdssproget vil under opgavens udførelse være dansk og engelsk.
Retsgrundlag :
Direktiv 2014/24/EU
5. Delkontrakt
5.1.
Delkontrakt : LOT-0000
Titel : Rammeaftale om service, vedligeholdelse og udviklingsopgaver på Erhvervsstyrelsens Projekt Rapporterings Værktøj (PRV)
Beskrivelse : Erhvervsstyrelsen varetager som forvaltningsmyndighed administrationen af tilskud fra EU-fondene: Regionalfonden, Socialfonden Plus, Fonden for Retfærdig Omstilling samt bestemte nationale tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Til at understøtte dette arbejde anvender styrelsen et it-system med navnet Projekt Rapporterings Værktøj (PRV). Det er et system, der har eksisteret i ca. 13 år, og som kræver løbende vedligehold og service. Tillige er der et behov for en løbende udvikling i forbedringsøjemed, ligesom der kan komme nye regulatoriske krav, der fordrer større tilpasninger af systemet.
Intern identifikator : 2023-10065
5.1.1.
Formål
Kontraktens art : Tjenesteydelser
Primær klassificering   ( cpv ): 72000000   It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
5.1.2.
Udførelsessted
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Østjylland   ( DK042 )
Land : Danmark
5.1.3.
Anslået varighed
Varighed : 48   Måned
5.1.5.
Værdi
Anslået værdi eksklusiv moms : 3 000 000,00   DKK
Rammeaftalens maksimumværdi : 5 000 000,00   DKK
5.1.6.
Generelle oplysninger
Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA)
Yderligere oplysninger : Ordregiver accepterer eventuelle CV’er på engelsk i det omfang, at de ikke findes på dansk. Arbejdssproget vil under opgavens udførelse være dansk og engelsk.
5.1.10.
Tildelingskriterier
Kriterium :
Type : Pris
Navn : Pris
Beskrivelse : Underkriteriet ”Pris” evalueres efter den i udbudsbetingelsernes punkt 5.5.1 anførte prismodel
Vægtning (procentdel, præcis) : 20

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Kvalitet
Beskrivelse : Underkriteriet "Kvalitet" evalueres efter evalueringsmodellen i udbudsbetingelsernes punkt 5.5.2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Organisering og kompetencer
Beskrivelse : Underkriteriet "Organisering og kompetencer" evalueres efter evalueringsmodellen i udbudsbetingelsernes punkt 5.5.2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 30

Kriterium :
Type : Kvalitet
Navn : Tidsplan og timer
Beskrivelse : Underkriteriet "Tidsplan og timer" evalueres efter evalueringsmodellen i udbudsbetingelsernes punkt 5.5.2.
Vægtning (procentdel, præcis) : 25
5.1.12.
Udbudsvilkår
Oplysninger om undersøgelsesfrister : I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: » Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1. 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3. seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4. 4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk. 1.
5.1.15.
Teknikker
Rammeaftale : Rammeaftale uden fornyet iværksættelse af konkurrence
Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem : Intet dynamisk indkøbssystem
5.1.16.
Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang
Organisation med ansvar for klager : Klagenævnet for Udbud
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren : Erhvervsstyrelsen
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline : Erhvervsstyrelsen
6. Resultater
Værdien af alle kontrakter tildelt i denne meddelelse : 3 000 000,00   DKK
Rammeaftalernes maksimumværdi i denne procedure : 5 000 000,00   DKK
6.1.
Resultat delkontrakt-ID : LOT-0000
Der er udvalgt mindst én vinder.
Rammeaftale :
Den maksimale værdi for rammeaftalen : 5 000 000,00   DKK
Revurderet værdi af rammeaftalen : 3 000 000,00   DKK
6.1.2.
Oplysninger om vinderne
Vinder :
Officielt navn : SYSTRA Danmark A/S
Tilbud :
Tilbud – Identifikator : Tilbud på rammeaftale om udvikling og vedligehold af PRV
Identifikator for delkontrakt eller gruppe af delkontrakter : LOT-0000
Underentrepriseværdien er kendt : nej
Underentrepriseprocentdelen er kendt : nej
Kontraktoplysninger :
Identifikator for kontrakten : Rammeaftale om udvikling og vedligehold af PRV
Kontrakten tildeles som led i en rammeaftale : nej
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officielt navn : Erhvervsstyrelsen
Registreringsnummer : 10150817
Postadresse : Langelinie Allé 17    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Land : Danmark
Kontaktpunkt : Erhvervsstyrelsen
E-mail : erst@erst.dk
Telefon : +45 35291000
Internetadresse : https://erhvervsstyrelsen.dk/
Denne organisations roller
Køber
Gruppeleder
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren
Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline
8.1.
ORG-0002
Officielt navn : Klagenævnet for Udbud
Registreringsnummer : 37795526
Postadresse : Nævnenes Hus, Toldboden 2    
By : Viborg
Postnummer : 8800
Land : Danmark
Telefon : +45 72405600
Denne organisations roller
Organisation med ansvar for klager
8.1.
ORG-0003
Officielt navn : Erhvervsstyrelsen
Registreringsnummer : 10150817
Postadresse : Langelinie Allé 17    
By : København Ø
Postnummer : 2100
Land : Danmark
E-mail : erst@erst.dk
Telefon : 3529 1000
Denne organisations roller
Køber
8.1.
ORG-0004
Officielt navn : SYSTRA Danmark A/S
Registreringsnummer : 26048494
By : København
Land : Danmark
Telefon : 52519000
Denne organisations roller
Tilbudsgiver
Vinder af disse delkontrakter LOT-0000
8.1.
ORG-0005
Officielt navn : Mercell Holding ASA
Registreringsnummer : 980921565
Postadresse : Askekroken 11    
By : Oslo
Postnummer : 0277
Landespecifik underafdeling (NUTS) : Oslo   ( NO081 )
Land : Norge
Kontaktpunkt : eSender
Telefon : +47 21018800
Fax : +47 21018801
Internetadresse : http://mercell.com/
Denne organisations roller
TED eSender
11. Oplysninger om bekendtgørelsen
11.1.
Oplysninger om bekendtgørelsen
Identifikator for bekendtgørelsen : a9f27611-78ab-4e74-9fd7-258797c59712   - 01
Formulartype : Resultater
Bekendtgørelsestype : Bekendtgørelse om indgåede kontrakter eller koncessionstildeling – standardordningen
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen : 15/03/2024   12:59:28 (UTC)
Dato for afsendelse af bekendtgørelse (eSender) : 15/03/2024   13:31:11 (UTC)
Sprog, som denne bekendtgørelse er officielt tilgængelig på : dansk
11.2.
Oplysninger om offentliggørelsen
Bekendtgørelsesnummer : 160981-2024
EUT-S-nummer : 55/2024
Offentliggørelsesdato : 18/03/2024

Send til en kollega

0.047